Определение по дело №149/2011 на Окръжен съд - Благоевград

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 28 април 2011 г.
Съдия: Лилия Масева
Дело: 20111200100149
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 28 март 2011 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ

Номер

2

Година

24.01.2013 г.

Град

Кърджали

В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен Съд - Кърджали

На

01.24

Година

2013

В закрито заседание в следния състав:

Председател:

Веселина Атанасова Кашикова

Секретар:

Прокурор:

като разгледа докладваното от

Веселина Атанасова Кашикова

Фирмено дело

номер

20135100800001

по описа за

2013

година

Производството по делото е по реда чл.595 и сл. от ГПК във вр. с чл. 18 от Закона за юридическите лице с нестопанска цел.

Постъпило е заявление от Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Теам" със седалище и адрес на управление в гр. Кърджали, за вписване в надлежния регистър на съда на учреденото сдружение.

Представен със заявлението е протокол от проведено на 02.01.2013 година учредително събрание, на което четири физически лица са взели решения за учредяване и регистрация на сдружение с нестопанска цел „Теам" гр. Кърджали, за осъществяване на дейност в частна полза, като са определили наименованието, седалището, целите и средствата за постигането им, вида на дейност съгласно чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, предмета на дейност, органите на управление и правомощията им, правилата относно начина на представителство на сдружението, реда на възникване и прекратяване на членството, срока на действие на сдружението, прекратяване на същото и разпределяне на имуществото. Приет е Устав на сдружението с нестопанска цел, подписан от всички учредители и са избрани ръководни органи, както и е избран председател, който да представлява сдружението. Представен е нотариално заверен образец от подписа на управителя на УС. Внесена е дължимата държавна такса за вписването.

С оглед на изложеното, съдът намира, че искането за вписване на учреденото сдружение с нестопанска цел е основателно и следва да се впише, поради което и на основание чл.597 и чл. 595 от ГПК във връзка с чл.18 от ЗЮЛНЦ

Р Е Ш И:

ВПИСВА в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел /сдружения и фондации/ при Кърджалийския окръжен съд учреденото сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза „TEAM", със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, кв. „Възрожденци", бл. 94, вх. В, ап. 32 и неограничено със срок. Цели на сдружението: да обединява усилията на спортистите, спортните деятели и любителите на спортния риболов, като развива спортния риболов и здравословния начин на живот; да провежда инициативи за разкриване, утвърждаване и развитие на българския спорт и в частност на спортния риболов, както, и популяризиране дейността на сдружението и създаване на интерес във всички възрастови групи към спортния риболов. Провеждане и осъществяване наспортната подготовка на отборите, спортни прояви и подготвяне на спортисти по спортен риболов за участие в републикански и международни състезания. Привличане към участие в спортния риболов на любители и симпатизанти от всички възрасти, както и организиране на състезания. Разработване и издаване на правилници, програми и други материали, свързани с дейността на сдружението. Подпомагане и популяризиране на спортния риболов, както и подпомагане на социално слаби деца и юноши, като им се осигуряват посещения на тренировки без членски внос и допълнително заплащане. Средства за постигане на целите: Сътрудничество с други организации в РБългария и чужбина с цел подпомагане и развитие на спортния риболов. Информиране, организиране и провеждане на семинари, конкурси, конференции, кръгли маси, симпозиуми и други обществено приети форми на общуване и контакти, свързани със спортния риболов. Организиране на школи и курсове за тренировъчна и спортно-състезателна дейност по спортен риболов. Предмет на дейност: провеждане и осъществяване на спортната подготовка на отборите, спортни прояви и подготвяне на спортисти по спортен риболов за участие в рпубликански и международни състезания. Привличане към участие в спортния риболов на любители и симпатизанти от всички възрасти, както и организиране на състезания. Разработване и издаване на правилници, програми и други материали, свързани с дейността на сдружението; Подпомагане и популяризиране на спортния риболов, както и подпомагане на социално слаби деца и юноши, като им се осигуряват посещения на тренировки без членски внос и допълнително заплащане. Членство: членуването в сдружението е доброволно, Членовете могат да бъдат физически и юридически лица. Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос. Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членските си вноски. Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.Членството се прекратява: с едностранно волеизявление до сдружението; при смърт или поставянето под пълно запрещение; с изключване; с прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел; при отпадане. Органи на сдружението: Органите на Сдружението са Общо събрание и Управителен съвет. Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет. Управителния съвет избира от своя състав председател. Председателят на управителния съвет организира, ръководи и контролира дейността на сдружението, в съответствие с решенията на общото събрание и на управителния съвет. Председателят на управителния съвет представлява сдружението пред трети лица. Имущество: Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху интелектуална собственост и други права в зависимост от действащите нормативни актове. Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейност,насочена за постигане на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ. За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на лицата, изброени в чл.41,ал.З от ЗЮЛНЦ. Прекратяване: Сдружението се прекратява по решение на Общото събрание или решение на Окръжния съд по седалището на сдружението в определените отЗЮЛНЦ случаи. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението или от определено от него лице. Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, ако това е невъзможно чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на сдружението. Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на лицата посочени в чл.43, ал.2 от ЗЮЛНЦ.

Членове на Управителния съвет на сдружението са: Димитър Стефанов Димитров от гр. Кърджали, кв. „Възрожденци", бл. 94, вх. В, ап. 32, ЕГН **********, Бирджан БАйрям Мехдем от гр. Кърджали, кв. „Възрожденци", бл. 13, вх. Е, ап.44, ЕГН ********** и Ахмед Орхан Исмаил от гр. Кърджали, кв. „Възрожденци", бл. 13, вх. В, ап. 39, ЕГН **********.

Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет Димитър Стефанов Димитров от гр. Кърджали, кв. „Възрожденци", бл. 94, вх. В, ап. 32, ЕГН **********.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: