Решение по дело №172/2011 на Окръжен съд - Благоевград

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 28 юни 2011 г.
Съдия: Катя Бельова
Дело: 20111200500172
Тип на делото: Въззивно гражданско дело
Дата на образуване: 9 февруари 2011 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ

Номер

26

Година

21.05.2015 г.

Град

Кърджали

В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен Съд - Кърджали

На

05.21

Година

2015

В публично заседание в следния състав:

Председател:

Деян Георгиев Събев

Секретар:

Прокурор:

като разгледа докладваното от

Деян Георгиев Събев

Фирмено дело

номер

20155100800009

по описа за

2015

година

Производството е по чл. 595 и сл. от ГПК, във вр. с чл.18 и сл. от ЗЮЛНЦ.

Постъпило е заявление от Председателя на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел с наименование „Българска асоциация Приложни изкуства”, със седалище и адрес на управление – гр.Кърджали, кв. „Възрожденци”, бл.62, вх. „Г”, ет.8, ап.88, за вписване в надлежния регистър на съда на новоучреденото сдружение с нестопанска цел.

Видно от приложения към заявлението Протокол от Учредително събрание на сдружението, проведено на 05.04.2015 год., 8 физически лица са взели решение за учредяване на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с наименование „Българска асоциация Приложни изкуства”, със седалище и адрес на управление – гр.Кърджали, кв. „Възрожденци”, бл.62, вх. „Г”, ет.8, ап.88. На същото събрание е приет Устав на сдружението, подписан от всички учредители, имащ изискуемото от разпоредбата на чл.20 от ЗЮЛНЦ съдържание, който е приложен към заявлението. Взето е и решение за избор на членове на Управителния съвет, както и на членове на Контролния съвет на сдружението. Избран е и председател на УС, респ. на сдружението, като със същото решение председателя на УС е овластен да осъществява представителството на сдружението. Избраният председател на УС на сдружението е представил нотариално заверен образец от подписа си. Внесени са и дължимите държавни такси за вписване на новоучреденото сдружение.

С оглед изложеното, съдът намира, че искането е основателно и следва да се впише в надлежния регистър на съда учреденото сдружение с нестопанска цел, поради което и на основание чл.602 от ГПК, във вр. с чл.6, чл.17 и чл.18 от ЗЮЛНЦ

Р Е Ш И :

ВПИСВА в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел /сдружения и фондации/ при Кърджалийския окръжен съд учреденото Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с наименование „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА”, със седалище и адрес на управление – гр.Кърджали, кв. „Възрожденци”, бл.62, вх. „Г”, ет.8, ап.88.

Сдружението има следните цели: да подпомага развитието и популяризирането на приложните изкуства, традиционните български занаяти и достиженията на българските творци; да подпомага развитието на приложните изкуства, традиционните български занаяти и обмена на информация,знания и умения; да утвърждава и развива достиженията на българските школи в областта на приложните изкуства и традиционните български занаяти; да съдейства за утвърждаването на българските творци в световното културно пространство; да подпомага и развива професионалното образование в областта на приложните изкуства и традиционните български занаяти; да защитава правата и интересите на творците - приложници в България; да популяризира сред широка общественост достиженията и творбите на българските творци – приложници; да съдейства на българските творци за представянето им на чуждестранни форуми и инициативи; да установява и развива връзки със сродни международни организации; да развива стопанска дейност,която да подпомага основната дейност на сдружението.

За постигане на целите си сдружението използва всички позволени средства, в това число:организира и подпомага провеждането на изложби, биеналета, конкурси, фестивали и други; набира и разпределя средства за осъществяване целите на сдружението; организира срещи, образователни курсове, летни школи,семинари, лекции, конференции и други публични и образователни прояви,свързани с приложните изкуства и традиционните български занаяти; разработва информационни продукти и материали във връзка с осъществяване целите на сдружението; разработва и реализира проекти ,сÔързани с приложните изкуства и традиционните български занаяти; сътрудничи на държавни и общински органи, институции и структури за реализирането на целите си; информира за дейността си чрез средствата за масова информация и печата; осъществява съвместна дейност със сродни по цел организации в страната и чужбина; организира и участва в международни прояви, програми и проекти. Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано, и като използва приходите за осъществяване на целите, посочени в този устав. Извършваната от сдружението стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност. Сдружението не разпределя печалба.

Органи на управление на сдружението са Общо събрание, Управителен съвет и Контролен съвет.

Общото събрание е върховен орган на сдружението, който се състои от всички пълноправни и почетни членове. Общото събрание: изменя и допълва устава; приема други вътрешни актове; избира и освобождава членовете на Управителния съвет на сдружението - председател, заместник - председател и секретар; избира и освобождава членовете на Контролния съвет на сдружението; избира и освобождава председател на Управителния съвет на сдружението, заместник-председател на Управителния съвет и секретар, председател на Контролния съвет и определя начина на представителство; приема и изключва членове; взема решение за откриване и закриване на клонове; взема решение за участие в други организации; взема решение за прекратяване на сдружението, както и начина за разпределение на останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите; приема основни насоки и програма за дейността на сдружението; приема бюджета на сдружението; взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и встъпителната вноска; приема отчетите за дейността на Управителния съвет и доклада на Контролния съвет; отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението; приема правилник за дейността на клоновете; избира председателите на клоновете на сдружението; взема решение за закриване на сдружението.

Управителният съвет се състои от 3 /5/ лица – членове на сдружението, които се избират от Общото събрание за срок от 4 години и имат право на не повече от три последователни мандата. Управителният съвет има следните правомощия: организира дейността на сдружението; осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава; подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; подготвя и внася в Общото събрание годишен отчет за дейността на сдружението; подготвя и внася в Общото събрание основни документи на сдружението: правилници за работа на ОС, УС и КС; определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това; изпълнява задълженията, предвидени в устава; приема правилата и реда за извършване на стопанска дейност от сдружението; предлага на Общото събрание изключване на членове, поради поведение, което е несъместимо с целите на сдружението, груби нарушения на устава или неплащане на членски внос.

Председателят на Управителния съвет представлява сдружението в отношенията с държавни, общински, международни и частни субекти. При продължително отсъствие на председателя, Управителният съвет може да възложи функциите на председател на заместник-председателя.

Контролният съвет на сдружението е контролен орган, който се състои от 3 лица – членове на сдружението, които се избират от общото събрание измежду членовете на сдружението за срок от 4 години и не повече от 2 последователни мандата. Членовете на Контролния съвет не могат да бъдат и членове на Управителния съвет. Контролният съвет контролира законността на действията на Управителния съвет и финансовото състояние на сдружението. Контролният съвет подготвя и внася в Общото събрание годишен доклад относно бюджета, приходите и разходите на сдружението. При подготовката на този доклад КС има пълен достъп до всички финансови и други документи на сдружението. По решение на Общото събрание Контролният съвет има право да извършва проверки, ревизии, инвентаризации, като докладва резултатите по тях на Общото събрание. Контролният съвет приема и разглежда жалби и сигнали от членове на сдружението относно законността на действията на Управителния съвет и финансовото състояние на сдружението. Членовете на Контролния съвет могат да участват в заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас.

