Протокол по дело №69195/2022 на Софийски районен съд

Номер на акта: 7781
Дата: 31 март 2023 г. (в сила от 31 март 2023 г.)
Съдия: Светлозар Димитров Димитров
Дело: 20221110169195
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 21 декември 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта

ПРОТОКОЛ
№ 7781
гр. София, 30.03.2023 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 40 СЪСТАВ, в публично заседание на
тридесети март през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:СВЕТЛОЗАР Д. ДИМИТРОВ
при участието на секретаря ДЕСИСЛАВА ИВ. ПОПОВА
Сложи за разглеждане докладваното от СВЕТЛОЗАР Д. ДИМИТРОВ
Гражданско дело № 20221110169195 по описа за 2022 година.
На именното повикване в 11:03 часа се явиха:
ИЩЕЦЪТ А. Х. К., редовно призован, явява се лично и се представлява
от адв. Н. с пълномощно по делото и от днес, ведно с договор за правна
защита.
ОТВЕТНИКЪТ С. О., редовно призован, представлява се от юрк. Ц. с
пълномощно по делото.

СТРАНИТЕ - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на
делото, поради което
ОПРЕДЕЛИ:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ДОКЛАДВА делото съобразно проекта на доклад, изготвен в
определение от 22.02.2023г.

адв. Н.: Поддържам исковата молба, нямам възражения по проекто-
доклада, моля да се обяви за окончателен. Нямам доказателствени искания.
юрк. Ц.: Поддържам отговора, нямам доказателствени искания и нямам
възражения по доклада на съда.

СЪДЪТ, като счете делото за изяснено от фактическа страна,
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ.
1
ДАВА ХОД НА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ.

адв. Н.: Моля да уважите исковете като основателни и доказани.
Претендираме съдебни разноски.
юрк. Ц.: Моля да отхвърлите така предявения иск по мотиви и
съображения, посочени в отговора на исковата молба. Претендираме юрк.
възнаграждение.

СЪДЪТ
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИКЛЮЧВА УСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ.
ОБЯВИ, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание,
което приключи в 11,05 ч.


Съдия при Софийски районен съд: _______________________
Секретар: _______________________
2