Решение по дело №172/2022 на Административен съд - Габрово

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 9 декември 2022 г.
Съдия: Даниела Иванчева Гишина
Дело: 20227090700172
Тип на делото: Административно дело
Дата на образуване: 9 август 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 108

 

гр. Габрово, 09.12.2022 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГАБРОВО в публично заседание на десети ноември две хиляди двадесет и втора година в състав:

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ГИШИНА

при секретаря РАДОСЛАВА РАЙЧЕВА и с участието на прокурора ……………… като разгледа докладваното от съдия Д. Гишина адм. дело 172 по описа за 2022 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/.

             Производството е образувано по жалба от Ц.Д. *** против Заповед № 18-7566 от 20.07.2022 година на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Габрово по отношение на имот с идентификатор *******.11 заедно с построените в него сгради с идентификатори *******.11.1 и *******.11.2, и имот с идентификатор *******.25.

Посочената по-горе заповед се оспорва с доводи за отбелязване в заповедта и скицата-проект, неразделна част от нея, на грешни данни за имотите и сградите в тях, собственост на Д., като жалбоподателката счита, че така вписаните данни, описани в жалбата /л. 1/ и молба /л. 111-112/ са неверни, защото Д. е едноличен собственик на имотите; жалбоподателката счита, че е налице груба, явна фактическа грешка, а не непълноти и грешки.

В открито съдебно заседание оспорващата страна Ц.Д. се явява лично, поддържа жалбата, по същество прави искане да бъдат вписани верните данни /документи за собственост/ за имотите, притежавани от нея, и тя да се води едноличен собственик на имотите.

Началникът на СГКК – Габрово – ответник в настоящото производство – се представлява в открито съдебно заседание от надлежно упълномощен процесуален представител - адвокат, оспорва се жалбата, по същество се прави искане за отхвърляне на оспорването като неоснователно, претендира се присъждане на заплатеното адвокатско възнаграждение, като се представя списък и документи, удостоверяващи заплащането /л. 127-128/.

Съдът намира жалбата за допустима, като подадена от надлежна страна, срещу административен акт, подлежащ на съдебен контрол и в законоустановения срок по чл. 149, ал. 1 от АПК.

След съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, на доводите и възраженията на страните, и като извърши служебна проверка за законосъобразност по реда чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 146 от АПК, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Производството пред административния орган е започнало по служебен път на основание чл. 57, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 година за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, наричана по-долу за краткост „Наредбата“, поради констатирани непълноти и грешки при обработка на подадено от жалбоподателката Д. искане за справка на 22.05.2022 година.

С писмо изх. № 20-30028-06.06.2022 година, подписано от Началника на СГКК – гр. Габрово жалбоподателката и останалите заинтересовани лица са уведомени за започналото административно производство, като им е указан срок и ред за подаване на писмени възражения /л. 58-59/. Посоченото писмо е връчено на жалбоподателката на 01.07.2022 година, видно от нарочно изготвена разписка /л. 68/.

След изтичане на срока за подаване на възражения е издадена процесната Заповед № 18-7566 от 20.07.2022 година на Началника на СГКК – гр. Габрово, с която на основание чл. 54, ал. 4 вр. чл. 54, ал. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗКИР и служебно заявление от 03.06.2022 година е одобрено изменение в кадастралната карта /КК/ и кадастралните регистри /КР/ на гр. Габрово, одобрена със Заповед № РД-18-64 от 26.10.2007 година на Изпълнителния директор на АГКК /л. 95-97/. Одобреното изменение се състои в коригиране контура на имот с идентификатор *******.11 и контурите на сгради с идентификатори *******.11.1 и *******.11.2; нанасяне на нов обект в КККР – имот с идентификатор *******.25, в съответствие с границите на имоти 036012 и 036013, посочени в нотариален акт № 139, том III, дело 1808 от 11.08.1997, издаден от РС – Габрово, нанесени в посочен файл от 09.01.2008 година, предаден служебно на СГКК – гр. Габрово от ОСЗГ – гр. Габрово след одобряване на КК на гр. Габрово. Одобреното с процесната заповед изменение е нанесено на скица-проект № 15-611005-06.06.2022 година, приложение към процесната заповед /л. 56-57/. В мотивите на процесната заповед е посочено, че допуснатата непълнота или грешка по смисъла на § 1, т. 16 от ДР на ЗКИР по отношение на имот с идентификатор *******.11 се изразява в следното: в обхвата на посочения имот следва да бъдат нанесени 2 отделни имота, единият от които е в земеделска, а другият в урбанизирана територия, т.е. двата имота са с различно предназначение – „овощна градина“ и „за друг вид застрояване“; вярно нанасяне на контурите на съществуващите в посочения по-горе имот 2 сгради със съответните идентификатори. В заповедта са изложени и мотиви по възражение № 05-8294-04.07.2022 година, подадено от жалбоподателката Д. /л. 83-84/, като е посочено в кои части е прието за основателно, респ. уважено, и в кои за неоснователно.

Заповедта е връчена на Ц.Д. на 05.08.2022 година /л. 98/ и по предприето в срок оспорване е образувано настоящото производство.

Разпоредбата на чл. 2 от ЗКИР определя кадастъра като съвкупност от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти, както и за правото на собственост и другите вещни права върху недвижимите имоти и техните носители. Обекти на кадастъра съгласно чл. 23 от ЗКИР са поземлените имоти, сградите и съоръженията на техническата инфраструктура и самостоятелни обекти в сгради или съоръжения на техническата инфраструктура. Данните за тези обекти се документират в КККР съобразно съществуващото положение, като се отчитат материализирани на място граници и се заснемат съществуващи сгради и съоръжения на техническата инфраструктура, както и самостоятелни обекти в тях, съобразно техните очертания /чл. 29 от ЗКИР, чл. 38 от Наредбата/.

Несъответствията в границите и очертанията на недвижимите имоти в кадастралната карта за урбанизирана територия спрямо действителното им състояние представляват непълноти или грешки по смисъла на § 1, т. 16 от ДР на ЗКИР, които се отстраняват по реда, предвиден в чл. 54 от ЗКИР и чл. 70 от Наредбата.

Разпоредбата на  чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗКИР визира хипотезата на изменение на одобрената кадастрална карта и регистри при наличието на непълноти или грешки. Съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗКИР непълнотата или грешката се допълва или поправя от службите по геодезия, картография и кадастър въз основа на писмени доказателства и проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти. След измененията в ЗКИР в ДВ, бр. 49 от 13.06.2014 година за административния орган отпада задължението да съставя констативен акт за установяване на непълноти или грешки в КККР. Той обаче е длъжен, в изпълнение на разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от АПК, да уведоми известните му заинтересовани лица за започналото пред него производство. Тази разпоредба е обща и касае всички административни производства, доколкото със специален закон не е изключено нейното приложение. Регламентираното с нея правило е гаранция за правата на засегнатите от административния акт лица и дава възможност на заинтересованата страна да бъде информирана за образуваното производство и с оглед на това да прояви съответната активност в защита на правата си, като представи становище и доказателства в негова подкрепа. В случая това задължение е изпълнено и на заинтересованите страни, вкл. жалбоподателката Д., е дадена възможност да се запознае с инициираното изменение и да изрази становище по него, с което е изпълнена и разпоредбата на чл. 35 от АПК. Целта на предвидената в ЗКИР процедура е да установи реално съществуващото състояние по отношение на имотите и обстоятелството, че по отношение на него е налице съгласие на всички засегнати лица.

Съгласно чл. 57, ал. 2 от Наредбата, след изтичане на срока за отстраняване на дефектите службата по геодезия, картография и кадастър се счита за задължено лице в случаите на непълнота или грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри, когато границите на имот съществуват в източниците по чл. 41 ЗКИР и могат да бъдат еднозначно определени въз основа на тях, независимо дали собственикът, съответно носителят на друго вещно право, е изпълнил задълженията си по чл. 33, ал. 3. Отстраняване на непълнотата или грешката в имота, включително изработване на проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, е за сметка на службата по геодезия, картография и кадастър.

В процесния случай е констатирано несъответствие в границите и очертанията на недвижим имот в кадастралната карта за урбанизирана територия спрямо действителното им състояние, констатирано след изтичане на срока за отстраняване на дефектите, което е основание за служебно иницииране на производство по отстраняване на непълноти и грешки в КККР. Одобреното с процесната заповед изменение по отношение на притежаваните от жалбоподателката имоти е съобразено със събраните в хода на производството доказателства, вкл. съществуващите в източниците по чл. 41 от ЗКИР граници на имот. При одобреното изменение на КККР притежаваните от жалбоподателката имоти са вписани с площите и предназначението съгласно притежавания от Д. титул за собственост -  нотариален акт № 139 от 1997 година, касаещ имоти с №№ 036012 и 036013 по картата на землището /л. 22/, документите относно промяна предназначението на земеделска земя /л. 107, 88-90/ и удостоверение по чл. 52, ал. 5 /отм./ от ЗКИР /л. 93/. Не е налице намаляване размера на площите на поземлените имоти предвид посочените площи в титула за собственост /посочения по-горе нотариален акт/, както и намаляване площта на сградите с оглед регистрираните площи /посоченото по-горе удостоверение от ОСЗГ – гр. Габрово на л. 93 от делото/.

При извършената проверка не се установяват съществени нарушения при провеждане на производството пред административния орган, които да налагат отмяна на оспорения административен акт.

По изложените съображения съдът приема, че оспореният административен акт е законосъобразен – постановен от компетентен орган по аргумент от чл. 54, ал. 4 от ЗКИР, в изискуемата от закона писмена форма, с посочени фактическите и правни основания за издаването му, при спазване на материалноправните разпоредби, административнопроизводствените правила и в съответствие с целта на закона.

При този изход на спора, предвид разпоредбата на чл. 143, ал. 3 от АПК и своевременно направено искане от ответната страна, оспорващата страна следва да бъде осъдена да заплати на ответната договореното и платено адвокатско възнаграждение съгласно договор за правна защита и съдействие /л. 118/ и платежно нареждане /л. 128/ в размер на 900 /деветстотин/ лева.

 

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. последно от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ оспорването на Ц.Д. *** против Заповед № 18-7566 от 20.07.2022 година на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Габрово по отношение на имот с идентификатор *******.11 заедно с построените в него сгради с идентификатори *******.11.1 и *******.11.2, и имот с идентификатор *******.25.

ОСЪЖДА Ц.Д. *** с ЕГН ********** да заплати на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София сумата от 900 /деветстотин/ лева, представляваща адвокатско възнаграждение за настоящата инстанция.

 

Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                  

                                                                               АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: