Решение по дело №524/2022 на Районен съд - Червен бряг

Номер на акта: 94
Дата: 18 март 2023 г.
Съдия: Йохан Мирославов Дженов
Дело: 20224440100524
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 20 май 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ
№ 94
гр. Червен бряг, 18.03.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ЧЕРВЕН БРЯГ, ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,
в публично заседание на двадесет и шести януари през две хиляди двадесет и
трета година в следния състав:
Председател:Йохан М. Дженов
при участието на секретаря Марияна Ц. Тодорова
като разгледа докладваното от Йохан М. Дженов Гражданско дело №
20224440100524 по описа за 2022 година
на Червенобрежки Районен съд на основание данните по делото и закона, за да се произнесе
взе предвид следното: Производството е по чл. 422 от ГПК вр. с чл.415 от ГПК
Пред съда е представена искова молба от взискателя по ЧГр.д. № 22675 по описа на СРС за
2021 г. – „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на
управление: гр. София, 1680, обл. София, град, общ. Красно село, представлявано от
................ А., чрез ................ за установяване на претендираните вземания по горепосоченото
частно гражданско дело срещу Н. П. Д., ЕГН **********, с адрес ................, за сумата от
1200.52 лв. /хиляда и двеста лева и петдесет и две стотинки/, от които 1015.43 лева –
главница, представляваща стойност на незаплатената топлинна енергия /ТЕ/ за периода
м.05.2017 г. до м.04.2020 г., ведно със законната лихва от 21.04.2021 г. до изплащане на
вземането,159.21лева – мораторна лихва за забава от 15.09.2018 г. до 12.04.2021 г., както и
суми за дялово разпределение 22.00 лева – главница за периода от м.03.2018 г. до м.04.2020
г., ведно със законната лихва от 21.04.2021 г. до окончателното изплащане на вземането, и
3.87 лева – лихва за периода от 01.05.2018г. до 12.04.2021 г. както и направените по делото
разноски за държавна такса и юрисконсултско възнаграждение. Твърди се, че на 21.04.2021
г. дружеството е депозирало заявление за издаване на заповед за изпълнениепо чл. 410 от
ГПК с вх. №23029152 срещу Н. П. Д., с ЕГН ********** и Георги П. Д. с ЕГН ********** в
условията на разделна отговорност при квоти по ½ за сумата от 2401.05 лева, от които
2030.86 лева – главница, представляваща стойност на незаплетаната топлинна енергия /ТЕ/
за периода м.05.2017г. до м. 04.2020г., ведно със законната лихва от 21.04.2021г. до
изплащане на вземането, 318.43 лева – мораторна лихва за забава от 15.09.2018г. до
1
12.04.2021г., както и суми за дялово разпределение 44.01 лева – главница за периода от
м.03.2018г. до м. 04.2020г. ведно със законната лихва от 21.04.2021г. до окончателното
изптлащане на вземането, и 7.75 лева – лихва за периода от 01.05.2018г. до 12.04.2021г.
както и направените по делото разноски за държавна такса и юрисконсултско
възнаграждение.
Твърди се, че с разпореждане, постановено по ч.гр.д. 22675/2021г.поописа на Софийски
районен съд 140-с-в е уважено искането и е издадена заповед за изпълнение срещу
длъжника.на основание чл. 415 ал.1 от ГПК със съобщение, получено от дружеството на
20.09.2021г. съдията докладчик по цитираното дело е указал, че дружеството може да
предяви иск относно вземането си срещу Н. П. Д. с ЕГН ********** и адрес гр. София
п.к.1309, обл. София град, общ. Красна поляна, ж.к. ................ в едномесечен срок.
Твърди се, че ответника е клиент на ТЕ по смисъла на чл.153 ал.1 от закона за
енергетиката /ЗЕ/, съгласно който, всички собственици и титуляри на вещно право на
ползване в сграда – етажна собственост /СЕС/, присъединени към абонатна станция или към
нейно самостоятелно отклонение, са клиенти на ТЕ и са длъжни да монтират средства за
дялово разпределение по чл. 140 ал.1 т.2 на отоплителните тела в имотите си и да заплащат
цена за ТЕ при условията и по реда, определени в Наредба №16-334/06.04.2007г. за
топлоснабдяването. С оглед изложеното и по силата на нормативните актове, ответника е
клиент на ТЕ и за него важат разпоредбите на действащото за посочения период
законодателство в областта на енергетиката.
Твърди се, че съгласно чл. 150 ал.1 от ЗЕ продажбата на ТЕ за битови нужди от
топлопреносното предприятие се осъществява при публично известни Общи условия /ОУ/за
продажба на топлинна енергия от „Топлофикация София АД на клиенти за битови нужди в
гр. София, които се изготвят от „Топлофикация София“ ЕАД и се одобряват от комисията за
енергийно и водно регулиране .Същите влизат в сила в едномесечен срок след
публикуването им в един централен и един местен ежедневник и имат силата на договор
между топлопреносното предприятие и клиентите на ТЕ, без да е необходимо изричното им
приемане от страна на клиентите. С тези общи условия се регламентират търговските
взаимоотношения между клиентите на ТЕ и Дружеството: правата и задълженията на двете
страни; редът за измерване, отчитане, разпределение и заплащане на ТЕ; отговорностите при
неизпълнение на задълженията и др. Ответникът не е упражнил правата си по чл. 150 ал.3 от
ЗЕ / чл.106а, ал.3 ЗЕЕЕ/ И СПРЯМО НЕГО СА ВЛЕЗЛИ В СИЛА Общите условия за
продажба на топлинна енергия от „Топлофикация София“ ЕАД на потребители за битови
нужди в гр. София, одобрени с Решение от 2016 г. на ДКЕВР, публикувани във в-к
„Монитор“ в сила от 10.07.2016г. В раздел IХ от ОУ – „Заплащане на ТЕ и услугата
дяловоразпределение“, чл. 31 ал.1 е определен редът и срокът, по които купувачите на ТЕ са
длъжни да заплащат месечните дължими суми за ТЕ. В този смисъл, задължението на
ответникът за заплащане на дължимите от него суми в размера, посочен в ежемесечно
получаваните фактури, е 45-дневен срок от датата на публикуването им на интернет
страницата на Продавача, като с приетите ОУ е регламентиранов, чене се начислява лихва
върху прогнозните стойнисти през отоплителния сезон, а такава се начислява в случай, че
2
клиентът изпадне в забава т.е. след изтичане на 45-дневния срок от датата на публикуване на
общата фактура за съответния отоплителен сезон. С изтичането на последния ден от месеца
ответникът е изпаднал в забава тази сума и на основание чл. 86 ал.1 от ЗЗД е начислявана
законна лихва върху дължимите суми. С ОУ от 2016г. е установено, че клиентите са длъжни
да заплащат месечните дължими суми за ТЕ в 45-дневен срокот датата на публикуването им
на интернет страницата на дружеството. Съгласно ОУ от 2016г. „Топлоикация София“ЕАД
начислява обезщетение за забава размер на законната лихва само за задълженията по
изготвените изравнителни сметки.От 10.07.2016г. /влизането в сила наОУ от 2016г./
дружеството ежемесечно удостоверява публикуването в интернет страницата на данни за
дължими суми за ТЕ в присъвието на нотариус, като се съставят констативни протоколи,
удостоверяващи явяването на нотариус и извършените действия по публикуване на данни
за дължими суми за ТЕ, чрез осигуряване на интернет достъп до индивидуалните партиди на
битовите клиенти в масивите на дружеството, който достъп се осъществява чрез
официалната уеб-страница на „Топлофикация София“ ЕАД – проверка на сметка.
Твърди се, че ответника е използвал доставяната от дружеството ТЕ през процесния
период и към настоящия момент не е погасил задължението си.
