Определение по дело №229/2020 на Окръжен съд - Габрово

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 6 юли 2020 г. (в сила от 6 юли 2020 г.)
Съдия: Полина Пенкова Пенкова
Дело: 20204200500229
Тип на делото: Въззивно частно гражданско дело
Дата на образуване: 29 юни 2020 г.

Съдържание на акта Свали акта

                                                           О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                  гр.Габрово, 06.07.2020г.

                                       В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          ГАБРОВСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в закрито заседание на шести юли през две хиляди и двадесета година, в състав :

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :  П.Пенкова

                                                           ЧЛЕНОВЕ : К.Големанова

                                                                               С.Миланези

като разгледа докладваното от съдия Пенкова в.ч.гр.д.№229 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното :

          Производството е по реда на чл.577 от ГПК във връзка с чл.274 и сл. от ГПК.

 Образувано е  по частна жалба на ЕТ "Агро-Светлозар Дичевски",подадена чрез процесуалния представител адв.Г. срещу определение №2 12.06.2020г. на съдия по вписванията при РС Дряново, с което е постановен отказ да впише договор за наем на земеделска земя  по молба вх.№218/12.06.2019г.

          В жалбата се твърди, че постановеният отказ е неправилен и незаконосъобразен. При постановяване на определението си съдията по вписванията бил приложил закона по начин, както намери за добре само и единствено, за да бъде постановен отказ за вписване, без нужната мотивировка и анализ на представените по преписката доказателства. Съдията по вписванията се е отклонил от разясненията, дадени в т.6 на ТР№7/2013г. на ОСГТК на ВКС. Проверката на съдията по вписванията се ограничава до това дали актът подлежи на вписване, съставен ли е в изискуемата форма и дали има предвиденото в ПВ съдържание. Съдията по вписванията не разполага с правомощия да извършва проверка на материалноправните предпоставки на акта, освен ако това не е изрично предвидено в закон. Мотивите в обжалваното определение са вътрешно противоречиви  и неясни относно извода, че заявлението за вписване на договора е подадено от лице без представителна власт, като са изложени три взаимно изключващи се тези. Твърди се, че заявлението е подадено от ЕТ“Агро – Светлозар Дичевски“, гр.Варна ,представлявано от собственика С. И. Д. , който има право да иска вписване на договора, като заинтересовано лице. Приетото от съдията по вписванията, че представения за вписване договор за наем на земеделска земя не отговаря на чл.6,ал.1,б „а“ от ПВ – не е посочен номера на фирменото дело и съда по регистрация на търговеца, не е съобразено с правната регламентация на ЕИК. Незаконосъобразно  в постановения отказ е прието ,че представените скици на недвижимите имоти са  с изтекъл срок на валидност, който е 6 месеца. Този извод не е съобразен с Наредба №РД-02-20-4/11.10.2016г. за предоставяне на услуги  от кадастралната карта и кадастралните регистри. Съдията по вписванията може да откаже вписване само ако актът не подлежи на вписване, не е съставен съобразно изискванията на закона за форма и ако няма необходимото съдържание.

 Моли съда да отмени обжалваното определение и да постанови друго, с което да разпореди да се впише договора за наем на земеделска земя ,заявен за вписване с молба №218/12.06.2020г.

Въззивният съд, като обсъди доводите на жалбоподателя и взе предвид материалите, съдържащи се по преписката на СВ при РС Дряново, намира следното:

Жалбата е подадена в срок ,от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване акт, предвид на което е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

          В СВ при РС Дряново е депозирано заявление с вх. рег.№218/12.06.2020г.  от ЕТ „АГРО – Светлозар Дичевски“, ЕИК********** , с  искане да бъде вписан договор за наем на земеделска земя в землището на с.Керека и с.Туркинча ,общ.Дряново. Представен е екземпляр от договор  за наем за  срок от три стопански години, сключен между П. Н. П. - като наемодател и ЕТ „Агро – Светлозар Дичевски“-като наемател, действащ чрез пълномощника си И. Ц. Д., който договор е с нотариална заверка на подписите. Приложен е документ за внесена държавна такса и скици на ПИ.

          С обжалваното определение е постановен отказ да бъде вписан посочения по-горе договор.

          За да постанови обжалваното определение съдията по вписванията е приел следното :

            - Представеният за вписване договор за наем на земеделска земя не отговаря на изискванията на чл.6,ал.1,б“а“ от ПВ .Когато една от страните е търговец или юридическо лице се посочват фирмата /наименованието/ и организационната форма , посочват се и съда по регистрация,номерът на фирменото дело. В представения договор това съдържание липсва

          - Не е спазено и изискването на чл.6,ал.1,б“б“ от ПВ като в представения  акт липсва датата и мястото на издаване  договор за наем на земеделска земя.

          - Не са изпълнени изискванията на чл.77,ал.1,т.3 и т.4 ЗКИР – за опис на недвижимите имоти и за посочване идентификатора на недвижимите имоти от кадастъра.

-   Не е приложено пълномощно към заявлението.

           - Представянето на два броя скици на имоти по договора между регистрирането на искането за вписване и произнасянето на съдията.

- Приложените скици са издадени  2011г. от СГКК – Габрово, преди влизане в сила на Наредба №РД-02-20-4/11.10.2016г. за предоставяне на услуги  от кадастралната карта и кадастралните регистри. За тези скици е определен 6 месечен срок на валидност, който е изтекъл на 27.07.2011г.

Постановеният отказ е незаконосъобразен.

Съгласно установената практика на ВКС / опр. № 102 от 11.06.2019 г. на ВКС по ч. гр. д. № 1093/2019 г., II г. о , опр. №219 от 14.12.2017г. на ВКС, ІІг.о по ч.гр.д. № 4155/2017г. и др/,както и т.6 от ТР № 7/2013 г. по тълк. д. № 7/2012 г., ОСГТК, проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл. 32а, ал. 1 от Правилника за вписванията относно това, дали представеният за вписване акт отговаря на изискванията на закона, се ограничава до преценката, дали актът подлежи на вписване, спазени ли са изискванията за форма и има ли предвиденото в ПВ съдържание. Не се проверяват материалноправните предпоставки на акта, освен в изрично определени в закона случаи. Проверката на съдържанието на акта, която дължи съдията по вписванията, е в две насоки: идентификация на страните /чл. 6, ал. 1, б. "а" ПВ/ и идентификация на имота /чл. 6, ал. 1, б. "в" ПВ/. Само ако законът изрично натоварва съдията по вписванията да действа в качеството на нотариус, той може да извършва проверката от правомощията на последния . В случая относно договорите за наем на земеделска земя ,със срок по-дълъг от една година, с такива правомощия съдията по вписвания не е натоварен ,предвид разпоредбата на чл.4б от ЗСПЗЗ.

Процесният  договор за наем на земеделска земя, който е със срок по-дълъг от една година, подлежи на вписване в СВ според изискването на чл.4б,ал.3 ЗСПЗЗ и чл.4, б”е” ПВ. Същият е сключен в изискуемата по чл.4б,ал.1 ЗСПЗЗ писмена форма с нотариално удостоверяване  на подписите на страните.

Заявлението за вписване на договора в СВ вх.№218/12.06.2020г. е подадено от  ЕТ „Агро – Светлозар Дичевски“,като в него не е посочено да е подадено чрез пълномощник, с оглед на което констатациите на съдията по вписванията ,че не е приложено пълномощно към него  не кореспондира с вписаните в заявлението данни за неговия подател.

Неоснователно е приетото от съдията по вписванията, че представеният за вписване договор за наем на земеделска земя не отговаря на задължителното съдържание по чл.6,ал.1,б“а” от ПВ. В договора наемателят ,който е едноличен търговец, е индивидуализиран както със своето наименование и правноорга низационна форма –  ЕТ „Агро- Светлозар Дичевски“, така и с посочване на ЕИК.

В случая се иска вписване на договор,за който са приложими както общите правила на ЗЗД, и в частност чл.14 от ЗЗД, така и чл.4а,чл.4б ЗСПЗЗ .С разпоредбата на  чл.4б,ал.1 ЗСПЗЗ по отношение договора за наем на земеделска земя със срок, по –дълъг от една година, е въведено изискването  да се сключи в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите на страните, извършени едновременно. Представеният за вписване договор за наем на земеделска земя е с нотариална заверка на подписите на страните. Нотариалното удостоверяване на подпис доказва, че частният документ изхожда от лицето, чийто подпис нотариусът е удостоверил и едновременно с това – че към деня на подписа частният документ е съществувал. По тази причина всяко нотариално удостоверяване на подпис едновременно е и нотариално удостоверяване на датата, на която частният документ е подписан. В случая нотариалното удостоверяване на подписите на страните по процесния договор е извършено на 10.06.2020г. с рег.№2906 от пом.нотариус И.  по заместване  при Г. С. нотариус  в район Великотърновски РС ,рег.№347.

В процесния договор имотите са идентифицирани с посочване на землището, в което се намират,площта и техните идентификатори /съответ стващи на отразените в приложените скици на ПИ на СГКК-Габрово/. Идентификаторът е уникален номер, който се дава на всеки недвижим имот – обект на кадастъра и включва кода по ЕКАТТЕ на населеното място, в чиято територия попада имота, номер на кадастрален район по кадастралната карта и номер на поземления имот. Следователно, за да бъде идентифициран един имот е достатъчно да бъде посочен неговият идентификатор.

Неоснователно е прието от съдията по вписванията ,че приложените скици, издадени   от СГКК-Габрово през 2011г., са изгубили своята валидност и не са актуални към датата на вписването. Както в Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. (обн. ДВ. бр. 4 от 2017 г.) за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, така и в Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ.бр. 83 от 2016 г.),няма правна норма за предоставяне услуга за презаверка на скица или схема, както  и разпоредба, която да предвижда ,че издадените до  влизане на тези наредби скици от СГКК, за които е изтекъл 6 месечен срок, се считат невалидни. Издадените от СГКК скици /схеми/,независимо от датата на издаването им ,при действащата нормативна уредба са валидни до настъпване на изменение в данните за имота, за който е издадена скицата. В случая нито се твърди ,нито е констатирано наличие на  промени в данните за имотите ,за които са приложени издадени от СГКК скици  към процесния договор за наем на земеделска земя.

Предвид изложеното съдът прие, че обжалваният отказ на  съдия по вписванията при РС Дряново е незаконосъобразен и следва да бъде отменен.

          Водим от горното, съдът

                                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

          ОТМЕНЯ отказа на съдия по вписванията при РС Дряново, обективиран в определение №2/12.06.2020г., постановен по  заявление вх.№218/12.06.2020г. по описа на СВ при РС Дряново, подадено от ЕТ „Агро – Светлозар Дичевски” за вписване на Договор за наем на земеделска земя  в землището на с.Керека и с.Туркинча ,община Дряново , като :

          ВРЪЩА преписката на съдия по вписванията при РС Дряново за вписване на представения със заявление вх.№218/12.06.2020г. Договор за наем на земеделска земя  в землището на с.Керека и с.Туркинча,община Дряново.

           ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на обжалване.

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                          ЧЛЕНОВЕ :