Разпореждане по дело №26498/2024 на Софийски районен съд

Номер на акта: 69308
Дата: 15 май 2024 г. (в сила от 15 май 2024 г.)
Съдия: Красимир Викторов Сотиров
Дело: 20241110126498
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 13 май 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 69308
гр. София, 15.05.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 165 СЪСТАВ, в закрито заседание на
петнадесети май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:КРАСИМИР В. СОТИРОВ
като разгледа докладваното от КРАСИМИР В. СОТИРОВ Гражданско дело
№ 20241110126498 по описа за 2024 година
РАЗПОРЕДИ:

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ …/ …

На 15.05.2024г., Красимир Сотиров, съдия в СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 165
граждански състав, в закрито заседание, след като разгледа гр.д. №26498 по описа за 2024г.,
на основание чл.130 и чл.131, ал.1 от ГПК

Р А З П О Р Е Д И:

ПРЕПИС от исковата молба и приложените към нея писмени доказателства да се
връчат на ответната страна, на която съдът УКАЗВА, че:
1. може в едномесечен срок от връчване на книжата да подаде писмен отговор, който
следва да съдържа посочване на съда и номера на делото, името и адреса на подалия го
ответник, както и законния му представител или пълномощник, ако има такъв, становище
по допустимостта и основателността на исковете, становище по обстоятелствата, на които се
основават исковете, възраженията срещу исковете и обстоятелствата, като представи всички
писмени доказателства, с които разполага и приложи към отговора пълномощно, ако
отговорът изхожда от пълномощник, както и препис от отговора и приложенията за
връчване на ищеца.
2. ако не подаде отговор в установения едномесечен срок, не вземе становище, не
направи възражения (в т.ч. за местна подсъдност на делото), не оспори истинността на
документ, не посочи доказателства, не представи писмени доказателства, не привлече трета
подпомагаща страна, не предяви насрещен или инцидентен установителен иск, на основание
1
чл.133 от ГПК губи правото да стори това по – късно, освен ако пропускът се дължи на
особени непредвидени обстоятелства.
3. ако не представи в срок отговор на исковата молба и не се яви в първото заседание,
без да е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие, ищецът може на
основание чл.238 и чл.239 от ГПК да поиска постановяване на неприсъствено решение
срещу ответника или да оттегли иска.
4. разполага с възможност да ползва правна помощ при нужда и в случай, че има право
на това.
УКАЗВА, че на основание чл.41, ал.1 от ГПК страната, която отсъства повече от един
месец от адреса, който е съобщила по делото или на който й е било връчено веднъж
съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си адрес. Същото задължение имат и
законния представител, попечителят и пълномощникът на страната. При неизпълнение на
това задължение, на основание чл.41, ал.2 от ГПК всички съобщения се прилагат към делото
и се считат за редовно връчени.
Разпореждането е окончателно.
Да се докладва делото след изтичане на дадения срок за отговор на искова молба.

Районен съдия:

Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2