На основание чл.139 от ЗЕ разпределението на ТЕ между клиентите в СЕС се извършва
по системата за дялово разпределение при наличието на договор с лице, вписано в
публичния регистър по чл.139а от ЗЕ.В настоящия случай, в изпълнение на разпоредбата на
чл. 138б от ЗЕ, собствениците в СЕС, в която се намира имота на ответника, са сключили
договор за извършване на услугата дялово разпределение на ТЕ с „Техем сървисис“ ЕООД.
Съгласно чл. 32 ал.1 т.2 от ЗЕ сумите за ТЕ за процесния имот са начислявани от
„Топлофикация София“ ЕАД по прогнозни месечни вноски, като след края на отчетния
период са изготвяни изравнителни сметки от фирмата, извършваща дяловото разпределение
на ТЕ в сградата – „Техем сървисис“ ЕООД на база реален отчет на уредите за дялово
разпределение в съответствие с разпоредбите на Наредба №16-334 от 06.04.2007 г. за
топлоснабдяването. Твърди се още, че фактическите твърдения, обуславящи правния
интерес от привличане на „Техем сървисис“ ЕООД като трето лице – помагач по делото на
основание чл. 219, ал.1 от ГПК са следните:
На основание чл. 146, ал.1 от ЗЕ и чл. 51 от Наредбата за топлоснабдяването /обн. ДВ бр.
31 от 26.03.2002 г./ „Топлофикация София“ ЕАД има сключен договор при общи условия с
„Техем сървисис“ ЕООД за извършване на услугата дялово разпределение на ТЕ между
клиенти в СЕС. През процесния период „Топлофикация София“ ЕАД е остойностявала ТЕ з
процесния имот по данни предоставяни от „Техем сървисис“ ЕООД. Отношенията между
дружеството и фирмите за дялово разпределение се уреждат и с Общи условия на
договорите между „Топлофикация София“ ЕАД и търговец, по смисъла на ЗЕ, за
извършване на дялово разпределение на ТЕ между клиентите в СЕС в гр. София /приети с
Решение по т.1 от Протокол № 43/11.05.2005 г. на Съвета на директорите на „Топлофикация
София“ АД и одобрени с Решение №ОУ-013/20.06.2005 г. на ДКЕВР, на основание чл. 146
ал.2 от ЗЕ и чл.298, ал.1 от ТЗ/. Съгласно чл.14 от тези ОУ търговецът разпределя
потребената ТЕ между клиентите в сградата по правилата на наредбата за топлоснабдяване,
3
а също така определя и дяловете за отчетен период за имотите на всички клиенти в сградата.
Разпоредбите на чл. 7 ал.1 т.1 и т.5 от ОУ предвиждат задължение за „Топлофикация
София“ ЕАД да предава ежемесечно на търговеца данни за количеството на ТЕ за
разпределение, и съответно да изготвя данъчни фактури, както и дебитни и кредитни
известия подадени на търговеца. За „Техем сървисис“ ЕООД съществува правен интерес да е
трето лице, защото с участието си по делото може да докаже, че извършеното от нейни
служители разпределение на ТЕ е извършено в съответствие с действащата нормативна
уредба и съгласно цитираните ОУ, както и подписания между страните договор. С молбата
са представени: Заявление за издаване на заповед за изпълнение ; документ за внесена
държавна такса за заявление за издаване на заповед за изпълнение; нотариален акт за
дарение; решение ; удостоверение за идентичност; извлечение от сметки по месеци за
процесния период; договор между СЕС и „Техем сървисис“ ЕООД за извършване на
услугата дялово разпределение на топлинната енергия; съобщения към Общи фактури;
протокол от Общо събрание на собствениците на етажната собственост за избор на фирма за
дялово разпределение и списък на етажните собственици; договор между „Топлофикация
София“ ЕАД и „Техем сървисис“ ЕООД; Общи условия за продажба на топлинна енергия за
битови нужди от „Топлофикация София“ ЕАД на потребители в гр. София; Пълномощно,
Приложено и копие на ЧГр.д. № 60266 по описа на СРС за 2021 г. Иска се от съда да
допусне съдебно-техническа експертиза с вещо лице – специалист – топлотехник да
отговори на поставени в ИМ въпроси.
