Разпореждане по дело №6325/2024 на Софийски районен съд

Номер на акта: 6092
Дата: 15 май 2024 г. (в сила от 15 май 2024 г.)
Съдия: Яна Цветанова Димитрова
Дело: 20241110206325
Тип на делото: Административно наказателно дело
Дата на образуване: 7 май 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 6092
гр. София, 15.05.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 12-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на
петнадесети май през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател:ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА
като разгледа докладваното от ЯНА ЦВ. ДИМИТРОВА Административно
наказателно дело № 20241110206325 по описа за 2024 година

намери за установено следното:
Производството е образувано по повод жалба вх.№ ООА24-ГР94-1580/29.03.2024г. от
Р. С. Ц. с ЕГН ********** и адрес в гр. София, ул.“Йоан Екзарх“ № 22, ет. 6, , чрез
пълномощника – адв. С. Е. с адрес в гр. София, ул.“Славянска“ № 29А, ет. 5, офис 19 срещу
Наказателно постановление № СОА24-РД11-132 от 06.02.2024 г., издадено от кмет на СО, с
което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл. 178е от
Закон за движението по пътищата(ЗДВП) – глоба в размер на 50 лева за нарушение на чл.
94, ал. 3 от ЗДВП.
Делото е подсъдно на СРС.
Не са на лице основания за спиране или прекратяване на административно
наказателното производство.
Следва да бъде допусната до разпит в качеството на свидетел , Д. Г. при режим на
призоваване по месторабота.
Следва да се изиска от АНО да представи по делото заверена схема(скица) на
пространството пред № 22 на ул.“Йоан Екзарх“ в гр. София към 17.11.2023г.
Налице са предпоставките за насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно
заседание.

Водим от горното и на основание чл. 61 и сл. от ЗАНН съдията-докладчик

РАЗПОРЕДИ:
1

1.НАСРОЧВАМ делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 05.06.2024г.
от 10:30 часа, за която дата и час да се призоват АНО , жалбоподателят и процесуалния му
представител, и да се уведоми СРП за преценка по чл. 62 от ЗАНН.
2.УКАЗВАМ на страните и СРП, че присъствието им в съдебно заседание не е
задължително.
3.УКАЗВАМ на жалбоподателя, че в производството пред районния съд може да се
представлява от адвокат.
4.УКАЗВАМ на АНО, че в производството пред районния съд може да се
представлява от адвокат, юрисконсулт или друг служител с юридическо образование.
5. ДОПУСКАМ до разпит в качеството на свидетел , Д. Г. при режим на призоваване
по месторабота.
6. ДА СЕ ИЗИСКА от АНО да представи по делото заверена схема(скица) на
пространството пред № 22 на ул.“Йоан Екзарх“ в гр. София към 17.11.2023г.
Разпореждането не подлежи на обжалване .

Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2