Членове на сдружението са физически лица, споделящи целите на сдружението и отговарящи на следните изисквания: притежаващи диплом за средно-специално или висше образование в областта на приложните изкуства или изобразителните изкуства, или традиционните български занаяти; и творци, имащи тригодишен творчески опит и изяви в областта на приложните изкуства или традиционните български занаяти или изящните изкуства. Членството в сдружението може да бъде пълноправно, асоциирано и почетно. Право на пълноправно членство имат физическите лица, които отговарят на посочените изисквания. При липса на нужния творчески опит и изяви, физическите лица имат право на асоциирано членство, което се трансформира в пълноправно след придобиването на нужния творчески опит и участие в минимум 3 /три/ изложби или други творчески форуми. Асоциираните членове участват във всички дейности и мероприятия на сдружението. Асоциираните членове имат право да присъстват на общото събрание без право на глас. Статут на почетни членове, могат да получат творци с дългогодишен опит и заслуги в областта на изобразителните изкуства. Почетните членове имат правата на пълноправни членове, но са освободени от встъпителна вноска и годишен членски внос. Кандидатът за член на сдружението подава писмено заявление до председателя на Управителния съвет, в което се декларира приемането на устава на сдружението, упоменава се вида на членството, за което се кандидатства и се прилагат съответните документи. Членството се придобива с решение на Управителния съвет, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове. В случай на отказ отхвърленият кандидат може да отнесе въпроса до Общото събрание, което взима окончателно решение. Асоциираните членове подават писмено заявление до Управителния съвет за трансформиране на асоциираното си членство в пълноправно, като прилагат съответните документи, удостоверяващи изпълнението на условията по чл. 9 от Устава. Пълноправното членството се придобива с решение на УС, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове. В случай на отказ, отхвърленият кандидат може да отнесе въпроса до Общото събрание, което взима окончателно решение. Кандидатът за член плаща встъпителна вноска. Почетните членове се поканват с решение на Управителния съвет, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове. Поканеният за почетен член, писмено потвърждава съгласието си за членство в сдружението. Учредителите на сдружението са пълноправни членове по право. Кандидатът за член на сдружението може да бъде приет и с решение на Общото събрание.

Членството в сдружението се прекратява: с едностранно волеизявление до сдружението; със смъртта или поставянето под пълно запрещение; с изключване, поради невнасяне на имуществени вноски, системно неучастие в дейността на сдружението и поведение, което е несъвместимо с устава и целите на сдружението; с прекратяването на сдружението. Управителният съвет прави предложение за изключване пред Общото събрание.

Размерът и дължимостта на членския внос и встъпителната вноска се определят с решение на Общото събрание на сдружението.

Сдружението не е ограничено със срок.

Сдружението се прекратява: с решение на Общото събрание; с решение на Окръжния съд по седалището на сдружението, когато: не е учредено по законния ред, извършва дейност, която противоречи на Конституцията, закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави; когато е обявено в несъстоятелност. Решението на съда се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора. В тези случаи прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от Управителният съвет или от определено от него лице. Ако ликвидатор не е определен от Управителния съвет, както и в случая на прекратяване на сдружението с решение на съда, той се определя от окръжния съд по седалището на сдружението. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон. Разпределението на имуществото след удовлетворяване на кредиторите се извършва от върховния орган и по реда на чл. 15, 43 и 44 от ЗЮЛНЦ. Имуществото по предходната алинея не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, с изключение на дължимото му възнаграждение.

Управителният съвет е в състав: МАРИЯН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ, с постоянен адрес – гр.Кърджали, кв. „Възрожденци”, бл.62, вх. „Г”, ет.8, ап.88, ап.4, с ЕГН ********** – Председател; ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ТЕНЧЕВ, с постоянен адрес – гр.Кърджали, ул. „Булаир” № 7,, вх. „Б%, ет.4, ап.25, с ЕГН **********,и ДОРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, с постоянен адрес – гр.Кърджали, ул. „Люлин” № 12, с ЕГН ********** - членове.

Контролният съвет е в състав: ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА – ПЕТКОВА от гр.Кърджали, с ЕГН **********;ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЧОЛАКОВА от гр.Кърджали, с ЕГН **********, и НИНА ГЕОРГИЕВА ПАЛАЗОВА от гр.Кърджали, с ЕГН **********.

Сдружението се представляваот Председателя на Управителния съвет МАРИЯН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ, с постоянен адрес – гр.Кърджали, кв. „Възрожденци”, бл.62, вх. „Г”, ет.8, ап.88, ап.4, с ЕГН **********.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: