Разпореждане по дело №24604/2024 на Софийски районен съд

Номер на акта: 69204
Дата: 15 май 2024 г. (в сила от 15 май 2024 г.)
Съдия: Ивета Венциславова Иванова
Дело: 20241110124604
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 26 април 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 69204
гр. София, 15.05.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 51 СЪСТАВ, в закрито заседание на
петнадесети май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:ИВЕТА В. ИВАНОВА
като разгледа докладваното от ИВЕТА В. ИВАНОВА Гражданско дело №
20241110124604 по описа за 2024 година
при извършената по реда на чл. 129 ГПК проверка за редовността на исковата молба
и допустимостта на предявеното със същата искане съдът констатира, че последната не
отговаря на изискванията за редовност съгласно чл. 128, т. 2 ГПК, поради което и на
основание чл. 129, ал. 2 ГПК
РАЗПОРЕДИ:
УКАЗВА на ищеца „.................." ЕАД в едноседмичен срок от получаване на препис
от разпореждането с настоящите указания да представи доказателство за внесена по сметка
на Софийски районен съд държавна такса за разглеждане на исковите претенции в размер
на сумата от 115,08 лева /определена съгласно чл. 71, ал. 1, чл. 72, ал. 2, вр. чл. 69, ал. 1, т.
1 ГПК, вр. чл. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК и
т. 18 от ТР от 06.11.2013 г. по тълк. дело № 6/2012 г. ОСГТК на ВКС/, като му УКАЗВА, че
при неизпълнение в срок на дадените указания, исковата молба ще бъде върната, а
производството по делото – прекратено.
ПРЕПИС от разпореждането да се изпрати на ищеца.
ДЕЛОТО ДА СЕ ДОКЛАДВА след изтичане на срока, респ. при изпълнение на
указанията.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
1