Разпореждане по дело №27710/2023 на Софийски районен съд

Номер на акта: 48876
Дата: 2 април 2024 г. (в сила от 2 април 2024 г.)
Съдия: Радослав Руменов Ангелов
Дело: 20231110127710
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 23 май 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 48876
гр. София, 02.04.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 26 СЪСТАВ, в закрито заседание на
втори април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:РАДОСЛАВ Р. АНГЕЛОВ
като разгледа докладваното от РАДОСЛАВ Р. АНГЕЛОВ Гражданско дело
№ 20231110127710 по описа за 2023 година
РАЗПОРЕДИ:
ПРЕПИС от въззивна жалба с вх. № 63456/26.02.2024 г. да се изпрати
на останалите страни по делото, като им УКАЗВА, че в двуседмичен срок
считано от получаване на настоящото разпореждане могат да подадат отговор
на жалбата, като за нея се прилагат съответно разпоредбите на чл.259, ал.2-4,
чл.260, т.1,2,4 и 7 и чл.261 ГПК, КАТО ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ на
указанията в срок, съответното действие, ще се счита за неизвършено, на
основание чл.263 ГПК.
ПРЕПИС от разпореждането да се връчи на останалите страни.
ДЕЛОТО да се докладва при постъпване на книжа и след изтичане на
срок.
РАЗПОРЕЖДАНЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
1