Разпореждане по дело №14398/2023 на Софийски районен съд

Номер на акта: 41769
Дата: 31 март 2023 г. (в сила от 31 март 2023 г.)
Съдия: Десислава Иванова Тодорова
Дело: 20231110114398
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 21 март 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 41769
гр. София, 31.03.2023 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 50 СЪСТАВ, в закрито заседание на
тридесет и първи март през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:ДЕСИСЛАВА ИВ. ТОДОРОВА
като разгледа докладваното от ДЕСИСЛАВА ИВ. ТОДОРОВА Гражданско
дело № 20231110114398 по описа за 2023 година
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 131, ВР. ЧЛ. 133 ГПК, СЪДЪТ
РАЗПОРЕДИ:

ДА СЕ ИЗПРАТИ препис на искова молба,с приложенията, и препис от настоящото
Разпореждане на ответникa на настоящ адрес, с уведомление по чл. 47 от ГПК.
УКАЗВА на ответника, че в едномесечен срок от съобщението може да подаде
писмен отговор с препис за ищеца, който да съдържа: посочване на съда и номера на делото;
трите имена и адреса на подаващия отговор, както и на неговия законен представител или
пълномощник, ако има такива, като има предвид разпоредбите на чл. 38-41 от ГПК; ако е
юридическо лице -индивидуализация по ТР – наименование, ЕИК, седалище и адрес на
управление и адреса на подаващия отговор; становище по допустимостта и основателността
на иска, както и по обстоятелствата изложени в исковата молба; възраженията си срещу
иска и обстоятелствата, на които се основават, като посочи доказателствата и конкретните
обстоятелства, които ще доказва с тях, като представи всички писмени доказателства, с
които разполага с препис за ищеца; пълномощно, когато отговора се подава от
пълномощник, като извън лицата по чл. 32, т. 1 ГПК и доказателства за съответните
предпоставки по чл. 32 от с.з. между упълномощител и представител; подпис на лицето,
което подава молбата.
УКАЗВА на ответника, че ако в посочения срок не подаде писмен отговор, не вземе
становище или не направи възражение по иска, не посочи доказателства, не представи
писмените такива или не упражни правата си по чл. 193, ал. 1 ГПК – оспорване истинността
на представените с исковата молба писмени доказателства, чл. 211, ал. 1 ГПК – предявяване
на насрещен иск, чл. 212 ГПК – предявяване на инцидентен установителен иск и чл. 219, ал.
1
1 ГПК – привличане на трето лице помагач, губи възможността да направи това по – късно,
освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства, и ако не се яви в
първото съдебно заседание по делото, за което е редовно призован, без да е направил искане
за разглеждането му в негово отсъствие, може срещу него да се постанови неприсъствено
решение по искане на ищеца.
УКАЗВА на ответника, че ако живее или замине за повече от един месец в чужбина, е
длъжeн да посочи лице в седалището на съда, на което да се връчват съобщенията - съдебен
адресат, ако няма пълномощник по делото в Република България, както и ако отсъства
повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото или на който веднъж й е
връчено съобщение, е длъжeн да уведоми съда за новия си адрес. Същите задължения има
законният й представител и нейният пълномощник. Ако не се изпълнят тези задължения,
всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени.
УКАЗВА на ответника, че има право да ползва правна помощ, при необходимост и
наличие на предпоставките по глава десета от ГПК и чл. 23, ал. 4 от Закона за правната
помощ.
УКАЗВА на ответника, че във всички случаи, извън тези по чл. 119, ал. 1 и 2 ГПК,
възражение за неподсъдност на делото може да се прави само от него и най-късно в срока за
отговор на исковата молба. Едновременно с предявяване на възражението страната е длъжна
да представи и доказателствата си.
УКАЗВА на ответника, че за извънсъдебно разрешаване на спора при условията на
бързина и ефективност може да бъде използван способът медиация и/или сключване на
съдебна или извънсъдебна спогодба при общо съгласие на страните. Ако страните желаят
да използват медиация, те могат да се обърнат към център по медиация или медиатор от
Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.
Делото да се докладва при постъпване на отговор или след изтичане на дадения
срок за отговор.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2