Определение по дело №112/2019 на Окръжен съд - Кюстендил

Номер на акта: 302
Дата: 2 май 2019 г. (в сила от 2 май 2019 г.)
Съдия: Татяна Христова Костадинова
Дело: 20191500500112
Тип на делото: Въззивно частно гражданско дело
Дата на образуване: 5 март 2019 г.

Съдържание на акта Свали акта

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

                                                гр. Кюстендил, 02.05.2019 г.

 

                                       В  И М Е Т О   НА   Н А Р О Д А

 

            Кюстендилският окръжен съд, гражданска колегия, в закрито заседание на втори май две хиляди и деветнадесета година, в състав :

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РОСИЦА САВОВА

                                                                          ЧЛЕНОВЕ:  ТАТЯНА КОСТАДИНОВА

                                                                                                   ВЕСЕЛИНА ДЖОНЕВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Костадинова  в.ч.гр.д. № 112 по описа за 2019 г.на КнОС  и за да се произнесе, взе пред вид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.2 и чл. 577 от ГПК и е образувано  по подадена от  "***" АД- в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление: гр. *** частна жалба срещу Определение № 1/ 05.02.2019 г. на съдия по вписванията при Кюстендилския районен съд, с което е отказано вписване на особен залог на търговско предприятие, в което са включени недвижими имоти. Твърди се, че обжалваното определение е незаконосъобразно, тъй като заявлението за възстановяване вписването на особения залог на търговското предприятие на „***” АД, подадено на основание §5, ал.1 от ПЗР на ЗИДЗБН е било подадено в рамките на установения от ал.3 на тази разпоредба срок, а именно преди изтичането на 6 месеца от влизане в сила на закона, че чл. 77, ал.2 от ЗКИР е неприложим, доколкото се иска възстановяване на залог, а не първоначално вписване на такъв, че не е налице нарушение на изискването на чл. 264 от ДОПК за представяне от залогодателя на писмена декларация, че е неправилен изводът  на съдията по вписванията, че не било ясно какво се искало, както и недопустими в рамките на охранителното производство са изложените съображения от същия за несъответствие на пар.5, ал.1 от ПЗР на ЗИДЗБН с чл.1, пар.1 от Протокол №1 към ЕКЗПЧОС. Искането е обжалваното определение да бъде отменено като незаконосъобразно и да бъде върната преписката на Службата по вписванията- гр. Кюстендил със задължителни указания за извършване на вписване/отбелязване на заявеното обстоятелство.

Кюстендилският окръжен съд след като обсъди доводите на жалбоподателя и данните по делото, намира следното:

Частната жалба е подадена от надлежна страна- молител пред Службата по вписванията и доколкото е депозирана в рамките на законоустановения срок и се отнася до подлежащ на обжалване отказ на съдията по вписванията по чл.577, ал.1 ГПК, се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, частната жалба е основателна.

С обжалваното определение съдията по вписванията е отказал вторично вписване/отбелязване в имотния регистър към Агенцията по вписванията- Служба по вписванията гр. Кюстендил на вече вписания в ТРРЮЛНЦ втори по ред особен залог върху търговското предприятие на „***”АД в чийто активи са включени подробно описаните в молбата на жалбоподателя- изх. № 258/01.02.2019 г. недвижими имоти чрез подреждане в книгата на удостоверението за вписване на залога в Търговския регистър. Доводите за това са следните: липсвало кадастрално описание съгласно чл. 60, т.1-7 ЗКИР и не били приложени скици- копия от кадастралната карта; не били представени данъчни оценки за имотите, предмет на вписването; бил изтекъл срокът, визиран в §5 от ПЗР на  ЗИДЗБН, според който може да се поднови до изтичането на 6- месечен срок от влизане в сила на закона всяко едно обезпечение; имотите в посочения особен закон от 30.07.2013 г. след  като е бил заличен са били отчуждени и вече не били собственост на „***”АД.

Съдът намира, че обжалваното  определение на съдията по вписванията е неправилно и следва да бъде отменено. Съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.22а ПВп  вписването на актовете относно залог върху търговско предприятие се извършва по разпореждане на местно компетентния съдия по вписванията, чрез подреждане в книгата по чл.33, б.”д” на удостоверенията за вписване на залога в търговския регистър.

Съгласно чл.21, ал.2 от ЗОЗ, подлежащите на вписване обстоятелства относно залог на търговско предприятие се вписват в търговския регистър по делото на залогодателя.

На основание чл.21, ал.3 от ЗОЗ, с оглед противопоставимост на трети лица, придобили права върху отделни недвижими имоти от заложеното предприятие, договорът за залог на търговско предприятие се вписва в нотариалните книги. В този случай, съгласно чл.22а от ПВ, в нотариалните книги се извършва не вписване на обстоятелства, а вписване на актове относно залог на търговското предприятие по разпореждане на съдията по вписванията, чрез подреждане в книгата по чл.33,б.”д” от ПВ на удостоверението за вписване на залога в търговския регистър, съответно на удостоверенията за последващи вписвания. Когато удостоверението за вписване в търговския регистър не съдържа описание на заложеното имущество, към удостоверението се прилага и вписаният в търговския регистър договор за залог. Следователно всички обстоятелства, подлежащи на вписване съгласно чл.26 от ЗОЗ се отразяват в първичния регистър /търговския регистър/, а оттам и на вписване в службата по вписванията чрез подреждане на удостоверението, издадено от търговския регистър относно вписване. От горното следва, че вписването в службата по вписванията чрез подреждане на удостоверенията има вторичен характер, тъй като е обусловено от вече извършено вписване в търговския регистър.

В настоящия случай от приложеното удостоверение изх. № 20190124105602/24.01.2019 г. издадено от Агенцията по вписванията се установява, че в търговския регистър и в регистъра на ЮЛНЦ по партидата на „***”АД е подновен на основание параграф 5, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗБН, (обн. ДВ бр. 22 от 13.03.2018 г.) особен залог на търговското предприятие на "***", учреден в полза на "***”АД- в несъстоятелност, съгласно договор за учредяване на особен залог на търговско предприятие от 30.07.2013, с номер по ред на залога 005 /предишен 002/. С оглед подновеното на основание §5, ал. от ПЗР на ЗИДЗБН вписване в търговския регистър, банката да поиска вторично вписване по партидата на "***" в Службата по вписвания- Кюстендил на съдържащите се в търговското предприятие недвижими имоти, собственост на залогодателя, а именно бензиностанция №0201- Кюстендил- поземлен имот с идентификатор № 41112.502.589 и бензиностанция №0202- Кюстендил- едноетажна масивна сграда- бензиностанция , построена в поземлен имот, находящ се в гр. Кюстендил, ул. „Гюешевско шосе”. Доколкото с молбата са представени изискващите се документи, то съдията по вписванията е длъжен да го извърши чрез подреждане на представеното удостоверение.

Следва да се има предвид също така, че съгласно т. 6 от ТР № 7/25.04.2013 г. на ОСГТК на ВКС, проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл.32а, ал.1 от ПВ се ограничава до това, дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание. Съдията по вписванията не проверява материалноправните предпоставки на акта, освен ако това е изрично предвидено в закон, т.е. извършва се проверка само дали акта отговаря на формалните изисквания за вписване, респективно на изискванията за заличаване, и само ако същите не са спазени, се произнася с определение за отказ. В случая той проверява  дали е представено изискващото се съгласно чл. 22а, ал.1 от ПВ удостоверение, издадено от Търговския регистър, а когато то не съдържа описание на имотите, дали е представен договора за особен залог с описание на имотите, за които се иска вписване, като е в конкретния случай  същият е представен и в него са индивидуализирани имотите, върху които се разпростира особения залог.

Не на последно място следва да се посочи, че вторичното вписване има само декларативен характер, чиято цел е да се даде гласност по индивидуалната партида на залогодателя "***", чийто два имота  са включени в заложеното търговско предприятие.

Доколкото се касае се за искане за вторично вписване на вече извършено такова в Търговския регистър, то без всякакво правно значение са доводите на  съдията по вписванията, касаещи липсата на документи, изтичане на 6- месечния срок по §5 от ПЗР на  ЗИДЗБН, както и  че след заличаването на особения залог имотите са били отчуждени. Следва да се посочи, че за изтичането на 6- месечния срок се следи  в регистърното производство.

С оглед на изложеното Кюстендилският окръжен съд намира обжалваното определение за отказ за вписване за незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено, като на съдията по вписванията следва да  се дадат указания да извърши исканото вписване на представения пред него акт за промяна на обстоятелства по учреден залог на търговско предприятие.

Мотивиран от горното съдът,

 

    О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №1/05.02.2019 г. на съдията по вписванията при Кюстендилския районен съд, с което е отказано  извършване на вписване на подновяване  на особен залог на търговско предприятие на "*** ", учреден с Договор за особен залог на търговско предприятие от 30.07.2013г, чрез подреждане на удостоверението в книгите по чл.33,б.”д” от ПВ като незаконосъобразно.

ВРЪЩА преписката на Служба по вписванията на съдията по вписванията при Кюстендилския районен съд  да извърши исканото вписване по молба с изх. № 258/01.02.2019 г. от А. Н.Д., ЕГН ********** и К. Хри. М., ЕГН **********- синдици на "***"- в несъстоятелност чрез подреждане на удостоверението в книгите по чл.33,б.”д” от ПВ.

Определението е окончателно.

 

 

 

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                            ЧЛЕНОВЕ: