Решение по дело №198/2023 на Районен съд - Берковица

Номер на акта: 19
Дата: 18 март 2024 г.
Съдия: Юлита Николова Георгиева-Трифонова
Дело: 20231610200198
Тип на делото: Административно наказателно дело
Дата на образуване: 16 август 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ
№ 19
гр. Берковица, 18.03.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – БЕРКОВИЦА, ВТОРИ СЪСТАВ, в публично
заседание на пети март през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:ЮЛИТА Н. Г.-ТРИФОНОВА
при участието на секретаря НИНА ЛЮБ. Г.
като разгледа докладваното от ЮЛИТА Н. Г.-ТРИФОНОВА
Административно наказателно дело № 20231610200198 по описа за 2023
година
Производство по реда чл. 59 и следващите ЗАНН.
С Наказателно постановление № 26-0000851 от 14.07. 2023 година на
Директор на РД "АА"- Враца, определен от министъра на МТИТС за
длъжностно лице по реда на чл. 92, ал.2 от ЗАвП, чл. 189, ал. 12 ЗДвП и чл.
47, ал. 2 от ЗАНН на П. П. П., с ЕГН ********** от град Берковица, ж.к. ......
му е наложено административно наказание, глоба в размер на 1500 (хиляда и
петстотин) лева, на основание чл. 178а, ал. 7, т.1 от ЗДвП, за нарушение на
чл. 43, т. 2, буква „б“ от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. на МТИТС за това,
че на 30.06.2023 г. около 15:00 часа в град Монтана, бул. Христо Ботев № 56,
в сградата на ООАА град Монтана, ет. 2, при извършено видеонаблюдение в
ИС на ИААА за извършване на ПППТИ на ППС на фирма "..." ООД,
притежаваща Разрешение № 690, валидно до 21.12.2027 г. за извършване на
ПППТИ на ППС, се констатира следното нарушение: 1. Председателят на
комисията П. П. е подписал и подпечатил протокол № 32410789 от 28.06.2023
г. със заключение, че МПС „Субару Легаци“ с peг. № ........, категория M1G се
допуска да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване, като
прегледа не е извършен съгласно изискванията на Част 2, Раздел 1, т. 3 от
Методика за извършване на ПППТИ на ППС. Не са извършени измервания на
емисиите в отработилите газове при работа на двигателя с монтираната
уредба на ВНГ с резервоар марка SAKA сериен № В18050.
По този начин наказващият орган на основание чл. 52, ал. 4 от ЗАНН,
след като проверил акта с оглед неговата законосъобразност и обоснованост,
след като преценил събраните доказателства и предвид тежестта на
нарушенията, наличието на подбуди за извършването им и целите на чл. 12 от
ЗАНН преценил, че не е приложима нормата на чл. 28 от ЗАНН и счел, че
1
виновно е нарушен чл. 43, т. 2, буква „б“ от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г.
на МТИТС.
Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал П.
П. П., който обжалва същото с молба да бъде отменено изцяло, като
неправилно и незаконосъобразно. Счита, че при съставяне на акта, респ. при
издаване на НП са допуснати съществени нарушения на процесуалните
правила, изразяващи се в нарушение на разпоредбите на чл. 42, ал. 1, т. 3 и
чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, относно посочване на мястото на извършване на
нарушението, за което се твърди че е допуснато, както и времето на
нарушението. Твърди, че горните обстоятелства са от съществено значение и
с оглед законовите изисквания за установяването и посочването им, същите
се явяват неотстраними в хода на съдебното производство.
В съдебно заседание се представлява от упълномощен адвокат, който
излага подробни доводи и моли НП да бъде отменено, като неправилно и
незаконосъобразно, поради допуснати съществени процесуални нарушения,
изразяващи си в неправилно посочване в АУАН и НП на датата и мястото на
извършване на нарушението.
Въззиваемата страна- Директора на РД АА Враца, редовно призована
не изпраща процесуален представител. Не взема отношение по жалбата.
