Решение по дело №596/2020 на Административен съд - Пазарджик

Номер на акта: 576
Дата: 11 август 2020 г. (в сила от 31 март 2021 г.)
Съдия: Десислава Димитрова Кривиралчева
Дело: 20207150700596
Тип на делото: Административно дело
Дата на образуване: 3 юни 2020 г.

Съдържание на акта Свали акта

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 576/11.8.2020г.

 

гр. Пазарджик,

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Административен съд – Пазарджик – ІІІ – административен състав, в открито съдебно заседание на двадесет и осми юли, две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

 

 

 

 

при секретар

Димитрина Георгиева

и с участието

на прокурора

Паун Савов

изслуша докладваното

от съдия

ДЕСИСЛАВА КРИВИРАЛЧЕВА

http://www.sac.government.bg/icons/ecblank.gif

по адм. дело № 596 по описа на съда за 2020 г.

 

Производството е по реда на чл. 203 и сл. от АПК, във връзка с чл. 1 от ЗОДОВ и е образувано по искова молба, подадена от И.Т.И. с ЕГН ********** ***, подадена чрез адв. К. *** и съдебен адрес *** против Държавна комисия по стоковите борси и тържищата гр. София, с искане ответникът да бъде осъден да му заплати сумата от общо 600 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление по НАХД № 1920/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик.

Ищецът твърди, че вследствие на отменен по надлежния ред, административен акт – наказателно постановление № 05019/03.10.2018 г. издадено от Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища гр. София, е претърпял имуществени вреди в размер на 600 лв., представляващи сторени разноски по АНД № 1920/2018г. на Районен съд гр. Пазарджик, във връзка с обжалване на посоченото по-горе наказателно постановление.

          В исковата молба е посочено, че тези суми са дължими, тъй като ищецът по дело от административнонаказателен характер пред Районен съд гр. Пазарджик е ползвал адвокатска защита, за която е заплатил съответния хонорар. Моли съда да бъдат присъдени посочените суми по дела като обезщетение за имуществени вреди, както и да бъдат заплатени направените в настоящото дело разноски.

В съдебно заседание, ищецът редовно призован, се представлява от адвокат К., който по изложени съображения моли съда да уважи исковата претенция и заплати направените по делото разноски.

Ответникът – Държавната комисия по стоковите борси и тържища гр. София, редовно призована, се представлява от юриск. П., който счита искът за неоснователен и моли същият да бъде отхвърлен изцяло.

Представителят на Окръжна прокуратура – Пазарджик, редовно призован, изразява становище, че предявеният иск е основателен. Налице са предвидените в чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ предпоставки. Моли съда да уважи исковата молба и да  присъди искания адвокатски хонорар.

Административен съд - Пазарджик, като прецени събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и обсъди доводите на страните, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Твърди се, че са настъпили вреди за ищеца в резултат на административен акт - наказателно постановление № 05019/03.10.2018 г. издадено от Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища гр. София, с което на И.Т.И. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева, на основание чл. 65, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 2 от ЗСБТ и глоба в размер на 400 лева, на основание чл. 65, ал. 1 във вр. с чл. 57, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 2 и 3 от ЗСБТ.

Ищецът е обжалвал наказателно постановление № 05019/03.10.2018 г. издадено от Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища гр. София, за което било образувано АНХД  № 1920/2018 г. по описа на Районен съд - Пазарджик, като за осигуряване на защитата и процесуалното си представителство е ангажирал адвокат К. *** и е заплатил сума от 600 /шестстотин/ лева, представляваща адвокатски хонорар за процесуално представителство по договор за правна защита и съдействие от 02.11.2018 г.  и от 18.04.2019 г. /приложени по делото/. С Решение № 164/20.03.2019 г. Районният съд – Пазарджик е  отменил обжалваното наказателно постановление. С Решение № 457/03.07.2019 г., постановено по КАХД № 542/2019 г. Административен съд гр. Пазарджик е оставил в сила Решение № 164/20.03.2019 г. Районният съд – Пазарджик.

Въз основа на тези факти, съдът счита предявения иск за допустим.

Искът е с правно основание чл. 203 и сл. от АПК, във връзка с чл. 1 от ЗОДОВ, предвид изложените фактически обстоятелства в исковата молба, че ищецът е неблагоприятно засегнат и е претърпял имуществени вреди, пряка и непосредствена последица от отменено по съдебен ред незаконосъобразно наказателно постановление. Искът е предявен срещу надлежен ответник - юридическото лице, в чиято структура е органът, издал незаконосъобразното наказателно постановление (чл. 5, ал. 1 от ЗСБТ) и е допустим за разглеждане в производството пред Административен съд- Пазарджик по реда на глава ХІ от АПК, като предявен пред съда по седалището на ответника.

Разгледан по същество искът е основателен.

