Определение по дело №49643/2023 на Софийски районен съд

Номер на акта: 416
Дата: 4 януари 2024 г. (в сила от 4 януари 2024 г.)
Съдия: Боряна Стефанова Шомова Ставру
Дело: 20231110149643
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 7 септември 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 416
гр. София, 04.01.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 72 СЪСТАВ, в закрито заседание на
четвърти януари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:Б. СТ. Ш. СТАВРУ
като разгледа докладваното от Б. СТ. Ш. СТАВРУ Гражданско дело №
20231110149643 по описа за 2023 година
ОПРЕДЕЛИ:
Ищецът Ж. П. Ж. е предявил срещу ЗАД „А.“АД искове с правно основание чл.432,
ал.1 КЗ за заплащане на обезщетения за претърпени вреди: 1 247.31 лв. имуществени вреди
под формата на разходи за лечение и медикаменти; 2000 лв. – под формата на пропуснати
ползи в следствие прекратяване на граждански договор; 10 000 лв. за неимуществени вреди,
изразяващи се в болки и страдания, всички причинени при ПТП, настъпило на 26.09.2022 г.
в гр. София, по вина на водача Л. В., чиято гражданска отговорност била застрахована при
ответника. Твърди се, че Л. В. управлявала л.а. „Мини Уан“ с рег.№ ......., като се движела
по ................“ с посока на движение към бул. „Д.“, където в района на пл. „д-р Желю
Желев“, нарушила правилата за движение, отнемайки предимството и блъскайки ищеца като
пешеходец, който пресичал на сигнализирана и обозначена пешеходна пътека, отляво
надясно спрямо посоката на движение на автомобила. В резултата на ПТП на ищеца били
причинени телесни увреждания. За настъпилото ПТП бил съставен констативен протокол, а
на виновния водач Л. В. бил съставен АУАН № 554285/27.09.2022 г., въз основа на който
било издадено наказателно постановление № 22-4332-020966/17.10.2022 г. Ищецът бил
откаран по спешност в лечебно заведение, където след преглед от специалисти, били
установени следните травматични увреждания - травма на гръдния кош – неуточнена;
повърхностна травма на окосмената част на главата; контузия на долната част на гърба и
таза; контузия на бедрото. На 29.09.2022 г. ищецът бил прегледан от друг лекар в друга
болница, който установил следните травми – охлузвания в областта на челото; рана в
областта на дясната китка; кръвонасядане в областта на десния хълбок; контузия с
охлузване в кръстната област; охлузване на лявата подбедрица; контузия с охлузване на
дясното коляно. Във връзка с претърпените травми, за периода 29.09.2022 г. – 30.11.2022 г.,
ищецът провел рехабилитационен курс. Твърди се, че възстановителният период
1
продължава и в момента и ищецът все още усеща негативните последици от уврежданията,
като не били налице прогнози да се възвърне състоянието му преди ПТП. Ищецът поддържа,
че във връзка с лечението, претърпял имуществени вреди в размер на 1 247.31 лв., за която
сума били издадени фактура № ........./30.11.2022 г. от „О. Т.“ ЕООД за сумата от 1 150 лв. за
възстановителни процедури; и касов бон от 27.09.2022 г. от „Профарма трейдинг“ за сумата
от 37.31 лв. за медикаменти, и касов бон от 29.09.2022 г. от МБАЛ „Л.“ ЕАД за сумата от 60
лв. за консултативен преглед. Сочи се, че ищецът претърпял и имуществени вреди под
формата на пропуснати ползи, които се изразяват в неполучаване на възнаграждение по
граждански договор за изработка, сключен от ищеца на 23.09.2022 г., по силата на който
фондация „Арт Линк“, ЕИК .............., му възложила извършването на 30-дневен обучителен
курс за повишаване професионалната компетентност на артисти, работещи в областта на
съвременния танц, като срокът за извършване на работата бил до 30.11.2022 г., с уговорено
възнаграждение в размер на 2000 лв. Поради процесното събитие, ищецът не могъл да
изпълни задълженията си, произтичащи от гражданския договор, ида получи
възнаграждението. Със заявление № ..... г., допълнително заявление ........... г. и
допълнително заявление ............ г., ищецът отправил пред ответника претенция за
заплащане на застрахователно обезщетение, като била образувана щета № ............, но
застрахователят отказал плащане. Ищецът моли ответникът да бъде осъден да заплати
сумите 10 000 лв. обезщетение за претърпени неимуществени вреди, ведно със законната
лихва от 26.09.2022 г. до изплащането й, 1 247.31 лв. обезщетение за имуществени вреди -
разходи за лечение и медикаменти, ведно със законната лихва от 26.09.2022 г. до
изплащането й, и 2000 лв. обезщетение за имуществени вреди под формата на пропуснати
ползи в следствие неполучено възнаграждение поради прекратяване на граждански договор,
ведно със законната лихва от 15.10.2022 г. до окончателното изплащане, както и разноските
по делото.
В срока по чл.131 от ГПК, ответникът е депозирал писмен отговор, в който оспорва иска
по основание и размер. Не оспорва, че е налице застрахователно правоотношение относно
л.а. „Мини Уан“ с рег.№ ........ Оспорва водачът на посочения автомобил да има вина за
настъпилия инцидент, оспорва механизма на ПТП, причинно-следствената връзка между
твърдените от ищеца вреди и настъпилото събитие, като счита, че вредите са в следствие
поведението на ищеца, който излязъл внезапно на пътното платно, на необозначено за
пресичане място, при забранителен сигнал на светофарната уредба. Оспорва представени от
ищеца доказателства /констативен протокол, лист за преглед на пациент, амбулаторни
листове/. Счита, че ищецът не е търпял неимуществени вреди, нито са му били причинени
телесни увреждания, като сочи, че при завеждане на доброволната претенция пред
застрахователя бил представен лист за преглед на пациент, в който лист не били отразени
посочените заболявания в приложения към исковата молба лист за преглед. Твърди наличие
на разлика в подписите на лекуващия лекар, положени при двата екземпляра, поради което
ответникът оспорва автентичността на този документ. В условията на евентуалност твърди,
че претенцията за неимуществени вреди е завишена, като се аргументира с това, че съгласно
приложения фиш за спешна медицинска помощ от 26.09.2022 г., ищецът посочил, че отказва
2
болнично лечение, което води до извод, че получените от него травми били повърхностни, с
лек интензитет. Относно претенцията за имуществени вреди в частта, в която се
претендират разходи за лечение, ответникът оспорва причинно-следствената връзка между
твърдените разходи и вредите, като счита, че същите не са били необходими поради
обективното здравословно състояние на ищеца, както и поради това, че травмите на ищеца
са леки, отделно твърди, че размерът е завишен, евентуално сочи, че ищецът /в качеството
си на здравноосигурено лице/ е имал право да иска заплащане на разходите за
рехабилитация от РЗОК, но избрал да ги плати лично. Оспорва се и претенцията за
пропуснати ползи по основание и размер, като се твърди, че не е била налице обективна
невъзможност за изпълнение на задълженията на ищеца по гражданския договор. Посочва,
че за уговорения в договор период, ищецът се намирал в добро здравословно състояние и
поемал различни работни ангажименти /за което посочва линк към интернет страници/.
Оспорва достоверността на датата на гражданския договор, тъй като ответникът е
представител на фондацията-възложител и не можел да сключи договор със себе си съгласно
чл. 41, ал. 4 ЗЮЛНЦ. Твърди се още, че гражданският договор бил симулативен, създаден за
целите на процеса. В условията на евентуалност въвежда възражение за съпричиняване.
Оспорва и акцесорната претенция за лихви и началният момент, от който се претендират.
Моли за отхвърляне на исковете и присъждане на разноски.
След извършената проверка по чл. 140 ГПК, съдът приема, че исковата молба е редовна,
исковете допустими, процедурата по чл. 131 ГПК е изпълнена, поради което и на основание
чл. 140, ал. 3, вр. чл. 146 от ГПК следва да се насрочи делото в открито съдебно заседание,
като се уведомят страните за изготвения проект за доклад.
По доказателствата:
Следва да се приемат представените от ищеца с исковата молба писмени доказателства,
които са допустими и относими, и да се допуснат САТЕ и СМЕ, които да дадат заключение
по въпросите, посочени в исковата молба и в отговора. Искането на ищеца по чл. 190 ГПК е
неоснователно, тъй като обстоятелството, което касае, не е спорно. Искането по чл. 186 ГПК
е основателно и като такова, следва да се уважи. На ищеца следва да бъде допуснат само
един свидетел при режим на довеждане, а искането в останалата част да се отхвърли, тъй
като не се сочат различни обстоятелства, за които вторият свидетел да бъде разпитван, на
ответника следва да бъде допуснат също един свидетел при режим на призоваване – Л. В.,
ЕГН **********. Съобразно направеното конкретно оспорване на съдържанието и
авторството на приложения към исковата молба лист за преглед № 1.......... г. /като
официален документ/ следва ищецът да уточни ще се ползва ли от него с оглед преценка
откриване на производство по чл. 193 ГПК. Констативният протокол не се ползва с
обвързваща материална доказателствена сила в конкретния случай, поради което
производство по чл. 193 ГПК не следва да се открива, както и относно амбулаторните листи,
които нямат подпис, тъй като това касае доказателствената им стойност.
Поради това и на основание чл.140, вр. чл. 146 ГПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ
3
ПРИЕМА проект за доклад по делото, както следва:
ПРЕДМЕТ на делото са искове с правно основание чл. 432, ал. 1 КЗ и чл. 86 ЗЗД.
В ТЕЖЕСТ НА ИЩЕЦА е да докаже: 1.предпоставките по чл.45, ал.1 от ЗЗД за вземане за
непозволено увреждане срещу водач на МПС, които са: виновно и противоправно
поведение на водача, в причинна връзка с което са произлезли вреди; вид и размер на
вредите; 2. наличие на договор за застраховка гражданска отговорност, сключен между
ответника и виновния водач; реализиран в хода на действие на същия застрахователен риск.
В ТЕЖЕСТ НА ОТВЕТНИКА е да докаже възраженията си. По отношение на възражението
за съпричиняване - доказани по безспорен начин действия или бездействия на увредения, с
които е предизвикал или улеснил настъпването на ПТП и/или вредите.
ОТДЕЛЯ КАТО БЕЗСПОРНО обстоятелството, че гражданската отговорност на водача на
МПС„Мини Уан“ с рег.№ ......., към 26.9.2022 год. е била застрахована при ответното
дружество.
ПРИЕМА представените от ищеца писмени доказателства.
По доказателствата към отговора – в о.с.з.
УКАЗВА на ищеца в срок до откритото съдебно заседание да заяви изрично дали ще се
ползва от оспорения от ответника лист за преглед на пациент № 1.......... г.
ДОПУСКА на ищеца един свидетел при довеждане като ОТХВЪРЛЯ искането по
отношение на другия свидетел.
ДОПУСКА на ответника един свидетел при призоваване – Л. Любомирова В., ЕГН
**********. УКАЗВА на ответника в едноседмичен срок от съобщението да представи
доказателства за внесен депозит по сметка на Софийски районен съд в размер на 30 лв. ДА
СЕ ИЗГОТВИ справка за адрес и работодател на свидетеля и призове след внасяне на
депозит от установените адреси.
ДОПУСКА изслушване на съдебнотехническа експертиза, която да даде заключение по
задачите, поставени в исковата молба и в отговора. НАЗНАЧАВА за вещо лице Венцислав
Другански при депозит в размер на 500 лв., вносими 250 лв. от ищеца и 250 лв. от ответника
в едноседмичен срок от съобщението. Вещото лице да се призове след внасяне на
депозитите и да работи след постъпване на адм.нак. преписка.
ДОПУСКА изслушване на съдебномедицинска експертиза, която да даде заключение по
задачите, поставени в исковата молба и в отговора. НАЗНАЧАВА за вещо лице Кирил
Симеонов при депозит в размер на 500 лв., вносими 350 лв. от ищеца и 150 лв. от ответника
в едноседмичен срок от съобщението. Вещото лице да се призове след внасяне на
депозитите.
ОТХВЪРЛЯ искането по чл. 190 ГПК.
ДА СЕ ИЗИСКА на осн. чл. 186 ГПК Отдел „Пътна полиция“ при СДВР да представи в
едноседмичен срок административно-наказателната преписка относно ПТП, за което е
съставен КП К-496/26.09.2022 г.
НАСРОЧВА открито съдебно заседание на 28.02.2024 г. от 10.50 ч., за когато да се призоват
страните, като им се изпрати и препис от настоящото определение, а на ищеца и препис от
отговора.
4
УКАЗВА НА СТРАНИТЕ, че най-късно в първото по делото съдебно заседание следва да
вземат становище по проекта за доклад и по дадените с него указания.
НАПЪТВА страните към медиация или друг способ по тяхна преценка за доброволно
уреждане на спора, като им указва, че постигането на спогодба посредством взаимни
отстъпки от всяка от страните ще доведе до бързото и ефективно приключване на спора
помежду им и ще благоприятства процесуалните и извънпроцесуалните им
взаимоотношения, както и че при постигане на спогодба на основание чл. 78, ал. 9 ГПК се
дължи държавна такса в половин размер.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
5