Закон за достъп до обществена информация (ЗДОП)

Обн. ДВ. бр.55 от 7 юли 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 4 януари 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 април 2002г., изм. ДВ. бр.103 от 23 декември 2005г., изм. ДВ. бр.24 от 21 март 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 юли 2006г., изм. ДВ. бр.49 от 19 юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 юли 2007г., изм. ДВ. бр.104 от 5 декември 2008г., изм. ДВ. бр.77 от 1 октомври 2010г., изм. ДВ. бр.39 от 20 май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 11 декември 2015г., изм. ДВ. бр.13 от 16 февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 юли 2016г., изм. ДВ. бр.85 от 24 октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 септември 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 февруари 2019г., изм. ДВ. бр.15 от 22 февруари 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 29 септември 2023г.

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I. Предмет и обхват
Предмет на закона

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор.

Обществена информация и информация от обществения сектор (Загл. доп. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)

Чл. 2. (1) Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

(2) Информацията по ал. 1 е обществена независимо от вида на нейния материален носител.

(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху материален носител, включително съхранена като документ, звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от организация от обществения сектор.

(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г. (*)) Информацията по ал. 3 се поддържа и в електронен вид.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 49 от 2007 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Този закон не се прилага за достъпа до лични данни.

Повторно използване на информация от обществения сектор

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Повторно използване на информация от обществения сектор е използването на:

1. информация от обществения сектор, включително информация, която съдържа пространствени данни, за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел, за която е била създадена и събрана в рамките на правомощията или функциите на организация от обществения сектор;

2. научноизследователски данни за търговски или нетърговски цели, при условие че са създадени и събрани чрез публично финансиране и са направени публично достояние от изследователите, организациите, осъществяващи научни изследвания, или организациите, финансиращи научни изследвания.

(2) Предоставянето на информация от обществения сектор на организация от обществения сектор във връзка с осъществяване на нейните правомощия или функции не е повторно използване по смисъла на този закон.

Задължени субекти за предоставяне на достъп до обществена информация (Загл. изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.)

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г.) Този закон се прилага за достъп до обществената информация, която се създава или се съхранява от държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България, наричани по-нататък "органите".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г.) Този закон се прилага и за достъп до обществена информация, която се създава и съхранява от:

1. публичноправни субекти, различни от тези по ал. 1, включително публичноправните организации;

2. физически и юридически лица само относно извършвана от тях дейност, финансирана със средства от консолидирания държавен бюджет и средства от фондове на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз по проекти и програми.

(3) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.)

Задължени субекти за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) (1) Този закон се прилага за повторно използване на информация от обществения сектор, която се създава или се съхранява от следните организации от обществения сектор:

1. държавните органи, техните териториални звена, териториалните органи на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление в Република България;

2. публичноправните организации;

3. организации, осъществяващи научни изследвания, и организации, финансиращи научни изследвания, включително висши училища за научноизследователските данни по чл. 41а2.

(2) Организациите от обществения сектор са длъжни да предоставят информация от обществения сектор за повторно използване, с изключение на предвидените в този закон случаи.

Субекти на правото на достъп до обществена информация и на правото на повторно използване на информация от обществения сектор (Загл. доп. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)

Чл. 4. (1) Всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в този закон, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.

(2) В Република България чужденците и лицата без гражданство се ползват с правото по ал. 1.

(3) От правото по ал. 1 се ползват и всички юридически лица.

(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Лицата по ал. 1, 2 и 3 имат право на повторно използване на информация от обществения сектор.

Осъществяване на правото на достъп до обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор (Загл. изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Осъществяването на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, здравето на гражданите и морала.

Основни принципи

Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6 - ДВ, бр. 49 о т 2007 г.) Основните принципи при осъществяване правото на достъп до обществена информация са:

1. откритост, достоверност и пълнота на информацията;

2. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;

3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;

4. защита на правото на информация;

5. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) защита на личните данни;

6. гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

(2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Основните принципи при създаване, съхраняване и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване са:

1. осигуряване на възможност за многократно повторно използване на информация от обществения сектор;

2. прозрачност при предоставяне на информация от обществения сектор;

3. забрана за дискриминация при предоставяне на информация от обществения сектор;

4. забрана за ограничаване на свободната конкуренция;

5. (нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) отвореност по замисъл и по подразбиране.

Допустими ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор (Загл. доп. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Достъпът до обществена информация и предоставянето на информация от обществения сектор за повторно използване могат да бъдат пълни или частични.

Изключение от приложното поле на закона

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Разпоредбите на закона относно достъпа до обществена информация не се прилагат за информация, която:

1. се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица;

2. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.) се съхранява в Националния архивен фонд на Република България.

Раздел II. Официална и служебна обществена информация
Видове обществена информация

Чл. 9. (1) Обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации, е официална и служебна.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) В случаите, предвидени със закон, определена официална или служебна информация може да бъде обявена за класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

Официална обществена информация

Чл. 10. Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.

Служебна обществена информация

Чл. 11. Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.

Глава втора. ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Раздел I. Достъп до официална и служебна обществена информация
Достъп до официална обществена информация

Чл. 12. (1) Достъпът до официална информация, която се съдържа в нормативни актове, се осигурява чрез обнародването им.

(2) Достъпът до друга официална информация в случаите, когато това е предвидено със закон или по решение на органа, който я е създал, се осигурява чрез обнародване.

(3) Достъпът до официална информация извън случаите по ал. 1 и 2 е свободен и се осъществява по реда на този закон.

(4) При искане на достъп до официална информация, която е обнародвана, съответният орган е длъжен да посочи изданието, в което тя е обнародвана, броя и датата на издаване.

Достъп до служебна обществена информация

Чл. 13. (1) Достъпът до служебна обществена информация е свободен.

(2) Достъпът до служебна обществена информация може да бъде ограничен, когато тя:

1. е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации);

2. съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) Ограничението по ал. 2 не може да се прилага след изтичане на 2 години от създаването на такава информация.

(4) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2008 г.) Достъпът до служебна обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес.

Задължения за предоставяне на обществена информация

Чл. 14. (1) Органите информират за своята дейност чрез публикуване или съобщаване в друга форма.

(2) Органите са длъжни да съобщават информация, събрана или станала им известна при осъществяване на тяхната дейност, когато тази информация:

1. може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество;

2. опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;

3. представлява или би представлявала обществен интерес;

4. следва да бъде изготвена или предоставена по силата на закон.

Публикуване на актуална обществена информация

Чл. 15. (1) С цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация всеки ръководител на административна структура в системата на изпълнителната власт периодично публикува актуална информация, съдържаща:

1. описание на неговите правомощия и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация;

2. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия и текстовете на издадените от органа нормативни и общи административни актове;

3. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) описание на информационните масиви, наборите от данни и ресурсите, създавани и съхранявани от съответната администрация;

4. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация;

5. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите;

6. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) стратегии, планове, програми и отчети за дейността;

7. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси;

8. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки;

9. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно - доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта;

10. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството;

11. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се поддържа информацията;

12. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) обявления за конкурси за държавни служители;

13. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

14. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му;

15. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 - 3;

16. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета;

17. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) друга информация, определена със закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., доп.- ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Всеки ръководител по ал. 1 изготвя годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор, който включва и данни за направените откази и причините за това. Годишният отчет е част от ежегодните доклади по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията.

(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Лицата по чл. 3, ал. 2, т. 1 периодично публикуват актуална информация за дейността си, съответстваща на информацията по ал. 1, т. 1, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16 и 17.

(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Организациите от обществения сектор, включително обществени библиотеки, в т. ч. и библиотеки на висши училища, архиви и музеи, публикуват всички условия за предоставянето на информацията за повторно използване на интернет страницата си и на портала по чл. 15г.

Публикуване в интернет

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Информацията по чл. 15 се публикува на интернет страниците на административните структури в системата на изпълнителната власт и на субектите по чл. 3, ал. 2, т. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) В секция "Достъп до информация" на интернет страниците по ал. 1 се обявяват данните по чл. 15, ал. 1, т. 4 и 11 и годишните отчети по ал. 2, съществуващите вътрешни правила относно достъпа до обществена информация, нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация по чл. 20, ал. 2 и повторно използване на информация от обществения сектор по чл. 41ж, реда за достъп до публичните регистри, съхранявани от административните структури в системата на изпълнителната власт.

