Решение по дело №511/2011 на Окръжен съд - Благоевград

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 23 април 2012 г.
Съдия: Катя Бельова
Дело: 20111200100511
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 7 декември 2011 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ

Номер

22

Година

16.05.2014 г.

Град

Кърджали

В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен Съд - Кърджали

На

05.16

Година

2014

В закрито заседание в следния състав:

Председател:

Веселина Атанасова Кашикова

Секретар:

Прокурор:

като разгледа докладваното от

Веселина Атанасова Кашикова

Фирмено дело

номер

20145100800008

по описа за

2014

година

Производството по делото е по реда чл.595 и сл. от ГПК във вр. с чл. 18 от Закона за юридическите лице с нестопанска цел.

Постъпило е заявление от Председателя на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация по туризъм Перперикон – гр.Кърджали” със седалище и адрес на управление в гр. Кърджали, за вписване в надлежния регистър на съда на учредeното сдружение.

Представен със заявлението е протокол от проведено на 28.01.2014 година учредително събрание, на което двадесет и пет учредители - девет физически и шестнадесет юридически лица - са взели решения за учредяване и регистрация на сдружение с нестопанска цел „Асоциация по туризъм Перперикон – гр.Кърджали”, гр. Кърджали, за осъществяване на дейност в обществена полза, като са определили наименованието, седалището, целите и средствата за постигането им, вида на дейност съгласно чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, предмета на дейност, органите на управление и правомощията им, правилата относно начина на представителство на сдружението, реда на възникване и прекратяване на членството, срока на действие на сдружението, прекратяване на същото и разпределяне на имуществото. Приет е Устав на сдружението с нестопанска цел, подписан от всички учредители и са избрани ръководни органи, както и е избран председател, който да представлява сдружението. Представен е нотариално заверен образец от подписа на управителя на УС. Внесена е дължимата държавна такса за вписването.

С оглед на изложеното, съдът намира, че искането за вписване на учреденото сдружение с нестопанска цел е основателно и следва да се впише, поради което и на основание чл.597 и чл. 595 от ГПК във връзка с чл.18 от ЗЮЛНЦ

Р Е Ш И :

ВПИСВА в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел /сдружения и фондации/ при Кърджалийския окръжен съд учреденото сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „Асоциация по туризъм Перперикон – гр.Кърджали”, с изписване на наименованието на английски език: “Perperikon Tourist Association - Kardzhali”, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, обл.Кърджали, ул. “Отец Паисий” №12 и неограничено със срок. Цели на сдружението: Да съдейства за националното, регионалното и местното развитие и утвърждаване на туризма, за повишаване на конкурентноспособността и ефективността на хотелиерството, ресторантьорството, туроператорската и турагентската дейност, както и на другите дейности, свързани с туризма. Да съдейства за повишаване на качеството на българския туристически продукт, професионалното обучение и квалификацията на кадрите в туристическия отрасъл. Да съдейства за балансиране на интересите на работодателите и на заетите лица областта на туризма. Да защитава икономическите, правните и професионалните интереси на субектите, осъществяващи дейност в областта на туризма, хотелиерството и ресторантьорството. Да взаимодейства с изпълнителната власт, с местните власти, както и с други национални и частни организации и сдружения за формулиране на насоки и ефективни политики за насърчаване на развитието на туристическата индустрия, хотелиерството и ресторантьорството и други дейности, свързани с туризма за подобряване на тяхната конкуретноспособност. Да насърчава и подпомага развитието на туристическата индустрия на международните пазари, да подобрява уменията на заетите в областта на туризма и да съдейства за навлизане на нови пазари на местните компании, чрез развитие на качеството на продуктите им, маркетинг и финансови инициативи. Да проучва и да предоставя публично информация за провеждани в страната и в чужбина изложения, конференции, семинари и други изяви за популяризиране на туристическия бизнес в областта и да подпомага участието на своите членове и на други субекти в подобни прояви. Да информира осъществяващите дейност в областта на туризма за промените в законодателството, свързани с развитието на туризма на регионално, национално и интернационално ниво. Да подпомага развитието на деловите взаимоотношения, както между членовете на сдружението, така и с чужди партньори, с цел намиране на нови пазари и други взаимодействия. Да членува и да взаимодейства със сродни регионални, национални и международни организации. Да подпомага и повишава знанията на своите членове и други структури на гражданското общество чрез различни програми за обучение и специални инициативи. Да подпомага изучаването, съхраняването и популяризирането и развитието на българското материално и нематериално културно и историческо наследство и да насърчава своите членове в популяризирането им, като важна стъпка за развитие на туристическия отрасъл. Да подпомага развитието и обогатяването на културния живот на гражданите и туристите в региона, свързан с традиционните български изкуства, занаяти и исторически ценности. Да насърчава членове си, в своята дейност, да представят българската история, богатството и разнообразието на традиционните български изкуства, както и да представя по достоен начин хората които ги практикуват, да способства за издигане имиджа на българската традиционна култура.

Средства за постигане на целите: Изготвяне на мотивирани и обосновани становища по проекти на нормативни актове, регламентиращи въпросите на туристическото обслужване, туроператорската дейност, хотелиерството и ресторантьорството, както и чрез свои представители участва в работни групи за тяхното обсъждане; Изготвяне и отправяне на предложения пред компетентните органи за регламентиране по нормативен ред на въпроси от съществено значение за общите професионални, икономически и социални интереси на членовете на сдружението и на други сродни организации; Проучване на възможностите за финансиране на проекти в областта на туризма и процедурите, свързани с европейски и национални субсидии за развитие на алтернативни форми н туризъм; Участие в дискусии на местно и национално ниво с цел активното развитие на туристическите услуги и популяризирането им в страната и чужбина; Проучване и анализиране на пазарните условия в сферата на туризма, събира информация и статистически данни и ги предоставя на работещите в областта на туризма; Съдействие за подобряване на деловите отношения между своите членове и други сродни организации чрез организирането на срещи, семинари, конференции и други подобни в страната чужбина с цел обмяна на мнения и откриване на общи решения за проблемите на членовете на сдружението, както и с цел формулиране на общи позиции по въпроси от общ, отраслов или местен интерес там, където това се налага от обстоятелствата или обслужва колективния интерес на членовете на сдрпужението; Проучване и информиране на членове на сдружението за развитието на пазари на туристически услуги; Осъществяване на контакти и представителни функции пред чужди и международни организации, участва в международни обединения на подобни асоциации и международни организации или органи с цел защита интересите на туристическата индустрия на регионално и национално ниво; Сътрудничество с европейски организации и със съответните професионални сдружения организации в България и чужбина, особено в страните от Европейския съюз; Изготвяне на програми за управление и усвояване на средства от европейските фондове и по европейски програми в сферата на туризма; Подпомагане професионалната реализация на младежи и социално слаби групи чрез обучителни програми, отпускане на стипендии и откриване на работни места в областта на туризма, хотелиерството и ресторантьорството; Осигуряване, споделяне и размяна на информация и добри практики от български международни компании и организации в областта на туризма и популяризирането на културно- историческо наследство; Обучение на членовете на сдружението в приемането и развиването на социално-отговорните практики и прилагането им в ежедневната работа; Публикуване на информации във връзка с дейността на сдружението, за нуждите членовете и други страни, проявяващи интерес към социално-отговорните практики; Събиране, анализ и разпространение на информация в медийното пространство за своята и дейността на членовете си; Провеждане на собствени маркетинг-проучвания и предоставяне на резултатите от тях на членовете на сдружението; Организиране на семинари, кръгли маси и конференции; Сключване и изпълнение на договори със стратегически сътрудници, с цел директно или индиректно въздействие върху положителното развитие на целите му; Оказване на подкрепа на компании в планиране и организиране на социално-отговорни кампании, чрез осигуряване на специалисти, информация, лобисти, организиране на събития и пресконференции, подкрепа в медийната разгласа и др.; Осъществяване самостоятелни или съвместно с други български или чуждестранни институции или организации, юридически и физически лица на законно допустими мероприятия за обмен на информация и сътрудничество; Издаване на брошури, бюлетини и др. рекламни материали и дейности за популяризиране дейността на сдружението, културно и историческото наследство, традиционните български изкуства, занаяти, историческите ценности, българската традиционна култура; Подпомагане и организиране на културно-масови прояви, свързани с развитието и обогатяването на културния живот на гражданите и туристите в региона, свързани също с традиционните български изкуства, занаяти и исторически ценности.

