Определение по дело №682/2013 на Окръжен съд - Благоевград

Номер на акта: 3440
Дата: 23 август 2013 г.
Съдия: Анета Илинска
Дело: 20131200500682
Тип на делото: Въззивно частно гражданско дело
Дата на образуване: 22 юли 2013 г.

Съдържание на акта Свали акта

Публикувай

Решение № 256

Номер

256

Година

25.1.2013 г.

Град

Велико Търново

Окръжен съд - Велико Търново

На

11.21

Година

2012

В публично заседание в следния състав:

Председател:

Секретар:

Прокурор:

като разгледа докладваното от

Димитринка Гайнова

дело

номер

20124100100658

по описа за

2012

година

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по искова молба на Р. Т. Г. от град В.Т. срещу С. с Н. Ц. „Плувен клуб-ЕТЪР”-Г. В.Т.. В молбата се твърди от ищцата, че същата е член на УС на ответното С. и понастоящем е един от треньорите на обучаващите се към клуба.Твърди се, че на 21.04.2012 г. е узнала, че на 20.04.2012 г. е проведено ОС на сдружението, за което не е била уведомена, нито е вземала решение за свикване на такова като член на УС. Твърди , че още същия ден е депозирала молба за спиране разглеждането на подаденото заявление за вписване на взетите на ОС на сдружението решения, като до настоящият момент няма произнасяне по последващи депозирани молби за предоставяне на фирменото дело. Твърди, че въпреки многократното настояване от нейна страна, в качеството й на член на УС за насрочване дата за свикване на ОС за избиране на нов УС, другият член на УС- П. Ш. е отказал свикването на такова.Твърди и че в качеството й на секретар на сдружението при нея са постъпили 82 броя молби от граждани за периода 28 февруари 2012 г. – 6 април 2012 година, с които са изявили желание да бъдат приети за членове на сдружението, които молби е следвало да бъдат утвърдени от УС, а на следващо заседание на ОС да бъдат гласувани за приемане.Твърди и че такова утвърждаване на молбите не е извършено, тъй като не е провеждано заседание на УС и не се знае какви нови членове са приети на проведеното на 20.04.2012г. ОС, след като техните молби не са били утвърдени от УС. Твърди, че проведеното на 20.04.2012 г. заседание на ОС е незаконосъобразно, но поради непредоставяне на фирменото дело не може да конкретизира основанията за това. Претендира отмяна на решенията, взети на ОС на ответното дружество, на 20.04.2012 г. като незаконосъобразни.В допълнителна молба от 05.06.2012 г. е конкретизирано искането като е посочено, че ОС на 20.04.2012 г. не е свикано съгласно разпоредбите на Устава и ЗЮЛНЦ, тъй като не е провеждано заседание на УС за насрочване на ОС, нито е постъпвало искане на 1/3 от членовете на Клуба. Освен това е незаконосъобразно свикано, тъй като няма утвърждаване на дневния ред, по който е протекло събранието от УС, не е разлепяна покана един месец предварително, съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 3 от Устава на клуба, с което са накърнени както правата, така и задълженията на ищцата като член на УС на сдружението, съгласно чл. 6 от Устава. Моли съда да постанови решение, с което да обяви взетите решения на ОС, проведено на 20.04.2012г. за незаконосъобразни.

В законоустановения срок е постъпил отговор на исковата молба от ответника С. с Н. Ц. „Плувен клуб-ЕТЪР”-Г.В.Т.. Заето е становище за недопустимост на иска, тъй като е предявен от лице, което не е правно легитимирано, поради това, че ищцата не е член на ответното С. и погрешно е вписана като член на УС. Заето е становище и по отношение основателността на иска, като счита, че същият е неоснователен, поради това че ОС е свикано и проведено съобразно Устава и ЗЮЛНЦ.Изложени са подробни съображения досежно законосъобразността на свикването и провеждането на ОС, а именно: Решението за свикване на ОС е взето от УС с протокол от 10.02.2012 г.; Събранието е свикано с покана, в която е посочен дневния ред, която покана е обнародвана в ДВ един месец преди провеждане на събранието, и същата е била поставена на видно място по седалището и адреса на управление на сдружението, също един месец преди провеждане на събранието; Присъствали са само членове на сдружението и три лица, които са подали молби за членство, последните приети за членове. Освен това, събранието започнало работата си един час по- късно, в условията на спадащ кворум, тъй като са присъствали шестима /6/ членове от общо 18. Събранието е протекло при спазване на дневния ред. Решенията са взети с необходимото мнозинство и са разгледани всички точки от дневния ред, т.е. са спазени всички законови изисквания относно свикване и провеждане на събранието и изискванията на Устава на сдружението. Взетите решения не противоречат на определения в Устава и Закона ред за свикване и провеждане. Моли да бъде оставен без уважение предявения иск. Претендира разноски.

Като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид становищата на страните, ВТОС приема за установено следното:

Ищцата Р. Г., съгласно решение от 18.01.2007г. по ф.д. № 444/1993г. по описа на ВТОС, е била член на УС на ответното С.-до провеждането на 20.04.2012г. на атакуваното ОС и вписване на промените на обстоятелствата, въз основа на решенията, взети от него с решение на ВТОС от 29.05.2012г. Видно от приложения по делото протокол от 10.02.2012г. е, че на тази дата е проведено заседание на УС на сдружението, като е взето решение за свикване на ОС на 20.04.2012г., 18 ч., при дневен ред: 1.промени в Устава на сдружението; 2.приемане на членове; 3. отчет за дейността на сдружението през 2011г.; 4.избор на членове на УС; 5. избор на председател на УС; 6. избор на Ревизионна комисия. В протокола не е посочено кои от членовете на УС са присъствали, а същият само е подписан от Председател на УС. Приложено е и искане от една трета от членовете на „Плувен клуб-ЕТЪР”-В.Т. за провеждане на извънредно Общо събрание на сдружението на 20.04.2012г., 18ч., със същия дневен ред, като искане нито е датирано, нито е входирано. Видно от приложените по ф.д. № 444/ 1993г. по описа на ВТОС документи е, че е съставен протокол за провеждане на ОС на 20.04.2012г. при същия дневен ред. Събранието е протекло при спадащ кворум на същата дата в 19 ч., като са присъствали седем членове, от посочени общо 18 такива. Видно от приложените документи е, че поканата съдържа дневния ред, датата и мястото за провеждане на ОС ,но в нея не е посочено по чия инициатива се свиква ОС. Поканата е обнародвана в ДВ един месец преди провеждане на ОС. Към поканата е приложена декларация от Председателя на УС на сдружението, в която същият е удостоверил, че е залепил поканата на мястото за обявление в сградата, по седалище и адрес на управление на сдружението.

По делото са разпитани свидетелите: Владимир Томов, Б. И., Антон Иванов, Кънчо Тодоров, Пламен Мирчев и П. Ш.. Свидетелите Томов и Иванов сочат, че познават ищцата като треньор на децата им от няколко години, като и двамата били депозирали молба за членство м.март 2012г., но никой не ги е уведомявал за провеждането на ОС на 20.04.2012г., впоследствие научили за това. И двамата свидетели сочат, че не са виждали залепена покана за свикване на ОС. Св.И. излага, че познава ищцата от детските години още, когато тренирали плуване заедно. Сочи, че към момента работи към Общинския басейн в Г.В.Т., който е басейнът в училище „Емилиян Станев”. Посочва, че не й е известно да е свиквано ОС на ответното С. през 2012г., и не е забелязала да има документи, които да свидетелстват за свикване на ОС, а през пролетта е била всеки ден на работа в басейна. Св.Тодоров и Мирчев сочат обратното-че на входа на училището е имало залепена покана за свикване на ОС на посочената дата. И двамата свидетели сочат, че не знаят ищцата да е приемана за член на сдружението и че тя не е член на същото. Св.Ш., председател на УС на сдружението излага, че той е съставил двата документа-протокола от заседанието на УС от 10.02.2012г. и искането на 1/3 от членовете на сдружението. Сочи и че е провел конферентна връзка по телефона с другия член на УС-Сергей Мерджанов и двамата са взели решение за свикване на ОС.

При така установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:

Предявен е иск по чл.25 ал.6 вр.ал.4 вр.чл.26 вр.чл.27 от ЗЮЛНЦ, който е допустим по следните съображения:

Искът е предявен от легитимирано за това лице-ищцата като член на УС на ответното С. е член на сдружението съгласно чл.30 ал.1 от ЗЮЛНЦ. Изложеното от ответника, че е допусната грешка при осъществяването на избора й за член на УС и това погрешно вписано обстоятелство не я прави член на сдружението, тъй като тя никога не е била приемана за такъв, е несъстоятелно. По аргумент от чл.18 ал.1 от ЗЮЛНЦ членовете на сдружението не подлежат на вписване, и след като Р. Г. е член на УС на сдружението, то съгласно чл.30 ал.1 от ЗЮЛНЦ тя е и член на сдружението, тъй като членове на УС могат да бъдат само членове на сдружението. Доводите на ответника, че вписването на ищцата като член на УС е нищожно, тъй като тя никога не е била член на сдружението, също е несъстоятелно, тъй като тази нищожност не е установена по исков ред, за да бъде съобразена, каквото е изискването на чл.604 от ГПК.

Искът е предявен в законоустановения срок, предвиден в чл.25 ал.6 от ЗЮЛНЦ.

По същество искът за отмяна решенията на ОС, проведено на 20.04.2012г., поради тяхната незаконосъобразност-противоречие с повелителни разпоредби на закона относно свикването на ОС и несъответствие с Устава, е основателен по следните съображения:

Съгласно чл.8 ал.3 от Устава на ответното С. ОС се свиква по инициатива на УС или по искане на 1/3 от членовете на сдружението, като в този случай УС е длъжен да отправи писмена покана до членовете. Поканата, съгласно Устава, трябва да съдържа: дневен ред, датата, часа, мястото за провеждане на ОС и по чия инициатива се свиква то. Тя се обнародва в ДВ и се поставя най-малко един месец преди насрочения ден на мястото за обявления в сградата, където е седалището на сдружението. Съгласно ал.4 от същия текст на Устава, ОС е редовно когато присъстват повече от половината от членовете на сдружението /или упълномощени от тях лица/, а ако не се яви нужното число, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, ако са се явили поне 1/3 от членовете. Съгласно чл.11 ал.4 от Устава, УС може да взема решение, ако на събранието присъстват повече от половината му членове; присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения; гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

По делото безспорно е установено, че ОС на 20.04.2012г. е свикано по инициатива на УС на сдружението, а не по искане на 1/3 от неговите членове. На първо място, това обстоятелство е заявено от ответника още в отговора на исковата молба. То се подкрепя и от показанията на св.Ш., член на УС, който посочва, че заедно с другия член на УС С.Мерджанов са взели решение за свикване на ОС, като поддържал с него конферентна връзка по телефона. В самия протокол от 10.02.2012г. от проведено заседание на УС е посочено, че ОС се свиква от УС, като противоречиво е посочено и че е по искане на 1/3 от членовете на сдружението. От приложеното по делото искане на 1/3 от членовете на ответното С. обаче е видно, че същото не съдържа дата на състоавянето и отправянето му до УС. Самият св.Ш., сочи в показанията си, че този документ е съставен от него. Освен това, видно от обнародваната покана в ДВ и тази, посочена за поставена на мястото за обявления по съделището на сдружението, е, че в същите е посочино, че ОС се свиква от УС на сдружението, а не по искане на 1/3 от членовете му. Взетото решение от УС на сдружението обаче е незаконосъобразно-противоречащо на императивните норми на чл.11 ал.4 от Устава, респ.-на чл.32 ал.2 и ал.3 от ЗЮЛНЦ. Това е така, тъй като решението за свикване на ОС е взето само от един-св.П. Ш., от неговите трима членове. Изложеното от свидетеля, че е взел решението при наличие на конферентна телефонна връзка с другия член на УС-сергей Мерджанов, не може да бъде кредитирано, с оглед разпоредбата на чл.11 ал.4 изр.последно от Устава и чл.32 ал.3 изр.второ от ЗЮЛНЦ, изискващи гласуването на този член да бъде удостоверено в протокола от председателстващия заседанието. Такова удостоверяване в случая липсва, поради което следва да се приеме, че не е налице гласуване от този член на УС-С.Мерджанов. Следователно, решението на УС за свикване на ОС на 20.04.2012г. с посочения дневен ред, е взето еднолично от председателя на УС П.Ш., което го прави незаконосъобразно с оглед разпоредбата на чл.32 ал.2 и ал.4 от ЗЮЛНЦ, респ.-чл.11 ал.4 от Устава. Незаконосъобразността на решението на УС за свикване на ОС на 20.04.2012г., като част от процедурата по свикване на ОС, води до незаконосъобразност и на решенията на това ОС. Неоснователни са доводите на ответника, че решението на УС като неоспорено по законоустановения ред, е влязло в сила. Видно от приложеното ф.д.№ 444/ 1993г. Ищцата е узнала за провеждането на УС на 21.04.2012г. и съгласно чл.25 ал.5 от ЗЮЛНЦ същата може да го оспори пред ОС в редномесечен срок от узнаването му, т.е. то не подлежи на съдебен контрол. В посочения срок обаче, повдигайки въпроса за незаконосъобразността на проведеното на 20.04.2012г. ОС, ищцата основава искането си с твърдения за незаконосъобразност на решението на УС за свикване на ОС на тази дата. Т.е. въпросът за законосъобразността на решеунието на УС за свикване на ОС е преюдициален по отношение на въпроса за законосъборазността на проведеното ОС като част от процедурата по свикването му, и ищцата, оспорвайки законосъобразността на взетите на проведеното на 20.04.2012г. решения на ОС, е оспорила и законосъобразността на решението на УС за свикване на ОС на посочената дата.

Решенията на ОС от 20.04.2012г. са незаконосъобразни и на друго основание-поради противоречие и с императивните разпоредби на чл.8 ал.4 от Устава, респ.-чл.27 от ЗЮЛНЦ. Видно от приложения от ответника по делото списък на членовете на сдружението за периода 23.04.2003г.-20.04.2012г., е, че броят на членовете е 18. От приложения по ф.д. /л.109/ протокол № 2 от 25.07.2004г. за проведеното ОС на сдружението на посочената дата е видно, че от общо 28 членове, са присъствали 18. Това обстоятелство налага извода, че посоченият от ответника в приложения списък брой на членовете на сдружението не е точен, и че членовете на сдружението са 28. Предвид на това, не е налице изискуемият за законосъобразност на проведеното ОС на 20.04.2012г. при спадащ кворум от 1/3 от членовете на сдружението, тъй като присъствалите 7 членове не представляват 1/3 от всички членове на сдружението. Това обстоятелство води до незаконосъобразност на проведеното на 20.04.2012г. ОС и на взетите от него решения.

С оглед изложеното, съдът счита, че предявеният иск е основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен.Посочените нарушения на императивни норми на закона и устава на сдружението са достатъчни, за да обосноват извода за незаконосъобразност на проведеното Общото събрание на ответното С. на посочената дата и взетите от него решения, които като незаконосъобразни следва да се отменят.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ взетите решения на Общо събрание на С. „Плувен клуб-ЕТЪР” със седалище и адрес на управление: Г.В. Т., ул.”М. Г.” № 1, проведено на 20.04.2012г. от 19,00 ч. в Г.В.Т., при дневен ред: 1.промени в Устава на сдружението; 2.приемане на членове; 3. отчет за дейността на сдружението през 2011г.; 4.избор на членове на УС; 5. избор на председател на УС; 6. избор на Ревизионна комисия, като незаконосъобразни.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Великотърновския апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Окръжен съдия:

Решение

2

E1F3D4F36CD0145EC2257ADB00364CD5