Решение по дело №2228/2024 на Софийски районен съд

Номер на акта: 2285
Дата: 15 май 2024 г.
Съдия: Роси Петрова Михайлова
Дело: 20241110202228
Тип на делото: Административно наказателно дело
Дата на образуване: 16 февруари 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ
№ 2285
гр. София, 15.05.2024 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 109-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание
на петнадесети май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:РОСИ П. МИХАЙЛОВА
като разгледа докладваното от РОСИ П. МИХАЙЛОВА Административно
наказателно дело № 20241110202228 по описа за 2024 година

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН:
Обжалван е Електронен фиш серия К № 4335369, издаден от СДВР, с който на Г. К. Д., ЕГН
**********, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50 лева на
основание чл. 189, ал. 4 вр. чл. 182, ал. 1, т. 2 ЗДвП за извършено нарушение на чл. 21, ал. 2
вр. ал. 1 от ЗДвП.
В законоустановения 14-дневен срок е подадена жалба срещу електронния фиш от
легитимирано лице – санкционираната с елекронния фиш Г. К. Д., чрез адв. Б.. В жалбата се
твърди, че фишът е незаконосъобразен и неправилен. Посочва се, че е изтекла предвидената
в закона погасителна давност, тъй като електронният фиш е бил връчен на
жалбоподателката три години и петнадесет дни след извършването на нарушението.
Поддържа се, че не е ясно дали е приспаднат 3км/ч толеранс за допустима техническа
грешка при измерването на скоростта. Навеждат се аргументи, че не са спазени законовите
изисквания за съставяне на електронния фиш, като по-конкретно е изтъкнато, че за
използването на АТСС не е съставен протокол. Моли се електронният фиш да бъде
отменен.
Депозира и писмена молба, в която сочи, че поддържа жалбата и претендира разноски.
Въззиваемата страна – СДВР, изразява становище в съпроводителното писмо и депозирани
писмени бележки, чрез юрк. Стр., в които излага становище по същество и моли
електронният фиш да бъде потвърден изцяло като правилен и законосъобразен. Моли за
присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Прави възражение за прекомерност на
адвокатско възнаграждение.
1
В последното открито съдебно заседание страните не се явиха и не изпратиха процесуални
представители.
Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателства,
намира за установено следното:
На 29.12.2020 г. в 08:17 в гр.София, бул. „Цар Борис III“ № 509, до бензиностанция
„Газпром“, с посока на движение от с. Владая към ул. „Княжевска“ при ограничение на
скоростта 40 км /ч, въведено с пътен знак В26 за населено място, лек автомобил “Форд
Фокус” с per. № ХХХХХ, е отчетено, че е управляван със скорост 63 км/ч, установена и
заснета с автоматизирано техническо средство CORDON MD1192 № № MD1192. След
приспаднат толеранс от 3 км/ч е приета за установена скорост 60 км/ч, при максимално
допустима скорост 40 км/ч, като по този начин констаираното превишение на позволената
скорост е 20 км/ч. Собственици на автомобила към този момент са били жалбоподателката
Г. К. Д. и Г. К. Ф..
За така установеното нарушение на първоначално е съставен Електронен фиш серия К №
4335369, издаден от СДВР, с който на Г. К. Д., ЕГН **********, е наложено
административно наказание „глоба“ в размер на 50 лева на основание чл. 189, ал. 4 вр. чл.
182, ал. 1, т. 2 ЗДвП за извършено нарушение на чл. 21, ал. 2 вр. ал. 1 от ЗДвП.
Съдът приема така посочената фактическа обстановка за установена съобразно всички
събрани по делото писмени доказателства, а именно: снимков материал (в т.ч. на
процесното превозно средство и на АТСС, с което същото е заснето), справка за собственост
на МПС, заповед на МВР, протокол от метрологична проверка, преглед на вписан тип
средство за измерване, решение за одобрение на типа на уреда за измерване, протокол за
използване на АТСС, справка разпечатка от АИС АНД, ежедневна форма на отчет, справка
за нарушител/водач, сертификат за завършен курс на обучение и разписки за връчване на
ЕФ, както и останалите писмени доказателства по делото, приложени в преписката. Съдът
кредитира представените доказателства, доколкото не констатира противоречия и
несъответствия между същите.
При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна
следното:
Съдът констатира, че електронният фиш е издаден от компетентен орган – СДВР. Съгласно
§. 1, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗАНН ЕФ представлява електронно изявление, създадено чрез
административно-информационна система въз основа на данни, получени от
автоматизирано техническо средство, следователно не се нуждае от име и подпис на
физическо лице като негов издател. По тази причина и в ЗДвП се съдържа изискване фишът
да съдържа означение само на териториалната структура на МВР, на територията на която е
извършено нарушението, а не и други индивидуализиращи белези на административния
орган.