Предмет на дейност: на основната дейност: Осъществяване на обществено –полезна дейност за развитие, утвърждаване и повишаване на конкурентноспособността на местния туризъм, хотелиерството, ресторантьорството,туроператорската и турагенстката дейност,както и на другите дейности, свързани с туризма; Защита на икономическите, правните и професионалните интереси на субектите, осъществяващи дейност в областта на туризма, хотелиерството и ресторантьорството; Подпомагане изучаването, съхраняването и популяризирането на културно и историческо наследство ; на допълнителната дейност: организиране и провеждане на тематични семинари, конференции и курсове за обучение на специалисти; Разработване на проекти и услуги за проучване на туристическите пазари, мениджмънт и конкурентноспособност; Издаване и разпространение на информационни материали; Друга стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната дейност, за която сдружението е регистрирано, като например: издателска и разпространителска, информационно-консултантска дейност, рекламна дейност, посредническа и комисионерска дейност, произвоõствена и търговска дейност с произведения на традиционни изкуства и занаяти, мениджърска и импресарска дейност за културни мероприятия,свързани с българските изкуства и култура, традиции, организирани курсове,представяния, творчески работилници и семинари, изследователска и проучвателска дейност в областите, предмет на българската фолклористика и етнология, както и популяризиране на тези дейности чрез публикуване в медиите и печата,обучения на чуждестранни граждани – туристи в различни дейности, предмет на българското културно наследство, развиване и популяризиране на културен туризъм и междукултурен обмен, разпространение на аудио- и видеоматериали,свързани с българските природни забележителности, бит и традиционна култура, както и продуциране на филми в тази област. Членство: Членуването в сдружението е доброволно. Право на членство имат български и чуждестранни юридически лица, както и физически лица, които имат качеството на търговец, представени в област Кърджали, с предмет на дейност туристически услуги, хотелиерство, ресторантьорство, както и такива, осъществяващи други сродни и/или подпомагащи туризма дейности. Придобиване на членство - Членовете на сдружението се приемат от Управителният съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, придружена от документ, потвърждаващ статута на юридическо лице, извършващо дейност в сферата на туризма и/или сродни дейности.

Управителният съвет разглежда молбата и взема решение в едномесечен срок. Приемане на нови членове става с явно гласуване и обикновено мнозинство. Управителният съвет има право да отложи своето решение по молбата, за да изиска допълнителна информация от кандидата. За личен принос и заслуги в развитието на сдружението, Управителния съвет може да отличава с почетно членство. Прекратяване на членство - Членството се прекратява: С едностранно волеизявление до сдружението; С прекратяване на статута на члена на извършващ дейност в областта на туризма; С прекратяването на юридическото лице - член на сдружението; С изключване; При отпадане.

Органи на сдружението: Органите на Сдружението са Общо събрание и Управителен съвет. Общо събраниеВ Общото събрание участвуват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Компетентност на Общото събрание: Изменя и допълва Устава на сдружението; Приема други вътрешни актове; Преобразува и прекратява сдружението; Избира и освобождава членовете на Управителния съвет; Назначава и освобождава регистрирани одитори; Одобрява годишния финансов отчет; Приема и изменя размера на встъпителните вноски и годишния членски внос; Назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност; Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство; Приема основните насоки и програми за дейността на сдружението; Приема бюджета на сдружението; Приема отчета за дейността на Управителния съвет; Отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението; Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет. Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет, който определя обема на представителната власт на своите членове. Управителният съвет се избира в състав от девет членове - физически и/или юридически лица. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 2 (две) години. Член на Управителния съвет може да бъде физическо или юридическо лице. Права и задължения на Управителния съвет: Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо с вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове; Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните както на сдружението, така и на неговите членове и след като престанат да бъдат членове на съвета; Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател и Зам.председател от членовете си; Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението; Приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението; Взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година; Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението; Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението; Подготвя и внася в общото събрание проект на бюджет; Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; Приема и изключва членове на сдружението, Избира почетни членове; Взема решение за участие на сдружението в други организации; Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

Имущество: Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове. Сдружението може безвъзмездно да разходва имуществото и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ. За безвъзмездно разходване на имуществото на сдружението в полза на лицата по чл. 41, ал.З ЗЮЛНЦ е необходимо мотивирано решение на Общото събрание с квалифицирано мнозинство от 2/3 с всички негови членове.

Прекратяване: Сдружението се прекратява по решение на Общото събрание или с решение на Окръжния съд в определените от ЗЮЛНЦ случаи. Прекратяването на сдружението, неговата ликвидация, разпределянето на имуществото, както и заличаването на сдружението от окръжния съд по седалището му се извършват при спазване изискванията на чл. 14,15 и 16 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Членове на Управителния съвет на сдружението са: 1.„Арпезос” АД, с ЕИК *********, представлявано от Стамен Иванов Дафинов, с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Кърджали, бул. „Христо Ботев”; 2.”Меаца” ЕООД, с ЕИК *********, представлявано от инж. Фахри Фахри Идриз, с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Кърджали, кв. „Възрожденци”, бл. 58, вх. В, ет. 3, ап. 39; 3.„Крест Вю” ЕООД, с ЕИК *********, представлявано от Дарина Алексиева Зотева, с ЕГН **********, с постоянен адрес: с. Кирково, общ. Кирково, ул. „Беломорска” 12; 4. „Идеалфешън” ООД, с ЕИК *********, представлявано от Сабахатин Сали Емин, с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Джебел, ул. „Антарктида”' 2; 5. „Емс турс” ООД, с ЕИК *********, представлявано от Сейхан Хълми Мехмед, с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Кърджали, бул. „България” 33; 6.ЕТ „Байнебах - Байрам Юсеин”, с ЕИК *********, представлявано от собственика Байрам Сейдали Юсеин, с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Кърджали, ул. „Димитър Маджаров” 26; 7.Кръстина Ангелова Чорбаджийска, с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Кърджали, ул. „Кубрат” 7, бл. „Рила” 5; 8. Филип Стефанов Стефанов, с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Кърджали, ул. „Миньорска” 6, бл. „Роза” и 9. Георги Тонев Кючуков, с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Кърджали, кв. „Възрожденци”, бл. 40, вх. В, ап. 39.

Сдружението се представлява от Управителния съвет: 1.„Арпезос” АД, с ЕИК *********, представлявано от Стамен Иванов Дафинов, с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Кърджали, бул. „Христо Ботев”; 2.”Меаца” ЕООД, с ЕИК *********, представлявано от инж. Фахри Фахри Идриз, с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Кърджали, кв. „Възрожденци”, бл. 58, вх. В, ет. 3, ап. 39; 3.„Крест Вю” ЕООД, с ЕИК *********, представлявано от Дарина Алексиева Зотева, с ЕГН **********, с постоянен адрес: с. Кирково, общ. Кирково, ул. „Беломорска” 12; 4.„Идеалфешън” ООД, с ЕИК *********, представлявано от Сабахатин Сали Емин, с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Джебел, ул. „Антарктида”' 2;5. „Емс турс” ООД, с ЕИК *********, представлявано от Сейхан Хълми Мехмед, с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Кърджали, бул. „България” 33; 6.ЕТ „Байнебах - Байрам Юсеин”, с ЕИК *********, представлявано от собственика Байрам Сейдали Юсеин, с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Кърджали, ул. „Димитър Маджаров” 26; 7.Кръстина Ангелова Чорбаджийска, с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Кърджали, ул. „Кубрат” 7, бл. „Рила” 5; 8. Филип Стефанов Стефанов, с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Кърджали, ул. „Миньорска” 6, бл. „Роза” и 9. Георги Тонев Кючуков, с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Кърджали, кв. „Възрожденци”, бл. 40, вх. В, ап. 39.

Председател на Управителния съвет на сдружението е инж. Фахри Фахри Идриз, с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Кърджали, кв. „Възрожденци”, бл. 58, вх. В, ет. 3, ап. 39.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: