Решение по дело №1316/2021 на Софийски градски съд

Номер на акта: 806
Дата: 4 юли 2022 г. (в сила от 21 юли 2022 г.)
Съдия: Жаклин Комитова
Дело: 20211100901316
Тип на делото: Търговско дело
Дата на образуване: 9 юли 2021 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ
№ 806
гр. София, 04.07.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-9, в публично заседание на
осемнадесети май през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:Жаклин Комитова
при участието на секретаря Славка Кр. Димитрова
като разгледа докладваното от Жаклин Комитова Търговско дело №
20211100901316 по описа за 2021 година
и за да се произнесе, взе предвид:

ПРЕДЯВЕНИ СА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ОБЕКТИВНО
КУМУЛАТИВНО СЪЕДИНЯВАНЕ ИСКОВЕ С ПРАВНО
ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 25, АЛ. 4, ВЪВ ВРЪЗКА С АЛ. 6 ОТ ЗЮЛНЦ.
Ищецът Г. ХР. ХР., ЕГН **********, с адрес: гр. София, ж.к. ****
Адрес за призоване: гр. София ****, ж.к. „****, офиси 3-13, Телефон ****, е
подал на 09.07.2021 г. искова молба, с която иска отмяна на Решения от
12.06.2021 г. на Общото събрание на Сдружение „Л.-Р.Д.С.-ЮГ“, ЕИК
****.
В исковата молба се поддържа, че ищецът е член на сдружение в частна
полза „Л.Р.Д.С.-юг“, ЕИК **** от 2013 г.
На 12.06.2021 г. е проведено Общо годишно отчетно-изборно събрание,
след публикуване на покана за провеждането му в бр. 34/2021 г. на Държавен
вестник. Поканата съдържа и предварително определения дневен ред за
провеждане на събранието.
Според ищеца при провеждане на Общото събрание на сдружението са
допуснати редица нарушения, както на Устава, така и на ЗЮЛНЦ. В тази
връзка моли да бъдат отменени решенията, взети от Общото събрание на
сдружение в частна полза „Л.Р.Д.С.-юг“, ЕИК ****, проведено на 12.06.2021г.
по следните съображения:
По т. 1 от дневния ред:
Съобразно чл. 11, т. 10 от Устава на сдружението, Общото събрание
приема отчета за дейността на Управителния съвет, като в чл. 17, т. 5 от
Устава е установено, че УС подготвя и внася в Общото събрание отчета.
Видно от протокола от общото събрание по т. 1, УС не е имал събрание, на
което да се обсъди и приеме отчета, като същият нито е обсъждан от УС,
нито е изготвен като писмен документ, нито е видно приет ли е с
1
необходимото мнозинство от членовете му, с положени подписи от
членовете, обективиращи волята им, съобразно разпоредбата на чл. 18 от
устава. Поради това решението на Общото събрание по отношение на тази
точка е незаконосъобразно и противоречи на правилата, закрепени в Устава
на сдружението.
Без изрично да е записано в поканата до Общото събрание, както и в
дневния ред, по който ще се провежда Общото събрание, е прието решение за
освобождаване от отговорност на членовете на УС. Заедно с това
освобождаването от отговорност на УС е гласувано, след като пред Общото
събрание са изнесени данни за финансови злоупотреби - организиране на
курсове за подборен лов без решение на УС и без приходът да е събиран в
Сдружението по закона за счетоводството като стопанска дейност.
По т. 3 от дневния ред:
Приемане на финансов план за 2021 г. (проект за бюджет, съобразно чл.
17, т. 4 от Устава). При провеждане на Общото събрание е направено
предложение за увеличаване с 10 % ФРЗ, което предложение не е заложено и
не фигурира в подготвения и внесен в общото събрание проект за бюджет.
Независимо, че тази промяна е изрично гласувана от общото събрание и
решение в тази посока е взето с необходимото мнозинство, ищецът счита, че
решението по тази точка също е противозаконно и не съответства на
правилата, заложени в Устава на Сдружението, поради посочените по-горе
причини.
По т.4 от дневния ред - Избор на Председател на УС:
На проведеното Общо събрание са представени две кандидатури за
избор на Председател на УС. Едната от тях е на досегашния председател, а
именно А.Д.. А.Д. е бил Председател на УС на сдружението без прекъсване
четири мандата. На страницата на Сдружението в Търговския регистър не са
достъпни документите на Сдружението преди пререгистрацията му през 2020
г., а жалбоподателят също няма достъп до дружествените книги и документи.
В тази връзка, ищецът моли да бъде задължена ответната страна да представи
съдебните решения, е които се вписва по партидата на Сдружението неговия
УС, респективно Председателя на УС, за периода от 2001 г. до 2020 г.
В чл. 21, ал. 2 от Устава на Сдружението е установено, че едно и също
лице не може да бъде избирано за повече от два последователни мандата. В
настоящата хипотеза без значение е дали кандидатурата е издигната лично
или от други членове на сдружението. С така взетото решение по т. 4 от
дневния ред на Общото събрание са нарушени чл. 21, ал. 2 , във връзка е
чл.11 ал. 5 от Устава. Кандидатурата на А.Д. е издигната и гласувана в
противоречие с императивни правила, приети в Устава и в пълно
несъответствие на обективираната воля на общото събрание в него. Поддържа
се, че този избор е незаконосъобразен и следва да бъде отменен на това
основание.
По т.5 от дневния ред - избор на нов УС:
Видно от протокола от проведеното ОС, за член на УС е избран И.Б..
Малко по-късно, при разглеждане и гласуване по т.1 от дневния ред същият е
предложен за председател на КРК. След проведени разисквания членовете на
ОС констатират, че двете длъжности (тази на член на УС и тази на
Председател на КРК) са несъвместими. И.Б. подава отвод като член на УС, а
след това е избран за председател на КРК. Същият И.Б. предлага на негово
2
място в УС да бъде избран В.В. като представител на ЛРД - Лозен. При
проведеното повторно гласуване само за кандидатурата на В.В., ОС взима
решение същият да бъде избран за член на УС. Това решение е в
противоречие с чл. 10 от Устава на сдружението, съобразно който Общото
събрание се състои от делегати, избрани от всички членове на сдружението.
Съобразно приложения присъствен списък, като представител на ЛРД Лозен
избраният за член на УС В.В. не присъства. За същия не са представени
доказателства нито за правото му да участва като делегат на ОС, нито
респективно за правото му да бъде избиран в ръководни органи на
сдружението, тъй като същите се избират измежду членовете на ОС.
Аналогично се поставя и въпросът за легитимността на избора на друг
член на УС, а именно И.Ц.. Видно от протокола за провеждане на ОС,
представителите на ЛРД - Драгалевци - Симеоново са помолени да върнат
делегатските си карти, тъй като се констатира нередовност при избора на
същите от съответното им ЛРД. След така направената констатация
представителите на ЛРД Драгалевци - Симеоново, единият измежду които е
И.Ц., връщат делегатските си карти, нямат легитимност за членове на ОС, а в
тази връзка не биха могли да бъдат избирани и в ръководните органи на
дружеството.
В протокола от ОС, публикуван на страницата на сдружението в ТР към
Агенция по вписване, се установява и несъответствие с действително
проведените разисквания и взети решения на проведеното ОС. За член на УС
е гласуван и вписан К.К.К. - представител на Драгалевци 3. Такъв човек не
присъства събранието, такова гласуване не е правено, в представения
присъствен списък няма и делегат от ЛРД Драгалевци 3 с името К.К.К.. При
провеждане на ОС не са представени доказателства, че същият е легитимно
избран делегат за ОС от ЛРД Драгалевци 3.
Съобразно така изложените мотиви, ищецът счита че изборът на УС на
сдружението е опорочен, решението по тази точка е незаконосъобразно и в
противоречие с устава на Сдружението и същия следва да бъде отменен.
В исковата молба се поддържа, че решенията на общото събрание
страдат и от други пороци, а именно:
При откриване на Общото събрание се установява, че представител на
ЛРД - Калково, оправомощен от съответното дружество да присъства като
делегат на ОС, е заболял внезапно. На негово място е вписан в присъствения
списък и е предложено да представлява ЛРД Калково друго лице, а именно
К.К.. Същият не е легитимно избран за делегат от ЛРД - Калково и няма
право да присъства на общото събрание като делегат и независимо от
изричното гласуване от ОС и приемането му като делегат на ОС,
присъствието му на ОС е нелигитимно. Без значение е дали този глас би
повлиял на крайния резултат от взетите решения, с така извършеното
действие са нарушени разпоредбите на Устава и това е довело до още едно
основание за незаконосъобразност на взетите от ОС решения.
На Общото събрание са взети редица решения, които не са заложени в
предварително обявения дневен ред, а именно създаване на комиси за
резследване на на злоупотреби, увеличаване на ФРЗ, освобождаване от
отговорност на УС.
Ищецът моли да бъде постановено решение, с което да бъдат
отмени решенията, взети на ОС на сдружение в частна полза „Л.Р.Д.С.-
3
юг“, ЕИК **** , проведено на 12.06.2021 г. като неправилни и
незаконосъобразни и взети в противоречие с Устава на дружеството.

