Решение по дело №375/2020 на Административен съд - Бургас

Номер на акта: 464
Дата: 10 април 2020 г.
Съдия: Даниела Динева Драгнева
Дело: 20207040700375
Тип на делото: Касационно административно наказателно дело
Дата на образуване: 12 февруари 2020 г.

Съдържание на акта Свали акта

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 464                  Година 10.04.2020                Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ-ти състав, на дванадесети март две хиляди и двадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела ДРАГНЕВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.Веселин ЕНЧЕВ 

                                                                                             2.Димитър ГАЛЬОВ

 

Секретаря Йовка Банкова

Прокурор Христо Колев

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 375 по описа за 2020 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба на Л.В.Х. с ЕГН: ********** *** против решение № 1647 от 30.12.2019г., постановено по н.а.х.д. № 5031 по описа за 2019г. на Районен съд Бургас. В жалбата се излагат твърдения, че по време на проверката не е била извършена контролна покупка, поради това, че цялата стока се е намирала в микробус и не е безспорно установено, че е извършвала търговски сделки на едро. Прави искане да се отмени решението, като необосновано и неправилно, произнесено при нарушение на материалния закон и вместо него да се постанови ново, като се отмени наказателното постановление. Прави се и алтернативно искане да се приеме, че в съдебното производство са нарушени правата и́, тъй като не е била надлежно уведомена за съдебното заседание, а въпреки служебния ангажимент на адвоката делото не е било отложено и да се отмени решението и да се върне за ново разглеждане.

Ответникът – Държавна комисия по стоковите борси и тържищата гр.София, редовно уведомена, изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава становище за неоснователност на касационната жалба.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е ненователна.

С обжалваното решение Районен съд Бургас е потвърдил наказателно постановление № 05131/09.10.2019г. на председателя на ДКСБТ, с което на Л.Х. на основание чл.65, ал.1, във връзка с чл.55, ал.2 от Закона за стоковите борси и тържища (ЗСБТ) е наложена глоба в размер на 400,00 лева и на основание чл.65, ал.1, във връзка с чл.57, ал.2 и ал.1, т.2 и т.3 от ЗСБТ е наложена втора глоба в размер на 400,00 лева. За да постанови решението си съдът е приел, че не са допуснати съществени процесуални нарушения при съставянето на АУАН и при издаване на наказателното постановление. Л.Х. се явява продавач на стоково тържище и като такава е следвало да спазва специфичните изисквания на законодателя за сделките сключване на територията на стоковите тържища. Тя е извършвала търговски сделки, с посочените стоки, на територията на стокова борса, без да субект по чл.55, ал.2 от ЗСБТ и не е изпълнила и задълженията си да съхранява и да представи документи за произход, собственост и безопасност на продаваните налични хранителни стоки, съгласно изискванията на чл.57, ал.2, вр. ал.1, т.2 и 3 от ЗСБТ и правилно е била санкционирана. Наложените наказания са в предвидения минимален размер и са съобразени с обществената опасност на деянията, както и че са извършени за първи път. Съдът е обосновал извод и че деянията не могат да бъдат квалифицирани като „маловажен случай” по смисъла на чл.28 от ЗАНН.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Съдебното решение е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените от него мотиви за незаконосъобразност на наказателното постановление се споделят и от настоящия касационен състав.

В случая, по т.1 от наказателното постановление на Л.Х. е наложена глоба в размер на 400,00 лева, на основание чл.65, ал.1, във връзка с чл.55, ал.2 от ЗСБТ. Съгласно чл.55, ал.1 от ЗСБТ, на стоковото тържище и на пазара на производителите се допуска извършването на сделки само с налични храни и цветя, приети на територията им, и на местата, определени за продажби, а съгласно ал.2 сделките по ал.1 се извършват само от търговци, регистрирани при условията и по реда на Търговския закон или на Закона за кооперациите, или от физически лица, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, или от лица, регистрирани по съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Л.Х. е установена да извършва търговски сделки на 26.09.2019г на стоково тържище „Нипеш“ ЕООД, без да е субект по чл.55, ал.2 от ЗСБТ, поради което правилно и́ е наложена минималната санкция предвидена в нормата на чл.65, ал.1 от ЗСБТ.

Видно от събраните в хода на първоинстанционното производство гласни и писмени доказателства, Л. Х. е извършвала продажби на ябълки, праскови и нектарини на стоковото тържище, като самите плодове са се намирали извън микробуса, за което са направени и снимки. Ето защо, правилно е прието, че лицето е извършило вмененото му нарушение, като твърденията, че не е извършвало търговска дейност, защото няма извършена контролна покупка и стоката се е намирала в микробуса са защитна теза, която не се потвърждава от събраните в хода на производството доказателства.

По т.2 от наказателното постановление на Л.Х. е наложена глоба в размер на 400,00 лева, на основание чл.65, ал.1, във връзка с чл.57, ал.2 и ал.1, т.2 и т.3 от ЗСБТ. Съгласно чл.57, ал.1 от ЗСБТ, продавачът на стоково тържище и на пазар на производителите е длъжен да предоставя на купувачите: 1. описание на стоката и документи за нейните качествени характеристики; 2. нормативно изискуемите документи, които придружават стоката, относно нейната безопасност или декларация от производителя, когато такива документи не се издават; 3. документи за произхода и собствеността на стоката и 4. информация за продажната цена, а съгласно ал.2 продавачът на стоково тържище и на пазар на производителите е длъжен да съхранява и предоставя документите по ал. 1, т. 2, 3 и 4. Л.Х. не е притежавала изискващите се в чл.57, ал.1, т.2 и т.3 документи за продаваната стока, съответно не ги е представила на проверяващите, поради което правилно и́ е наложена минималната санкция предвидена в нормата на чл.65, ал.1 от ЗСБТ.

Неоснователно е възражението за допуснати съществени процесуални нарушения в хода на първоинстанционното съдебно производство, тъй като е поискал отлагане на делото поради ангажимент, но същото не е било отложено. Съдът е насрочил открито съдебно заседание на 27.11.2019г. за разглеждане на жалбата на Х.. По делото е постъпила молба с вх.№ 51532/14.11.2019г. от адв.К. за отлагане на делото поради служебен ангажимент. Тази молба е уважена, въпреки, че не са представени доказателства за ангажимента и делото е отложено за 10.12.2019г., за която дата страните са уведомени. На 09.12.2019г. е постъпила нова молба от адв.К. с искане за отлагане на делото поради заболяване, като се сочи, че доказателства ще бъдат представени в следващо съдебно заседание. Съдът не е уважил молбата и е дал ход на делото, като е приел, че не са представени доказателства за неявяването в съдебно заседание. С даване ход на делото не са нарушени правата на касатора, тъй като не се установява действително адв.К. да не е имал възможност да се яви в съдебно заседание, като доказателства за тази невъзможност не се представят и пред настоящата съдебна инстанция. Също така, личното участие на страната и/или нейният процесуален представител не е задължително в съдебното производство по обжалване на едно наказателно постановление и няма пречка делото да бъде разгледано в тяхно отсъствие, както е направил и съдът.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2, предл.първо от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1647 от 30.12.2019г., постановено по н.а.х.д. № 5031 по описа за 2019г. на Районен съд Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.                   

 

            2.