Решение по дело №5/2015 на Окръжен съд - Ямбол

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 22 май 2015 г.
Съдия: Добрин Пеев Кючуков
Дело: 20152300800005
Тип на делото: Фирмено дело
Дата на образуване: 29 април 2015 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ  29

гр. Ямбол,  22 . 05. 2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Ямболският окръжен съд,  Фирмено отделение в закрито заседание на                     .. двадесет и втори май през две хиляди и петнадесета година, като разгледа докладваното ф.д. № 5 по описа за 2015г. от

                                                          ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: Д. КЮЧУКОВ

 за да се произнесе взе предвид следното:

В ЯОС е постъпило заявление от членовете на УС на учреденото Сдружение с нестопанска цел, определено като организация за извършване на обществено полезна дейност, с наименование "СПОРТЕН КЛУБ ПО КАТЕРЕНЕ, АЛПИНИЗЪМ И ТУРИЗЪМ ТАНГРА-ЯМБОЛ”, седалище гр. Ямбол,  с което се иска вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел.

Към заявлението са приложени следните документи: протокол от Учредителното събрание проведено на 12.03.2015г.; Устав на сдружението; уведомително писмо за уникалност на наименованието от "ИО"-АД; нотариално заверено съгласие с образец от подписа на Председателя на УС; свидетелства за съдимост на членовете на УС и на Контрольора; декларация за липса на родствени връзки между членовете на УС; вносна бележка за платена ДТ; адв. пълномощно.

Искането е основателно, поради което и на основание чл. 18, ал. 1 ЗЮЛНЦ, чл. 595 и сл. ГПК, ЯОС

РЕШИ:

ВПИСВА в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при ЯОС, Сдружение с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност с наименование "СПОРТЕН КЛУБ ПО КАТЕРЕНЕ, АЛПИНИЗЪМ И ТУРИЗЪМ ТАНГРА-ЯМБОЛ".

Седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, жк. Златен рог, бл. 8, вх. Г, ет. 2, ап. 67.

Сдружението е безсрочно и осъществява дейността си в  обществена полза.

            Сдружението има за цел да развива и популяризира алпинизма, спортното и скалното катерене и туризъм.

В осъществяване на своите цели Сдружението:

организира, стимулира и осигурява финансово спортните проучвания по отделни проблеми;

координира общите действия на членуващите в Сдружението за постигане основната цел;

 организира информационна размяна на теоретични и практически постижения в областта на алпинизма, спортното и скално катерене и туризъм.

подпомага и популяризира идеите на Сдружението и приобщава подрастващото поколение към тях;

удовлетворява и защитава интересите на своите членове;

установява взаимодействие със сходните български и чуждестранни организации и институти;

 организира спортно -състезателни прояви на местно и международно ниво;

организира прояви свързани с опазване на околната среда и популяризиране нa екологичната идея.

Сдружението образува своето имущество и се издържа от: членски внос; целеви вноски; тренировъчна такса; спортни прояви; реклама и други дейности, незабранени от законите на РБ ; дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица; дейностите, посочени в закона за физическото възпитание и спорта.

Членуването в Сдружението е доброволно, без ограничения по отношение на националност, етническа принадлежност, политически убеждения, раса, пол, религия и членуване в други организации.

Членовете на Сдружението се приемат въз основа на писмена молба по образец до УС, в която изрично се посочва, че кандидатът приема Устава и споделя целите на Сдружението.

Членуването в Сдружението се прекратява:

По искане на всеки член въз основа на писмено заявление до Управителния съвет. Заявлението се подава най-малко един месец преди датата на напускането. До изтичането на този срок напускащия член трябва да изпълнява всички свои задължения към Сдружението.

Чрез изключване - за системни и груби нарушения на задълженията по чл.4 ал.6 т.1-3 от устава;

При неплащане на членски внос, съгласно чл. 4 ал. 6 т. 4 от устава по неуважителни причини, неплатилия губи правата си произтичащи от устава. Заплащането на дължимия членски внос възстановява правата му.

Прекратяването на членството в Сдружението става след гласуване на Общото събрание. С решението за прекратяване на членството се определя и реда и срока за уреждане на имуществените отношения с лицето, чието членство е прекратено.

Органи за управление на Сдружението са: Общо събрание/ОС/; Управителен съвет/УС/; Контролен съвет/КС/Контрольор.

В Общото събрание /ОС/ участвуват всички членове на Сдружението, като колективните членове участват чрез избрани представители. Всеки член на Сдружението навършил 16 години има право на един глас при вземане на решенията.

Общото събрание на Сдружението се свиква най-малко веднъж на една година от Управителния съвет или по искане на 1/3 /една трета/ от членовете на ОС.

 Свикването на Общото събрание става с писмено съобщение съгласно ЗЮЛНЦ, което се поставя на мястото за обявления на регистрирания адрес на Сдружението.

 Заседанията на Общото събрание са редовни, ако на тях присъствуват толкова членове, колкото са необходими за вземане на решенията по оповестения дневен ред.

