Решение по дело №459/2009 на Окръжен съд - Благоевград

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 16 декември 2009 г.
Съдия: Величка Борилова
Дело: 20091200500459
Тип на делото: Въззивно гражданско дело
Дата на образуване: 16 май 2009 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ

Номер

44

Година

05.10.2009 г.

Град

Кърджали

В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен Съд - Кърджали

На

10.05

Година

2009

В закрито заседание в следния състав:

Председател:

Деян Георгиев Събев

Секретар:

Прокурор:

като разгледа докладваното от

Деян Георгиев Събев

Фирмено дело

номер

20075100800142

по описа за

2007

година

и за да се произнесе, взе пред вид:

Производството е по чл. 595 и сл. от ГПК, във вр. с чл.18 и сл. от ЗЮЛНЦ.Постъпило е заявление от Председателя на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел с наименование „Херакъл - 1” - гр. Кърджали за вписване по партидата на сдружението на новонастъпили обстоятелства в регистрацията на същото, а именно: промяна в определянето на сдружението като такова за извършване на общественополезна дейност, както и изменения и допълнения на Устава на сдружението.

Към заявлението е представен протокол от проведеното на 09.09.2009 год. Общо събрание на сдружението, от който е видно, че с изискуемото от закона и Устава мнозинство е взето решение за приемане на изменения и допълнения на Устава на сдружението, подробно описани в протокола. Видно е също, че едно от измененията в Устава касае промяна в определянето на сдружението от извършващо дейност в частна полза, в такова за извършване на общественополезна дейност, което обстоятелство подлежи на самостоятелно вписване, на основание чл. 18 ал.1 т.4 от ЗЮЛНЦ. Представени са към заявлението и доказателства за законосъобразното свикване и провеждане на Общото събрание - Протокол от проведено на 07.08.2009 год.заседание на УС на сдружението, на което е взето решение за свикване на 09.09.2009 год. на Общо събрание на същото, с посочен в протокола дневен ред; както и покана, връчена на всички членове на сдружението. Приложени са Протокол от проведено на 07.07.2009 год.заседание на УС на сдружението, на което е взето решение за свикване на 07.08.2009 год. на Общо събрание на сдружението с дневен ред - приемане на нови членове; покана за така свиканото Общо събрание, връчена на членовете на сдружението; Протокол от проведено на 07.08.2009 год. Общо събрание на сдружението, на което са били приети двама нови членове /като по този начин членовете на сдружението възлизат на 7 бр. физически лица/; както и 2 бр. заявления от новите членове, удостоверяващи желанието им да бъдат приети за членове на сдружението и заявленията им, че са запознати с Устава на същото и приемат разпоредбите му. Към заявлението е приложен подписан от членовете на сдружението препис от Устава му, съдържащ всички изменения и допълнения. Внесена е и дължимата държавна такса.

При тези доказателства, съдът намира, че са налице условията за вписване на заявените промени по партидата на сдружението.

Водим от изложеното и на основание чл.596 и чл.597 от ГПК, във вр. с чл. 18 от ЗЮЛНЦ, Окръжния съд

Р Е Ш И:

ВПИСВА в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел /сдружения и фондации/ при Кърджалийския окръжен съд, том 3, peг.5, стр.158, парт.79, пореден № 3 на вписване, следните промени в регистрацията на Сдружение с нестопанска цел с наименование „ХЕРАКЪЛ - 1”, със седалище и адрес на управление - гр.Кърджали, бл. „Славей” № 3, ап.6, а именно:

1. ОПРЕДЕЛЯНЕ на сдружението като такова за извършване на ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ;

2. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ в Устава на сдружението, както следва:

В чл.6 изр.първо се променя така: „Сдружението осъществява дейността си в Обществена полза, като ще разходва имуществото си за:”, като останалата част на текста се запазва без промени;

В чл.22 се създава нова т.14, със следното съдържание: „Взема решения за безвъзмездно изразходване на имуществото си при условията на чл.41 от ЗЮЛНЦ.”;

В чл.31 изр.второ се добавя израза: „ и по т.14, когато е в полза на лицата по чл.41 ал.З от ЗЮЛНЦ.”;

В чл.37 ал.1 се добавя изречението: „За протоколите от заседанията се води нарочна книга.”; и

В чл.43 се добавя нова т.7: „организира изготвянето на отчета на сдружението по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ и представянето му в Централния регистър за юридическите лица с нестопанска цел.”

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: