Разпореждане по дело №22233/2023 на Софийски районен съд

Номер на акта: 105459
Дата: 25 август 2023 г.
Съдия: Лилия Иванова Митева
Дело: 20231110122233
Тип на делото: Частно гражданско дело
Дата на образуване: 28 април 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 105459
гр. С, 25.08.2023 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 118 СЪСТАВ, в закрито заседание на
двадесет и пети август през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:ЛИЛИЯ ИВ. МИТЕВА
като разгледа докладваното от ЛИЛИЯ ИВ. МИТЕВА Частно гражданско
дело № 20231110122233 по описа за 2023 година
., намери следното:

Образувано е по заявление на ЕС с административен адрес: гр. С, ж.к. Л 3, бл. 310, вх.
Б за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК срещу Д. Т..
Съдът е дал указания както следва: Да посочи как са формирани претендираните със
заявлението суми и какви отделни вземания включват /конкретно от вноски с какъв месечен
размер, респективно за какви конкретни задължения към ЕС/, включително да посочи
основанието, от което твърди да е възникнало в тежест на длъжника задължение за
заплащане на сумите в полза на етажната собственост и да представи решенията на Общото
събрание на етажната собственост, чието изпълнение се търси с оглед разпоредбата на чл.
38, ал. 2 ЗУЕС в случай, че твърди вземанията да са възникнали въз основа на такива
решения; 2. 2. Да представи доказателства за представителна власт по отношение на „ВМ“
ЕООД, тъй като представеният договор за услуга е изтекъл към датата на заявлението, и е
сключен от лице, за което не са налице доказателства да е представител на ЕС; 3. да
индивидуализира самостоятелния обект, чиито собственик е длъжника; 4. да
индивидуализира длъжника с три имена и ЕГН; 5. да заплати държавна такса за
производството в размер на 25 лева и да представи доказателства за това
Указанията не са изпълнени в дадения от съда срок.
Настоящият състав на съда намира, че заявлението, по което е образувано настоящото
производство, не отговаря на изискванията на чл. 127, ал. 1, т. 4 и т. 5 ГПК и чл. 128, т. 1
ГПК, с които съгласно чл. 410, ал. 2 ГПК заявителят следва да се съобрази.
В случая заявител в производството са етажните собственици на самостоятелни обекти
в сграда в режим на ЕС. Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 4 ЗУЕС председателят на
управителния съвет (управителят) представлява пред съда собствениците в етажната
собственост по исковете, предявени срещу тях във връзка с общите части, и по исковете,
1
предявени срещу собственик, ползвател или обитател, който не изпълнява решение на
общото събрание или задълженията си по този закон. Съгласно чл. 19, ал. 8 ЗУЕС по
решение на общото събрание, взето с мнозинството повече от 67 на сто идеални части от
общите части на етажната собственост, правомощията или част от тях на управителния
съвет (управителя) могат да бъдат възлагани на физически лица или на юридически лица,
които не са собственици, като договорът за възлагане се одобрява с решение на общото
събрание, взето с мнозинство повече от 67 на сто идеални части от общите части на
етажната собственост, и се сключва от упълномощено от общото събрание лице за срок до
две години. Съгласно същата разпоредба в срока на договора избраното физическо или
юридическо лице има правата, задълженията и отговорността на управителния съвет
(управителя) по този закон.
В случая заявлението на Етажната собственост е подадено от „ВМ“ ЕООД като
представител, но за надлежното представителство на етажната собственост не са
представени доказателства, тъй като от една страна заявлението не е придружено от
решение на Общото събрание по чл. 19, ал. 8 ГПК, с което е одобрен договор за възлагане
управлението на ЕС на „ВМ“ ЕООД с предоставяне правата по чл. 23, ал. 4 ЗУЕС и е
определено лицето, което да го сключи, нито представеният договор е действащ към датата
на депозиране на заявлението в съда с оглед изтичане на посочения в него срок и изричната
законова забрана за автоматичното му подновяване. Посочените нередовности не са
отстранени въпреки дадените указания.
Също така нормата на чл. 38, ал. 2 ЗУЕС въвежда императивно изискване заявлението
по чл. 410 ГПК срещу собственик от етажната собственост за изпълнение на решение на
същата да е придружено с препис от това решение. Въпреки дадените указания заявителят
не е уточнил нито дали е взето решение, от което е възникнало задължение на длъжника
именно към етажната собственост за заплащане на месечни такси за управление и
поддръжка, нито е представил такова, респективно не е посочил какви точно вземания са
включени в претендираната сума, ако не твърди същата да представлява сбор от определени
по решение на общото събрание за месечни вноски в предварително фиксиран размер.
Целта на заповедното производство е да се провери дали претендирано от заявителя
вземане е спорно. Именно за да се провери спорността на вземането заявителят следва да
опише ясно претендираното вземане като го индивидуализира по основание, размер, падеж
и характер и като изложи обстоятелствата, от чието настъпване твърди, че се е породило.
Заявителят не е длъжен да представя доказателства в подкрепа на изложените от него
твърдения, освен ако изрично това не е предвидено /както е в хипотезата на чл. 38, ал. 2
ЗУЕС/.
Описанието на обстоятелствата, от които произтича вземането, е задължителен
реквизит от съдържанието на заявлението за издаване на заповед по чл. 410 ГПК, като
липсата му или неяснотите в същото съставляват пречка за уважаване на заявлението. В
случая заявителят не е посочил източника на вземанията, които претендира, респективно не
е представил решенията на общото събрание, с които са определени размерите на
2
претендираните вземания, нито техните месечни размери и по този начин последните са
останали неиндивидуализирани в пълнота.
Не е платена д.т., не е индивидуализиран и длъжника.
Посочените нередовности заявителят не е отстранил, въпреки предоставената му от
съда възможност.
Предвид посоченото искането за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 и
издаване на изпълнителен лист следва да бъде оставено без уважение.
Воден от гореизложеното, съдът
РАЗПОРЕДИ:
ОТХВЪРЛЯ заявление по ч.гр.д.№ 22233/2023 г. на ЕС с административен адрес: гр.
С, ж.к. Л 3, бл. 310, вх. Б за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по
чл. 410 ГПК срещу Д. Т..
Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред Софийски градски съд в
едноседмичен срок от връчване на препис на заявителя.
Препис от разпореждането да се връчи на заявителя.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3