Решение по дело №201/2024 на Районен съд - Плевен

Номер на акта: 137
Дата: 14 март 2024 г.
Съдия: Радостина Ташева Гергичанова
Дело: 20244430200201
Тип на делото: Административно наказателно дело
Дата на образуване: 29 януари 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ
№ 137
гр. Плевен, 14.03.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ПЛЕВЕН, XIV НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ, в
публично заседание на петнадесети февруари през две хиляди двадесет и
четвърта година в следния състав:
Председател:Радостина Т. Гергичанова
при участието на секретаря ДЕСИСЛАВА В. МАЧОРСКА
като разгледа докладваното от Радостина Т. Гергичанова Административно
наказателно дело № 20244430200201 по описа за 2024 година
и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе
предвид следното:

ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на чл. 59 ал. 1 от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 72 от 03.11.2023г. на М.К.Я. -
изпълняващ функциите *** на Община Плевен на К. Х. Т. от гр. Плевен в
качеството му на *** на „***“ЕООД-гр. Плевен на осн. чл. 232, ал.5, т.6 от
ЗУТ е наложено административно наказание – глоба в размер на 2500,00 (две
хиляди и петстотин) лева за извършено на 22.08.2023г. в гр. Плевен
нарушение по чл. 74, ал.1, т.8 вр. с чл. 72, ал.2 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ).
Недоволен от така наложеното административно наказание е останал
жалбоподателят, който в срока по чл. 59 от ЗАНН е подал жалба до Районен
съд Плевен, с която моли съда да отмени по реда на чл. 63 от ЗАНН
наказателното постановление като незаконосъобразно. Релевирани са
оплаквания за допуснати съществени нарушения на процесуални правила в
хода на административно-наказателното производство пред наказващия
орган, като и че от доказателствения материал по делото не се установява
описаната в АУАН и в НП фактическа обстановка. Претендира направените
по делото разноски.
В съдебно жалбоподателят, редовно призован се представлява от
1
пълномощника си – адв. В. от САК, който поддържа изложените в жалбата
оплаквания за незаконосъобразност на обжалваното наказателно
постановление. В случай, че съдът приеме, че доверителят му е осъществил
състава на нарушението за което е санкциониран моли съда да съобрази
наличието на предпоставките на чл. 28 от ЗАНН, евентуално да определи
глоба в минимален размер.
Ответната страна се представлява в съдебно заседание от ст. юрк. З.,
която взема становище, че жалбата е неоснователна, като развива подробни
доводи в тази насока. Претендира присъждане на юрисконсултско
възнаграждение.
Съдът, като прецени събраните в хода на производството писмени и
гласни доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна
страна:
ЖАЛБАТА е подадена в рамките на преклузивният срок по чл. 59 ал. 2
от ЗАНН, в този смисъл се явява ДОПУСТИМА и следва да бъде разгледана.
По ОСНОВАТЕЛНОСТТА на жалбата съдът съобрази следното:
При извършена на 06.07.2023 г. проверка от оправомощени служители
на общинската администрация в гр. Плевен, ул.“***“ ***, при която било
установено наличие на разкопаване на две места на бетоновата настилка,
представляваща тротоарна площ пред жилищната сграда на посочения адрес,
с площ от около 4 кв.м. всяка. Проверяващите констатирали, че мястото на
изрязаната настилка е с неправилна форма, запълнено с баластра и почва, като
по този начин не е подготвено за възстановяване. Констатирали също така, че
височината на изрязания участък, запълнен с баластра и почва, е с ниво по-
високо от съществуващата бетонова настилка. Бетоновата настилка на
тротоара не е възстановена. След извършена проверка в общинската
администрация било установено, че в Община Плевен са постъпили 2
сигнала, съответно с вх. № ТСУ-94-2239-1 / 21.06.2023 г. и №ТСУ-94-2239-1
/24.07.2023 г. от Спас Гацински за невъзстановена настилка на адрес гр.
Плевен, ул. „***“ № 30, блок „***“ 2, след авария на ВиК инсталацията в
района. С писмо изх. ЖГСУ-26- 2725-85/07.06.2023 г. на инж. К. Т. — *** на
*** ЕООД — Плевен (жалбоподател в настоящото съдебно производство),
Община Плевен е била уведомена за извършени аварийно - ремонтни работи
при възстановяване повреда на подземна мрежа на техническата
инфраструктура - водоснабдителна и канализационна мрежа на ул.„***“ №
30, гр. Плевен и предстоящо асфалтиране на засегнатия участък.
До жалбоподателя - К. Т. в качеството му на *** на *** ЕООД - Плевен
било изпратено писмо изх. № ТСУ-94-2239-1/06.07.2023 г. на ***а на Община
Плевен, с което на основание чл.74, ал.1 т.8 от ЗУТ му бил определен 10-
дневен срок от получаване на писмото за възстановяване на бетоновата
настилка на ул. „***“ № 30, гр. Плевен (10.08.2023г.), а именно до 21.08.2023
година. След изтичане на определения срок, а именно на 24.08.2023 г. била
извършена поредна проверка., при която било констатирано, че нарушената
2
настилка не е възстановена.
Горните констатации били изложени в съставения против
жалбоподателя АУАН №СК-54/08.09.2023 година. В същия като нарушена е
посочена разпоредбата на чл. 74, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 72, ал. 2 от
Закона за устройство на територията и във връзка с чл. 24, ал. 2 от Закон за
административни нарушения и наказания.
