Разпореждане по дело №20811/2024 на Софийски районен съд

Номер на акта: 69518
Дата: 15 май 2024 г. (в сила от 15 май 2024 г.)
Съдия: Ивета Венциславова Иванова
Дело: 20241110120811
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 12 април 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 69518
гр. София, 15.05.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 51 СЪСТАВ, в закрито заседание на
петнадесети май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:ИВЕТА В. И.А
като разгледа докладваното от ИВЕТА В. И.А Гражданско дело №
20241110120811 по описа за 2024 година
за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството по делото е образувано по искова молба, подадена от Е. Н. Г., чрез
пълномощника й адв. В. И. срещу Сдружение "....................", с ЕИК: ............ с предявена
установителна искова претенция за признаване недължимостта на вземания, удостоверени в
изпълнителен лист, поради новонастъпило обстоятелство - погасяване по давност на правото
за принудителното им изпълнение.
Съдът, след като извърши служебна проверка на допустимостта и редовността на
исковата молба в съответствие с разпоредбите на чл. 130, чл. 129, ал. 1 и чл. 128 ГПК,
намира, че същата следва да бъде приета и да бъде разпоредено извършване на
последващите процесуални действия по реда на чл. 131, ал. 1 ГПК – връчване на препис от
исковата молба и от приложенията към нея на ответника с даване на указания относно
възможността в едномесечен срок да депозира писмен отговор, неговото задължително
съдържание, последиците от неподаване му и от неупражняване на съответните права,
възможността за ползване на правна помощ – ако има необходимост и право на това.
Така мотивиран и на основание чл. 131, ал. 1 ГПК, съдът
РАЗПОРЕДИ:
ДА СЕ ИЗПРАТИ на ответната страна Сдружение "...................." препис от исковата
молбa и приложенията към нея, с препис от настоящото разпореждане.
УКАЗВА на ответника възможността да подаде писмен отговор на исковата молба в
едномесечен срок от получаване на съобщението за настоящото разпореждане, който трябва
да съдържа:
посочване на съда и номера на делото;
името и адреса на ответника, на неговия законен представител или пълномощник, ако
има такива, както и телефонния номер и електронен адрес за връчване на ответника и
неговия представител, ако притежават такива, и заявление дали желае връчване на
посочения електронен адрес за връчване;
становище по допустимостта и основателността на иска;
становище по обстоятелствата, на които се основава искът;
възраженията срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават;
1
подпис на лицето, което подава отговора.
В отговора на исковата молба ответникът е длъжен да посочи доказателствата и
конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, и да представи всички писмени
доказателства, с които разполага.
Към отговора на исковата молба се представят:
пълномощно, когато отговорът се подава от пълномощник;
преписи от отговора и приложенията към него според броя на ищците.;
УКАЗВА на ответника, че ако в посочения едномесечен срок не подаде писмен отговор,
не вземе становище, не направи възражения, не оспори истинността на представен документ
или не упражни правата си за предявяване на насрещен иск съгласно чл. 211, ал. 1 ГПК, за
предявяване на инцидентен установителен иск съгласно чл. 212 ГПК и за привличане на
трето лице - помагач съгласно чл. 219 ГПК, губи възможността да направи това по-късно,
освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.
УКАЗВА на ответника, че ако не представи в срок отговор на исковата молба и не се
яви в първото заседание по делото, за което е редовно призован, без да е направил искане за
разглеждането му в негово отсъствие, съдът, по искане на ищеца, може да постанови
неприсъствено решение.
УКАЗВА на ответника, че:
- съгласно чл. 40, ал. 1 ГПК ако живее или замине за повече от един месец в чужбина е
длъжен да посочи лице в седалището на съда, на което да се връчват съобщенията – съдебен
адресат, ако няма пълномощник по делото в Република България; същото задължение имат
законният представител, попечителят и пълномощникът на страната, а съгласно ал. 2 когато
лицата по ал. 1 не посочат съдебен адресат, всички съобщения се прилагат към делото и се
смятат за връчени.
- съгласно чл. 41 ГПК ако отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщил по
делото или на който веднъж му е връчено съобщение, е длъжен да уведоми съда за новия си
адрес; такова задължение има страната и когато тя е посочила електронен адрес за връчване;
същото задължение имат и законният представител, попечителят и пълномощникът на
страната, а съгласно ал. 2 при неизпълнение на задължението по ал. 1, както и когато
страната е посочила електронен адрес за връчване, но го е променила, без да уведоми съда,
или е посочила неверен или несъществуващ адрес, всички съобщения се прилагат към
делото и се смятат за връчени;
- съгласно чл. 50, ал. 1 и ал. 2 ГПК мястото на връчване на търговец и на юридическо
лице, което е вписано в съответния регистър, е последният посочен в регистъра адрес, а ако
лицето е напуснало адреса си и в регистъра не е вписан новия му адрес, всички съобщения
се прилагат по делото и се смятат за редовно връчени.
Връчването на кредитни и финансови институции, включително тези, извършващи
събиране на вземания срещу потребители, на застрахователни и презастрахователни
дружества и на търговци, които извършват доставка на енергия, газ или предоставяне на
пощенски, електронни съобщителни или водоснабдителни и канализационни услуги, на
нотариуси и частни съдебни изпълнители се извършва само по реда на чл. 38, ал. 2 на
посочен от тях електронен адрес.
УКАЗВА на ответника, че за извънсъдебно разрешаване на спора при условията на
бързина и ефективност, може да бъде използван способът медиация. Ако страните желаят да
използват медиация, те могат да се обърнат към Център по медиация или медиатор от
Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2
3