Съгласно разпоредбата на чл. 203 АПК гражданите и юридическите лица могат да предявят искове за обезщетение за вреди, причинени им от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица. Основателността на иск с правно основание чл. 1 от ЗОДОВ и чл. 203 от АПК, предполага установяването на кумулативното наличие на следните предпоставки: незаконосъобразен акт, действие или бездействие на орган или длъжностно лице на държавата, при или по повод изпълнение на административна дейност, отменени по съответния ред; вреда от такъв административен акт; причинна връзка между постановения незаконосъобразен акт, действие или бездействие и настъпилия вредоносен резултат. При липса на някой от елементите на посочения фактически състав не може да се реализира отговорността на държавата по посочения ред. Доказателствената тежест за установяване наличието на всичките предпоставки се носи от ищеца, търсещ присъждане на обезщетение за претърпени вреди.

В конкретния случай от събраните по делото доказателства се доказа наличието на всички предвидени в закона материални предпоставки.  Налице е издадено незаконосъобразно наказателно постановление, което е оспорено и отменено от съда, с влязло в сила решение. Безспорно по делото се доказа, че именно в резултат на това наказателно постановление, ищецът е претърпял имуществени вреди, представляващи заплатени от него разноски по обжалваното наказателно постановление в размер на 600 лева за процесуално представителство. Издаването на отмененото наказателно постановление е последица от изпълнение на нормативно възложени задължения, упражнена административно наказателна компетентност, законово предоставена на органите в рамките на административната им правосубектност, което по своето съдържание представлява изпълнение на административна дейност. В този смисъл наказателното постановление представлява властнически акт, издаден от административен орган и въпреки че поражда наказателноправни последици, то е правен резултат от санкционираща административна дейност.

По силата на чл. 4 от ЗОДОВ държавата и общините дължат обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждащото действие. Настоящият състав приема, че ищецът в настоящото производство, не би заплатил адвокатско възнаграждение и респективно това не би представлявало вреда, ако не беше издадено незаконосъобразно наказателно постановление от административния орган. Макар и да липсва нормативно установено задължение за процесуално представителство, то адвокатската защита е нормален и присъщ разход за обезпечаване на успешния изход на спора, поради което и вредите се явяват пряка и непосредствена последица от издадените незаконосъобразни актове - наказателните постановления. Това е така, тъй като намаляването на имуществото на ищеца вследствие заплатената сума за адвокатско възнаграждение, е предизвикано от издаването на наказателните постановления, с които са наложени глоби, които той е счел за незаконосъобразно наложени. Обстоятелството, че адвокатската защита по делата за обжалване на наказателни постановления не е задължителна, не влече по необходимост и извода, че страната няма право да ангажира свой процесуален представител, нито че ангажирането на такъв не се намира в причинна връзка с издаденото наказателно постановление. В съдебната практика се приема, че причинна връзка е налице не само когато деянието причинява непосредствено вредата, а и когато създава условията за реална възможност от увреждане и когато тази реална възможност се е трансформирала в действителност. Ангажирането на адвокатска защита е израз на нормалната грижа на лицето за охраняването на неговите права и интереси.

В конкретния случай ищецът е сключил договор за правна защита и съдействие с адв. К. *** да го представлява по АНХД № 1920/2018 г. против наказателно постановление № 05019/03.10.2018 г. издадено от Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища гр. София, както и са договорили адвокатско възнаграждение в размер на 600 лева пред двете инстанции, която сума е отбелязано, че е изплатена изцяло. Претенцията за заплащане на обезщетение в посочения размер пред двете инстанции е съобразена с реално извършените разноски за оспорване на наказателно постановление, отменено като незаконосъобразно и следва да се присъди в искания размер.

Предвид гореизложеното съдът намира, че предявеният иск е основателен и доказан, поради което ще следва да бъде уважен в пълен размер, като ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца като обезщетение за причинени имуществени вреди сумата от 600 лева.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 10, ал. 3 от ЗОДОВ ответникът ще следва да заплати направените по делото разноски от ищеца, а именно сумата от 310 /триста и десет/ лева, от които 10 лв. платена държавна такса и 300 лева  адвокатско възнаграждение.

Воден от горното, Административен съд – Пазарджик, ІІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА Държавна комисия по стоковите борси и тържищата гр. София, да заплати на И.Т.И. с ЕГН ********** ***, сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, във връзка с отменено наказателно постановление по НАХД № 1920/2018 г. по описа на Районен съд – Пазарджик.                     

ОСЪЖДА Държавна комисия по стоковите борси и тържищата гр. София, да заплати на И.Т.И. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

                        

               

 

                                                                    СЪДИЯ:/п/

 

 

 

Решение № 4081 от 31.03.2021г. на ВАС - София, Трето отделение по АД № 10643/2020г. - ОСТАВЯ В СИЛА решение № 576 от 11.08.2020 г., постановено по адм. д. № 596/2020 г. по описа на Административен съд - Пазарджик.
Решението е окончателно.