Описаната в АУАН фактическа обстановка е възпроизведена в
атакуваното по съдебен ред наказателно постановление и изцяло се подкрепя
от ангажираните в хода на съдебното производство гласни доказателства чрез
разпит на актосъставителя Й. П. П. и свидетелите В. Б. Г. и Д. Г. С., чиито
показания съдът приема с доверие като логични и непротиворечиви.
Свидетелите убедително и последователно възпроизвеждат факти, които
съответстват на изложените в АУАН и в НП. Показанията им изцяло
кореспондират с приобщените към доказателствената съвкупност по делото
по редан ачл. 283 от НПК пислени доказателства, а именно: Наказателно
постановление №72/03.11.2023г., Акт №СК-54 от дата 08.09.2023г.,
Констативен протокол от дата 24.08.2023г., Решение на Общински съвет -
София №1555/19.10.2023г., Списък на лицата упълномощени от възложителя
да приемат и/или предават пощенски пратки, Заповед №РД-10-
644/08.06.2022г., Покана от Община Плевен до К. Т., Известие за доставяне,
Изходящ документ 02, 5 броя снимков материал, копие от кореспонденция по
имейл, Уведомление до „***“ ЕООД, 2 броя снимков материал, Изходящ
междинен документ, Констативен протокол от дата 06.07.2023г., 2 броя
снимков материал, копие от кореспонденция по имейл, 2 броя снимков
материал, Уведомление от „***“ - Плевен до „***“ ЕООД - Плевен, Сведение
за извършените ремонти по ВиК мрежите.
Съгласно чл. 74, ал. 1 т. 8 от ЗУТ строителят на улични мрежи и
съоражения на техническата инфраструктура се задължава да извърши за своя
сметка необходимите възстановителни работи в срокове определени от
общинска администрация. Строител на обекта по смисъла на цитираната
правна норма е "***" ЕООД - Плевен. От дружеството са подали уведомление
изх. №1502/07.06.2023г. за възникнали и вече отстранени аварии, сред които
и РК№59123, авария №83 с местоположение: район „***“, ул. „***“ ***.
Настоящият съдебен състав намира, че дори да се приеме, че са налице
елементите на състава на нарушението по чл. 74, ал. 1, т. 8, във връзка с чл.
72, ал. 2 от Закона за устройство на територията, то в случая неправилно е
ангажирана административно-наказателната отговорност на физическото
лице – К. Х. Т. в качеството му на *** на „***“ ЕООД-Плевен. Съгласно
нормата на чл. 24, ал. 1 от ЗАНН, административно- наказателната
отговорност е лична. А съгласно нормата на чл. 24, ал. 2 от ЗАНН за
административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на
предприятия, учреждения и организации, отговорят работниците и
служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са
3
наредили или допуснали да бъдат извършени, като последното трябва да е
предвидено и в самия нормативен акт с оглед разпоредбата на чл. 10 от
ЗАНН. Както в АУАН, така и в НП липсват твърдения да е наредно, евент. да
е допуснато нарушение от страна на жалбоподателя К. Т., като при това и в
ЗУТ не е предвидена такава хипотеза на допустителство.
Поради изложеното съдът намира, че Наказателно постановление № 72
от 03.11.2023г. на М.К.Я. - изпълняващ функциите *** на Община Плевен
следва да бъде отменено като незаконосъобразно на осн. чл. 63, ал.2, т.1 от
ЗАНН.
При този изход на делото и на основание чл. 63д от ЗАНН (изм. ДВ бр.
94 от 2019 г., в сила от 29.11.2019 г.),, след като установи
незаконосъобразността на обжалваното наказателно постановление, съдът
намери искането на процесуалния представител на жалбоподателя за
присъждане на разноски по реда на АПК за основателно, поради което
същото следва да бъде уважено. Така претендираните разноски от страна на
К. Х. Т. с ЕГН ********** в размер на 960,00 (деветстотин и шестдесет) лева
съдът намира за допустима, основателна и доказана по размер. Видно от
приложения договор за предоставяне на правни услуги от 09.02.2024г.,
Фактура №895/09.02.2024г., Платежно нареждане и Списък на разноските,
същите са заплатени напълно и в брой на адвокатско дружество „М.М.“ и са в
размера съответен на посочения в чл. 18, ал. 2 във връзка с чл. 7, ал. 2 от
Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските
възнаграждения към Закона за адвокатурата, заявени са и се претендират от
защитата в съдебно заседание, поради което и съдът прие претенцията за
основателна за посочения размер.
Водим от горното, съдът
РЕШИ:
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО на основание чл. 63,
ал.2, т.1 от ЗАНН Наказателно постановление № 72 от 03.11.2023г. на М.К.Я.
- изпълняващ функциите *** на Община Плевен, с което на К. Х. Т. от гр.
Плевен в качеството му на *** на „***“ЕООД-гр. Плевен на осн. чл. 232, ал.5,
т.6 от ЗУТ е наложено административно наказание – глоба в размер на
2500,00 (две хиляди и петстотин) лева за извършено на 22.08.2023г. в гр.
Плевен нарушение по чл. 74, ал.1, т.8 вр. с чл. 72, ал.2 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ).
ОСЪЖДА на основание чл. 63д от ЗАНН изпълняващ функциите ***
на Община Плевен - М.К.Я. да заплати на К. Х. Т. от гр. Плевен в качеството
му на *** на „***“ЕООД-гр. Плевен сумата от 960,00 (деветстотин и
шестдесет) лева, представляваща направени п оделото разноски за адвокатско
възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред
4
Административен съд – Плевен в 14 дневен срок от съобщението до страните,
че е изготвено.
Съдия при Районен съд – Плевен: _______________________
5