Решение по дело №1552/2021 на Софийски градски съд

Номер на акта: 93
Дата: 7 февруари 2022 г. (в сила от 29 март 2022 г.)
Съдия: Венета Цветкова
Дело: 20211100901552
Тип на делото: Търговско дело
Дата на образуване: 2 август 2021 г.

Съдържание на акта Свали акта


РЕШЕНИЕ
№ 93
гр. София, 07.02.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТО VI-3, в публично заседание на
двадесет и четвърти януари през две хиляди двадесет и втора година в
следния състав:
Председател:Венета Цветкова
при участието на секретаря Румяна Люб. Аврамова
като разгледа докладваното от Венета Цветкова Търговско дело №
20211100901552 по описа за 2021 година
Предявени са искове от В.Р. Ф.-П., ЕГН: **********, ЕМ. Р. Д., ЕГН: ********** и
ВЛ. М. М., ЕГН: ********** срещу С.НА А. в България, ЕИК: *******, с правно основание
чл.25, ал.4 ЗЮЛНЦ и чл. 124 ГПК за отмяна/прогласяване нищожност на решения на
Общото събрание на С.НА А. в България /САБ/ от 03.07.2021г. /част от които твърди да са
незаконосъобразни, а посочените в молбата от 20.09.2021 година – нищожни, поради липса
на компетентност на ОС за приемането им, вр. чл. 25 ЗЮЛНЦ и наличие на неяснота на
взетите решения до степен на липса на взето решение/.
По отношение на решенията, за които се твърди да са незаконосъобразни и
съответни- подлежащи на отмяна се сочат следните основания за незаконосъобразност:
- нарушения при свикване на ОС - на 64, ал. 6 от Устава и чл. 29, ал. 3 от ЗЮЛНЦ
непосочване на въпросите, по които са взети решения в поканата за общото събрание;
- нарушения при провеждане на ОС – липса на кворум и нарушение на чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 64 от устава и липса на необходимото мнозинство при вземане на решенията и
нарушение на чл. 64, ал. 4 от Устава, гласуване с пълномощно, което е недопустимо от
устава.
Ищците твърдят в исковата молба, че са членове на сдружението и взетите /описани
по-горе/ решения са незаконосъобразни/нищожни, тъй като са допуснати законови и
нарушения на разпоредбите на устава при свикване и провеждане на общото събрание,
както и част от решенията не са в компетентност на общото събрание.
1
Ответникът не оспорва исковете, но твърди, че събранието е проведено по
предварително обявения дневен ред и при наличието на кворум. Същевременно, обаче, не
оспорва, че са взети решения по въпроси извън дневния ред по поканата за ОС, а част от
решенията са и извън компетентността на ОС, не оспорва и че е възможно допуснато
нарушение относно изискванията за обикновено мнозинство при взимане на решенията.
Третото лице помагач оспорва исковете по подробни като неоснователни.
Предметът на доказване е очертан от атакуваните решения /част от които и като
нищожни/ на ОС и само на посочените в исковата молба основания за незаконосъобразност
/решение № 239/23.01.2014 г. по т.д. № 511/2012 г., ІІ т.о. на ВКС/.
В тежест на ищците е да докажат по делото качеството си на членове на ответното
сдружение към датата на вземане на решенията, чиято нищожност/отмяна се иска,
съответно, че такива решения са били взети на посочената дата и с твърдяното съдържание,
като тези обстоятелства не се оспорват от ответника, нито от третото лице помагач, поради
което и съдът ги е отделил като безспорни по делото и ненуждаещи се от доказване.
В тежест на ответника е да докаже /при съобразяване с очертания предмет на спора/,
че въпросите, по които са взети решенията са били включени в предварително обявения
дневен ред, съответно - че същите са в съответствие с устава и закона и че общото събрание
е свикано и проведено по правилата на устава и закона.
По допустимостта на производството.
1. Действително, исковете по чл. 124 ГПК са установителни по своя характер и изискват
като абсолютна процесуална предпоставка наличието на правен интерес, за която
съдът следи, вкл. служебно от момента на завеждане на делото и до неговото
приключване. В случая, не са налице основания за прекратяване на образуваното
съдебно производство в частта по отношение на тези искове. Правният интерес за
предявяването на исковете е обусловен от целения с тях резултат, който при
положително решение би рефлектирал върху правната сфера на ищците като членове
на сдружението. Решенията, описани по т. 2, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 и 17 в исковата
молба и молбата уточнение не са с конкретен адресат - ищците в качеството им на
членове на сдружението, но с оглед характера им - свързани с общи политики в
дейността, обществения облик и имидж на сдружението, биха рефлектирали върху
всеки член на обединението, поради това, че в основата му е залегнал
професионалният признак.
2. Исковете по чл. 25, ал. 4, вр. ал. 6 ЗЮЛНЦ са допустими като предявени от членове на
сдружението, в законовия срок, като следва да се отбележи, че по отношение на тях
самата норма предвижда възможността всеки член на сдружението да оспорва
законосъобразността на взетите решения от ОС.
Предвид горното, на първо място следва да се разгледат основанията, на които се
твърди да са нищожни процесните решения, уточнени в молбата, подадена в изпълнение
разпореждането на съда.
2
Съдът намира, че решенията не са нищожни поради това, че не попадат в обхвата на
компетентност на общото събрание.
Според мотивите към т. 1 на ТР № 1/6.12.2002 г. на ВКС – ОСГТК, приложимо по
аналогия в идентичните производства при атакуване решенията на ОС при юридически лица
с нестопанска цел, нищожно е решение на ОС, което е извън пределите на неговата и на
другите органи компетентност, определена от закона и устава /в конкретния случай/. Тоест,
по аргумент от противното, не е нищожно решението на ОС, което е прието извън неговата,
но в рамките на компетентността на други органи на сдружението /случай на изземване на
компетентност/. В случая, всички решения попадат в обхвата на чл. 63, т. 3 от Устава, а дори
и да се приеме, че решенията по т. 7, 9, 11 и т. 17 не са предвидени в чл. 63 от устава и чл. 25
от закона, то същите попадат в правомощията на управителния съвет по чл. 72, , т. 2 и т. 11
от устава на сдружението и съответно, предвид посоченото по-горе - тези пороци водят до
отменимост и решенията подлежат на проверка относно тяхната законосъобразност, а не за
нищожност на посоченото основание.
На второ място, решенията не са нищожни и като липсващи, поради неяснота в
приетото от Общото събрание. Видно от представения по делото протокол, всички оспорени
от ищците като нищожни решения са с конкретно съдържание и смисъл и ясно изразена
позиция, тоест, се характеризират като следствие на осъществен процес по решаване на
определен въпрос/проблем.
По изложените причини, главните искове за признаване нищожност на част от
взетите на общото събрание от 03.07.2021 година и конкретизирани по-горе, са
неоснователни и подлежат на отхвърляне.
По исковете по чл. 25, ал. 6, вр. ал. 4 ЗЮЛНЦ.
Възраженията са за процесуална незаконосъобразност – опорочена процедура при
свикване и провеждане на общото събрание.
1.Съгласно установеното в чл. 26, ал. 2 ЗЮЛНЦ, чл. 29, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 61, ал. 3 и
чл. 64, ал. 6 от Устава на сдружението, недопустимо е да се провежда гласуване по въпрос,
невключен в дневния ред. В съответствие с императивната норма на чл. 29, ал. 3 от
ЗЮЛНЦ, по отношение работата на общото събрание на САБ не е предвидена аналогично на
установеното в чл. 48 от устава изключение за разглеждане на невключени в дневния ред
въпроси.
Противно на поддържаното от третото лице помагач, атакуваните решения, както
беше посочено и по-горе, попадат в обхвата на съдебната проверка по чл. 25 от ЗЮЛНЦ, тъй
като не обективират единствено проведени дискусии или изразени мнения по определени
въпроси, а представляват целенасочено формирана воля от членовете на върховния орган на
сдружението, по конкретни въпроси и с конкретна насоченост, след проведено нарочно
гласуване.
Дали в предходните общи събрания на сдружението са провеждани дискусии и
взимани решения по невключени в дневния ред въпроси е неотносимо към предмета на
3
настоящия спор обстоятелство, тъй като се касае до императивни законови норми.
Разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗЮЛНЦ установява задължителните реквизити на поканата -
дневен ред, дата, час и място за провеждането на общото събрание и по чия инициатива се
свиква. Императивната забрана на чл. 29, ал. 3 от ЗЮЛНЦ е възпроизведена в чл. 64, ал. 6 от
устава на сдружението. Нарушението на горните изисквания обосновава
незаконосъобразност на приетите решения.
Задължителният характер на нормата на чл. 29, ал. 3 от ЗЮЛНЦ е свързан с
гарантиране правата на отделните членове на юридическото лице с нестопанска цел и
възможността да се подготвят за заседанието, да вземат становище по въпросите от дневния
ред и да могат да гласуват мотивирано.
В конкретния случай, видно от изготвената по реда на чл. 61, ал. 3 от Устава покана,
същата не съдържа нито един от въпросите по които са гласувани решения по описаните в
исковата молба 19 пункта. Част от решенията са взети по обобщени от сформирана в деня и
по време на събранието Комисия по решенията, което обаче е в противоречие с
изискванията на закона и не санира допуснатото процедурно нарушение – гласуване на
решения при липса на включени в дневния ред на поканата въпроси. Неоснователни са
възраженията на третото лице помагач, че решенията са приети във връзка с различни точки
от дневния ред на поканата, тъй като решенията са конкретни и имат самостоятелен
характер.
Само на посоченото основание исковете са основателни.
За пълнота на изложението, следва да се изложат мотиви и по останалите наведени
основания за незаконосъобразност на процесните решения на ОС.
На първо място, предвид представените доказателства, неоспорени вкл. от ищците и
третото лице помагач, е видно че събранието нито е започнало, нито по някое време от
провеждането му, нито е завършило при регистрирано присъствие на всички негови членове.
Следователно, за законосъобразното и съответно на приетото в устава провеждане на
общото събрание е било необходимо спазване на правилото, установено в чл. 64, ал. 1 от
устава, прието в съответствие с нормата на чл. 27 от ЗЮЛНЦ. Видно от отразените в
протокола и неоспорени от страните обстоятелства, ОС е открито и започнало при
наличието на кворум от 100 делегати от общо 180 избрани такива или в съответствие с
устава.
Обстоятелството, че решенията, оспорени в настоящото производство са взети след
изтичане на първия час от започване на събранието /на стр. 59 от протокола е отразен часът,
от който е започнало събранието след проведена почивка/ е без значение. Тук следва да се
уточни, че кворумът е предпоставка за редовното провеждане на събранието, но щом
законът допуска събранието да взема решения и при условията на спадащ кворум от
момента на неговото откриване в хипотезата на чл. 27 ЗЮЛНЦ до приключване на работата
му, то при спадане на кворума в хода на провеждането му, не е налице нарушение на тази
норма. При напускане на делегати, събранието продължава работата си в хипотезата на чл.
4
64, ал. 1, изр. 2 от Устава, която се е осъществила с намаляване на броя на присъстващите
/така Решение № 164/01.02.2013 г. по т.д. № 982/11 г. на ВКС, I ТО/, както се установява да е
в случая. Или, приемане на решенията в условията на спадащ кворум не противоречи на
установеното от устава и закона.
Гласувалите са членове на ОС, което се установява от неоспорените от страните
доказателства – протокол и присъствени списъци /като доказателства за противното няма
представени/, както и се установява, че решенията са приети с необходимото, съобразно
закона и устава обикновено мнозинство – повече от половината от присъстващите членове
на ОС. Не се установи и нарушаване изискванията на чл. 64, ал. 2 от устава, като в тази
насока и в подкрепа на оспорванията на ищците доказателства не са събрани по делото.
Независимо от горното, исковете по чл. 25 ЗЮЛНЦ са основателни и процесните
решения като незаконосъобразни, приети при нарушаване на императивната разпоредба на
чл. 29, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 64, ал. 6 от Устава, следва да бъдат отменени.
По разноските.
При изхода от спора, право на разноски имат само ищците – за ДТ от общо 1495 лева,
а ищцата Ф.-П. и за 600 лева – за адвокат, за заплащане на които разноски са представени по
делото и съответни доказателства.
Така мотивиран, Софийски градски съд

РЕШИ:
ОТХВЪРЛЯ предявените от В.Р. Ф.-П., ЕГН: **********, ЕМ. Р. Д., ЕГН:
********** и ВЛ. М. М., ЕГН: ********** срещу Сдружение С.НА А. в България, ЕИК:
*******, установителни искове с правно основание чл. 124 ГПК за установяване нищожност
на решения на Общото събрание на С.НА А. в България /САБ/ от 03.07.2021г., както следва:
решението, съдържащо се на стр. 123 от протокола от проведеното общо събрание да бъде
задължен УС на САБ да преразгледа всички договори, касаещи имотите на САБ и да ги
актуализира в съответствие с установените пазарни наемни цени; решението, съдържащо се
на стр. 129 от протокола ОС- за приемане на двугодишен мораториум върху продажбата на
имотите на САБ; решението, съдържащо се на стр. 133 от протокола на ОС- договорите за
наем да бъдат сключвани тогава, когато са минали за разглеждане през комисията по
стопанска дейност, след това са одобрени от УС и тогава да бъдат подписвани от
Председателя, както и да се спазва Устава при сключване на договорите за наем, тези
договори да бъдат разгледани първо в комисията по стопанска дейност и след това
предложени на УС; Решението, съдържащо се на стр. 136 от протокола- да се възстанови
подобаващото уважително отношение на Председателя на УС на САБ към Обединение ССА
и да се подпишат от негова страна трудовите договори, гласувани от членовете на СПСДА;
Решението, съдържащо се на стр. 136 от протокола на ОС- да се даде за стопанисване базата
5
в Копривщица на ССА; Решението, съдържащо се на стр. 138 от протокола на ОС-
утвърждаване на вече учредените ССА и СПСДА; Решението, съдържащо се на стр. 144 от
протокола на ОС- да бъде изказана благодарност и подкрепа към Грузинския С.НА А.
относно номинацията на арх. И.А. за Вицепрезидент на MCA на предстоящите избори през
юли 2021 г.; Решението, съдържащо се на стр. 147 от протокола на ОС- за налагане на
мораториум върху действията на Председателя на УС на САБ арх. Т.Б. в Международната
дейност; Решението, съдържащо се на стр. 148 от протокола на ОС- на авторите, дизайнера,
фотографа и художника да се заплаща минимално възнаграждение за труда, като
НЕОСНОВАТЕЛНИ.
ОТМЕНЯ, на основание чл. 25, ал. 6, вр. ал. 4 ЗЮЛНЦ, по предявените от В.Р. Ф.-П.,
ЕГН: **********, ЕМ. Р. Д., ЕГН: ********** и ВЛ. М. М., ЕГН: ********** срещу
Сдружение С.НА А. в България, ЕИК: *******, следните взети на проведеното на
03.07.2021 година Общо събрание на Сдружение С.НА А. в България решения: 1.
Решението, съдържащо се на стр. 123 от протокола от проведеното общо събрание- да бъде
задължен УС на САБ да се възложи финансова ревизия за периода 01.12.2009 г. до
31.03.2010 г.; 2. Решението, съдържащо се на стр. 123 от протокола от проведеното
общо събрание- да бъде задължен УС на САБ да преразгледа всички договори, касаещи
имотите на САБ и да ги актуализира в съответствие с установените пазарни наемни цени; 3.
Решението, съдържащо се на стр. 123 от протокола от проведеното общо събрание- в срок до
30.08.2021 г. да се представи на комисията по т. 1. от решенията на XXVIII ОС
актуализирана счетоводна справка към дата 27-28 февруари 2010 г., заверена от главния
счетоводител и главния секретар на САБ; 4. Решението, съдържащо се на стр. 126 от
протокола от проведеното общо събрание- в срок до 21.11.2021 г. оперативните ръководства
на САБ - председатели и зам.-председатели, да представят отчети за мандатите 2007-2010 г.,
2010 -2014 г. и 2014-2019 г. за изразходваните от тях средства от продажби на имоти,
установени за съответния мандат, с коригираната и заверена счетоводна справка; 5.
Решението, сдържащо се на стр. 126 от протокола от проведеното общо събрание-
обобщеният доклад на комисията по т.1. от XXVIII ОС да стане достояние на всички
членове на САБ от оперативното ръководство чрез дружествата, след като се изяснят всички
тези технически несъответствия, сумите се установят и съответните ръководства дадат своя
отчет, да се запознаят всички колеги чрез дружествата; 6. Решението, съдържащо се на стр.
127 от протокола - да се извърши ревизия на мандати 2010-2014 г. и 2014 - 2019 г. и на
дареното от „Св. св. Кирик и Юлита“ имущество; 7. Решението, съдържащо се на стр. 129 от
протокола ОС- да се наложи двугодишен мораториум върху продажбата на имотите на САБ;
8. Решението, съдържащо се на стр. 129 от протокола- да се докладва напредъка по работата
за изпълнение на решение № 13 от взетите решения на XXIX ОС на САБ от 13-14 април
2019 г., а именно: „Привеждане в съответствие с изискванията за достъпна среда на
творческите домове на САБ“, до изпълнение на решението; 9. решението, съдържащо се на
стр. 133 от протокола на ОС- договорите за наем да бъдат сключвани тогава, когато са
минали за разглеждане през комисията по стопанска дейност, след това са одобрени от УС и
тогава да бъдат подписвани от Председателя, както и да се спазва Устава при сключване на
6
договорите за наем, тези договори да бъдат разгледани първо в комисията по стопанска
дейност и след това предложени на УС; 10. Решението, съдържащо се на стр. 136 от
протокола- да се възстанови подобаващото уважително отношение на Председателя на УС
на САБ към Обединение ССА и да се подпишат от негова страна трудовите договори,
гласувани от членовете на СПСДА; 11. Решението, съдържащо се на стр. 136 от протокола
на ОС- да се даде за стопанисване базата в Копривщица на ССА; 12. Решението, съдържащо
се на стр. 138 от протокола на ОС- утвърждаване на вече учредените ССА и СПСД; 13.
Решението, съдържащо се на стр. 141 от протокола на ОС- до подписване на меморандум за
сътрудничество между УС на САБ и УС на КАБ се налага мораториум върху едноличните
ангажименти на Председателя на УС на САБ с ръководството на КАБ; 14. Решението,
съдържащо се на стр. 144 от протокола на ОС- да бъде изказана благодарност и подкрепа
към Грузинския С.НА А. относно номинацията на арх. И.А. за Вицепрезидент на MCA на
предстоящите избори през юли 2021 г.; 15. Решението, съдържащо се на стр. 147 от
протокола на ОС- за налагане на мораториум върху действията на Председателя на УС на
САБ арх. Т.Б. в Международната дейност; 16. Решението, съдържащо се на стр. 147 от
протокола на ОС- отмяна на решение на УС на САБ от 01.03.2021 г., т. 6.6. в частта,
отнасяща се до избор на официален кореспондент на САБ в АСЕ и решение на УС на САБ
от 12.05 2021 г. Т.7. в частта, отнасяща се до създаване и избор на съвместна комисия между
САБ и КАБ в САЕ, поради неспазена процедура. Решенията да се преразгледат в условията
на прозрачност и спазване на съответните процедури и Устав на САБ; 17. Решението,
съдържащо се на стр. 148 от протокола на ОС- на авторите, дизайнера, фотографа и
художника да се заплаща минимално възнаграждение за труда; 18. Решението, съдържащо
се на стр. 153 от протокола на ОС- да се направи балотаж за попълване на 15-то място в УС
на САБ, съгласно чл. 66 ал. 1 и 19. Решението, съдържащо се на стр. 157 от протокола на
ОС- да се предостави необходимия брой помещения за нуждите на ССА, като същите да се
използват само от служители на ССА и да не бъдат настанявани други.
ОСЪЖДА, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, Сдружение С.НА А. в България, ЕИК:
******* да заплати на В.Р. Ф.-П., ЕГН: **********, ЕМ. Р. Д., ЕГН: ********** и ВЛ. М.
М., ЕГН: ********** сумата от общо 1495 лева – разноски за държавна такса, а на В. Р. Ф.-
П., ЕГН: ********** – и сумата от 600 лева – разноски за адвокат.
Решението е поставено при участието на трето лице помагач на страната на ответника
– Л. СТ. Л., ЕГН: **********.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Софийски апелативен съд в двуседмичен
срок от връчването му.

Съдия при Софийски градски съд: _______________________
7