Разпореждане по дело №14920/2024 на Софийски районен съд

Номер на акта: 48869
Дата: 2 април 2024 г. (в сила от 2 април 2024 г.)
Съдия: Радослав Руменов Ангелов
Дело: 20241110114920
Тип на делото: Частно гражданско дело
Дата на образуване: 15 март 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 48869
гр. София, 02.04.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 26 СЪСТАВ, в закрито заседание на
втори април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:РАДОСЛАВ Р. АНГЕЛОВ
като разгледа докладваното от РАДОСЛАВ Р. АНГЕЛОВ Частно гражданско
дело № 20241110114920 по описа за 2024 година
Производството е по реда на чл.410 ГПК.
Подадена е заявление за сума, представляваща обезщетение за закъснял полет. Претендира
се адвокатско възнаграждение. Видно от представения договор за правна защита и
съдействие страните са се уговорили да се заплати 450.00 лева в лева при подписване на
договора и 500.00 лева при подаване на искова молба. Липсва доказателство тези сума да е
платена. Ето защо този разход на следва да се признава на заявителя. В договора липсва
клауза, че представлява разписка. Липсва доказателство, че възнаграждението от 450.00 и
500.00 лева са платени на адвоката. Освен това сумата е прекалено завишена, с оглед факта,
че подаването на заявление по чл.410 ГПК не се отличава с правна и фактическа сложност, а
се отнася само до попълване на книжа, за което нсе есе изисква юридическо образование.
Тези действия се извършват от създадени алгоритми и изкуствен интелект. Ето защо
разноски за адвокат не следва да се присъждат.
Воден от горното, СЪДЪТ
РАЗПОРЕДИ:
ОТХВЪРЛЯ заявление по чл.410 ГПК с вх. 81618/13.03.2024 г.,
подадено от П. Д. А., ЕГН ********** в частта за адвокатското
възнаграждение, поради липса на доказателство то да е извършено.
РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване пред СОФИЙСКИ
ГРАДСКИ СЪД чрез СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД по реда на Глава XXI
ГПК, в едноседмичен срок от получаването му, на основание чл.413, ал.2
ГПК.
ПРЕПИС от разпореждането да се изпрати на заявителя чрез неговия
процесуален представител.
1
ДЕЛОТО да се докладва при постъпване на книжа и при изтичане на
срок.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2