Не е изтекъл давностният срок за ангажиране на административнонаказателната
отговорност на жалбоподателката, който, с оглед разпоредбата на чл. 80, ал. 3 от НПК е три
2
години. Видно от представените от въззиваемта страна данни Електронният фиш е издаден
на 06.01.2021 г. г., а на 29.12.2020 г. е извършено нарушението. Не е изтекла и абсолютната
давност от четири години и шест месеца към настоящия момент, като моментът на
връчването на елктронният фиш е иррелевантен към преценката за нейното изтичане.
Електронният фиш съдържа всички останали изискуеми реквизити, предвидени в чл. 189, ал.
4 ЗДвП, а именно: мястото, датата, точния час на извършване на нарушението,
регистрационния номер на МПС, собственика, на когото е регистрирано превозното
средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока,
сметката и начините за доброволното заплащане. Относно мястото на нарушението ясно и
недвусмислено е посочено конкретното място, където е била установена скоростта на
автомобила, конкретизирани са посоката на движение и до коя бензиностанция, като
данните кореспондират с тези от протокола за използване на АТТС за място, на което е било
поставено, поради което съдът намира за неоснователни възраженията за неясно посочване
на мястото. Посочени са видът и номерът на използваното АТТС, приложен е протокол за
използването му, сертификат за преминат курс от служителя за използването му, данните от
който подкрепят посочените в електронния фиш констатации, приложени са документи за
премината метрологична проверка и за одобрен тип средство. От приложената по делото
справка за собственост на автомобила се установява, че жалбоподателката е един от
собствениците на автомобила. От описанието на мястото на извършване на нарушението и
данните от протокола за използване на АТТС се установява, че на мястото на извършване на
нарушението е действало общото ограничение на скорост до 40 км/ч, въведено с пътен знак
В26. Цифровата квалификация съответства на словесното описание на нарушението.
Извършеното от жалбоподателката нарушение е доказано. Установено е, че същата е
нарушила правило за движение, съдържащо се в ЗДвП, управлявайки автомобила си със
скорост над максимално допустимата. Извършеното нарушение е по чл. 21, ал. 2 вр. ал. 1
ЗДвП, каквато правна квалификация е дадена и в оспорвания фиш. В чл. 21, ал. 1 се
съдържат максимално позволените скорости на движение, които се разграничават съобразно
вида на пътното превозно средство и съответния път. Видно от таблицата в чл. 21, ал. 1 за
населени места максимално допустимата скорост на движение за превозно средство от
категория В е 50 км/ч., а в ал. 2 на цитираната разпоредба е предвидено, че когато
стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал. 1,
това се сигнализира с пътен знак, какъвто е и настоящият случай.
От всички събрани доказателства е видно, че са спазени изискванията във връзка с
изправността на АТСС, с което е установено нарушението, а именно същото притежава
удостоверение за одобрен тип уред за измерване, преминало е през метрологична проверка и
е вписано в Българския институт по метрология. В протокола за използване на АТСС е
предоставена и информация относно местоположението на АТСС, като е приложена и
снимка на същото. Съдът не намира основания да се поставя под съмнение правилното
функциониране на АТСС. Приложен е протокол за използване на АТСС, поради което съдът
намира възраженията за липса на такъв за неоснователни. Приспаднат е толеранс от 3 км/ч,
3
представляващ допустима техническа грешка при измерването.
Към делото е приложена справка за собственост, от която се установява, че
жалбоподателката е един от собствениците на процесното превозно средство.
Административният орган правилно е определил размера на наказанието по чл. 189, ал. 4 вр.
чл. 182, ал. 2, т. 2 ЗДвП., с оглед установеното превишаване на скоростта и изричната
разпоредба на чл. 182, ал. 2, т. 2 ЗДвП, в която е фиксиран размерът на глобата за
превишаване от 11 до 20 km/h, а именно 50 лева.
Предвид горното съдът намира, че обжалваният електронен фиш е издаден при спазване на
законовите изисквания и следва да бъде изцяло потвърден.
Право на разноски за юрисконсултско възнаграждение има въззиваемата страна, на
основание чл. 63д, ал. 4 от ЗАНН, като такива следва да му бъдат присъдени в размер на
сумата от 80 лева, определена в този размер от съда с оглед невисоката правна и фактическа
сложност на делото.
Така мотивиран, на основание чл. 63, ал. 2, т. 5 ЗАНН, съдът:РЕШИ:
ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш серия К № 4335369, издаден от СДВР, с който на Г. К.
Д., ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50 лева на
основание чл. 189, ал. 4 вр. чл. 182, ал. 1, т. 2 ЗДвП за извършено нарушение на чл. 21, ал. 2
вр. ал. 1 от ЗДвП.
ОСЪЖДА Г. К. Д., ЕГН **********, да заплати в полза на СДВР, на основание чл. 63д, ал.
4 от ЗАНН, сумата в размер на 80 (осемдесет) лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за
изготвянето му на основание чл. 63в ЗАНН вр. чл. 211, ал. 1 АПК.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
4