Иска се да бъде допусната и съдебно-счетоводна експертиза, която да работи след
изготвяне на заключението на вещото лице – топлотехник със задачи поставени в ИМ.
ИЩЕЦА – “Топлофикация София” ЕАД, редовно призован процесуалният представител
не се явява. В писмена молба поддържа иска. Позовава се на писмени доказателства.
ОТВЕТНИКА – редовно призован се явява в съдебно заседание. Оспорва иска.
Трето лице помагач „ТЕХЕМ СЪРВИСИС“ ЕООД редовно призовани не се явяват в
съдебно заседание. В писмена молба вземат становище за основателност на иска.
Съдът като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната
съвкупност и по вътрешно убеждение съгласно чл.235, ал.2 от ГПК, прие за установено
следното:
ПО ДОПУСТИМОСТТА НА ИСКА: Предявеният иск е допустим и следва да бъде
разгледан. От приложеният като доказателство по делото: Заявление за издаване на заповед
за изпълнение; документ за внесена държавна такса за заявление за издаване на заповед за
изпълнение; нотариален акт за дарение; решение ; удостоверение за идентичност;
извлечение от сметки по месеци за процесния период; договор между СЕС и „Техем
сървисис“ ЕООД за извършване на услугата дялово разпределение на топлинната енергия;
съобщения към Общи фактури; протокол от Общо събрание на собствениците на етажната
собственост за избор на фирма за дялово разпределение и списък на етажните собственици;
договор между „Топлофикация София“ ЕАД и „Техем сървисис“ ЕООД; Общи условия за
продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София“ ЕАД на
потребители в гр. София; Пълномощно, Приложено и копие на ЧГр.д. № 60266 по описа на
4
СРС за 2021 г., се установява активната и пасивната легитимация на страните.
ПО ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА ИСКА: Ищецът, чрез процесуалния си представител юк.
................ твърди, че се е намирал в облигационни правоотношения с ответника, като
потребител на топлинна енергия за битови нужди съгласно действащото за процесния
период законодателство в областта на енергетиката, а ЗЕ, по смисъла на § 1,т.42 от ДР на
Закона за енергетиката. Съгласно 150, ал. 1 от ЗЕ и ОУ “Топлофикация София” ЕАД е
изпълнил задължението си за доставка на топлинна енергия за периода от м.05.20917 г. до м.
04.2020 г. Съгласно Раздел VІІ от ОУ ”Заплащане на ТЕ”, чл. 32, ал. 1 е определен реда и
срока, по който купувачите на ТЕ са длъжни да заплатят месечните дължими суми за ТЕ,
ответника е следвало да заплати стойността на топл. енергия и дължими сума за извършения
принос на тази енергия по разпределителната мрежа веднъж месечно, по утвърдените от
ДКЕВР цени на снабдяване и на разпределение, в 30 дневен срок, след изтичане на периода
за който се отнасят. От своя страна ответника за периода от м. 05.2017 г. до м. 04.2020 г. не е
изпълнил това си задължение, не е заплатил ползвана електрическа енергия, като
задължението възлиза на сума в размер на за сумата от 1200.52 лв. /хиляда и двеста лева и
петдесет и две стотинки/, от които 1015.43 лева – главница, представляваща стойност на
незаплатената топлинна енергия /ТЕ/ за периода м. 05.2017 г. до м.04.2020г., ведно със
законната лихва от 21.04.2021 г. до изплащане на вземането, 159.21 лева – мораторна лихва
за забава от 15.09.2018 г. до 12.04.2021 г., както и суми за дялово разпределение 22.00 лева –
главница за периода от м.03.2018 г. до м.04.2020 г., ведно със законната лихва от 21.04.2021
г. до окончателното изплащане на вземането и 3.87 лева – лихва за периода от 01.05.2018 г.
до 12.04.2021 г. ведно с направените по делото разноски за държавна такса и
юрисконсултско възнаграждение.
