Разпореждане по дело №16529/2024 на Софийски районен съд

Номер на акта: 48879
Дата: 2 април 2024 г. (в сила от 2 април 2024 г.)
Съдия: Васил Валентинов Александров
Дело: 20241110116529
Тип на делото: Частно гражданско дело
Дата на образуване: 22 март 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 48879
гр. София, 02.04.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 156 СЪСТАВ, в закрито заседание на
втори април през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:ВАСИЛ В. АЛЕКСАНДРОВ
като разгледа докладваното от ВАСИЛ В. АЛЕКСАНДРОВ Частно
гражданско дело № 20241110116529 по описа за 2024 година
РАЗПОРЕЖДАНЕ
гр. София, 02.04.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, II Г. О., 156-ти състав в закрито заседание на
втори април през две хиляди и двадесет и четвърта година, в състав:
РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ

като разгледа докладваното от съдия Васил Александров ч. гр. д. № 16529/2024 г. по описа
на СРС, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 411, ал. 2, т. 1 ГПК.
Подадено е заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК от „А1
България“ ЕАД срещу В. З. И..
Съдът, предвид разпоредбата на чл. 411, ал. 2, т. 1 ГПК, като провери служебно
редовността и допустимостта на заявлението за издаване на заповед за изпълнение и
предпоставките за уважаването на искането намира, че заявлението е нередовно, поради
което следва да предостави възможност на заявителя да отстрани нередовностите.
Така мотивиран, Софийският районен съд
РАЗПОРЕДИ:
РАЗПОРЕДИ:
УКАЗВА и ДАВА възможност на заявителя в тридневен срок от съобщението да
отстрани нередовностите на заявлението, като:
- посочи дали претендираната неустойка в размер на 762,55 лева е такава за разваляне
на договора или е общ размер на дължими неустойки, като в последния случай да посочи
ясно и конкретно какви неустойка, на какво основание, в какъв размер и за кой период
претендира;
- уточни размера и периода или периодите на претендираната мораторна лихва, като
посочи върху кое или кои вземания се претендира и мораторна лихва – по пера.
УКАЗВА, че при неизпълнение на указанията в предоставения срок, заявлението ще
бъде отхвърлено.
1
РАЗПОРЕЖДАНЕТО е окончателното и не подлежи на обжалване.
Препис от разпореждането да се връчи на ищеца!

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2