Разпореждане по дело №24807/2024 на Софийски районен съд

Номер на акта: 69222
Дата: 15 май 2024 г. (в сила от 15 май 2024 г.)
Съдия: Ивета Венциславова Иванова
Дело: 20241110124807
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 29 април 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 69222
гр. София, 15.05.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 51 СЪСТАВ, в закрито заседание на
петнадесети май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:ИВЕТА В. И.А
като разгледа докладваното от ИВЕТА В. И.А Гражданско дело №
20241110124807 по описа за 2024 година
при извършената по реда на чл. 129 ГПК проверка за редовността на исковата молба
и допустимостта на предявеното със същата искане съдът констатира, че последната не
отговаря на изискванията за редовност съгласно чл. 127, ал. 1, т. 5 и чл. 128, т. 2 ГПК,
поради което и на основание чл. 129, ал. 2 ГПК
РАЗПОРЕДИ:
УКАЗВА на ищеца „..............." ЕАД в едноседмичен срок от получаване на препис
от разпореждането с настоящите указания с писмена молба да:
- уточни фамилното име на ответницата Н. М. В.а, като съобрази, че в заповедта за
изпълнение на парично вземане по чл. 410 ГПК (след направена справка от НБДН) са
удостоверени вземания срещу лицето Н. М. А.;
- уточни размера на лихвата за забава за периода 15.11.2020 г. - 10.10.2023 г. върху
главницата за дялово разпределение на топлинна енергия, който претендира от всеки от
ответниците, съобразявайки, че общите размер на вземането следва да бъде в рамките на
удостоверения такъв в заповедта за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК и
възлизащ на сумата от общо 4,84 лева;
- представи доказателство за внесена по сметка на Софийски районен съд държавна
такса за разглеждане на исковите претенции в размер на сумата от 129,26 лева /определена
съгласно чл. 71, ал. 1, чл. 72, ал. 2, вр. чл. 69, ал. 1, т. 1 ГПК, вр. чл. 1 от Тарифата за
държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК и т. 18 от ТР от 06.11.2013 г. по
тълк. дело № 6/2012 г. ОСГТК на ВКС/, като му УКАЗВА, че при неизпълнение в цялост и в
срок на дадените указания, исковата молба ще бъде върната, а производството по делото –
прекратено.
ПРЕПИС от разпореждането да се изпрати на ищеца.
ДЕЛОТО ДА СЕ ДОКЛАДВА след изтичане на срока, респ. при изпълнение на
указанията.

Съдия при Софийски районен съд: _______________________
1