Съдът, след преценка доводите на ищеца и представените по делото доказателства,
приема за установено следното:
От фактическа страна: По делото са приети и приложени като доказателства – Заявление
за издаване на заповед за изпълнение; документ за внесена държавна такса за заявление за
издаване на заповед за изпълнение; нотариален акт за дарение; решение ; удостоверение за
идентичност; извлечение от сметки по месеци за процесния период; договор между СЕС и
„Техем сървисис“ ЕООД за извършване на услугата дялово разпределение на топлинната
енергия; съобщения към Общи фактури; протокол от Общо събрание на собствениците на
етажната собственост за избор на фирма за дялово разпределение и списък на етажните
собственици; договор между „Топлофикация София“ ЕАД и „Техем сървисис“ ЕООД; Общи
условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София“ ЕАД
на потребители в гр. София; Пълномощно, Приложено и копие на ЧГр.д. № 60266 по описа
на СРС за 2021 г.
От събраните в хода на горепосоченото дело доказателства се установява, че ответника
дължи на “Топлофикация София” ЕАД сумата от 1200.52 лв. /хиляда и двеста лева и
петдесет и две стотинки/, от които 1015.43 лева – главница, представляваща стойност на
незаплатената топлинна енергия /ТЕ/ за периода м.05.2017 г. до м.04.2020 г., ведно със
законната лихва от 21.04.2021 г. до изплащане на вземането, 159.21 лева – мораторна
5
лихва за забава от 15.09.2018 г. до 12.04.2021 г., както и суми за дялово разпределение 22.00
лева – главница за периода от м.03.2018 г. до м.04.2020 г., ведно със законната лихва от
21.04.2021 г. до окончателното изплащане на вземането, и 3.87 лева – лихва за периода от
01.05.2018 г. до 12.04.2021 г. както и направените по делото разноски за държавна такса и
юрисконсултско възнаграждение. От заключението на изготвената и приета по делото ССЕ,
се установява, че: размерът на дължимата сума за топлинна енергия за процесния период,
съобразно действащите цени на топлинна енергия през процесния период, възлиза на
2074.86 лв., от които – реално консумирана топлинна енергия за отопление и БГВ – 2030.85
лв.; сума за дялово разпределение 44.01 лв. Ответникът е в съсобственост ½ ид.ч. от
процесният апартамент, поради което дължи половината от дължимите суми за консумирана
ТЕ в размер на 1037.43 лв., а именно: 1015.43 лв. – дължима сума за реално потребена ТЕ в
периода м.05.2017 – м.04.2020 г.; 22.00 лв. – дължима сума от дялово разпределение за
периода м.05.2017 г. – м.04.2020 г. Размерът на законната лихва върху главницата, считано
от датата на изпадане на ответника в забава до 12.04.2021 г. възлиза на 326.20 лв., от които –
лихва върху дължимите суми /главница/ за реално потребена ТЕ-318.43 лв.; лихва върху
дължимата сума за дялово разпределение – 7.75 лв. Дължимата лихва за процесния период
от ответника, определена на база притежаваната част от собствеността на обекта е в размер
на 163.10 лв. формирана от: 159.22 лв. лихвата върху просрочените суми за реално
потребена ТЕ; 3.88 лв. е лихвата за просрочие на сумите за дялово разпределение
При така установените обстоятелства по делото, съдът изведе следните правни
изводи: “Топлофикация София” ЕАД, чрез процесуалният си представител е подало
заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК в ЧРС. Образувано било
ЧГр.д. № 60266 по описа на СРС за 2021 г. (прието като доказателство по делото), по което
била издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК, но в срока за възражение, ответника
е подал такова. Ищеца е приложил справка – Заявление за издаване на заповед за
изпълнение ; документ за внесена държавна такса за заявление за издаване на заповед за
изпълнение; нотариален акт за дарение; решение ; удостоверение за идентичност;
извлечение от сметки по месеци за процесния период; договор между СЕС и „Техем
сървисис“ ЕООД за извършване на услугата дялово разпределение на топлинната енергия;
съобщения към Общи фактури; протокол от Общо събрание на собствениците на етажната
собственост за избор на фирма за дялово разпределение и списък на етажните собственици;
договор между „Топлофикация София“ ЕАД и „Техем сървисис“ ЕООД; Общи условия за
продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София“ ЕАД на
потребители в гр. София; Пълномощно, Приложено и копие на ЧГр.д. № 60266 по описа на
СРС за 2021 г.
Съдът намира, че от представените писмени доказателства може да бъде направен извод,
че страните се намират в облигационни правоотношения, които се регулират от Общите
условия на договора продажба на топлинна енергия на “Топлофикация София” ЕАД и че
правоотношенията между страните се уреждат от него. Ищцовото дружество е изпълнило
задължението си и е изправна страна, тъй като е предоставил топлинна енергия за периода
м. 05.2017 г. и м. 04.2020 г. за нуждите на ответника. В тежест на последния е било да
6
установи, че е заплатил използваната топл. енергия. Ответника не е сторил това, поради
което следва да бъде осъден да заплати на ищцовото дружество претендираните суми в
пълен размер.
По разноските: С оглед изхода на делото, ответника следва да бъде осъден да заплати на
ищеца направените в настоящото производство разноски за държавна такса, адвокатско
възнаграждение и хонорар на вещи лица, тъй като направените такива в заповедното са били
присъдени с издадената Заповед за изпълнение, както и 300.00 лв. за СТЕ и 300.00 лв. ССЕ,
адвокатски хонорар и държавна такса. Воден от гореизложените мотиви, съдът
РЕШИ:
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Н. П. Д., ЕГН **********, с адрес с.
Чомаковци, общ. Червен бряг, че вземането на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД, с ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1680, обл. София, град, общ.
Красно село, представлявано от Александър А. – Изпълнителен директор за сумата от
2074.86 лв, от които – реално консумирана топлинна енергия за отопление и БГВ – 2030.85
лв.; сума за дялово разпределение 44.01 лв.;
Ответникът е в съсобственост ½ ид.ч. от процесният апартамент, поради което дължи
половината от дължимите суми за консумирана ТЕ в размер на 1037.43 лв., а именно:
1015.43 лв. – дължима сума за реално потребена ТЕ в периода м.05.2017 г. – м.04.2020 г.;
22.00 лв. – дължима сума от дялово разпределение за периода м.05.2017 г. – м.04.2020 г.
Размерът на законната лихва върху главницата, считано от датата на изпадане на
ответника в забава до 12.04.2021 г. възлиза на 326.20 лв., от които – лихва върху дължимите
суми /главница/ за реално потребена ТЕ -318.43 лв.; лихва върху дължимата сума за дялово
разпределение – 7.75 лв.
Дължимата лихва за процесния период от ответника, определена на база притежаваната
част от собствеността на обекта е в размер на 163.10 лв. формирана от: 159.22 лв. лихвата
върху просрочените суми за реално потребена ТЕ; 3.88 лв. е лихвата за просрочие на сумите
за дялово разпределение съгласно заключението на вещото лице, за които е издадена
Заповед за изпълнение по ЧГр.д. № 60266 по описа на СРС за 2021 г. СЪЩЕСТВУВА.
ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК Н. П. Д., с ЕГН **********, с адрес с.
Чомаковци, общ. Червен бряг да ЗАПЛАТИ на “ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД, с ЕИК
*********, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1680, обл. София град, общ.
Красно село, представлявано от Александър А. – Изпълнителен директор направените по
делото разноски в размер на: хонорари за вещи лица в размер на 300.00 лв. за СТЕ и 300.00
лв. за ССЕ, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150.00 лв. в заповедното и
исковото производство и 124.01 лв. държавна такса в заповедното и исковото производство.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните, че
същото е изготвено пред ПлОС.
7
Съдия при Районен съд – Червен Бряг: _______________________
8