Съдът, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни
доказателства, поотделно и в тяхната взаимна връзка и съвкупност, намира за
установено от фактическа и правна страна следното:
От фактическа страна:
С Наказателно постановление № 26-0000851 от 14.07. 2023 година на
Директора на РД "АА" Враца на П. П. П. му е наложено административно
наказание, глоба в размер на 1500 лева, на основание чл. 178а, ал. 7, т.1 ЗДвП,
за това, че на 30.06.2023 г. около 15:00 часа в град Монтана, бул. Христо
Ботев № 56, в сградата на ООАА град Монтана, ет. 2, при извършено
видеонаблюдение в ИС на ИААА за извършване на ПППТИ на ППС на фирма
"..." ООД, притежаваща Разрешение № 690, валидно до 21.12.2027 г. за
извършване на ПППТИ на ППС, се констатира следното нарушение: 1.
Председателят на комисията П. П. е подписал и подпечатил протокол №
32410789 от 28.06.2023 г. със заключение, че МПС „Субару Легаци“ с peг. №
........, категория M1G се допуска да се движи по пътищата, отворени за
обществено ползване, като прегледа не е извършен съгласно изискванията на
Част 2, Раздел 1, т. 3 от Методика за извършване на ПППТИ на ППС. Не са
извършени измервания на емисиите в отработилите газове при работа на
двигателя с монтираната уредба на ВНГ с резервоар марка SAKA сериен №
В18050.
Не се спори от жалбоподателя и е установено от събраните по делото
гласни и писмени доказателства, че на 30.06.2023 год. около 15:00 часа в град
Монтана, бул. „Христо Ботев“ № 56, в сградата на ООАА град Монтана, ет. 2,
е извършено видеонаблюдение в ИС на ИААА за извършване на ПППТИ на
ППС на фирма "..." ООД, притежаваща Разрешение № 690, валидно до
21.12.2027 г. за извършване на ПППТИ на ППС. Проверката е извършена във
връзка със спазване изискванията на Наредба № Н- 32 от 16.12. 2011 година
за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните
2
превозни средства.
В изпълнение на изискванията на Наредба № Н- 32 от 16.12. 2011
година на МТИТС за периодичните прегледи за проверка на техническата
изправност на пътните превозни средства, а именно на разпоредбата на чл. 43,
т. 2 от същата е вменено задължение при извършване на периодичните
прегледи на ППС от председателят на комисията: Да следи за качественото и
пълнообемно провеждане на периодични прегледи на ППС от страна на
техническите специалисти и б "б", като не допуска извършването на
периодичен преглед на ППС в нарушение на изискванията за извършване на
периодичните прегледи, определени в наредбата.
И по – нататък, според наказващия орган, Председателят на комисията
П. П. е подписал и подпечатил протокол № 32410789 от 28.06.2023 г. със
заключение, че МПС „Субару Легаци“ с peг. № ........, категория M1G се
допуска да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване, като
прегледа не е извършен съгласно изискванията на Част 2, Раздел 1, т. 3 от
Методика за извършване на ПППТИ на ППС. Не са извършени измервания на
емисиите в отработилите газове при работа на двигателя с монтираната
уредба на ВНГ с резервоар марка „SAKA „ сериен № В18050.
На база така изяснената фактическа обстановка, при преценка на
събраните в хода на съдебното следствие доказателства, съдът направи
следните правни изводи: НП е издадено в предвидената от закона форма и от
компетентен орган.
В случая, според становището на съда в хода на проведеното
административно наказателно производство е допуснато съществено
нарушение на административно наказателните правила, свързани с
издаването му, които обуславят неговата незаконосъобразност.
Неправилна и незаконосъобразна е направената квалификация на
деянието. И актосъставителят и наказващият орган е посочил, че са нарушени
законовите разпоредби на чл. 43, т. 2, буква "б" от Наредба № Н-32 на
МТИТС, без да конкретизират нейното пълно наименование. В случая не
съществува нормативен акт Наредба № Н-32 от 16.12.2011 година на МТИТС.
Това наименование не е коректно и не дава пълна и обективна представа за
нарушените законови разпоредби. Съществуващият към датата на
осъществяване на административното нарушение нормативен акт е Наредба
№ Н-32 от 16.12.2011 година на МТИТС за периодичните прегледи за
проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, издадена
от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
/обнародван в ДВ, бр.104 от 27.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. и доп.,
бр.99 от 14.12.2012 г., бр.73 от 02.09.2014 г., в сила от 01.09.2014 г./.
