Протокол по дело №3906/2023 на Районен съд - Пазарджик

Номер на акта: 324
Дата: 9 февруари 2024 г. (в сила от 9 февруари 2024 г.)
Съдия: Мира Мирчева
Дело: 20235220103906
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 31 октомври 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта


ПРОТОКОЛ
№ 324
гр. Пазарджик, 09.02.2024 г.
РАЙОНЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК, XVI ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в
публично заседание на девети февруари през две хиляди двадесет и четвърта
година в следния състав:
Председател:Мира Мирчева
при участието на секретаря Иванка Панчева
Сложи за разглеждане докладваното от Мира Мирчева Гражданско дело №
20235220103906 по описа за 2023 година.
На именното повикване в 15:00 часа се явиха:
Ф. П. Ч. (молител), редовно уведомена от предходното заседание, се
явява лично и с адвокат С. Д. от АК Пазарджик, надлежно упълномощена, с
пълномощно представено по делото.

П. П. П. (ответник), редовно уведомена от предходното заседание, се
явява лично и с адвокат В. С. от АК Пазарджик, надлежно упълномощен, с
пълномощно представено по делото.

АДВОКАТ Д.: – Моля да се даде ход на делото, няма процесуална
пречка.
АДВОКАТ С.: – Моля да се даде ход на делото.
СЪДЪТ счита, че не е налице процесуална пречка по хода на делото, с
оглед на което
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:
АДВОКАТ Д.: – Представям списък на разноските по делото.
АДВОКАТ С.: – Представям списък на разноските по делото.

1
СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите по делото:
Социален доклад с вх. № 3243/06.02.2024 г. на Дирекция „Социално
подпомагане “ гр. Пазарджик.
Изпратени от Районно управление – Пазарджик, към ОД на МВР
Пазарджик, документи с вх. № 3025/21.12.2023 г., съставени във връзка
Сигнал между страните на 02.10.2023 г. между Ф. П. Ч. и П. П. П..
Прокурорска преписка № 5775/ 2023 г. от Районна прокуратура –
Пазарджик , с вх. № 30159/20.12.2023 г.
Писмо с вх. № 29313/ 12.12.2023 г. от Дирекция „Национална система
112, Районен център 112 – Кърджали.
Писмо с вх. № 29324/12.12.2023 г. от ОД на МВР Пазарджик,
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ на МВР - гр. Пазарджик, във връзка с искане по
ЗЗДН на Ф. П. Ч., молител по дело против П. П. П. във връзка с искани от вас
Докладна записка за инцидент между страните на 02.10.2023г., ни изпращат:
> Заверен препис от Докладна записка с per. № 1818р-
24038/03.10.2023г., изготвена от служителите посетили сигнала, а именно Ст.
Полицай Б. Г. и Ст. Полицай В. Б.
> Заверен препис от Декларация за отказ от полицейско съдействие.

АДВОКАТ Д. и АДВОКАТ С. всеки по отделно: – Не възразяваме, да се
приемат постъпилите документи по делото.
СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЛАГА Социален доклад с вх. № 3243/06.02.2024 г. на Дирекция
„Социално подпомагане “ гр. Пазарджик.

ПРИЕМА като доказателства по делото:
Изпратени от Районно управление – Пазарджик, към ОД на МВР
Пазарджик, документи с вх. № 3025/21.12.2023 г., съставени във връзка
Сигнал между страните на 02.10.2023 г. между Ф. П. Ч. и П. П. П..
Прокурорска преписка № 5775/ 2023 г. от Районна прокуратура –
2
Пазарджик , с вх. № 30159/20.12.2023 г.
Писмо с вх. № 29313/ 12.12.2023 г. от Дирекция „Национална система
112, Районен център 112 – Кърджали.
Писмо с вх. № 29324/12.12.2023 г. от ОД на МВР Пазарджик,
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ на МВР - гр. Пазарджик, във връзка с искане по
ЗЗДН на Ф. П. Ч., молител по дело против П. П. П. във връзка с искани от вас
Докладна записка за инцидент между страните на 02.10.2023г., ни изпращат:
> Заверен препис от докладна записка с per. № 1818р-
24038/03.10.2023г., изготвена от служителите посетили сигнала, а именно Ст.
Полицай Б. Г. и Ст. Полицай В. Б.
> Заверен препис от декларация за отказ от полицейско съдействие.

АДВОКАТ Д. и АДВОКАТ С., всеки по отделно: – Моля да се
възпроизведе изпратения от НС 112 диск.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПИ към възпроизвеждане на изпратения от НС 112 диск, на
който се чува разговор между лице представило се като Д. К. и оператор на
НС 112, като с обаждането К. съобщава за бой. Сбиване между четирима
души близо до магазин Бекстрийд на ул. „*******“ в Пазарджик. Като още по
време на обаждането, К. каза, че биещите са спрели да се бият и са се
разбягали. К. съобщава и за счупен прозорец и странично огледало на кола,
която се оказва, че е колата, с която е дошъл ответника.

АДВОКАТ Д.: – Нямам други искания. Да се приключи делото.
АДВОКАТ С.: – Нямам други искания. Да се приключи делото.
Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, с оглед на което
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ и
ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.
АДВОКАТ Д.: – Уважаема госпожо председател, моля да уважите
3
молбата за налагане на мярка за закрила по Закон за защита от домашно
насилие, като основателна и доказана. От събраните многобройни писмени
доказателства, както и от разпита на свидетелите и от диска чут в днешното
съдебно заседание беше установено, че действително е възникнал бой между
молителката и ответника на 02.10.2023г., което по смисъла на закона
представлява домашно насилие. Същият /ответникът/ в същия ден е посетил в
нетрезво състояние дома на молителката, като е поискал да види малката си
дъщеря, но вместо да осъществи контакт на лични отношения с детето, той е
стресирал същото. Бабата разпитана в предходното съдебно заседание даде
така много обстойни обяснения как детето е уплашено, държи главата си под
възглавницата и не желае да вижда своя баща, тъй като се страхува от него.
Като по смисъла на закона насилие - не само физическото, но и психическото
и емоционално насилие, което е упражнено и по отношение на детето. В тази
връзка Ще Ви моля да уважите подадената молба за защита и издадете
заповед, като подходящ според вас размер, като забраните на ответника да
доближава жилището на молителката и до местата й за социален контакт на
работа. Ще Ви моля да ни присъдите и сторените разноски по делото.
АДВОКАТ С.: – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите молбата
и присъдите разноските по делото на доверителя ми 600 лв. за адвокатска
защита. Домашно насилието има, но то е извършено от другата страна, какво
имаме като доказателства - майката на молителката от едната страна, която е
заинтересован, от другата страна имаме един наш свидетел, който е
незаинтересован. Второ имаме аудио запис, от който става ясно, че наистина
имаме едно счупено стъкло и огледало, което майката ответничката
премълчава, ето дори и това показва, че е недобросъвестна, не само, че е
заинтересована и въобще водят един свидетел заинтересован, майката на
молителката. Ние имаме незаинтересован свидетел и съдържанието на аудио
записа, също от незаинтересован свидетел, който подкрепя показанията на
нашия свидетел. Това са отношенията на силите. Смятам, че молбата трябва
да се отхвърли, на всичкото отгоре, тя е заведена след като ние заведохме
дело за родителски права. В този смисъл, моля да се произнесете. А и майката
не е очевидка.

СЪДЪТ ОБЯВИ, че ще произнесе с решение на 13.02.2024 г. от 13:30
4
часа.
Страните: молителката и ответника, както и процесуалните им
представители уведомени от днес.

Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 15:45 часа.


Съдия при Районен съд – Пазарджик: _______________________
Секретар: _______________________
5