 С обикновено мнозинство /50 % + 1/ от присъстващите се вземат всички решения на ОС, с изключение на решенията за изменение на Устава и Правилника на Сдружението, както и за прекратяването или за сливането му с друго юридическо лице, които се вземат с мнозинство 2/3 /две трети/ от присъствуващите.

Общото събрание:

Утвърждава Устава и бюджета и при нужда прави промени в тях. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

Определя броя на членовете на Управителния съвет и на КС/Контрольора.

Избира за срок от две години УС и КС/Контрольора.

Избира за срок от две години Председател и заместник председател на УС. Отзовава ги предсрочно, както и УС ако те не изпълняват своите задължения в съответствие с Устава и със законите на страната.

Приема основните насоки и целеви програми за дейността на Сдружението.

Веднъж годишно приема отчета на УС и КС/Контрольора за дейността им между заседанията на Общото събрание.

Решава въпросите за членуване на сдружението в други организации, прекратяване и сливане на Сдружението.

По въпроси, необявени в дневния ред ОС не може да взема решения.

Управителният съвет/УС/:  Заседава най-малко веднъж месечно и се свиква от неговия Председател, както и по искане на всеки от членовете му. Заседанията му са редовни, ако присъстват повече от половината му членове. Взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите. Всеки член на УС, включително и неговият Председател, има право на един глас.

Правомощия на Управителния съвет:

Организира и следи изпълнението на решенията на Общото събрание и се отчита пред него.

Ръководи цялостната дейност на Сдружението между две отчетно-изборни събрания.

Изготвя и приема правилника за дейността, планове и програми за постигане целите на Сдружението.

Изготвя бюджета.

Приема други вътрешни актове, свързани с дейността на органите на управление и структурните звена.

Взема решения за приемане на нови членове и изключване на стари. Всеки член на Сдружението, чието членство е прекратено с решение на УС има право да обжалва това решение пред Общо събрание на членовете на Сдружението.

Взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с имуществото на Сдружението.

Образува целеви парични фондове.

Учредява награди и символи на Сдружението.

Избира при необходимост до края на текущия мандат Председател на УС.

До свикването на Общо събрание прави промени в състава и избира нови членове на Управителния съвет.

Сключва договори и поема ангажименти, за което упълномощава Председателя, а в негово отсъствие заместник-председателя.

Поддържа контакти с държавни, обществени, творчески, научни, кооперативни и други организации и с частни лица.

Управителният съвет следи финансовата дейност, като: се информира за моментното финансово състояние на Сдружението и за направените съществени разходи на всяко заседание на УС; одобрява предстоящите до следващото заседание разходи.

УС определя броя, длъжностните характеристики, начина на назначаване и размера на възнаграждението на щатните и хонорувани сътрудници на Сдружението.

Общото събрание може да предостави и други правомощия на УС.

Председател на Управителния съвет. Правомощия на Председателя:

Организира прякото изпълнение на целите и задачите, координира дейността на УС; Представлява Сдружението в страната и в чужбина. Отчита се пред УС за финансовата дейност и изпълнението на възложените му задачи от ОС и УС.

Сдружението се представлява от Председателя и заместник -председателя на Управителния съвет, заедно или поотделно

Сдружението се прекратява:

с решение на Общото събрание;

с решение на съответния съд по седалището на сдружението, когато не е учредено по законния ред;     извършва дейност, която противоречи на конституцията, закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави; е обявено в несъстоятелност.

В случаите на чл. 10, ал. 2 от Устава прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.        

Ликвидацията се извършва от УС  съвет или от определено от него лице.

Ако ликвидатор не е определен по реда на чл. 11, ал. 2 от Устава, както и в случая на чл. 13, ал. 1, т. 2, ЗЮЛНЦ той се определя от окръжния съд по седалището на сдружението.

Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Разпределението на имуществото след удовлетворяване на кредиторите се извършва от върховния орган и по реда на чл. 15, 43 и 44 от ЗЮЛНЦ.

Имущество след ликвидация

Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва съгласно закона и устава.

Имуществото не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, с изключение на дължимото му възнаграждение.

ВПИСВА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на „СПОРТЕН КЛУБ ПО КАТЕРЕНЕ, АЛПИНИЗЪМ И ТУРИЗЪМ ТАНГРА-ЯМБОЛ”, гр. Ямбол  с мандат от две години, в състав:

Н.Г.Г., ЕГН ********** -Председател на УС,

Н.И.З., ЕГН **********

С.Г.С., ЕГН **********

М.И.И., ЕГН **********

Б.П.Й., ЕГН **********

Вписва Контрольор на Сдружението с мандат от две години: В Д Н, ЕГН **********.

СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ПО КАТЕРЕНЕ, АЛПИНИЗЪМ И ТУРИЗЪМ ТАНГРА-ЯМБОЛ”, гр. Ямбол се представлява от Председателя на УС- Н.Г.Г., ЕГН **********.

 Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: