Разпореждане по дело №178/2010 на Окръжен съд - Благоевград

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 27 април 2010 г.
Съдия: Маргарита Коцева
Дело: 20101200200178
Тип на делото: Наказателно дело от общ характер
Дата на образуване: 15 април 2010 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ

Номер

5

Година

14.02.2014 г.

Град

Кърджали

В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен Съд - Кърджали

На

02.14

Година

2014

В закрито заседание в следния състав:

Председател:

Пламен Александров Александров

Секретар:

Прокурор:

като разгледа докладваното от

Пламен Александров Александров

Фирмено дело

номер

20105100800019

по описа за

2010

година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.595 и сл. от ГПК.

Постъпило е заявление за вписване на промяна в адреса на управление на сдружение с нестопанска цел „Регионална младежка инициативна група – Призма” със седалище в гр.Джебел.

Към заявлението е приложен протокол от 31.01.2014 г. за проведено на тази дата заседание на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Регионална младежка инициативна група – Призма” гр.Джебел, видно от който управителния съвет е взел решение за промяна на адреса на управление на сдружението в гр. Кърджали, ж.к.”Възрожденци” бл.37, ет.3, ап.64. Видно от цитираният протокол, управителния съвет изрично е приел, че седалището на сдружението в гр.Джебел остава непроменено.

Съгласно чл.8, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, седалището на юридическото лице с нестопанска цел е населеното място, където се намира неговото управление. От цитираната разпоредба е видно, че адресът на управлението на сдружение с нестопанска цел не може да бъде в друго населено място, различно от населеното място, където е седалището на сдружението. В настоящия случай, няма пречка адресът на управление да бъде променен, но доколкото липсва надлежно взето решение за промяна на седалището в гр.Кърджали, адресът на управление може да бъде само в населено място, където е седалището на сдружението.

Поради изложеното, решението за промяна на адреса на управление на сдружението в гр.Кърджали е незаконосъобразно, като противоречащо на разпоредбата на чл.8, ал.1 от ЗЮЛНЦ, доколкото липсва решение за промяна на седалището на сдружението в гр.Кърджали.

Ето защо, съдът намира, че не са налице условията за вписване в надлежния регистър на заявената промяна в адреса на управление на сдружение с нестопанска цел „Регионална младежка инициативна група – Призма” със седалище в гр.Джебел, поради което следва да се откаже вписването й.

Водим от изложеното, съдът

Р Е Ш И :

ОТКАЗВА ВПИСВАНЕТО в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел /сдружения и фондации/ при Кърджалийския окръжен съд на промяна в адреса на управление на сдружение с нестопанска цел „Регионална младежка инициативна група – Призма” със седалище в гр. Джебел, съгласно решение на управителния съвет от 31.01.2014 г.

Решението подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд – Пловдив в едноседмичен срок от съобщението му на заявителя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :