Решение по дело №45/2022 на Апелативен съд - София

Номер на акта: 315
Дата: 16 май 2022 г. (в сила от 16 май 2022 г.)
Съдия: Николай Станков Метанов
Дело: 20221001000045
Тип на делото: Въззивно търговско дело
Дата на образуване: 14 януари 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ
№ 315
гр. София, 13.05.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ, 13-ТИ ТЪРГОВСКИ, в закрито
заседание на тринадесети май през две хиляди двадесет и втора година в
следния състав:
Председател:Христо Лазаров
Членове:Женя Р. Димитрова

Николай Ст. Метанов
като разгледа докладваното от Николай Ст. Метанов Въззивно търговско
дело № 20221001000045 по описа за 2022 година
Производството е по реда на чл.25, ал.4, изр.2 от Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел.
Образувано е по въззивна жалба вх.№ 12152 от 13.12.2021г. по описа на Окръжен съд
Благоевград на Д. З. П., ЕГН **********, адрес: гр.***, ул. „***“, №**, избран за
Председател на Сдружение с нестопанска цел „ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА
ОРГАНИЗАЦИЯ - ИЛИНДЕН“, против решение № 77 от 01.12.2021г., постановено
по т.д.№188/2021г. на Окръжен съд Благоевград, с което е потвърден отказ №
20211116143951 от 17.11.2021г. по описа на Търговски регистър, постановен по Заявление с
вх. № 20211116143951 от 16.11.2021г. от сдружение с нестопанска цел
„ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ – ИЛИНДЕН“.
Жалбоподателят твърди, че обжалваното решение е неправилно и
незаконосъобразно, по подробно изложени съображения, като иска да бъде отменено и да
бъде постановено Агенция по вписванията да извърши вписване по заявление вх.
№20211116143951/16.11.2021г.
Агенцията по вписванията не е подала отговор по жалбата.
Софийският апелативен съд, след като обсъди оплакванията в жалбата във
връзка с атакувания съдебен акт, от фактическа и правна страна приема следното:
Окръжен съд - Благоевград е сезиран с жалба от Д. З. П., ЕГН
**********, избран за председател на Сдружение с нестопанска цел „ОБЕДИНЕНА
МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ – ИЛИНДЕН“, против отказ
1
№20211116143951/17.11.2021г. на Агенция по вписванията, постановен по заявление вх.
№20211116143951/16.11.2021г.
При проверката по чл.21 ЗТРРЮЛНЦ длъжностното лице по регистрацията
е приело, че заявлението е по образец съгласно приложение № А15 от Наредба
№1 за водене, съхранение и достъп до търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел /ТРРЮЛНЦ/, към заявлението са приложени
документи, относими към исканото вписване за първоначална регистрация на
сдружението. Дейността на сдружението е определена в частна полза.
Според длъжностното лице по регистрацията – от представените устав и протокол
с взети решения не става ясно и недвусмислено какви са целите на сдружението и
средствата за постигането им - обстоятелства подлежащи на вписване според чл.18, ал.1, т.1
ЗЮЛНЦ. В случая в протокола от учредителното събрание и устава под точки 4, 5 и 7
вместо посочени цели са вменени задължения за държавата.
Заявените за вписване цели на сдружението определят и вменяват задължения
за държавата, което е недопустимо и не следва да бъдат вписани. Начина по който
са формулирани, смисъла в който са употребени и вложеното съдържание в целите
/ чл.5 от Устава/ разкрива несъответствието им с поставените от законодателя
изисквания за дейността на сдружение в частна полза по смисъла на чл.2, ал.1
ЗЮЛНЦ, каквато е възприета в чл.1, ал. 1 от Устава.
Целите на сдружението не съответстват на дейността на същото в частна полза,
по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗЮЛНЦ. Формулировката на целите предполага същите
да бъдат осъществявани в обществена полза, като сдружението е учредено в частна полза.
Не е без значение и разпоредбата на чл.7, ал.2 от Устава, съгласно която член на
организацията може да бъде всяко физическо лице - македонец и македонка. Сдружението
е ориентирано към определена група от хора, чийто членове са граждани на държавата
и притежават отличителна религиозна, езикова, културна или друга характеристика,
различаваща ги от мнозинството от населението. Ето защо и афиширането на такова
малцинство чрез организация - сдружение с нестопанска цел, предназначени
да удовлетворява техни специфични потребности по същество не цели
защита на правата им, доколкото те не са различни от тези на останалите граждани, е
насочено срещу единството на нацията.
Длъжностното лице по регистрацията е приело, че посочените нередовности не могат
да се отстранят по реда на чл.22, ал.5 ЗТРРЮЛНЦ, поради което и на основание
чл.24, вр. с чл.21, т.5 от ЗТРРЮЛНЦ е постановило отказ.
Окръжен съд Благоевград, като е обсъдил представените със заявлението документи,
изводите на длъжностното лице по регистрацията и възраженията в жалбата, е приел,
че обжалвания отказ е валиден и допустим, а разгледан по същество правилен и
обоснован, по следните мотиви:
Отказът за първоначалната регистрация на Сдружение с нестопанска цел
2
„ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ- ИЛИНДЕН“ е законосъобразен, поради
това, че посочените цели, не са в съответствие със закона. В устава на сдружението по точки
са посочени седем цели, които са свързани със защита правата на македонско малцинство.
Един от въпросите, които поставят визираните цели е има ли македонско малцинство
в България и признат ли е от Република България македонски национален
идентитет, за да се приеме, че тези цели не застрашават националната и
обществена сигурност.
Съдът е приел, че правото на сдружаване е неотменимо човешко право, но не и
когато застрашава обществения ред в държавата. Освен това целите по т.3., т.4, т.7 са неясно
формулирани и подлежат на двузначно тълкуване, което е видно и от мотивите на отказа.
На следващо място, в точка 4, 5 и 7 от устава, за целите се вменяват задължения
на държавата Република България, което е недопустимо, още повече по
същността си това не може да се определи като цел на сдружението.
Като допълнителен аргумент, обстоятелствата във връзка с целите на сдружението
подлежат на вписване, съгласно чл.18, ал.1, т.1 ЗТРРЮЛНЦ и при неясната им
формулировка следва да се откаже да бъде регистрирано това ЮЛНЦ създадено в частна
полза.
С жалбата не са представени нови
доказателства. По допустимостта на жалбата:
Жалбата е допустима. Подадена е в срока по чл.25, ал.4 ЗТРРЮЛНЦ, от страна
в първоинстанционното производство, имаща право и интерес от обжалването,
срещу подлежащ на обжалване по силата на чл.25 ЗТРРЮЛНЦ, валиден и допустим съдебен
акт.
По основателността на жалбата:
Разгледана по същество жалбата е неоснователна.
Съгласно Тълкувателно решение № 6 от 15.01.2019г. на ВКС по т.д.№ 6/2017г.,
задължително за съдилищата на основание чл. 130, ал.2 ЗСВ, ограниченията относно обхвата
на дейността на въззивния съд, предвидени в чл.269, изр.второ от ГПК, регламентиращ
т.нар.„ограничен въззив“, не се прилагат в производството по частна жалба, т. е. частното
производство е регламентирано като пълен въззив, при който съдът не е ограничен от
оплакванията в жалбата и служебно проверява всички правно релевантни факти, сам
преценява доказателствата, събрани от първата инстанция, тези представени с частната
жалба и отговора, както и събраните от него, въз основа на което разрешава въпросите,
включени в предмета на производството. При съобразяване на посоченото решение
и разпоредбата на чл.25, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ, според която производството по
обжалване на отказа на длъжностното лице по регистрацията се развива по реда на глава
двадесет и първа „Обжалване на определенията“ от ГПК, съдът служебно извършва
преценка за наличието на предпоставките за вписването на заявените обстоятелствата, без да
е ограничен от основанията за постановения отказ.
3
Заявление вх. № 20211116143951 от 16.11.2021г. е подадено в търговският регистър
и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по
вписванията към министъра на правосъдието, при спазването на предвидените за това
форма и ред.
Заявлението е по образец, съгласно изискването на чл.13, ал.1 ЗТРРЮЛНЦ
и чл.6, ал.1 от Наредба №1 за водене, съхранение и достъп до търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел /Наредба № 1/– приложение
№ А15 от Наредба №1.
На основание чл.18, ал.1, вр. с ал.3 от ЗЮЛНЦ, заявеното обстоятелство подлежи на
вписване – първоначална регистрация на Сдружение с нестопанска цел „ОБЕДИНЕНА
МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ – ИЛИНДЕН“.
Заявлението изхожда от оправомощено лице, съгласно чл.15, ал.1, т.4 и ал.4, изр.1
ЗТРРЮЛНЦ – адвокат Р. М. Б., упълномощен от Д. З. П., ЕГН **********, избран за
председател на Сдружение с нестопанска цел „ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА
ОРГАНИЗАЦИЯ – ИЛИНДЕН“, с пълномощно приложено към заявлението.
Към заявлението са приложени всички документи необходими документи, но същите
не установяват съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието
му със закона, поради което правилно и законосъобразно като краен резултат
длъжностното лице по регистрацията е постановило мотивиран отказ, в съответствие с
правомощията си по чл.24, ал.1, изр.1 ЗТРРЮЛНЦ, вр. с чл. 21, т.5 ЗТРРЮЛНЦ,
потвърден с обжалваното решение от окръжния съд по седалището на юридическото лице с
нестопанска цел, постановено на основание чл.25, ал.4 ЗТРРЮЛНЦ.
Със заявлението е представен протокол от учредително събрание на Сдружение
с нестопанска цел „ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ – ИЛИНДЕН“
от 06.11.2021г. в гр.Сандански, без да е посочен час и място на провеждане на
събранието, което е необходимо за да може да бъде извършена преценка за наличието на
едновременно изразена воля от страна на необходимия брой учредители, като изискване за
валидно учредяване на сдружението /чл.19 ЗЮЛНЦ/. В случая представянето на подписван
протокола от учредителите не преодолява констатирания пропуск, тъй като не
установява присъствието на учредителите по едно и също време на едно и също място,
съответно единодушното взимане на решения по точките по посочения дневен ред, правната
последица от които е валидното учредяване на сдружението. Предвид изложеното
следва извод, че така съставеният и представен със заявлението протокол не доказва
валидно учредяване на сдружението, което е достатъчно основание да се откаже
регистрацията на сдружението.
Настоящият състав на съда счита, че приетият устав на сдружението не отговаря
от външна страна на изискванията на чл.20, т.10 ЗЮЛНЦ – да съдържа правилата
относно възникването и прекратяването на членството, както и реда за уреждане на
имуществените отношения при прекратяване на членството, което е самостоятелно
4
основание за отказ на исканата регистрация. В чл.7, т.3 от устава е посочено, че членове на
сдружението се приемат „чрез подаване на молба за членство от местната
организация на редовно свикано събрание в присъствието на кандидата с обикновено
мнозинство от присъстващите“. От тази редакция на посочената разпоредба не става ясно
кой подава молбата за членство – кандидата или местната организация, и до кой орган на
сдружението се подава молбата – до редовно свикано общо събрание на сдружението или до
редовно свикано общо събрание на местната организация, съответно кой орган на
сдружението с обикновено мнозинство от присъстващите приема кандидата за член
на сдружението.
В чл.8, ал.6 от устава е посочено, че „имуществените отношение между
изключения член и сдружението след прекратяване на членството се уреждат по реда
на ЗЗД и ГПК“, което така формулирано е бланкетно и неясно, а и не е определен реда
за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството в
хипотезата на чл.8, ал.1 от устава – чрез писмено известяване от члена до местната
организация или до управителния съвет, и в хипотезата на чл.8, т.2 от устава – при
автоматично прекратяване за неплатен членски внос повече от три месеца.
Изложеното изключва необходимостта от преценка за законосъобразност на целите
на сдружението, предвид изложените мотиви от длъжностното лице по регистрацията
и от първоинстанционния съд, тъй като разрешението по този въпрос не може да
обоснове промяна в направените изводи.
Констатираните нарушения при учредяване на сдружението са самостоятелни
основания за отказ на исканата регистрация и не могат да бъдат определени като „пряка
дискриминация на ентическа основа срещу членовете на сдружението“, тъй като не
съставляват пряка или непряка дискриминация, основана на етническа принадлежност по
смисъла на чл.4, ал. 1 от Закона за защита на дискриминацията, а преценка за валидно
учредяване на сдружението, предвид съдържанието на съставените и приети от
учредителите документи, и съответствие на същите от външна страна с императивни
разпоредби на закона, приети в защита на правата на членовете на сдружението.
Предвид горното възраженията в жалбата основани на твърдения, че
„отказа за регистрацията е дискриминационен, тъй като е основан на етническа
принадлежност на учредителите и свързаните с това цели на сдружението – защита
на правата на македонците в България“ и изложените съображения в подкрепа
на становището, че целите на сдружението не противоречат на чл.44, ал.2 от
Конституцията на Република България, са неоснователни.
Поради съвпадане на крайните изводи на окръжния и апелативния съд, обжалваното
решение следва да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно.
По тези мотиви, Софийският апелативен съд
РЕШИ:
5
ПОТВЪРЖДАВА решение № 77 от 01.12.2021г., постановено по т.д.№188/2021г.
на Окръжен съд Благоевград.
Решението не подлежи на обжалване.

Председател: _______________________
Членове:
1._______________________
2._______________________
6