Определение по дело №51999/2023 на Софийски районен съд

Номер на акта: 14291
Дата: 2 април 2024 г. (в сила от 2 април 2024 г.)
Съдия: Ивелина Маринова Симеонова
Дело: 20231110151999
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 21 септември 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 14291
гр. София, 02.04.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 48 СЪСТАВ, в закрито заседание на
втори април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:ИВЕЛИНА М. СИМЕОНОВА
като разгледа докладваното от ИВЕЛИНА М. СИМЕОНОВА Гражданско
дело № 20231110151999 по описа за 2023 година
и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба на „П.Л.Б.“ ЕООД срещу А. К. Д..
Предявени са обективно кумулативно съединени осъдителни искове с правна
квалификация чл. 342, ал. 2 ТЗ, вр. чл. 345, ал. 1 и 2 ТЗ, вр. чл. 79 ЗЗД.
Ищецът твърди, че на 05.07.2019 г. между „П.Л.Б.“ ЕООД като лизингодател и А. К.
Д. като лизингополучател е сключен договор за финансов лизинг под номер 22340 за лек
автомобил ............ с шаси *************, за срок от 60 месеца, а на 11.07.2019 г. - сключен
анекс към договора. Посочва, че е закупил процесния лек автомобил, за да го предаде на
лизингополучателя за ползване, като по договора за покупко-продажба е заплатил продажна
цена в размер на 129 090 лв. с ДДС. Посочва, че автомобилът е предаден на
лизингополучателя с приемо-предавателен протокол от 09.07.2019 г., който протокол е
подписан без забележки. Твърди, че лизингополучателят дължал месечна лизингова вноска
до 15-то число на текущия месец, както и вноски за застраховките „Каско“ и „Гражданска
отговорност на автомобила“. Посочва, че в случай на забава на плащането от
лизингополучателя, върху забавената сума се начислява наказателна лихва за забава в
размер на 10 % годишно плюс ОЛП, в съответствие с т. 5.5. от Общите условия. Твърди, че
на 01.07.2021 г. ответникът преустановил плащанията по договора. Ищецът сочи, че на
12.01.2022 г. е отправил до лизингополучателя покана за заплащане на дължимите суми по
договора, като му дал подходящ за това срок, в който не постъпило плащане от ответника,
поради което договорът е надлежно развален на 16.01.2022 г. Сочи, че е заплатил сумата от
1 080 лв. с ДДС на „Анализи и информация“ ООД за издирване на процесния автомобил с
оглед невръщането му от страна на ответника. Твърди, че ответникът дължи следните суми
на ищеца: месечни лизингови вноски за периода от 01.07.2021 г. до 16.01.2022 г. в общ
размер 7027,63 лв., месечна лизингова лихва за периода от 01.07.2021 г. до 16.01.2022 г. в
общ размер 1792,57 лв., договорна наказателна лихва за забава, на основание т. 5.4. от
Общите условия към договор за лизинг, в общ размер 692,55 лв., разходи по
1
предупреждения за забавени плащания в общ размер на 351,99 лв., плащания за застраховка
„Каско“ на основание чл. 4.5 от Общите условия за периода от 01.07.2021 г. до 16.01.2022 г.
в общ размер 2444,86 лв., главница за прилежащо към автомобила оборудване за периода от
01.07.2021 г. до 16.01.2022 г. в общ размер 639,59 лв., лихви за прилежащото към
автомобила оборудване за периода от 01.07.2021 г. до 16.01.2022 г. в размер 123,23 лв.,
348,59 лв. - премия за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за автомобила,
181,20 лв. - заплатен данък МПС по чл. 52 ЗМДТ за 2022 година, 1080 лв. - платен от
лизингодателя хонорар на „Анализи и информация“ ООД по чл. 10.3.3. и чл. 14.2. от
Общите условия, 253,26 лв. - такса за разсрочване на застраховки, съгласно Приложение №
1 към договора за финансов лизинг - Обща тарифа. С оглед на гореизложеното моли за
уважаване на предявените искове и присъждане на сторените по делото разноски.
В срока по чл. 131 ГПК е постъпил отговор на исковата молба от ответницата, в който
посочва, че страните са постигнали съгласие за сключването на съдебна спогодба.
Разпределение на доказателствената тежест:
По исковете с правна квалификация чл. 342, ал. 2 ТЗ, вр. чл. 345, ал. 1 и 2 ТЗ, вр. чл.
79 ЗЗД в тежест на ищеца е да установи: че между страните е налице облигационно
правоотношение, възникнало въз основа на сключен договор за финансов лизинг с
твърдяното съдържание; че ищецът е изпълнил задълженията си да придобие вещта от
продавача, съответно я е предал във фактическата власт на лизингополучателя за свободно
ползване в рамките на уговорения срок, като за последния е възникнало задължение за
плащане на лизинговите вноски; размера на задълженията по процесния договор -
възникване на задължението на ответника за заплащане на посочените разходи за ползване
на вещта – месечни лизингови вноски, разходи за предупреждения за забавени плащания,
пътен данък, застрахователни премии по застраховки „Гражданска отговорност“ и „Каско“,
стойност на прилежащо към автомобила оборудване, заплатен хонорар, както и такса за
разсрочване на застраховки; изпадането на ответника в забава за плащане на процесните
задължения и размера на лихвата за забава.
При установяване на горните обстоятелства, в тежест на ответника е да установи
плащане на задълженията.
По доказателствата:
Следва да се приемат представените от ищеца с исковата молба документи като
писмени доказателства по делото.
Произнасянето по искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза следва
да бъде отложено за първото открито съдебно заседание с оглед намерението на страните да
сключват съдебна спогодба.
Така мотивиран и на основание чл. 140 ГПК, вр. чл. 146, ал. 1 и ал. 2 ГПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
2
НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание за 24.04.2024 г. от
10:45 часа, за която дата и час да се призоват страните.
ОБЯВЯВА на страните проекто-доклада по делото съобразно мотивната част на
настоящото определение.
ПРИЕМА представените с исковата молба писмени доказателства.
ОТЛАГА произнасянето по искането на ищеца за назначаване на съдебно-
счетоводна експертиза за първото открито съдебно заседание.
УКАЗВА на страните, че следва най - късно в първото по делото заседание да
изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да
предприемат съответните процесуални действия, като им УКАЗВА, че ако в изпълнение на
предоставената им възможност не направят доказателствени искания, те губят възможността
да направят това по - късно, освен в случаите по чл. 147 ГПК.
ПРИКАНВА страните към спогодба, в който случай половината от внесената
държавна такса се връща на ищеца. УКАЗВА на страните, че за приключване на делото със
спогодба е необходимо лично участие на страните или на изрично упълномощен за целта
процесуален представител, за който следва да се представи надлежно пълномощно.
УКАЗВА на страните, че за извънсъдебно разрешаване на спора при условията на
бързина и ефективност може да бъде използван способът медиация. Ако страните желаят да
използват медиация, те могат да се обърнат към център по медиация или медиатор от
Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието
(http://www.justice.governmentbg/MPPublicWeb/defaultaspx?id=2).
ДА СЕ ИЗПРАТИ на страните препис от настоящото определение, а на ищеца - и
препис от отговора на исковата молба.
Определението не подлежи на обжалване.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________
3