(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Всеки ръководител по чл. 15, ал. 1 ежегодно публикува в секция "Достъп до информация" на интернет страниците по ал. 1 актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна.

(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Информацията по чл. 15 се публикува, съответно се обновява, в срок до три работни дни от приемането на съответния акт или от създаването на съответната информация, а ако актът се обнародва - в срок до три работни дни от обнародването, освен ако в закон не е определен друг срок.

Публикуване в отворен формат

Чл. 15б. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Всяка организация от обществения сектор ежегодно планира поетапното публикуване в интернет в отворен формат на информационните масиви и наборите от данни и ресурсите, които поддържа, достъпът до които е свободен.

(2) Органите на изпълнителната власт включват в ежегодните цели за дейността на съответната администрация по чл. 33а от Закона за администрацията цели, свързани с осигуряване на поетапното публикуване в интернет на информационните масиви и ресурси по ал. 1.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Министерският съвет ежегодно по предложение на министъра на електронното управление приема списък с набори от данни, които да бъдат публикувани в отворен формат в интернет.

(4) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Министърът на електронното управление може да изисква от органите на изпълнителната власт да публикуват на Портала за отворени данни създавана и съхранявана от тях информация от обществения сектор в машинночетим отворен формат, като определя срок, в който информацията да бъде публикувана.

(5) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) В определения от министъра на електронното управление срок организацията от обществения сектор, до която е отправено искането за информация по ал. 4, я публикува в машинночетим отворен формат на портала по чл. 15г.

(6) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) При разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или регистри организациите от обществения сектор реализират приложно-програмни интерфейси (API) за осигуряване на свободен публичен достъп до електронните документи, информацията и данните в машинночетим отворен формат за целите на публикуване в портала по чл. 15г.

Платформа за достъп до обществена информация

Чл. 15в. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 01.06.2017 г.) (1) Администрацията на Министерския съвет създава и поддържа платформа за достъп до обществена информация.

(2) Платформата осигурява възможност за подаване на заявления за достъп до информация.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 31.12.2023 г.) Всеки задължен субект по чл. 3, ал. 1 публикува на платформата по ал. 1:

1. решенията и обществената информация в отговор на подадени чрез платформата заявления;

2. решенията и обществената информация в машинночетим формат в отговор на подадени по електронен път заявления на адреса на електронната поща по чл. 15, ал. 1, т. 4, освен ако заявителят изрично е поискал заявлението, решението и информацията да не се публикуват на платформата.

(4) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Публикуването на документите и информацията по ал. 3 се извършва при спазване на изискванията за защита на личните данни.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) В случай на отказ за предоставяне на достъп до обществена информация решението се връчва и по реда на чл. 39 от съответния задължен субект по чл. 3, ал. 1.

Портал за отворени данни

Чл. 15г. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г.) Министерството на електронното управление създава и поддържа портал за отворени данни.

(2) (В сила от 13.09.2016 г.) Организациите от обществения сектор публикуват на портала по ал. 1 информацията по чл. 15б, достъпът до която е свободен.

(3) Редът и начинът за публикуване на информацията по ал. 2 се определят с наредба, приета от Министерския съвет.

Отчетност (Загл. доп. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г.)

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г.) (1) Обобщената информация за органите и техните администрации, съдържаща данните по чл. 15, както и друга информация във връзка с прилагането на този закон се включва в доклада за състоянието на администрацията, който се приема от Министерския съвет.

(2) Обобщената информация по ал. 1 се публикува ежегодно на интернет страницата на Министерския съвет. Тази информация трябва да бъде на разположение за справка на гражданите във всяка администрация.

Отчетност относно повторно използване на информация

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) (1) Министерството на електронното управление ежегодно изготвя обобщен доклад за състоянието на повторното използване на информация от обществения сектор и въздействието на наборите от данни с висока стойност.

(2) Организациите от обществения сектор ежегодно предоставят по електронен път на Министерството на електронното управление информацията, необходима за изготвяне на обобщения доклад по ал. 1.

(3) Докладът по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Министерството на електронното управление.

