Определение по дело №1072/2009 на Окръжен съд - Благоевград

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 27 юли 2010 г.
Съдия: Валери Междуречки
Дело: 20091200501072
Тип на делото: Въззивно частно гражданско дело
Дата на образуване: 1 декември 2009 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ

Номер

28

Година

06.06.2008 г.

Град

Кърджали

В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен Съд - Кърджали

На

06.06

Година

2008

В закрито заседание в следния състав:

Председател:

Веселина Атанасова Кашикова

Секретар:

Прокурор:

като разгледа докладваното от

Веселина Атанасова Кашикова

Фирмено дело

номер

20085100800019

по описа за

2008

година

Производството по делото е по чл.489 и сл. от ГПК във вр. с чл. 18 от Закона за юридическите лице с нестопанска цел.

Постъпило е заявление от председателя на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел Спортен клуб „Арда- 2008” за вписване в надлежния регистър на съда на учреденото сдружение. Представен е протокол от учредително събрание, проведено на 18.04.2008 година, от който е видно, че шестнадесет физически лица са взели решения за учредяване и регистрация на сдружение с нестопанска цел: Спортен клуб „Арда- 2008” гр. Кърджали за осъществяване на дейност в обществена полза, като са определили наименованието, седалището, целите и средствата за постигането им, вида на дейност съгласно чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, предмета на дейност, органите на управление и правомощията им, правилата относно начина на представителство на сдружението, реда на възникване и прекратяване на членството, срока на съществуване на сдружението. Приет е Устав на сдружението с нестопанска цел, подписан от всички учредители и е избран управителен съвет на сдружението. Избран е председател на Управителния съвет, който да представлява сдружението. Представен е нотариално заверен образец от подписа на председателя на УС. Представени са декларации от членовете на Управителния съвет, от които е видно, че отговарят на условията на чл. 23 от Устава за да бъдат избирани като такива.

С оглед изложеното, съдът намира, че искането за вписване е основателно и следва да се впише в надлежния регистър на съда учреденото сдружение с нестопанска цел, поради което и на основание чл.490 и чл.491 от ГПК във връзка с чл. 18 от ЗЮЛНЦ

РЕШИ:

ВПИСВА в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел /сдружения и фондации/ при Кърджалийския окръжен съд учреденото сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза СПОРТЕН КЛУБ „АРДА- 2008”- Кърджали ; със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. «Перперикон» № 9, кв. «Студен Кладенец». Цели на сдружението: да обединява усилията на членовете на сдружението, спортистите, спортните деятели и любители за развитие на физическата култура,спорта утвърждаване на здравословния начин на живот сред младежта и населението като цяло; да подпомага и координира дейността на членовете си за развитие и постигане на престижни резултати от спортистите и отборите в областта на детско-юношеския,елитния и масовия спорт; да подпомага спортно-тренировъчната дейност на членовете си , както и да оказва методическа, научна и друга помощ при осъществяване на дейността им; да организира и провежда спортни прояви и състезания в областта на ученическия спорт, спорта за хора с увреждания и в неравностойно положение, за постигане на социален ефект от дейността на сдружението в гражданското общество; да партнира с публичните власти, да създава, управлява и развива материални, финансови и организационни условия за осъществяване спортната дейност на членовете си; да оказва всестранна помощ на спортисти, треньори, спортни и други деятели, имащи принос за утвърждаване спортната слава на клуба, след прекратяване на спортната им кариера и оттеглянето им от активна дейност в полза на обществото. Средства за постигане на целите: 1 .координиране на действията на членовете на сдружението за: а/формулиране на спортната стратегия на сдружението и изпълнението и; б/разпределението и определяне начина на ползване на материалната спортно-техническата база, предоставена на сдружението; в/активно взаимодействие с държавни ведомства и общината за организиране и подсигуряване на тренировъчната, спортно-състезателната и обществената дейност на членовете си; г/ реализиране на социални проекти в областта на спорта, както и в други социални сфери, свързани със спорта; 2. Осъществяване представителство на членовете на сдружението пред държавната и местна власти и организации в страната и чужßина; 3. Реализиране на проекти в областта на рекламната дейност, популяризиране на спортните постижения и традициите на сдружението; 4. осъществяване на други спомагателни дейности, свързани с осъществяване целите на сдружението, непротиворечащи на законите на Република България и международното право. Предмет на дейност: 1. привличане към участие в спорта на любители и симпатизанти от всички възрасти, както и организира състезания с награден фонд; 2. организира и администрира ученически игри и спортни състезания на територията, на която осъществява дейността си; 3. създава условия, организира спортни занимания и провежда състезания за хора с увреждания и граждани в неравностойно социално положение, с оглед на тяхната рехабилитация и социална интеграция; 4. подпомагане дейността на членовете на сдружението за: а/експлоатацията и техническото поддържане на материалната и спортно-материалната база, предоставена за ползване от сдружението; б/счетоводно и правно-административно обслужване; в/ информационно-аналитично обслужване; 5. съдейства за придобиване и предоставяне на спортни права на изявени спортисти, в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта; 6. осъществяване на рекламна дейност, съобразена със законовите разпоредби,регламентиращи тази дейност;7. управлява, стопанисва и ползува спортни имоти и съоръжения за нуждите на членовете на сдружението. За постигане на целите си и подпомагане на основната си дейност, сдружението извършва допълнителна стопанска дейност, както следва: 1. управление на собствено и друго движимо и недвижимо имущество, издателска и рекламна дейност, представителство, посредничество и агентство, импресарска дейност, консултантски услуги и търговия със спортни артикули; 2. организиране на платени спортни услуги; 3. Възмездно предоставяне на спортна база; 4. сдружението може да осъществява и други стопански дейности, свързани с предмета на основната дейност и незабранени от закона.

Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат само лица, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия Устав и плащат редовно членския си внос. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който я разглежда задължително на първото си заседание, следващо получаването на молбата. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство. Към молбата се прилага декларация, че кандидат-членът е запознат с Устава и ще спазва неговите разпоредби,устав и решение на управителния орган за членство.

Прекратяване на членството в сдружението: с едностранно

волеизявление до сдружението; с изключване; при отпадане. Решението за изключване се взема от Управителния съвет на сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо с целите на сдружението и средствата за постигането им. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението. Отпадането, поради невнасяне на членски внос и системно неучастие в дейността на сдружението, се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството. При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените вноски. Членовете нямат дялово участие в имуществото на сдружението и не им се дължи дял при прекратяване на членството им, както и при прекратяване на сдружението.

Органи на управление на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет. Общото събрание може да избере и помощен орган - Контролен съвет, който да е в състав не по-малко от 5 /пет/ лица, които не са членове на Управителния съвет и да осъществява превантивен и последващ контрол на решенията и дейността на УС.

Общото събрание: изменя и допълва Устава на сдружението; избира и освобождава членовете на Управителния съвет; взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението; приема отчета на Управителния съвет за дейността на сдружението; отменя решения на Управителния съвет и на други органи на сдружението, когато противоречат на закона и Устава, или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

Управителния съвет: избират се от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години. Управителният съвет е в състав от не по-малко от 5 /пет/ лица.

Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение. Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и решенията, с които се предоставя право на управление, в качество на изпълнители; членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението; Управителният съвет избира Председател от членовете си, който е и председател на клуба; Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 4 /четири/ месеца; Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси; Управителният съвет приема организационно-управленската структура, правилата за формирането на работната заплата и вътрешен правилник за организацията и дейността на сдружението; Управителният съвет взема решения за разпореждане с имуществото на сдружението, за придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, вкл. отдаването им под наем; Управителният съвет взема решения за създаване и участие в търговски дружества, като дивидентите от дейността се използуват единствено за постигане целите на сдружението; Приема нови членове на сдружението и прекратява членство, в съответствие с чл. 33 от Устава; Управителният съвет подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението, изпълнението на бюджета и нов проект за бюджет; Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание; Управителният съвет взема решение, относно размера на дължимия годишен членски внос.

Имущество на сдружението: състои се от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права, в зависим¯ст от действащите нормативни актове. Източници на средства на сдружението са определените в чл.61 ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта и от стопанската му дейност, свързана с осъществяване на целите на сдружението. Сдружението може безвъзмездно да се разпорежда с имущество си за осъществяване дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на този Устав, правилник и ЗЮЛНЦ. За безвъзмездно разпореждане с имуществото на сдружението е необходимо мотивирано решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на лицата изброени в чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ. Подборът на лицата и начина на тяхното подпомагане се извършва в зависимост от целта и финансовите възможности на сдружението, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информация за реда, по който се извършва подбора е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

Прекратяване на сдружението: по решение на Общото събрание; при обявяването му в несъстоятелност; с решение на съда по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението; Ликвидацията се извършва от ликвидатор, избран отУправителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението. Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел. Съдебното предоставяне на имуществото не се прилага, ако Общото събрание със свое решение е определило юридическото лице, което ще го получи.

Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в частна полза.

Сдружението се учредява без срок.

Членове на управителния съвет са: председател- Георги Тончев Кючуков с постоянен адрес в гр.Кърджали, община Кърджали, ул. „Балкан” № 6, с ЕГН **********; Милко Петров Багдасаров с постоянен адрес в гр.Кърджали, община Кърждали, кв. „Възрожденци”, бл. 61 ап. 68, с ЕГН **********; Иван Стоянов Кръстев с постоянен адрес гр. Кърджали,община Кърджали, ул. „Перперикон” № 9, с ЕГН **********; Антон Николов Панайотов с постоянен адрес гр. Кърджали, община Кърджали, кв. „Възрожденци”, бл. 36, ап. 52, с ЕГН ********** и Бисер Каменов Николов с постоянен адрес гр. Кърджали, община Кърджали, ул. „Пирин” № 8, с ЕГН: **********.

Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет Георги Тончев Кючуков с постоянен адрес гр. Кърджали, община Кърджали, ул. Балкан № 6, с ЕГН **********.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Председател: