Решение по дело №310/2021 на Районен съд - Червен бряг

Номер на акта: 95
Дата: 18 март 2023 г. (в сила от 18 март 2023 г.)
Съдия: Йохан Мирославов Дженов
Дело: 20214440100310
Тип на делото: Частно гражданско дело
Дата на образуване: 8 март 2021 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ
№ 95
гр. Червен бряг, 18.03.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ЧЕРВЕН БРЯГ, ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,
в публично заседание на седми юли през две хиляди двадесет и първа година
в следния състав:
Председател:Йохан М. Дженов
при участието на секретаря Елеонора П. Йотова
като разгледа докладваното от Йохан М. Дженов Частно гражданско дело №
20214440100310 по описа за 2021 година
на Червенобрежки Районен съд на основание данните по делото и закона, за да се произнесе
взе предвид следното: Производството е по чл. 530 и сл. от ГПК, вр. с чл.51 от Закона за
наследството.
В Районен съд Червен бряг е постъпила молба от „Банка ДСК” ЕАД-София, с ЕИК
121830616, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. ”Московска” №19,
представлявано от главния изпълнителен директор В................ от гр.София и
Изпълнителния директор ................ от гр.София, чрез пълномощника гл. юрисконсулт Н. М.
И. от гр. Плевен, със съдебен адрес – гр. Плевен, ул.”Васил Левски” № 152, ФЦ-Плевен. В
молбата се посочва, че между Банка ДСК и Д. С. Т., с ЕГН ********** б.ж. на ................, бил
сключен договор за кредит за текущо потребление от 04.07.2018 г. Същата е починала и
вноските по кредита са преустановени, което обосновава правния интерес на „Банка ДСК”
да инициира производство по чл. 51 от ЗН. Иска се от съда да призове наследниците по
закон, като им определи срок да заявят дали приемат или се отказват от наследството на
своя наследодател – Д. С. Т., с ЕГН ********** б.ж. на ................. В молбата се посочва, че
между „Банка ДСК” ЕАД от една страна и Д. С. Т., с ЕГН ********** б.ж. на с.Лепица е
сключен Договор за кредит за текущо потребление от 04.07.2018 г. След усвояване на
сумата последната е починала и вноските по кредита са преустановени. Към 05.03.2021 г.
неиздължения остатък от кредита е в размер на 4 607,28 лв. За „Банка ДСК” ЕАД-София е
налице интерес да потърси наследниците на Д. С. Т., с ЕГН ********** б.ж. на с.Лепица,
които да заявят приемат ли наследството на своя наследодател или се отказват от него и да
разпореди техните изявления да се впишат в книгата за вписване приемането и отказа от
наследство по чл.49, ал.1 от Закона за наследството, водена в Районен съд –Червен бряг.
1
Иска се от съда да определи срок, в който наследниците на Д. С. Т., с ЕГН ********** б.ж.
на с.Лепица – Р. К. И., с ЕГН ********** от ................ – дъщеря и П. К. Г., с ЕГН
********** от ................ – син да заявят приемат ли наследството на своя наследодател или
се отказват от него и да разпореди тяхното изявление да се впише в книгата за вписване
приемането и отказа от наследство по чл.49, ал.1 от Закона за наследството, водена в
Районен съд –Червен бряг. Към молбата са представени като писмени доказателства –
Договор за кредит за текущо потребление от 04.07.2018 г.; у-е за наследници; пълномощно,
вносна бележка за държавна такса.
С Определение № 229 от 02.06.2021 г. съдът е указал на страните, че в посочения в
съдебния акт срок следва да представят декларация за приемане или отказ от наследството
на Д. С. Т., с ЕГН ********** б.ж. на с.Лепица, като са им указани последиците от
неизпълнение на това задължение по чл.51, ал.2 ЗН, че ако не отговорят в дадения срок
губят правото да приемат наследството.
Съобразно молбата и с оглед на представените със същата писмени доказателства, съдът е
призовал в о.с.з. горепосочените лица, с оглед изпълнение на процедурата по чл.51 от ЗН.
Ответникът П. К. Г., редовно призован се явява лично. Заявява, че се отказва от
наследството, оставено след смъртта на наследодателя му Д. С. Т., с ЕГН ********** б.ж. на
................, починала на 12.02.2021 г., за което е съставен акт за смърт № 0002/12.02.2021 г. от
Кметство с. Лепица, Община Червен бряг.
Ответникът Р. К. И., с ЕГН **********, б.ж. на с. Лепица, нередовно призована, не се
явява. По данни на длъжностното лице по призоваването е починала на 19.04.2021 г., като
няма низходящи.
След като се запозна с изложените становища и събраните по делото писмени
доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, съдът възприе следното: От
представените от молителя писмени доказателства, безспорно се установява, че същият е
кредитор на починалото лице Д. С. Т., с ЕГН ********** б.ж. на с.Лепица по силата на
сключените между тях Договор за кредит за текущо потребление. Кредитът не е обезпечен.
По безспорен начин се установява, че посочените в молбата лица са законни наследници на
длъжника по договора. Ето защо съдът приема, че молителят е заинтересовано, по смисъла
на разпоредбата на чл. 51 от ЗН, лице и има право да иска от съда да призове наследницата
на Д. С. Т., с ЕГН ********** б.ж. на ................, починала на 12.02.2021 г., за което е
съставен акт за смърт № 0002/12.02.2021 г. от Кметство с. Лепица, Община Червен бряг – Р.
К. И., с ЕГН ********** от ................ – дъщеря и П. К. Г., с ЕГН ********** от ................ –
син и да им определи срок, в който той да заявят дали приемат или се отказват от
наследството, оставено след смъртта на наследодателката им.
При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:
Съгласно чл.48 и сл. от ЗН, наследството се придобива с приемането му, което произвежда
действие от откриването на наследството – с писмено заявление до районния съдия, в
района на който е открито наследството; извършване на действие от страна на наследника,
което несъмнено предполага неговото намерение да приеме наследството или, когато укрие
наследствено имущество (в последната хипотеза наследникът губи правото на наследствен
2
дял от укритото имущество). Следва да се уточни, че недееспособните (в т.ч. ненавършилите
пълнолетие – чл.5 от ЗЛС), държавата и обществените организации приемат наследството
само по опис (чл.61 ал.2 от ЗН). Наследниците, които са приели наследството, отговарят за
задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават. Наследник,
който е приел наследството по опис, отговаря само до размера на полученото наследство
(чл.60 от ЗН). За да се ангажира отговорността на наследниците на починало лице за негови
задължения е необходимо, съгласно чл.60 от ЗН, те да са приели наследството.
Наследството се приема по указания в чл.49 от ЗН ред – изрично с писмено заявление до
районния съдия, в района на който е открито наследството, което се вписва в особена за това
книга, както и мълчаливо – чрез извършване на действие, което несъмнено предполага
намерението на наследника да приеме наследството /конклудентни действия/. Според
разясненията, дадени в т.14 на ППВС№4/1964 г. на ВС, мълчаливо приемане е налице,
когато от действията на наследника се разбира непоколебимото му намерение да приеме
наследството. Според чл. 51 от ЗН по искане на всеки заинтересуван районният съдия, след
като призове лицето, което има право да наследява, му определя срок, за да заяви приема ли
наследството или се отказва от него. Ако в дадения му срок наследникът не отговори, той
губи правото да приеме наследството. Изявлението на наследника се вписва в книгата,
предвидена в чл. 49, ал. 1 от ЗН. В процесния случай молителят "Банка ДСК" ЕАД гр.
София е заинтересовано лице по смисъла на чл. 51, ал.1 от ЗН и има право да иска от
районния съдия, след като призове лицата, които имат право да наследяват, да им определи
срок, за да заявят приемат ли наследството на починалия кредитополучател.
Ответникът П. К. Г., с ЕГН ********** от ................ – син изрично пред състава на съда
по настоящото съдебно производство е заявил волята си за отказ от наследството, оставено
от Д. С. Т., с ЕГН ********** б.ж. на с.Лепица, която воля следва да бъде вписана в
особената книга на съда за приемане и отказ от наследство по чл. 49, ал.1 от ЗН.
За ответницата Р. К. И., с ЕГН ********** от ................ – дъщеря, са налице данни, че
същата е починала на 19.04.2021 г., без да остави низходящи, като по отношение на нея
производството следва да бъде прекратено като недопустимо.
Водим от горното и на основание чл.51 от ЗН, съдът
РЕШИ:
ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за отказ от наследството, водена при ЧРС,
волеизявлението на П. К. Г., с ЕГН ********** от ................, за отказ от наследството,
оставено след смъртта на Д. С. Т., с ЕГН ********** б.ж. на ................, починала на
12.02.2021 г., за което е съставен акт за смърт № 0002/12.02.2021 г. от Кметство с. Лепица,
Община Червен бряг, като се издаде удостоверение за вписаното обстоятелство.
ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на Р. К. И., с ЕГН ********** от ................
– дъщеря, починала на 19.04.2021 г., без да остави низходящи, поради недопустимост.
Решението, на основание чл.537, ал.1 от ГПК, е окончателно и не подлежи на
обжалване.
3
Препис от същото да се изпрати на страните за сведение.
Съдия при Районен съд – Червен Бряг: _______________________
4