Решение по дело №2914/2022 на Административен съд - Варна

Номер на акта: 984
Дата: 10 юли 2023 г.
Съдия: Марияна Димитрова Ширванян
Дело: 20227050702914
Тип на делото: Административно дело
Дата на образуване: 21 декември 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ

984

Варна, 10.07.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административният съд - Варна - X състав, в съдебно заседание на четиринадесети юни две хиляди и двадесет и трета година в състав:

Съдия:

МАРИЯНА ШИРВАНЯН

При секретар СВЕТЛА ВЕЛИКОВА като разгледа докладваното от съдия МАРИЯНА ШИРВАНЯН административно дело № 2914 / 2022 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 126 – чл. 178 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ вр. чл.54, ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/.

Образувано е по жалба на И.К.И., чрез адв. Д.И., ВАК преупълномощена от адв. Д.Т.Г. срещу Заповед № 18-9746-14.09.2022г. на началника на СГКК Варна за одобрение и изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър на с.Гроздьово, общ. Долни Чифлик в частта, в която е намалена площта на имот с идентификатор 17912.501.1174.

В жалбата са релевирани доводи за незаконосъобразност на заповедта. Жалбоподателят сочи, че заповедта е нищожна, поради обстоятелството, че е издадена Заповед № РД-653 от 04.04.2022г. на Кмета на Община Долни Чифлик, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.77 от АПК, §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР, чл.55, т.2 и §4, ал.1, ал.5, т.6 и ал.6 от ПЗР от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е одобрено попълването на поземлен имот № 759 в кв.53 по дворищно-регулационния и кадастрален план на с. Гроздьово, общ. Долни чифлик, област Варна и е извършено идентично изменение на плана по отношение на имот с идентификатор 17912.501.1174. Тази заповед е оспорена пред АдмС Варна и в хода на съдебното производство е издадена Заповед № 18-9746-14.09.2022г. на началника на СГКК Варна. Жалбоподателят намира за недопустимо провеждането на второто административно производство при условие, че първата по време на издаване заповед е предмет на съдебна проверка.

Сочи, че със Заповед № 18-9746-14.09.2022г. на началника на СГКК Варна за одобрение и изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на с.Гроздьово, общ. Долни Чифлик площта на имот с идентификатор 17912.501.1174 е намалена от 1240кв.м. (колкото е по документа му за собственост) на 724кв.м., което намира за недопустимо. Релевира довод за липса на фактически и правни основания за издаването на оспорения акт и моли за отмяната му. Иска присъждане на разноските по воденето на делото.

В открито съдебно заседание чрез процесуален представител поддържа жалбата, излага подробно съображения за незаконосъобразност на заповедта и иска от съда да отмени оспорения акт.

Ответникът, Началникът на СГКК Варна не изразява становище по жалбата.

Заинтересованата страна, чрез процесуален представител в открито съдебно заседание изразява становище за неоснователност на жалбата. Намира че не е налице спор за материално право. Твърди, че ползва имота в границите, които иска да бъдат нанесени в кадастралната карта и, че със заповедта не се намалява площта на имота на жалбоподателя. Намира, че ако е имало спор за материално право то, той е повдигнат от жалбоподателя и е следвало, последният да предяви иск пред съда, а не да оспорва заповедта.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени по реда на чл. 168, ал.1 от АПК събраните и приети по делото писмени доказателства и законосъобразността на оспорвания административен акт като цяло, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Със Заповед № 18-9746-14.09.2022г. на началника на СГКК Варна на основание чл.54, ал.4 вр. чл.54, ал.1 и чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР по заявление вх.№ 01-434062-28.07.2022г. от Я.Г.Х. и удостоверение за приемане на проект за приемане и за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри № 25-226552-27.07.2022г., издадено от СГКК – гр.Варна е одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Гроздьово, общ. Долни Чифлик, одобрена със заповед № РД-18-80/19.04.2022г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, съгласно скица – проект № 15-876133-04.08.2022г., състоящо се в промяна в границите на съществуващи обекти в КККР, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 17912.501.434:

-данни преди промяната:площ:1814кв.м., начин на трайно ползване: Ниско застрояване, няма данни за собственост;

-данни след промяната: площ 1764кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване, собственост на Я.Г.Х., въз основа на документ: Нотариален акт №22 том V рег.2017 дело 922 от 27.01.2022г., издаден от Служба Вписвания - Варна; Нотариален акт №42 том VІІ рег.2784 дело 1420 от 03.02.2022г., издаден от Служба Вписвания – Варна и Нотариален акт №46 том LXXVІ рег.28704 дело 15816 от 11.12.2013г., издаден от Служба Вписвания – Варна.

Сграда с идентификатор 17912.501.434.1:

-данни преди промяната: площ: 64 кв.м., предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, няма данни за собственост;

-данни след промяната: площ: 64 кв.м., предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Я.Г.Х., въз основа на документ: Нотариален акт №22 том V рег.2017 дело 922 от 27.01.2022г., издаден от Служба Вписвания - Варна; Нотариален акт №42 том VІІ рег.2784 дело 1420 от 03.02.2022г., издаден от Служба Вписвания – Варна и Нотариален акт №46 том LXXVІ рег.28704 дело 15816 от 11.12.2013г., издаден от Служба Вписвания – Варна.

Промени в данните за собственост и собственици за поземлен имот с идентификатор 17912.501.434 и сграда с идентификатор 17912.501.434.1 собственост на Я.Г.Х., въз основа на документ: Нотариален акт №22 том V рег.2017 дело 922 от 27.01.2022г., издаден от Служба Вписвания - Варна; Нотариален акт №42 том VІІ рег.2784 дело 1420 от 03.02.2022г., издаден от Служба Вписвания – Варна и Нотариален акт №46 том LXXVІ рег.28704 дело 15816 от 11.12.2013г., издаден от Служба Вписвания – Варна.

Поземлен имот с идентификатор 17912.501.1174:

-данни преди промяната: площ: 829 кв.м., начин на трайно ползване: Ниско застрояване, собственост на К. И.Г. въз основа на документ: нотариален акт № 143 том І дело 198 от 07.02.1975г., издаден от Районен съд Провадия;

-данни след промяната: 724 кв.м., начин на трайно ползване: Ниско застрояване, собственост на К. И.Г. въз основа на документ: нотариален акт № 143 том І дело 198 от 07.02.1975г., издаден от Районен съд Провадия.

Изменението в оспорената заповед е по заявление до Службата по геодезия, картография и кадастър гр.Варна – КККР Вх.№ 01-304086-31.05.2022, за следната услуга: 1) 1186. Издаване на удостоверение за приемане/неприемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, вид обикновена-10 дни. За обекти: Поземлен имот 17912.501.434, с.Гроздьово.

В обяснителната записка към заявлението е посочено, че обхвата и целите на проекта са: Изменение на кадастралната карта за ПИ 17912.501.434, находящ се в с.Гроздьово, общ.Долни Чифлик, обл. Варна. За с.Гроздьово има влязъл в сила регулационен план, одобрен със Заповед № 3360/10.05.1973г. Възложителят е собственик на поземления имот, целия с площ от 1763 кв.м., съставляващи УПИ ІІІ-434 и УПИ ІV-434, кв. 53 по плана на селото. Поправяне на кадастралната карта по плана за регулация като се нанасят двете УПИ- та като един имот съгласно документите за собственост. Поправя контура на жилищната сграда с идентификатор 17912.501.434.1 съгласно извършено геодезическо заснемане и представени архитектурни чертежи. Променя функционалното предназначение на сграда с идентификатор 17912.501.434.2 от „жилищна сграда - еднофамилна“ на „селскостопанска сграда“, съгласно представените документи. Попълва КР към сградата. Като засегнати имоти са посочени: ПИ 17912.501.434, сгради – 17912.501.434.1 и 17912.501.434.2.

От приложените към заявлението комбинирана скица и скици – проекти се констатира, че чрез изправяне на границите между УПИ ІІІ-434 и УПИ ІІ 436, се намалява площта на УПИ ІІ 436 (имот с идентификатор № 17912.501.1174, собственост на жалбоподателя).

Горните факти се установяват от доказателствата представени към административната преписка и към жалбата, а и се подкрепят от заключението по СТЕ, което съдът кредитира като обективно и компетентно дадено.

В заключението вещото лице след геодезическо заснемане е констатирало, че към имот 17912.501.1174 е включена част от УПИ 434 (зелен цвят на комбинираната скица към СТЕ). Посочило е, че по предходен план този имот е предвиден за улица за достъп до УПИ Х435.

По допустимостта:

От представените към жалбата, към административната преписка и събраните при съдебното оспорване доказателства се констатира, че собственик на поземлен имот с идентификатор 17912.501.1174 е К. И.Г. въз основа на документ: нотариален акт № 143 том І дело 198 от 07.02.1975г., издаден от Районен съд Провадия и по наследяване от техния праводател - И.К.И. и П.К.И..

Поземлен имот с идентификатор 17912.501.1174 е с данни преди промяната направена с оспорената заповед: площ: 829 кв.м., начин на трайно ползване: Ниско застрояване, собственост на К. И.Г. въз основа на документ: нотариален акт № 143 том І дело 198 от 07.02.1975г., издаден от Районен съд Провадия и данни след промяната: 724 кв.м., начин на трайно ползване: Ниско застрояване, собственост на К. И.Г. въз основа на документ: нотариален акт № 143 том І дело 198 от 07.02.1975г., издаден от Районен съд Провадия.

В административната преписка има данни за обявяване на заповедта, чрез уведомление до К. И.Г. чрез поставяне на обявление от 15.09.2022г. до 23.09.2022г. и посочен срок 26.09.22г. – 10.10.2022г.

Към жалбата е приложено удостоверение за наследници, от което се констатира че към дата на издаването на заповедта К. И.Г. е починал и негови наследници са И.К.И. и П.К.И.. Заповедта е издадена след настъпването на 29.09.2009г. на смъртта на К. И.Г.. От горното следва, че заповедта не е надлежно обявена на засегнатите от нея лица.

Заповед № 18-9746-14.09.2022г. на началника на СГКК Варна, в частта на изменението на КККР относно поземлен имот с идентификатор 17912.501.1174 засяга по неблагоприятен начин поземления имот като намалява неговата площ от 829кв.м. (каквато е по нотариалния акт за собственост) на 724кв.м, т.е. последицата от издаването на заповедта на началника на СГКК Варна върху поземлен имот с идентификатор 17912.501.1174 е отчуждаване.

От горното следва, че жалбата е подадена от лице с активна процесуална легитимация по арг. от чл.147, ал.1 от АПК, съгласно разпоредбата на който „Право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения, в срок, срещу полежащ на оспорване административен акт и е допустима за разглеждане.

По основателността:

Предмет на проверка е Заповед № 18-9746-14.09.2022г. на началника на СГКК Варна.

Заповедта е издадена в границите на компетентност на органа, при спазване на изискванията за форма.

С процесния акт - Заповед № 18-9746-14.09.2022г. на началника на СГКК Варна е одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Гроздьово, общ. Долни Чифлик, одобрена със заповед № РД-18-80/19.04.2022г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри , засягащо поземления имот: няма данни за изменение, съгласно скица – проект № 15-876133-04.08.2022г., състоящо се в промяна в границите на съществуващи обекти в КККР, по отношение на поземлен имот с идентификатор 17912.501.434, собственост на заявителя на промяната и по отношение на поземлен имот с идентификатор 17912.501.1174 собственост на жалбоподателя, като е намалена площта на последния от 829кв.м. (както е вписан като площ по КККР) или 1240 кв.м. (каквато е по нотариалния акт за собственост) на 724кв.м. Налага се извод, че по отношение на поземлен имот с идентификатор 17912.501.1174 последицата от заповедта на началника на СГКК Варна върху имота е отчуждаване, но без спазване на предвидените за това процедури.

В оспорената заповед, въпреки че е посочено, че данните за собственост и площ на поземлен имот с идентификатор 17912.501.1174 са взети от нотариален акт № 143 том І дело 198 от 07.02.1975г., издаден от Районен съд Провадия, не е дадено ясно обяснение как е извършено намалението на площта на поземлен имот с идентификатор 17912.501.1174, доколкото и преди и след изменението на кадастралната карта е посочено, че данните са взети от поземлен имот с идентификатор 17912.501.1174. Следва да се уточни и, че данните по НА за площта на имота са различни от вписаните в изменената кадастрална карта и имота по НА е със значително по -голяма площ. Нотариалния акт е официален свидетелстващ документ (чл. 179, ал. 1 ГПК) и се ползва както пред съда, така и пред административните органи с присъщата на тези документи материална доказателствена сила.

От горното следва, че заповедта е издадена при неизяснени факти – не са изяснени при издаването й действителните права на собственост върху имотите и действителните права на собствениците на имоти с идентификатори 17912.501.1174 и 17912.501.434.

Налага се извод от доводите на жалбоподателите, от данните по административната преписка по конкретно от съдържанието на заявлението до СГКК от Я.Г.Х., от данните от Нотариален акт №143 том І дело 198 от 07.02.1975г., издаден от Районен съд Провадия за собственост на жалбоподателя и от заключението на вещото лице, че между страните има формиран спор за материално право по въпроса: към кой имот принадлежи площта, с която е намалена площта на имота на жалбоподателя в изменението на КККР, одобрено с оспорената заповед.

В този аспект се налага извод, че началникът на СГКК при издаване на оспорената заповед, не е съобразил и разпоредбата на чл.54, ал.2 от ЗКИР, съгласно която, когато непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право, тя се отстранява след решаване на спора по съдебен ред. Влязлото в сила съдебно решение, придружено от проект за изменение, изготвен от правоспособно лице по кадастър, е основание за изменение на кадастралната карта по реда на чл. 53а, т. 1 от ЗКИР.

В Заповед № 18-9746-14.09.2022г. на началника на СГКК Варна е посочено, че е издадена при условията на чл.54, ал.4 вр. чл.54, ал.1 и чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР.

Съгласно цитираните в заповедта разпоредби „Измененията в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти при отстраняване на непълнота или грешка се одобряват със заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота. Заповедта се придружава от скица-проект. Заповедта за одобряване на изменението се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на заинтересованите лица, чиито права са засегнати от изменението.“; „Непълнотата или грешката се допълва или поправя от службите по геодезия, картография и кадастър въз основа на писмени доказателства и проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти.“ и „Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние, като се изменят при установяване на: 2. непълноти или грешки;“

Съгласно легалната дефиниция на понятието "явна фактическа грешка" дадено в т. 9 от §1 на ДР на ЗКИР „явна фактическа грешка“ е несъответствието в границите на поземлените имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия, получено при обединяване на данните по чл. 41, ал. 1, както и несъответствие в границите на съществуващите на местността (терена) трайни топографски обекти с естествен или изкуствен произход в неурбанизирана територия, определени чрез геодезически измервания и границите им от планове и карти, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, когато разликите в координатите на определящите ги точки са по-големи от допустимите в наредбата по чл. 31.“

В заповедта липсва ясно посочване каква точно явна фактическа грешка се поправя с оспорената заповед. Не е посочена конкретната хипотеза от т.9, § 1 на ДР на ЗКИР, с точните признаци, довели до допускането на грешката подлежаща на поправяне. Не става ясно и каква непълнота на КК и КР се коригира чрез издаването на заповедта.

От съдържанието на документите за собственост на г-н Я.Х., от представения в хода на административното производство проект за изменение на кадастралната карта и заключението на вещото лице не се извежда извод за наличие на явна фактическа грешка или допусната непълнота при одобряването на КККР на с.Гроздьово, общ. Долни Чифлик, одобрена със заповед № РД-18-80/19.04.2022г. на Изпълнителния директор на АГКК, която да бъде изправяна чрез оспорената в настоящото производство заповед, конкретно в частта на намаляването на площта на поземлен имот с идентификатор 17912.501.1174.

От констатираните факти относно собствеността и площите на имот с идентификатор 17912.501.1174 и 17912.501.434, доводите и твърденията на страните по спора се налага извод, че въпреки цитирането на чл.54, ал.4 вр. чл.54, ал.1 и чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР, не става въпрос отстраняване на допусната за непълнота или грешка в кадастралните карти и кадастралните регистри, която да е отстранена с оспорения административен акт.

С оспорения акт всъщност е създадено ново правно положение – от имот с идентификатор идентификатор 17912.501.1174 е отнета част, чрез изправянето на границите между двата имота към съществуващия път и е придадена към друг имот УПИ ІІІ – 434, което пък е включено в общ имот с УПИ ІV – 434 и така е формиран поземлен имот с идентификатор 17912.501.434. В резултат последицата от този начин на формирането на поземления имот с идентификатор 17912.501.434, собственост на г-н Я.Х. е отнемане на част от частен съседен имот и придаването му към новоформирания без спазването на предвидените по закон процедури.

Заповедта е издадена при съществени нарушения на процесуалните правила изразяващи се в издаване на административен акт при:

1./неизяснени факти относно действителните права на собственост върху имота предмет на заповедта и заявителя за издаването й;

2./наличие на спор за материално право за част от имота.

Заповедта като незаконосъобразна – издадена при нарушение на процесуалния закон следва да бъде отменена и преписката върната на административния орган за произнасяне по реда на чл.54, ал.2 от ЗКИР.

Доводите на жалбоподателя за нищожност на заповедта съдът намира за неоснователни. Предвидени са две различни административни процедури за изправянето на непълноти и грешки в КК и КР и е предоставена компетентност на различни органи да издадат заповеди за това. Не е поставено изискване или забрана при наличието на едно от тези производство процедурата по другото да не бъде довършена или да бъде прекратена. Наличието на друг акт издаден от компетентен орган и оспорването му пред съда не е пречка за провеждането на процедурата от Началника на СГКК и за издаването на заповед по чл.54 от ЗКИР.

Направеното искане за присъждане на разноските по водене на делото от процесуалния представител на жалбоподателя, с оглед изхода от спора е основателно и на основание чл.143, ал.1 от АПК на жалбоподателя следва да се присъдят разноските за водене на делото – д.т. в размер на по 10лв. и депозит за вещо лице, с включените такси за банков превод в размер на 903.87лв., както и възнаграждение за адвокат в размер на 1250лв.. Предвид разпоредбата на §1, т.6 от ДР на АПК („"Поемане на разноски от административен орган" е поемане на разноските от юридическото лице, в структурата на което е административният орган.“) вр. чл.143, ал.1 от АПК („Когато съдът отмени обжалвания административен акт или отказа да бъде издаден административен акт, държавните такси, разноските по производството и възнаграждението за един адвокат, ако подателят на жалбата е имал такъв, се възстановяват от бюджета на органа, издал отменения акт или отказ.“) за заплащането на разноските по спора следва да бъда осъдена Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Водим от горното и на основание чл.172 от АПК, съдът,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ по оспорването по жалбата на И.К.И. Заповед № 18-9746-14.09.2022г. на началника на СГКК Варна за одобрение и изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър на с.Гроздьово, общ. Долни Чифлик в частта, в която се променят границите и е намалена площта на имот с идентификатор 17912.501.1174.

ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на И.К.И. 2163.87 (две хиляди сто шейсет и три лева и осемдесет и седем стотинки) лв.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Р България в 14 дневен срок от съобщаването му.

Съдия: