Протокол по дело №1/2024 на Апелативен съд - Бургас

Номер на акта: 11
Дата: 9 февруари 2024 г. (в сила от 9 февруари 2024 г.)
Съдия: Радостина Костова Калиманова
Дело: 20242001000001
Тип на делото: Въззивно търговско дело
Дата на образуване: 2 януари 2024 г.

Съдържание на акта Свали акта

ПРОТОКОЛ
№ 11
гр. Бургас, 08.02.2024 г.
АПЕЛАТИВЕН СЪД – БУРГАС в публично заседание на осми
февруари през две хиляди двадесет и четвърта година в следния състав:
Председател:Радостина К. Калиманова
Членове:Веселка Г. Узунова

Янко Н. Новаков
при участието на секретаря Станка Ст. Ангелова
Сложи за разглеждане докладваното от Радостина К. Калиманова Въззивно
търговско дело № 20242001000001 по описа за 2024 година.
На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

За въззивника ищец „БОС Енерджи“ ЕООД, редовно призован, се
явява адв. Д., заедно с управителя Б. С. М..
За въззивника ответник „Застрахователна компания Уника“ АД,
редовно призован, се явява юрисконсулт В. Д. М.-И..

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.
ЮРК. И.: Да се даде ход на делото.

Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва, съгласно Определение № 2
от 03.01.2024 г., постановено по настоящото дело.

Постъпила е по изпълнения указанията на съда, дадени с посоченото
по-горе определение, нарочна писмена молба от „Застрахователна компания
Уника“ АД, към която е приложен препис от Общите условия на застраховка
1
„Имущество в малки и средни предприятия“ към датата на процесното
събитие. Последното изменение е от 28.03.2016 г., в сила от 10.05.2016 г.

АДВ. Д.: Поддържаме въззивната жалба. Оспорваме жалбата на
„Застрахователна компания Уника“ АД. Считам, че са налице основанията за
присъждане на претендираните от нас главница, лихви и съдебно-деловодни
разноски. Подробни основания съм изложил във въззивните си жалби и
отговорите към жалбите, поддържам ги. Няма да соча нови доказателства. Да
се приключи събирането на доказателства.

ЮРК. И.: Уважаеми апелативни съдии, поддържам подадената
въззивна жалба в частта, в която е обжалвано първоинстанционното решение.
Подробни съображения съм изложила в подадената въззивна жалба и в
отговора на въззивната жалба на ответната страна. Няма да соча нови
доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът по доказателствата и по направените искания
О П Р Е Д Е Л И:
ПРИЕМА постъпилите по делото с нарочна писмена молба от
„Застрахователна компания Уника“ АД Общи условия на застраховка
„Имущество в малки и средни предприятия“, в редакцията им към 28.03.2016
г., в сила от 10.05.2016 г.
ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства по делото.
ДАВА думата по същество.

АДВ. Д.: Моля уважаемият съд да уважи изцяло исковите претенции и
претенциите за лихви, както и да присъди сторените от доверителя ми
съдебно-деловодни разноски, като моля да ми дадете срок за писмени
бележки, където подробно да изложа своите съображения за основателността
на тези претенции.

2
ЮРК. И.: Уважаеми апелативни съдии, моля за постановяване на
решение, с което исковата претенция да бъде отхвърлена в цялост, тъй като
считаме същата за неоснователна и недоказана в хода на проведеното
производство.
Също ще помоля за срок за писмена защита, в която по-подробно да
изразя съображения.
Представям списък на разноските по чл. 80 ГПК.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението си
в законния срок.

Предоставя на страните едноседмичен срок за изготвяне и представяне
по делото на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.
Заседанието приключи в 10.10 ч.

Председател: _______________________
Секретар: _______________________
3