Съгласно правилото на чл. 30, ал.1, т.4 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011
година на МТИТС за периодичните прегледи за проверка на техническата
изправност на пътните превозни средства, при периодични прегледи на ППС
се представят следните документи: "документ за платен данък върху
превозните средства, дължим към деня на извършването на периодичния
преглед на ППС, съгласно чл. 60, ал .6 от Закона за местните данъци и такси,
или документ, че са освободени от данък, съгласно чл. 58 от Закона за
местните данъци и такси; документите трябва да са обозначени или
3
маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по
чл. 11, ал. 3".
Задълженията на лицата по чл. 16 от горепосочения подзаконов
нормативен акт /включително и на председателя на комисия за извършване на
периодични прегледи за проверка на техническата изправност на МПС/ при
извършване на периодични технически прегледи, обаче са определени в чл.
43, ал.1, т.1 от същата Наредба, а именно: "следи за качественото и
пълнообемно провеждане на периодични прегледи на ППС от страна на
техническите специалисти, като чл. 43, т. 2, б. "б" не допуска извършването
на периодичен преглед на ППС в нарушение на изискванията за извършване
на периодичните прегледи, определени в наредбата.
При съставяне на АУАН и издаването на НП е допуснато и друго
процесуално нарушение. Съгласно нормата на чл. 43, ал.1, т.1 от Наредбата
при извършването на периодичните прегледи на ППС председателят на
комисията е длъжен да следи за качественото и пълнообемно провеждане на
периодични прегледи на ППС от страна на техническите специалисти, като не
допуска извършването на периодичен преглед на ППС в нарушение на
изискванията за извършване на периодичните прегледи, определени в тази
наредба. Според разпоредбата на чл. 44, ал.1, т.1 б. „а“ от Наредбата, при
извършването на периодичните прегледи на ППС техническият специалист,
участващ в комисията извършва проверка на техническата изправност на
ППС съгласно методиката по чл. 31, ал. 1 и при спазване на технологичната
карта по чл. 18, ал. 1, т. 4, като извършва визуалната проверка на превозното
средство съгласно част II, раздел I от методиката по чл. 31, ал. 1 и отразява
данните от прегледа в протокола по приложения № 9, 10 или 11. Анализът на
нормативната уредба сочи, че законодателят е предвидил кумулативна
отговорност на председателя на комисията и техническия специалист за
извършване на техническия преглед в нарушение на процесната Наредба.
На следващо място, описаната в АУАН и в НП форма на изпълнително
деяние е тази на "допустителите", а чл. 178а, ал.10 от ЗДвП не предвижда
ангажиране на тяхната отговорност. В тази връзка следва да се има предвид
разпоредбата на чл. 10 от ЗАНН, по силата на която "При административните
нарушения подбудителите, помагачите и укривателите, както и
допустителите се наказват само в случаите, предвидени в съответния закон
или указ". В настоящия случай при ангажиране административно
наказателната отговорност на нарушителя, контролиращият и
административно наказващият орган е следвало да конкретизира точно, ясно
и изчерпателно нарушените правни норми, което е от значение за
упражняване правото на защита на жалбоподателя и за законосъобразното
протичане на административнонаказателното производство.
На следващо място, видно от съдържанието на АУАН и НП се твърди,
че нарушението е извършено на 30.06.23 г. Същевременно обаче както от
описаните обстоятелства, така и от събраните по делото доказателства се
твърди, че протокол № 32410789 е издаден на 28.06.2023 г., т.е. нарушението,
което е посочено в НП не съвпада с установеното по делото като дата. Видно
от извлечение/ протокол № 32410789 (л. 10 по делото) прегледът на
процесното МПС е започнал на 28.06.2023 г. в 10:02 часа и е приключил на
28.06.2023 г. в 10:21 часа. Видно от „Резултати от технически преглед на
4
ППС пункт за ГТП № 690“ (л. 8 по делото) прегледът на процесното МПС е
започнал на 28.06.2023 г. в 10:12 часа и е приключил на 28.06.2023 г. в 10:19
часа. Видно от „Резултати от проверка на емисии на отработени газове пункт
за ГТП № 690“ (л. 9 по делото) началото на измерването е 28.06.2023 г. в 10:
10 часа и край- 10:16 часа. Наред с това, както при извършване на проверката,
така и при съставяне на АУАН и издаване на НП не е посочено мястото, на
което е извършено нарушението. Установява се от съдържанието на АУАН и
НП, че същото е било констатирано около 15:00 часа в град Монтана.
Същевременно обаче от всички събрани по делото доказателства се
установява, че пунктът, за който се твърди, че е била извършена проверката
се намира в град Берковица, т.е. има разминаване в мястото на извършване на
нарушението така, както е посочено в АУАН и в НП с действително
фактическото положение.
И не на последно място, АНО подробно е описал в НП извършеното
нарушение, изрично е посочил, че не са налице предпоставките визирани в
чл. 28 ЗАНН, което не се споделя от настоящият съдебен състав, като
мотивите на съда за това са следните: 1. АНО е наложил санкция на
жалбоподателя, за това, че същият, като председател на комисия е подписал и
подпечатил протокол № 32410789 от 28.06.2023 г. със заключение, че МПС
Субару Легаци с peг. № ........, категория M1G се допуска да се движи по
пътищата, отворени за обществено ползване, като прегледа не е извършен
съгласно изискванията на Част 2, Раздел 1, т. 3 от Методика за извършване на
ПППТИ на ППС. Не са извършени измервания на емисиите в отработилите
газове при работа на двигателя с монтираната уредба на ВНГ с резервоар
марка SAKA сериен № В18050. Видно от събраните по делото писмени и
гласни доказателства, а именно възражение, подадено от административно
наказания П., рег. № 52-00-52-5382/ 03.07.2023 г. е станало объркване на
протоколите за ГТП на два автомобила, като оригиналите на тези протоколи
останали в РДАА за сведение и в действителност за процесния автомобил
Субару не съществува реален преглед. 2. От друга страна тежестта на
нарушението – неизвършени измервания на емисиите в отработените газове
при работа на двигателя с монтирана уредба на ВНГ с резервоар марка SAKA,
сериен № В18050, при горните обстоятелства, не е в унисон и не съответства
на предвидената санкция в нормата на закона – 1500 лв., което е явно
несправедливо. 3. Следвало е да прецени всички отегчаващи и смекчаващи
обстоятелства по случая - от една страна, липсата на други административни
нарушения от този вид за жалбоподателя, обстоятелството, че няма каквито и
да било настъпили негативни последици, а от друга – тежестта на самото
нарушение. Разпоредбата на чл. 28 ЗАНН е категорична, че за маловажни
случаи на административни нарушения, наказващият орган може да не
наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при
повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно
наказание.
По разноските: Жалбоподателят е направил изрично искане за
присъждане на разноски в размер на 200 лева, сторени за заплащане на
адвокатско възнаграждение. По делото е доказано извършването на разноски
от жалбоподателя в пълния претендиран размер, като в договора за правна
защита и съдействие, приложен към жалбата, е удостоверено
5
възнаграждението да е заплатено в брой. Следователно претенцията е
основателна в пълния си размер. Поради изложените съображения,
атакуваното НП следва да се отмени като незаконосъобразно. Ето защо и на
основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът
РЕШИ:
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 26-
0000851 от 14.07. 2023 година на Директор на РД "АА"- Враца, определен от
министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл. 92, ал.2 от ЗАвП, чл.
189, ал. 12 ЗДвП и чл. 47, ал. 2 от ЗАНН, с което на П. П. П., с ЕГН
********** от град Берковица, ж.к. ...... е наложено административно
наказание, глоба в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева, на основание чл.
178а, ал. 7, т.1 от ЗДвП, за нарушение на чл. 43, т. 2, буква „б“ от Наредба №
Н-32 от 16.12.2011 г. на МТИТС.
ОСЪЖДА РД АА- Враца да заплати на П. П. П., с ЕГН ********** от
град Берковица, ж.к. ...... сумата от 200 (двеста) лева, представляваща
разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му
на страните с касационна жалба пред Административен съд Монтана.
Съдия при Районен съд – Берковица: _______________________
6