Разпореждане по дело №27375/2024 на Софийски районен съд

Номер на акта: 69391
Дата: 15 май 2024 г. (в сила от 15 май 2024 г.)
Съдия: Светозар Любомиров Георгиев
Дело: 20241110127375
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 15 май 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта


РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 69391
гр. София, 15.05.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 89 СЪСТАВ, в закрито заседание на
петнадесети май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:СВЕТОЗАР ЛЮБ. ГЕОРГИЕВ

Молбата за защита е нередовна, поради което на молителката следва да бъдат дадени указания
РАЗПОРЕДИ:
ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ молбата.
УКАЗВА на молителката в едноседмичен срок от уведомяването:
1- да посочи номер на улица
3- в случай, че ответник е и Д да посочи конкретни фрази и действия
4- в случай, че ответник е В. Е. да посочи дали при конкретния случай е имало употреба на
физическа сила или твърди, че домашното насилие се изразява във вербална агресия и
заплашително ходене около молителката.
При неизпълнение на указанията по т. 1 -4 молбата ще бъде върната, а производството
прекратено.
УКАЗВА на молителката да посочи кои лица са били свидетели на случая.
УКАЗВА на молителката да представи доказателства за родствените си връзки с всеки
ответник.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
1