Разпореждане по дело №26496/2024 на Софийски районен съд

Номер на акта: 69454
Дата: 15 май 2024 г. (в сила от 15 май 2024 г.)
Съдия: Димитър Куртев Демирев
Дело: 20241110126496
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 13 май 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 69454
гр. София, 15.05.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 27 СЪСТАВ, в закрито заседание на
петнадесети май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:Д. К. ДЕМИРЕВ
като разгледа докладваното от Д. К. ДЕМИРЕВ Гражданско дело №
20241110126496 по описа за 2024 година
Подадена е искова молба от В. А. Т. срещу *********.
Исковата молба е нередовна по смисъла на чл. 129, ал. 1 във вр. с чл. 128, т. 2
ГПК, защото по делото не е внесена дължимата държавна такса, която се равнява на
сумата от 50лв.
Ръководейки се от изложеното и на основание чл. 129, ал. 2 ГПК, съдът

РАЗПОРЕДИ:
ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ искова молба вх.№ 153278/10.05.2024г. от В. А. Т.
срещу *********.
УКАЗВА на ищеца в едноседмичен срок да представи доказателства за внесена
по сметка на СРС държавна такса в размер на общо 50лв.
УКАЗВА на ищеца, че при неизпълнение на така дадените указания, исковата
молба ще бъде върната, на основание чл. 129, ал. 3 ГПК.
Разпореждането не подлежи на обжалване.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________
1