Ответникът СДРУЖЕНИЕ „Л.-Р.Д.С. - ЮГ“ („ЛРД София-Юг“),
ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. ****,
представлявано от председателя на Управителния съвет А.Н.Д., чрез
пълномощника си адв. П.М., САК, Съдебен адрес: гр. София, ул. „Ами Буе“
№****, тел: ****, е подал в предоставения му срок — на 05.11.2021 г.,
отговор на исковата молба, с който оспорва изцяло предявения иск и моля
да същият да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.
Поддържа се, че предявеният иск е неоснователен, поради следните
съображения:
По т.1 от дневния ред ответникът представя Протокол № 1 от 30.01.2021
г. на Управителния съвет на Сдружение „ЛРД София-Юг“, от който е видно,
че на заседанието на Управителния съвет - т. 5 от дневния ред, е разгледан и
предложен за приемане от Общото събрание отчетът за дейността на
сдружението, като решението е прието единодушно от всички членове на
Управителния съвет. Впоследствие съгласно обявения дневен ред на
проведеното годишно отчетно-изборно събрание на сдружението на
12.06.2021 г. отчетът за дейността е представен и приет.
Ответникът поддържа, че твърдението в исковата молба, сочещо като
нарушение по т. 1 от дневния ред освобождаването на досегашните членове
на УС от отговорност без да е предвидена такава точка в дневния ред, е
несъстоятелно и не е налице нарушение на устава с вземането на такова
решение, дори без изрично да е посочено в дневния ред. Освобождаването от
отговорност на изборните органи на сдружението няма изричен регламент в
устава на сдружението и по тази причина Управителният съвет няма
задължения изрично да го впише в дневния ред на общото събрание.
Във вътрешните отношения за ЮЛНЦ отговорността на членовете на
неговите органи се свързва със задължението за точно и лоялно изпълнение
на техните функции. При техния избор за членове на органи, ЮЛНЦ гласува
доверие на тези лица, като им предоставя определени права и им възлага
определени задължения, които те трябва да изпълняват с грижата на добрия
стопанин. В случаите на неизпълнение на тези задължения, от които
настъпват вреди за организацията, те лично отговарят пред ЮЛНЦ. Няма
посочено от ищеца такова конкретно неизпълнение, а освен това решението
за освобождаване от отговорност на досегашните членове на УС е гласувано с
мнозинство от 49 делегата от общо 59 присъстващи делегата на Общото
събрание.
Във външните отношения, в каквито ЮЛНЦ участват когато
контактуват с други външни за тях субекти - трети лица, членовете на
органите му не отговарят пряко за вреди причинени на тези лица.
Отговорността се носи от самото ЮЛНЦ, тъй като се счита, че те действат от
името и за сметка на организацията и последиците от техните действия
настъпват направо за нея. Въпреки това, след като бъде реализирана
отговорността спрямо ЮЛНЦ, то може да търси отговорност на лицата, които
с действията си виновно са причинили тези вреди на организацията, чрез
съответните обратни (регресни) искове.
Ответникът счита за неоснователно въведеното твърдение за нарушение
4
на т. 3 от дневния ред за увеличение с 10% на ФРЗ. В правомощията на
Общото събрание съгласно чл. 11, т. 8 от Устава на сдружението е да приеме
бюджета на сдружението, включително и на Фонд „Работна заплата“. Видно
от представения от ищеца протокол от проведеното Общо събрание всички
присъстващи 59 делегата, включително и ищеца, са гласували „За“
приемането на увеличението на ФРЗ с 10%, поради което не е налице
нарушение на устава и приемането на бюджета е законосъобразно и в
съответствие с устава на сдружението и ЗЮЛНЦ.
По т. 4 от дневния ред ищецът е изложил твърдението си за нарушение
на Устава на сдружението, съгласно който не може едно лице да бъде
избирано за повече от два последователни мандата. Действително съгласно
действащия устав в чл. 21, ал. 2, предл. 3 едно и също лице не може да бъде
избрано за повече от два последователни мандата за Председател на
Управителния съвет. Това изискване обаче е взето в приетия на 12.05.2016 г.
Устав на сдружението, видно от протокола от проведеното Общо годишно
отчетно-изборно събрание на сдружението - т. 10. В него изрично е записана
промяната в Устава. Този устав е представен в СТС по ф.д. № 15213/2000 г.
като промяната на устава е вписана е Решение № 10/01.07.2016 г., от който
момент е започнало действието му.
Съгласно Устава на сдружението, действал до този момент, приет и
утвърден на Учредителното събрание на сдружението през м. май 2000 г.,
изм. и доп. на 07.06.2001 г., изм. и доп. на 20.04.2006 г., изм. и доп. на
20.05.2009 г., изм. и доп. на 20.05.2010 г., изм. и доп. на 18.05.2011 г. и изм. и
доп. на 21.05.2014 г. Или на проведеното общо събрание на 12.05.2016 г.,
когато г-н А.Д. е избран за Председател на УС, е започнал на тече първият му
мандат съобразно изискването на чл. 21, ал. 2 от Устава, а на проведеното на
12.06.2021 г. Общо събрание с избора му за Председател на УС е започнал да
тече вторият му пореден мандат и изборът му е съобразен с изменението на
устава и поставеното там изискване през 2016 г.
Председателят на Управителния съвет е избран за втори пореден
мандат, който тече в момента, поради което не е налице нарушение на Устава
на сдружението. Видно от протокола от Общото събрание, ищецът -
претендент за поста Председател на УС, е събрал едва 11 гласа, поради което
не е бил избран, а избраният за Председател на УС е събрал 45 гласа и в
съответствие с устава е избран за председател. Нещо повече въпросът с
втория пореден мандат на Председателя на УС след изменението на устава
изрично е обсъден (стр. 10 от протокола) и изрично е посочено от
председателя на комисията по избора г-н М.Д., че изменението на Устава е
прието и е в сила от 12.05.2016 г. Самият ищец, присъствал на Общото
събрание, не е направил каквото и да било възражение за избора на
председател, а го поставя едва с исковата молба. В резултат на гласуването
А.Д. е получил 45 гласа, а ищецът - Г.Х. - 11 гласа.
В отговора се поддържа, че изложените в исковата молба възражения за
наличие на противоречие с Устава на взетите решения по т. 5 от дневния ред
също са неоснователни по отношение на освобождаването на И.Б. като член
на УС и изборът му за Председател на КРК. Правилно и законосъобразно е
избран за член на УС В.И.В. като твърдяното противоречие с чл. 10 от Устава
е несъстоятелно. Изборът на делегати и обстоятелството, че едно лице не е
делегат да Общото събрание не е пречка да бъде избрано в Управителния
5
съвет. Съгласно чл. 31 от Устава всички членове на Сдружението имат
право да избират и да бъдат избирани в органите на Сдружението.
Самият В.И.В. е подписал изрична декларация за съгласието си да бъде
избран за член на УС на Сдружението.
Аналогични са съображенията и по отношение на неприсъствалия
К.К.К. и за И.К.Ц., върнал делегатската си карта поради констатирана от
Мандатната комисия нередовност при избора на делегати в ЛРД „Драгалевци-
Симеоново“. Няма изискване в устава и ЗЮЛНЦ за член на УС на
Сдружението да бъде избирано лице, което лично присъства на Общото
събрание като делегат, поради което изборът на тези двама членове на УС се
явява законосъобразен.
Несъстоятелно и неоснователно според ответника е изложеното от
ищеца по отношение на присъствието на К.К. като представител на ЛРД
Калково на Общото събрание. Още преди започване работата на Общото
събрание въпросът със заместването на един представител с друг поради
заболяването на избрания делегат е предложен на гласуване от Председателя
на Мандатната комисия и е прието от Общото събрание К.К. да участва в
него. Прието е, че Общото събрание е легитимно, има кворум, присъстват 59
делегати и може да взема решения.
С оглед изложеното ответникът моли съдът да приеме, че исковата
молба е неоснователна и да отхвърли предявените с нея искове като
неоснователни и недоказани, както и да бъдат присъдени на Сдружение
„ЛРД София-Юг“ направените разноски по делото.

Ищецът Г. ХР. ХР. , ЕГН **********, се е възползвал от възможността
и на 22.11.2021 г. е подал допълнителна искова молба. В същата заявява, че
поддържа изцяло изложеното в исковата молба, като взема становище по
доводите и доказателствата на ответната страна, изложени и ангажирани с
писмения отговор.

Ответникът СДРУЖЕНИЕ „Л.-Р.Д.С.-ЮГ“, ЕИК **** , чрез адв.
П.М., САК, е депозирал на 30.12.2021 г. отговор на допълнителната искова
молба, в който заявява, че оспорва всички наведени твърдения и възражения в
допълнителната искова молба и поддържа заявеното в отговора на исковата
молба, като моли съда да отхвърли всички предявени искове като
неоснователни и недоказани.

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:
По делото е приета като писмено доказателство покана за за заседание
на УС, видно от съдържанието на която поради извънредната обстановка в
страната във връзка с КОВИД-19, традиционното заседание на УС, което е
организирано на фазанарията в с.Бистрица, ще се проведе по график както
следва: На 30.01.2021 г. (събота) от 9:00 часа ще заседават председателите на
дружините към ДГС”Самоков”: ЛРД”Алино”; ЛРД ”Белчин”; ЛРД”
Злокучене”; ЛРД ”Калково”; ЛРД ”Ковачевци”; ЛРД ”Поповяне”; ЛРД
”Яребковица”; ЛРД Ярлово”; На 31.01.2021 г. (неделя) от 9:00 часа ще
заседават председателите на дружините към ДГС ”София” И ДГС ”Елин
Пелин”: ЛРД ”Бистрица”; ЛРД ”Драгалевци-Симеоново”; ЛРД” Железница”;
ЛРД” Лозен”; ЛРД ”Панчарево”; ЛРД”Пасарел”; ЛРД ”Драгалевци-3”; ЛРД
6
”Нови хан”;
Към горната покана е представен и График за провеждане на Общи
събрания по дружини.
По делото от ответната страна е представен Протокол №
1/30.01.2021г. на УС на сдружение ЛРД „София - юг“. Част от отразените в
същия обстоятлства са оспорени от ищеца, като в тази връзка за процеса е
приложен и Протокол № 1/30.01.2021 г. на УС на сдружение ЛРД „София -
юг“, София, същият обявен в ТР към АВ по партидата на ответника.
От съдържнието на двата Протокола № 1/30.01.2021 г. на УС е
видно, че по т.3 от дневния ред , е било взето Решение на 12.юни.2021 г.
(събота) от 11:00ч. в сградата на БЧК в с.Лозен да се проведе Общо годишно-
отчетно изборно събрание, което да протече при следния дневен ред: 1.
Отчетен доклад на УС за 2020 г.; 2. Отчетен доклад на КРК за 2020 г.; 3.
Приемане на финансов план за 2021 г.; 4. Избор на председател на УС на
сдружението; 5. Избор на членове на УС на сдружението; 6. Избор на
председател на КРК; 7. Избор на членове на КРК; 8. Избор на делегати на
сдружението за ОС на НЛРС-СЛРБ.
С покана, публикувана в ДВ, бр.34/21г., стр. 175, Управителният съвет
на сдружение ЛРД „София - юг“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ е
свикал общо годишно отчетно-изборно събрание на 12.06.2021 г. в 11 ч. в
сградата на БЧК в с. Лозен, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
УС за 2020 г.; 2. отчетен доклад на КРК за 2020 г.; 3. приемане на финансов
план за 2021 г.; 4. избор на председател на УС на сдружението; 5. избор на
членове на УС на сдружението; 6. избор на председател на КРК; 7. избор на
членове на КРК; 8. избор на делегати на сдружението за общото събрание на
НЛРС - СЛРБ. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание се отлага с един час и ще се проведе в 12 ч. на същото място и при
същия дневен ред.

Видно от Протокол № 19 от 12.06.2021 г. от Общо годишно - отчетно
изборно събрание на сдружение ЛРД”София - юг”, същото е проведено при
следния дневен ред, като:
По първа точка Общото събрание е взело следните решение:
1. Приема отчетния доклад на УС за периода 2016/2020 г. Освобождава
от отговорност УС на ЛРД”София - юг”
2.По втора точка Общото събрание е взело следното решение за приемане
отчетния доклад на КРК за 2020г.
3. По трета точка Общото събрание са взети следните решения:
3.1 Приема финансовия план за 2021г.
3.2 Да се изготви подробен отчет относно проведените курсове за
придобиване право на подборен отстрел, който да бъде представен на първото
заседание на новия УС.
3.3 ФРЗ да се увеличи с 10%.
3.4 Да се проучи наличието на Програма за подпомагане на направата
на волиери и възможността за участие в нея.
3.5Сдружението да организира курс за обучение на ръководителите на
ловни излети.
3.6 Дружинките да изпълняват в срок планираните ловно- стопански
7
мероприятия, регламентирани от ЗЛОД и ППЗЛОД, както и активно да
участват в провеждането на насрочените таксации.
3.7 Да продължи дейността по доотглеждане на фазани и тяхното
разселване в ловно - стопанските райони на сдружението.
3.8 Да се увеличи разселването на яребици в ловно- стопанските
райони на сдружението.
3.9.Сдружението да организира турнир по ловна стрелба, с
представители от всички дружини.
3.10 Сдружението да организира и проведе турнир за кучета птичари по
правилата на “Свети Хуберт”, с представители от всички дружини.
По четвърта точка Общото събрание е взело следното решение, а
именно: Избира за председател на УС - инж. А.Д.
По пета точка Общото събрание е приело решения:
5.1. Управителният съвет да се състои от 17 членове;
5.2. Избира за членове на Управителния съвет: А.Н.Д.; Д.К.Д.; М.Й.М.;
Г.С.О.; С.Й.К.; Н.М.Н.; М.Н.Д.; Б.Г.Д.; И.М.Б.; К.С.Б.; П.Р.А.; Д.А.Р.; Н.Й.Ш.;
И.Д.Д.; К. В. Скрипалчев; И.К.Ц.; К.К.К.
По шеста точка Общото събрание взе следните решения:
6.1. Избира за председател на КРК - И.М.Б.
6.2. Избира за член на УС - В.И.В.
/ на мястото на И.М.Б. след подаден отвод /
Корекция на решенията точка 5.2 - окончателен състав на УС:
А.Н.Д., Д.К.Д., М.Й.М., Г.С.О., С.Й.К., Н.М.Н., М.Н.Д., Б.Г.Д., В.И.В.,
К.С.Б., П.Р.А., Д.А.Р., Н.Й.Ш., И.Д.Д., К.В.С., И.К. Ц., К.К.К.;
По седма точка Общото събрание взе следните решения:
7. Избира за членове на КРК - Л.И.И., М.П.К., К.В.В., М.Д.Я.
По осма точка Общото събрание взе следните решения:
8.Избира за делегати на ОС на НЛРС – СЛРБ - инж. А.Н.Д., Марин Й.
М.ов, И.М.Б., Г. С. О., С.Й.К. – резерва.
Представен по делото е Присъствен списък на делегатите.
За производството е представена делегатска карта на г-н Г.Х. ЛРД
„ Яребковица“ за Общо годишно – отчетно – изборно събрание на ЛРД
София – юг за 12.06.2021г., както и членска карта на Г.Х., председател на
ЛРД „Яребковица“.

Приет като доказателство е Устав, приет и утвърден на Учредително
събрание на „Л.Р.Д. „СОФИЯ-ЮГ” през месец май 2000 г., Изм. и доп. на
07.06.2001 г.; Изм. и доп.20.04.2006 г.; Изм. и доп. на 20.05.2009 г.; Изм. и
доп. с оглед синхронизирането му с промените в законодателството на
редовно Общо събрание, проведено на 20.05.2010 год., Изм. и доп. 18.05.2011
г., Изм. и доп. 21.05.2014 г. Съгласно чл. 21 от Устава Председателят на
Сдружението: 1. Организира и ръководи дейността на Сдружението
съобразно законите в Р. България, този устав и решенията на Общото
събрание и Управителния съвет.; 2. Представлява Сдружението пред трети
лица у нас и в чужбина между заседанията на Общото събрание и
Управителния съвет; 3. Сключва и прекратява трудовите договори с
платените щатни работници на Сдружението.; 4. Сключва договори и други
споразумения с трети лица във връзка с осъществяване цялостната дейност на
Сдружението; 5. Председателства заседанията на Общото събрание и
8
Управителния Съвет; 6. Взима решения за предявяване на искове срещу лица
и фирми, ощетили сдружението и води процеси срещу тях, за която цел има
право да упълномощава членове на Сдружението с юридическо образование
или адвокати за осигуряване на необходимата правна защита.; 7. Изпълнява и
всички други задължения, възложени му в процеса на работата от Общото
събрание и Управителния съвет. За дейността си Председателя периодично
дава отчет пред Общото събрание и Управителния съвет. (чл.22).
Председателят на Сдружението или упълномощено от него лице съхранява
документите, приема и изпраща пощата, води дружествените книги, приема и
докладва на Управителен съвет постъпилите молби, заявления, сигнали и др.
(чл.23)
Съгласно Протокол № 14/12.05.2016 г. от Общо годишно - отчетно
изборно събрание на сдружение ЛРД “ София - юг , по четвърта точка от
обявения дневен ред, Общото събрание е взело решение за избиране на инж.
А.Н.Д., ЕГН ********** за председател на Управителния съвет на
сдружението. По точка десета от дневния ред Общото събрание
единодушно е взело следните решения - чл.21 се допълва и приема
следната редакция: Председателят на Управителния съвет представлява
Сдружението пред всички държавни и и местни органи на властта, ведомства,
институции, учреждения, организации, юридически и физически лица и
ръководи цялостната дейност на Сдружението въз основа на предоставените
му права от нормативните актове и Устава. (ал.1); Председателя се
избира преди избора на Управителен съвет и КРК от Общото събрание на
Сдружението с тайно гласуване и обикновено мнозинство от
присъстващите делегати с мандат от 5 (пет) години. Председателят по
право е член на Управителния съвет. Едно и също лице не може да бъде
избрано за повече от два последователни мандата. (ал.2); При оставка или
невъзможност да изпълнява задълженията си като председател повече от
шест месеца, тяхното изпълнение се възлага от Управителния съвет на един
от членовете му до свикване на поредното Общо събрание. (ал.3).
Определените са изрично и правомощията на Председателят на Управителния
съвет (ал.4).

