Разпореждане по дело №638/2023 на Софийски районен съд

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 2 април 2024 г.
Съдия: Кристина Николаева Костадинова
Дело: 20231110100638
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 6 януари 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 48887
гр. София, 02.04.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 63 СЪСТАВ, в закрито заседание на
втори април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:КРИСТИНА Н. КОСТАДИНОВА
като разгледа докладваното от КРИСТИНА Н. КОСТАДИНОВА Гражданско
дело № 20231110100638 по описа за 2023 година
По молба-заявление с вх. № 104640/29.03.2024 г. от ищеца по делото Р. В. О. до СРС.
По делото е постановено Решение № 4251/11.03.2024 г., с което исковата претенция е
уважена частично. Препис от решението е връчен на ищеца Р. О. - на 13.03.2024 г. - чрез
пълномощник адв. В.. Поради това и спрямо ищеца решението е влязло в сила на 27.03.2024
г.
На 29.03.2024 г. ищецът е депозирал горепосочената молба, в която твърди, че бил
постигнал извънсъдебна спогодба с ответника - поради което прави отказ от иск и моли
решението да бъде обезсилено.
Доколкото по делото е постановено решение, което дори е влязло в сила спрямо ищеца, то
не става ясно какво искане се прави с посочената молба заявление.
Водим от горното съдът,
РАЗПОРЕДИ:


ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ молба-заявление с вх. № 104640/29.03.2024 г. от ищеца по
делото Р. В. О. до СРС.
УКАЗВА на ищеца в едноседмичен срок от съобщението с препис от настоящото
разпореждане да уточни какво искане отправя до съда с посочената молба - доколкото
спрямо него решението е влязло в сила и дори няма право на обжалване, а предвид
постановяването на решението - същото не може да бъде обезсилено.
Предупреждава ищеца, че при неизпълнение на указанията в срок молбата ще бъде
приложена единствено за сведение към делото.
Р. не подлежи на обжалване.
1
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2