Протокол по дело №2137/2022 на Районен съд - Ботевград

Номер на акта: 48
Дата: 9 февруари 2024 г. (в сила от 9 февруари 2024 г.)
Съдия: Катерина Въткова Ненова
Дело: 20221810102137
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 28 ноември 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта

ПРОТОКОЛ
№ 48
гр. Б. 08.02.2024 г.
РАЙОНЕН СЪД – Б. IV-ТИ ГР. СЪСТАВ, в публично заседание на
осми февруари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:К.В.Н.
при участието на секретаря И.С.Т.
Сложи за разглеждане докладваното от К.В.Н. Гражданско дело №
20221810102137 по описа за 2022 година.
На именното повикване в 14:30 часа се явиха:
ИЩЕЦЪТ С. Б. Ш. – ред.пр. от предходно заседание, не се явява и не се
представлява.
ОТВЕТНИКЪТ К. Б. Ш. – ред.пр. от предходно заседание, не се явява и не се
представлява.
На второ четене в 14:40 часа, се явиха:

ИЩЕЦЪТ С. Б. Ш. – ред.пр. от предходно заседание, не се явява и не се
представлява.
ОТВЕТНИКЪТ К. Б. Ш. – ред.пр. от предходно заседание, не се явява и не се
представлява.

Съдът докладва постъпила молба с вх. № *** година от адв. З. М., пълномощник
на ищецът С. Б. Ш., с която заявява, че страните са постигнали окончателно
извънсъдебно споразумение за прекратяване на съсобствеността и поради това ищецът
оттегля иска и моли да се прекрати производството по делото.
Съдът докладва постъпила молба с вх. № *** година от ответника К. Б. Ш., с
която заявява, че поради окончателно извънсъдебно споразумение за прекратяване на
съсобствеността моли да се прекрати делото.
Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в
днешното съдебно заседание, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
1
ПРОДЪЛЖАВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ
Съдът констатира, че по делото е налице и молба от адв. М., за назначаване на
съдебно-техническа експертиза, която молба е без отделен входящ номер и касае
предходно открито съдебно заседание от 23.11.2023 година.
Воден от горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
Да се приложи към делото молбата от адв. М. без номер и дата за съдебно
заседание 23.11.2023 година.
Съдът намира, че с оглед депозираната молба от ищеца, с която заявява, че
прави оттегляне на иска и желае прекратяване на делото, както и предвид заявеното
съгласие от насрещната страна, то настоящото производство следва да бъде прекратено
предвид факта, че съдът е десезиран на основание чл.232 от ГПК.
Страните не са заявили претенции за разноски, поради което такива не следва да
им се присъждат.
На основание чл. 9 от Тарифа за държавните такси, които се събират от
съдилищата по ГПК, при прекратяване на делбеното производство, не по спогодба, а
на друго основание, съдът следва да осъди страните да внесат държавна такса в размер
между 25,00 лева и 100,00 лева. В конкретният случай съдът счита, че следва в тежест
на страните да се възложи минималната по Тарифата държавна такса, а именно 25,00
лева и доколкото отговорността за разноски е винаги разделна, а всяка от страните в
настоящото производство има едновременно качеството и на ищец, и на ответник, то
всеки един от двамата съделители следва да бъде осъден да внесе по сметка на РС -
Ботевград държавна такса в размер на 12,50 лева.
Воден от говорно съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 от ГПК производството по гр.дело №
2137/2022 година по описа на РС-Ботевград.
ОСЪЖДА С. Б. Ш., с ЕГН: **********, с адрес Б. област Софийска, ул. „***“
**, ***, ***, *** да заплати държавна такса в размер на 12,50 /дванадесет лева и
петдесет стотинки/ лева, по сметка на Районен съд- Б. както и 5.00 /пет/ лева, в случай
на служебно издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА К. Б. Ш., с ЕГН: **********, с адрес С., ул. „***“ **, ***, *** да
заплати държавна такса в размер на 12,50 /дванадесет лева и петдесет стотинки/ лева,
по сметка на Районен съд - Б. както и 5.00 /пет/ лева, в случай на служебно издаване на
изпълнителен лист.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Софийски
окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
2
Определението да се съобщи на всяка от страните.
Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14:50 часа.
Съдия при Районен съд – Ботевград: _______________________
Секретар: _______________________
3