С Решение №10/01.07.2016 г. на СГС, по ф.д. 15213/ . в ТРРЮЛНЦ
по партида на „Л.Р.Д. „СОФИЯ-ЮГ” са били вписани следните
промени: Вписва промени в Устава, приети с протокол от Общо
събрание, проведено на 12.05 2016 г. Вписва и нов Управителен съвет в
състав: А.Н.Д. - председател, Н.Б.П., М.Й.М., П.Р.Н. И.К.Ц., С.Й.К., Н.М.Н.,
К.Л.Т., Б.Г.Д., И.М.Б., Б.С.П., И.Г.С., Д.А.Р., Н.Й.Ш., И.Д. и Д.С.Д..
Сдружението се представлява от председателя на УС А.Н.Д..

Представени са Декларации от 08.06.2021 г. на В.И.В.; от 01.06.2021 г.
на Б.Г.Д.; от 08.06.2021 г. на И.К.Ц. и от 07.06.2021 г. на К.К.К., в които
лицата, заявявайки, че са членове на сдружение „Л.Р.Д. „СОФИЯ-ЮГ” и
изразяват съгласие да бъдат избрани за членове на УС на същото.
Представени са още и Членски картони на В.В., И.Ц., К.К. и Б.Д..

Видно от Протокол от Общо годишно отчетно-изборно събрание на
ЛРД „Яребковица“, проведено на 12.05.2021 г., събранието е проведено при
9
следния дневен ред: 1. Отчетен доклад за дейността на дружината и нейното
ръководство за 2020 г. - докладва председателя.; 2. Финансов отчет за 2020 г.
- докладва секретар /касиер.; 3 Доклад Ревизионна комисия. 4. Проекто -
решения:
Приложен по делото е и представения на 12.06.2021г. отчет на
дейността на УС за периода 2016 – 2020 г.

Приобщени към материалите по делото още са: официално заверени от
Търговския регистър преписи от всички съдебни решения по регистрацията
на сдружението по фирменото дело от 2001 г. до 2020 г. и Уставът, който е
приет на Общото събрание, проведено на 21.05.2014 г. и е действал до
12.05.2016 г., когато е приета разпоредбата на чл.21 от устава, че едно и също
лице не може да бъде избрано за повече от два последователни мандата, както
и молбите, с които същите са поискани.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:
Искът по чл. 25, ал. 4 ЗЮЛНЦ представлява предоставено на всеки член
на сдружението с нестопанска цел потестативно право да иска отмяна на
решение на Общото събрание на членовете на сдружението, когато то
противоречи на повелителни норми на закона или на клаузи на устава. Той
има конститутивен характер и неговата правна последица от успешното му
провеждане е защита на членствени права и/или контрол за
законосъобразност на решенията на сдружението, свързани с дейността му за
постигане на общата нестопанска цел.
Активно легитимиран да предяви иска по чл. 25, ал. 4 ЗЮЛНЦ е всеки
член на сдружението. Искането за отмяна на решението на Общото събрание
би могло да се основава на процесуална незаконосъобразност на решението,
състояща се в опорочена процедура по свикване на Общото събрание или
вземане на решението. Това искане би могло да се основава и на твърдение за
материална незаконосъобразност - противоречие на решението с
материалноправна норма на устава или ЗЮЛНЦ. Когато се иска отмяна на на
няколко решения, взети от Общото събрание, е налице обективно
съединяване на отделни искове, като установяването като всеки един от
посочените в исковата молба пороци води до отмяна на решението на ОС.
Решението на съда, с което се отменя решението на Общото събрание на
сдружение с нестопанска цел на основание чл. 25, ал. 4 ЗЮЛНЦ, след
влизането му в сила се ползва със сила на пресъдено нещо и има действие по
отношение на всички – на сдружението и на всеки от членовете му.
По смисъла на чл.19 от ЗЮЛНЦ органите на управление на
сдруженията с нестопанска цел са уредени по законодателен път в
разпоредбата на чл.23 от ЗЮЛНЦ. Върховен орган на сдружението с
нестопанска цел е общото събрание, което се състои от всички членове, освен
ако в устава е предвидено друго, а негов управителен орган е управителният
съвет, чиито членове се избират от общото събрание.Компетентността на
органите на сдружения е очертана в чл.25 от ЗЮЛНЦ, съответно - чл.31 от
ЗЮЛНЦ посредством посочване на възложените им от закона правомощия,
чрез които те осъществяват управителните си функции.
В зависимост от компетентността на органа по различен ред е
регламентирана възможността за оспорване на решения на органите на
10
сдружението. Така, в нормата на чл.25, ал.5 от ЗЮЛНЦ е предвидена
възможност за оспорване на решенията на управителния съвет пред общото
събрание, и исковият ред по чл.25, ал.4 във вр. с ал.6 ЗЮЛНЦ, който
предполага отнасяне на спора за законосъобразност и съответствие с устава
на решенията на общото събрание като върховен орган за разглеждане от
съда.
В настоящия случай искът е предявен в преклузивния едномесечен срок
по чл.25, ал.6 ЗЮЛНЦ и е процесуално допустим, поради което въведеният с
него правен спор подлежи на разглеждане по същество.
Не е спорно между страните, че Общото събрание на ответното
сдружение, проведено на 12.06.2021 г., е редовно свикано, при спазване на
предвидения в устава ред за оповестяване на поканата за това до
неговите членове.
Страните по делото не спорят, а и от събраните по делото писмени
доказателства се установява, че към датата на провеждане на ОС на
12.06.2021 г. ищецът е член на ответното сдружение.
Не се спори и относно обстоятелството, че на процесното ОС са
взети атакуваните в настоящето производство решения.
По отношение приетите на процесното ОС решения по т. 2,6,7 и 8 от
оповестения дневен ред не се излагат доводи в исковата молба за
незаконосъобразност, респективно – противоуставност, поради което и с
оглед ограничението за произнасяне само до заявените в исковата молба
нарушения, по отделните и конкретно повдигнатите оспорвания, решаващият
състав намира следното:
По отношение решението по т.1 от дневния ред , съдът намира
оспорването за основателно, поради което също подлежи на отмяна, като
мотивите в тази връзка са следните:
Съобразно чл. 11, т. 10 от Устава на сдружението, Общото събрание
приема отчета за дейността на Управителния съвет, като в чл. 17, т. 5 от
Устава е установено, че УС подготвя и внася в Общото събрание отчета.
Относно последното обстоятелство за производството е налице спор, касаещ
съдържанието на Представения от ответника Протокол № 1 от заседанияе на
УС от 30.01.2021 г., като твърденията са, че същият не отговаря на
действително осъществените фактите. В този смисъл е представен и препис
от Протокол от същата дата за събрание на УС на сдружението, последният
обаче обявен в ТР към АВ. При анализ в съдържанието на двата документа се
установява разминаване в т. 5 от дневния ред, съответно - последващите
решения, вследвие направените разисквания. Твърденията на ответника, че
разминаването е резулат от обявяването в ТР към АВ на непълния текст от
Протокола с дата 30.01.2021 г. освен нормативно необосновано е в
противоречие с данните, съдържащи се в Протокола № 19 на процесното ОС
на Сдружението, според който при обсъждане на т.1 от дневния ред е налице
изрично изявление в посока липса на проведено събрание на УС, всключващо
приемане отчет за дейността на сдружението. Направеното изслушване на
доклад на председателят на УС по дискутираната точка от дневния ред, не
доказва наличие на възможност за приемане на отчет, последният, не като
едоличен документ, а подготвен и одобрен от УС в съотвествие с
разпоредбата на чл. 18 от Устава на сдружението.
Освен горното, следва да бъде посочено, че в разискванията и
11
решенията на ОС по т.1 от дневния ред допълнително е включен и въпрос,
свързан с освобождаване от отговорност членовете на УС. Този въпрос не е
част от обявения дневен ред на ОС. За неоснователно съдът намира
твърдението на ответника, че освобождаването от отговорност на изборните
органи на сдружението няма изричен регламент в устава на сдружението и по
тази причина Управителният съвет няма задължения изрично да го впише в
дневния ред на общото събрание. Изричното изискване за вписване в дневния
ред следва от разпоредбата на чл. 15, ал.3 от Устава, идентична с нормативна
такава, а именно чл. 29, ал.3. от ЗЮЛНЦ.

По отношение решенията по т.3 от събранието и сочената от ищеца
незаконосъобразност единствено през твърдение, че при провеждане на ОС е
направено предложение за увеличаване с 10% на ФРЗ, което предложение на
фигурира в подготвения и внесен в ОС проект за бюджет, съдът намира, че
според чл. 17 от Устава на дружеството в правомощията на УС е да подготви
и предложи проекто бюджет на сдружението, като приемането на същия е
функция, възложена на ОС. Самото разграничение на хипотезите - предлагане
на проект и приемане, предполага в себе си не абсолютно и безрезервно
възприемане на направеното предложението, а възможност за неговото
обсъждане, в това число – чрез допълнения или промени. Крайното решение
за това е на ОС.
Предвид горното и доколкото бюджетът е формалното писмено
изявление, съдържащо вскички планирани, очаквани от управлението
приходи и разходи за даден период от време, а ФРЗ безпорно е част от
последните, съдът приема, че решенията по т.3 съответстват на
заложените уставни правила и не противоречат на материалния закон,
поради което не е налице твърдяната от ищеца незаконосъобразност.

За неоснователно, съдът намира оспорването на решението по т.4 от
дневния ред, касаещо Избор на Председател на УС. Ищецът е изложил
твърдението си за нарушение на Устава на сдружението, съгласно който не
може едно лице да бъде избирано за повече от два последователни мандата.
От анализа на събраните по делото документи обаче се установява, че
забраната за повече от два последователни мандата, е въведена едва с
приемането на актуалния устав на сдружението от 12.05.2016 г., за разлика от
предходния, действащ в периода от м. май 2000 г. до 12.05.2016 г.
Органичителната норма отчетена спрямо момента на действието й сочи, че на
процесното заседание на ОС А.Д. е избран за Председател на Управителния
съвет за втори мандат. Следователно не е налице допуснато нарушение на чл.
27 ЗЮЛНЦ и клаузата на чл. 21 от Устава, като решенията се явяват
легитимни, взети с изискуемото по чл. 29 ЗЮЛНЦ и устав мнозинство,
поради което в тази част предявеният иск следва да бъде отхвърлен.

Не могат да бъдат споделени и твърденията за незаконосъобразност
в решението на ОС по т. 5 от дневния ред, касаеща избор на нов УС.
Според чл. 26 от Устава на ответника, в Сдружението може да членува всеки
български гражданин, навършил осемнадесет години, независимо от пол,
раса, етническа принадлежност, религиозни убеждения, политически
възгледи при доброволност и равноправие. Не могат да членуват в
12
Сдружението лица, осъждани за умишлено престъпление от общ характер, не
отговарят на определени изисквания за здравословно и психическо състояние
и лица, членуващи в други ловни или ловно-рибарски сдружения и/или
заемащи длъжности по трудуво-правни или граждански договори в сходни
сдружения. Правата на членовете на сдружението са изрично установени
в разпоредбата на чл. 31 от Устава, като част от същите са правата : Да
участват в дейността на Сдружението(т.2); Да избират и да бъдат
избирани в органите на Сдружението(т.3); Не се установява установно или
нормативно изискване, за член на УС да бъде избирано само лице, което
лично присъства на съответното заседание по избора му, респективно -
лицето да бъде и избран в съответствие с чл. 10 от Устав за делегат в ОС.
Правото да избират и да бъдат избирани в органите на Сдружението е
обусловено единствено от наличето на членствено правоотношение, което в
случая е налице за В.В. и И.Ц., видно от представените по делото членски
карти. Връщането на делегатски карти не е иденидничено със загубата на
членски права. Изложеното до момента е относимо и към оспорената
кандитатура на К.К.К., по отношение на която в допълнение следва да бъде
отбелязано, че изцяло несъответстващо на установеното в съдържанието на
Протокола от 12.06.2021 г. остава твърдението на ищцовата страна за липса
на взето от ОС Решение по т.5.
В допълнение към всичко изложено, следва да се посочи още, че
наличие на приетото в хода на процесното ОС Решение за създававане на
комисия за резследване на злоупотреби не се установява, поради което и
въведеното ищцово твърдение за незаконосъобразност на същото, е
неоснователно.
За неоснователно, съдът намира и твърдението на ищцовата страна за
провеждане на ОС при участието на нелегитимен делегат. Следва да бъде
отбелязано, че направеното процедурното предложение и прието решение
при откриване на ОС е единствено за замяна, (а не за избор) на един делегат с
друг, като в случая липсват данни за нередовност в ОС на самата ЛРД
„Калково“, засягаща избора на лицето К.К. като заменящ делегат от
съответната й квота.

ПО РАЗНОСКИТЕ:
При конкретния изход на делото, всяка от страните има право на
сторените по делото разноски съобразно уважената, респективно –
отхвърлената част на иска.
Въпреки горното, разноски в полза на ищеца не следва да бъдат
присъждани, предвид заявената позиция на страната, че не претендира такива.
Разноските на ответника, следва да бъдат редуцирани в размер на 2 016
лв. с ДДС, като възражението за прекомерност е неоснователно предвид
нормата на разпоредбата на чл.7, ал.1, т. 4 от Наредба №1/09.07.2004г.
отнесена към всеки отделен иск.

Водим от горното, СЪДЪТ
РЕШИ:
13

ОТМЕНЯ по иска на Г. ХР. ХР., ЕГН **********, с адрес: гр. София,
ж.к. „Дружба“, бл. ****, Адрес за призоване: гр. София ****, ж.к. „****,
офиси 3-13, Телефон ****, против СДРУЖЕНИЕ „Л.-Р.Д.С. - ЮГ“(„ЛРД
София-Юг“), ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл.
****, представлявано от председателя на Управителния съвет А.Н.Д., чрез
пълномощника си адв. П.М., САК, Съдебен адрес: гр. София, ул. „Ами Буе“
№****, тел: ****, с правно основание чл. 25, ал. 4 от ЗЮЛНЦ , приетото
решение на Общо събрание на СДРУЖЕНИЕ „Л.-Р.Д.С. - ЮГ“ („ЛРД
София-Юг“) ЕИК ****, проведено на 12.06.2021 г., по т.1 от дневния ред
за приемане отчетния доклад на УС за периода 2016 г. - 2020 г. и
освобождаване от отговорност на УС на ЛРД СОФИЯ – юг, КАТО
НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ОТХВЪРЛЯ предявените при условията на обективно кумулативно
съединяване от Г. ХР. ХР., ЕГН **********, с адрес: гр. София, ж.к. ****
Адрес за призоване: гр. София ****, ж.к. „****, офиси 3-13, Телефон ****
против СДРУЖЕНИЕ „Л.-Р.Д.С. - ЮГ“(„ЛРД София-Юг“), ЕИК ****, със
седалище и адрес на управление: гр. София, пл. ****, представлявано от
председателя на Управителния съвет А.Н.Д., чрез пълномощника си адв.
П.М., САК, Съдебен адрес: гр. София, ул. „Ами Буе“ №****, тел: ****
искове с правно основание чл. 25, ал.4 от ЗЮЛНЦ за отмяна на
останалите приети на решения на Общо събрание на СДРУЖЕНИЕ „Л.-
Р.Д.С. - ЮГ“(„ЛРД София-Юг“), проведено на 12.06.2021 г. - по т.3, 4, 5 от
дневния ред, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ.
ОСЪЖДА Г. ХР. ХР., ЕГН **********, с адрес: гр. София, ж.к. ****
Адрес за призоване: гр. София ****, ж.к. „****, офиси 3-13, Телефон **** да
заплати на СДРУЖЕНИЕ „Л.-Р.Д.С. - ЮГ“ („ЛРД София-Юг“), ЕИК
****, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. ****,
представлявано от председателя на Управителния съвет А.Н.Д., чрез
пълномощника си адв. П.М., САК, Съдебен адрес: гр. София, ул. „Ами Буе“
№****, тел: ****, сумата от 2 016 лв. с ДДС (две хиляди и шестнадесет
лева), съставляваща разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Софийски апелативен съд
в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Съдия при Софийски градски съд: _______________________
14