Раздел II. Достъп до друга обществена информация
Достъп до обществена информация, свързана с дейността на други задължени за предоставянето ѝ субекти

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г.) (1) Достъпът до обществена информация, създавана, получавана или съхранявана във връзка с дейността на задължените субекти по чл. 3, е свободен.

(2) Информацията по ал. 1, която представлява търговска тайна и чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, не подлежи на предоставяне освен в случаите на надделяващ обществен интерес.

(3) Задължените субекти по чл. 3, когато отказват достъп до обществена информация на основание ал. 2, са длъжни да посочат обстоятелствата, които водят до нелоялна конкуренция между търговците.

Достъп до обществена информация за средствата за масова информация

Чл. 18. Обществената информация за средствата за масова информация е само информация относно:

1. лицата, които участват в управлението на съответното средство за масова информация или осъществяват ефективен контрол върху управлението или върху дейността му;

2. икономически свързани лица, които участват в управлението и на други средства за масова информация, което им позволява да осъществяват ефективен контрол върху тяхното управление или върху дейността им;

3. лицата, които са непосредствено заети в средството за масова информация и участват във формирането на редакционната политика;

4. направени изявления за обществените цели на средството за масова информация, както и принципите или вътрешните механизми, които прилага средството за масова информация за гарантиране на достоверността и обективността на изнасяната информация;

5. финансовите резултати на собственика на средството за масова информация и разпространението на неговата продукция.

Цел на достъпа до обществена информация за средствата за масова информация

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Достъпът до информацията по чл. 18 се осъществява при спазване и балансиране на принципите за прозрачност и икономическа свобода, а също така и за защита на личните данни, търговската тайна и тайната на източниците на средствата за масова информация, пожелали анонимност.

Раздел III. Условия и ред за определяне на разходите за предоставяне на обществена информация
Безплатен достъп и разходи по предоставянето на обществена информация

Чл. 20. (1) Достъпът до обществена информация е безплатен.

(2) Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.

(3) При поискване от страна на заявител се представят сведения за определянето на разходите по ал. 2.

Задължение за информиране при подаване на заявление за достъп

Чл. 21. Субектите по чл. 3 са длъжни да обявяват на мястото, където се подават заявленията, възможните форми за предоставяне на достъп до обществена информация, дължимите разходи и начините за заплащането им.

Безплатни поправки и допълнения на предоставената информация

Чл. 22. Не се заплащат допълнителните разходи за поправяне и/или допълване на предоставената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна и това е поискано мотивирано от заявителя.

Приходи от предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 23. Приходите от предоставяне на достъп до обществена информация постъпват по бюджета на съответния орган.

Глава трета. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Раздел I. Искане за предоставяне на достъп до обществена информация
Заявление или устно запитване за достъп

Чл. 24. (1) Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г. (*), изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща по чл. 15, ал. 1, т. 4 или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

(3) Когато заявителят не е получил достъп до искана обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление.

Съдържание на заявлението за достъп

Чл. 25. (1) Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа:

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

2. описание на исканата информация;

3. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация освен когато заявлението е подадено чрез платформата за достъп до обществена информация;

4. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) адреса за кореспонденция със заявителя или съгласие за използване на профил в системата за сигурно електронно връчване по чл. 26, ал. 2 от Закона за електронното управление;

5. (нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) отказ на заявителя за публикуване на платформата за достъп до обществена информация на заявлението му, подадено чрез електронна поща по чл. 15, ал. 1, т. 4 и на решението и предоставената обществена информация по него.

(2) Ако в заявлението не се съдържат данните по ал. 1, т. 1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане.

(3) Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация по ред, определен от съответния орган.

Форми за предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 26. (1) Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

1. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) преглед на информацията - оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;

2. устна справка;

3. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) копия на материален носител;

4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните;

5. (нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) публикуване на информацията на платформата за достъп до обществена информация.

(2) За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите по ал. 1.

(3) Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация е по ал. 1, т. 4, се определят и техническите параметри за запис на информацията.

(4) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Когато заявлението е подадено чрез платформата за достъп до обществена информация, формата за предоставяне на достъп до обществена информация е по ал. 1, т. 5.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

Задължение за съобразяване с предпочитаната форма на достъп

Чл. 27. (1) Органите са длъжни да се съобразят с предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация, освен в случаите, когато:

1. за нея няма техническа възможност;

2. е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;

3. води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права;

4. (нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) е заявена чрез платформата за достъп до обществена информация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 - 3 достъп до информацията се предоставя във форма, която се определя от съответния орган, а в случаите по ал. 1, т. 4 - чрез публикуване на платформата за достъп до обществена информация.

Раздел II. Разглеждане на заявленията и предоставяне на достъп до обществена информация
Разглеждане на заявленията за достъп

Чл. 28. (1) Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране.

(2) В срока по ал. 1 органите или изрично определени от тях лица вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомяват писмено заявителя за своето решение.

Уточняване на заявлението за достъп

Чл. 29. (1) В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. Срокът по чл. 28, ал. 1 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

(2) Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане.

Допустимо удължаване на срока за предоставяне на достъп

Чл. 30. (1) Срокът по чл. 28, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.

(2) В уведомлението по чл. 29, ал. 1 се посочват причините за удължаване на срока, в който ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация.

Удължаване на срока във връзка със защита на интересите на трети лица

Чл. 31. (1) Срокът по чл. 28, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето ѝ.

(2) В случаите по ал. 1 съответният орган е длъжен да поиска изричното писмено съгласие на третото лице в 7-дневен срок от регистриране на заявлението по чл. 24.

(3) В решението си по чл. 28, ал. 2 съответният орган е длъжен да спази точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) При изрично несъгласие от третото лице в срока по ал. 1 съответният орган предоставя исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г.) Не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на този закон, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването ѝ.

Препращане на заявлението за достъп

Чл. 32. (1) Когато органът не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението той препраща съответно заявлението, като уведомява за това заявителя. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице.

(2) В случаите по ал. 1 срокът по чл. 28, ал. 1 започва да тече от момента на получаване на препратеното от съответния орган заявление.

Уведомяване на заявителя за липса на исканата обществена информация

Чл. 33. Когато органът не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок той уведомява за това заявителя.

Решение за предоставяне на достъп до обществена информация

Чл. 34. (1) В решението по чл. 28, ал. 2, с което се предоставя достъп до исканата обществена информация, задължително се посочват:

1. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;

2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация;

3. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

5. разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.

(2) В решението могат да бъдат посочени други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка или се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща.

(4) Срокът по ал. 1, т. 2 не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението.

Предоставяне на достъп до исканата обществена информация

Чл. 35. (1) Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.

(2) За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съответния служител.

(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, органът изпраща на посочения адрес на електронна поща решението за предоставянето на достъп заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се съставя протоколът по ал. 2 и не се заплащат разходи по предоставянето.

(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Ако заявителят е променил адреса на електронната поща, без да е уведомил органа, или е посочил неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

Отказ на заявителя от предоставения му достъп

Чл. 36. (1) (Предишен текст на чл. 36 - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) В случаите на неявяване на заявителя в определения по чл. 34, ал. 4 срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.

(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Алинея 1 не се прилага, когато заявлението е подадено чрез платформата за достъп до обществена информация или по електронен път.

Раздел III. Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация
Основания за отказ от предоставяне на достъп

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г.) (1) Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато:

1. исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по чл. 13, ал. 2;

2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;

3. исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

(2) В случаите по ал. 1 се предоставя частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

Съдържание на решението за отказ за предоставяне на достъп

Чл. 38. В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание за отказ по този закон, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване.

Връчване на решението за отказ на достъп

Чл. 39. (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка, или се изпраща на посочения от заявителя профил в системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Министерството на електронното управление като модул на Портала на електронно управление по смисъла на Закона за електронното управление.

Раздел IV. Обжалване на решенията и отказите за предоставяне на достъп до обществена информация
Подсъдност при обжалване на решенията по достъпа или отказа от достъп

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред съответния административен съд, по реда на Административнопроцесуалния кодекс. При решаване на въпроса относно разноските се взема предвид наличието на данни за злоупотреба с право.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на субектите по чл. 3, ал. 2 се обжалват пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Решението на административния съд не подлежи на касационно оспорване.

Компетентност на съда по обжалваните решения

Чл. 41. (1) В случаите, когато съдът установи незаконосъобразност, той отменя изцяло или частично или изменя обжалваното решение, като задължава органа да предостави достъп до исканата обществена информация.

(2) В случаите по ал. 1 достъп до исканата обществена информация се предоставя по реда на този закон.

(3) При обжалване на отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на основание чл. 37, ал. 1, т. 1 съдът в закрито заседание може да поиска от органа необходимите доказателства за това.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г.) В случаите по ал. 3 съдът се произнася по законосъобразността на отказа и маркирането с гриф за сигурност.

Глава четвърта. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР (НОВА - ДВ, БР. 49 ОТ 2007 Г.)

Раздел I. Предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)
Условия за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Чл. 41а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Информацията от обществения сектор се предоставя във формат и на език, на който тя е събрана, съответно създадена, или в друг формат по преценка на организацията от обществения сектор и в отворен, машинночетим формат, заедно със съответните метаданни. Предоставянето на данните в отворен машинночетим формат се осъществява в съответствие с целите по чл. 15б. Форматът и метаданните в тези случаи съответстват на официалните отворени стандарти.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Организациите от обществения сектор не са длъжни да предоставят информация за повторно използване, когато това изисква нейното създаване или адаптиране или когато е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква непропорционално много усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Организациите от обществения сектор не са длъжни да продължават създаването или събирането на определен вид информация за нуждите на повторното ѝ използване от друга организация от обществения сектор или всяко друго лице.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) По искане на заявителя и при възможност исканата информация се предоставя по електронен път:

1. чрез публикуване на портала за отворени данни;

2. чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща;

3. чрез системата за сигурно електронно връчване по чл. 26, ал. 2 от Закона за електронното управление, поддържана от Министерството на електронното управление като модул на Портала на електронно управление по смисъла на Закона за електронното управление;

4. на адреса на електронна поща или по други подходящи начини за предоставяне на информацията в електронна форма.

(5) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) С наредбата по чл. 15г, ал. 3 се определят стандартни условия (стандартни лицензи) за повторно използване на информация от обществения сектор и за публикуване на информация от обществения сектор в отворен формат за търговски или нетърговски цели. Тези условия не могат да налагат ненужни ограничения върху възможностите за повторно използване или да ограничават конкуренцията.

(6) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Организациите от обществения сектор предоставят за повторно използване информацията безусловно или при определени от тях условия в рамките на определените в наредбата по чл. 15г, ал. 3 стандартни условия.

(7) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Информация, представляваща обект на интелектуална собственост, за която библиотеки, включително библиотеки на висши училища, музеи и архиви, имат право на използване, се предоставя за повторно използване, ако такова повторно използване е разрешено от носителя на правата.

(8) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Повторното използване на информация от архиви - документи от Националния архивен фонд, се извършва при условията и по реда на глава шеста от Закона за Националния архивен фонд и при спазването на този закон.

Предоставяне на динамични данни

Чл. 41а.sup>1. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) (1) Организациите от обществения сектор предоставят динамични данни за повторно използване с помощта на подходящи приложно-програмни интерфейси (API) непосредствено след придобиването на данните, а когато е приложимо - под формата на информационен масив за изтегляне.

(2) Когато предоставянето на динамичните данни за повторно използване непосредствено след тяхното придобиване би надхвърлило финансовите и техническите възможности на организацията от обществения сектор, налагайки по този начин непропорционално усилие, тези динамични данни се предоставят за повторно използване в срок или с временни технически ограничения, които не накърняват неоправдано използването на техния икономически и социален потенциал.

Предоставяне на научноизследователски данни и набори от данни с висока стойност

Чл. 41а.sup>2. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) (1) Организациите от обществения сектор, организациите, осъществяващи научни изследвания, и организациите, финансиращи научни изследвания, предоставят в отворен машинночетим формат със свободен достъп научноизследователските данни, получили публично финансиране и представляващи набори от данни с висока стойност.

(2) Публично финансираните научноизследователски данни могат да се използват повторно за търговски или нетърговски цели, когато вече са публично достъпни чрез институционален или тематичен регистър. Този тип данни се структурират от лицата по ал. 1 и се придържат към установените стандарти и правила съгласно наредбата по чл. 15г, ал. 3.

(3) Наборите от данни с висока стойност са достъпни за изтегляне безплатно в съответствие с чл. 41ж в машинночетим формат, предоставят се чрез приложно-програмен интерфейс (API) и ако е приложимо - се предоставят под формата на информационен масив за изтегляне.

Информация от обществения сектор, която не се предоставя за повторно използване

Чл. 41б. (1) (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г., предишен текст на чл. 41б - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Не се предоставя за повторно използване информация от обществения сектор:

1. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) чието съдържание е свързано с дейност, попадаща извън правомощията и функциите на организациите от обществения сектор съгласно закон, устройствен акт или устав и/или акт, с който е възложена обществената задача;

2. (нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) съхранявана от публичноправни организации, осъществяващи търговски дейности, когато информацията е създадена или събрана извън обхвата на предоставянето на обществени услуги;

3. (предишна т. 2, доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) която е обект на право на интелектуална собственост на трето лице като, в случай че правото на интелектуална собственост на трето лице е върху база данни, правото на създателя на базата данни съгласно Закона за авторското право и сродните му права не се упражнява от организациите от обществения сектор с цел да се предотврати повторното използване на документи или да се ограничи повторното използване;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) която е събрана или създадена от обществени радио- и телевизионни оператори или техни регионални центрове;

5. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г., предишна т. 4, доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) различна от посочените данни в чл. 41а2 собственост на училища, висши училища (с изключение на библиотеки на висши училища), научни и изследователски организации, включително организации, създадени за разпространение на резултати от научноизследователска дейност, и на културни организации с изключение на библиотеки, музеи и архиви;

6. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) представляваща класифицирана информация;

7. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) съдържаща статистическа тайна, събирана и съхранявана от Националния статистически институт или от орган на статистиката;

8. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) съдържаща производствена или търговска тайна или професионална тайна по смисъла на закон;

9. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) за получаването на която заявителят трябва да докаже правен интерес съгласно закон;

10. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) представляваща части от документи, които съдържат само емблеми, гербове и отличителни знаци;

11. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) съдържаща лични данни, чието повторно използване представлява недопустим достъп или недопустима обработка на лични данни съгласно изискванията за тяхната защита;

12. (нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) която се отнася до документи, обект на право на индустриална собственост.

(2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) В случаите по ал. 1 за повторно използване се предоставя само тази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) При надделяващ обществен интерес организацията от обществения сектор предоставя за повторно използване информация, съдържаща производствена или търговска тайна.

(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) В случаите по ал. 3 организацията от обществения сектор може да забрани повторното използване за търговски цели или по начин, който би довел до нелоялна конкуренция или до друго ограничаване на конкуренцията по смисъла на дял втори от Закона за защита на конкуренцията.

Предоставяне на информация от обществения сектор на организации от обществения сектор

Чл. 41в. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване и на организации от обществения сектор при условията и по реда на този закон.

(2) Ако информация от обществения сектор е поискана за повторно използване от организация по ал. 1 във връзка с осъществяване на дейности, които са извън нейните правомощия или функции, се прилагат същите условия и заплащане.

Улеснение за търсене на информация

Чл. 41г. (1) (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г., предишен текст на чл. 41г, доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Организациите от обществения сектор осигуряват условия за улеснено търсене на информация от обществения сектор, като поддържат и публикуват списъци с основни документи и съответните метаданни чрез различни механизми за онлайн достъп и в машинночетим формат или по друг подходящ начин. При възможност организациите от обществения сектор осигуряват условия за многоезично търсене на документи и осигуряват възможност за обобщаване на метаданните.

(2) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Организациите от обществения сектор предвиждат практически механизми за улесняване на ефективното повторно използване на информация от обществения сектор, включително чрез предоставяне на информация относно правата за повторно използване и осигуряване на помощ и насоки.

(3) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Министърът на електронното управление или оправомощени от него лица създават възможност за улесняване на достъпа до набори от данни чрез осигуряване на единна точка за достъп и чрез постепенно предоставяне на подходящи набори от данни, съхранявани от организациите от обществения сектор, по отношение на информацията от обществения сектор, предоставяна за повторно използване, както и до данни, съхранявани от организациите от обществения сектор във формати, които са достъпни, лесно откриваеми и повторно използваеми чрез електронни средства.

Забрана за предоставяне на изключително право на повторно използване

Чл. 41д. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Забранява се сключването на договори за изключително предоставяне на информация от обществения сектор както и на договори, които, без изрично да са за изключително предоставяне на информация от обществения сектор, целят или могат да доведат до ограничаване на повторното използване на информация от обществения сектор от субекти, различни от третата страна, участваща в договора.

(2) Сключване на договор по ал. 1 е допустимо единствено в случаите, когато предоставянето на услуга от обществен интерес не може да се осигури по друг начин. Наличието на основание за сключване на такъв договор се преразглежда на всеки три години от организацията от обществения сектор, която е страна по него.

(3) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Сключването на договор по ал. 1 е допустимо, когато предоставянето на изключително право на повторно използване е свързано с цифровизация на културни ресурси, при който срокът на действие не трябва да надвишава 10 години, а ако по изключение надвишава 10 години, срокът на договора се преразглежда на единадесетата година след влизането му в сила и на всеки следващи 7 години.

(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Разпоредбите на договора по ал. 3, свързани с предоставянето на изключителни права, се оповестяват публично. Организациите от обществения сектор предоставят данни за начина и критериите, по които е определен изпълнителят по този договор.

(5) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Договорът по ал. 3 задължително включва правото на организацията от обществения сектор да получи безплатно копие от цифровизираните културни ресурси.

(6) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) След прекратяването на ползването на изключителните права по договора по ал. 3 копието по ал. 5 се предоставя за повторно използване.

Раздел II. Процедура за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)
Искане за повторно използване на информация от обществения сектор

Чл. 41е. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване след отправяне на писмено искане. Искането се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща по чл. 15, ал. 1, т. 4 или на портала по чл. 15г.

(2) Когато искането е подадено по електронен път, организациите от обществения сектор са длъжни да отговорят също по електронен път. В този случай потвърждаване на получаването на отговора не се изисква.

(3) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Когато искането е подадено чрез портала по чл. 15г, организациите от обществения сектор публикуват исканата информация на портала.

Заплащане

Чл. 41ж. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията както и за анонимизирането на личните данни и мерките, взети за защита на производствена или търговска тайна.

(2) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Повторното използване на научноизследователските данни и наборите от данни с висока стойност по чл. 41а2 е безплатно.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Принципът за определяне на таксата по ал. 1 не се прилага за таксите, събирани:

1. от организации от обществения сектор, които по силата на акта за възлагане на обществената задача са задължени да реализират приходи за покриване на значителна част от разходите, свързани с изпълнението на обществената задача; задължението за реализиране на приходи се определя предварително и се публикува по електронен път;

2. от библиотеки, включително библиотеки на висши училища, музеи и архиви;

3. за конкретни набори от данни с висока стойност, съхранявани от публичноправни организации, осъществяващи търговски дейности, когато това би довело до нарушаване на конкуренцията на съответните пазари;

4. когато безплатното предоставяне на набори от данни с висока стойност от страна на организациите от обществения сектор, от които се изисква да генерират приходи за покриване на значителна част от разходите им, свързани с изпълнението на обществените им функции, би довело до съществено въздействие върху бюджета им;

5. за научноизследователските данни, за които правата върху интелектуалната собственост се държат от трети страни.

(4) (Предишна ал. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) В случаите по ал. 3, т. 1 организацията от обществения сектор изчислява общите такси в зависимост от категориите и количеството данни, предоставени за повторно използване, в съответствие с обективни, прозрачни и проверими критерии, определени с методика, приета от Министерския съвет. Общият приход на обществената организация от доставяне и разрешаване на повторното използване на информацията за съответния счетоводен период не трябва да надвишава разходите по събирането, производството, възпроизвеждането и разпространението, съхранението и, когато е приложимо, анонимизирането на личните данни и мерките, взети за защита на производствена или търговска тайна, заедно с разумна възвръщаемост на инвестицията, изчислени в съответствие с приложимите за обществената организация счетоводни принципи.

(5) (Предишна ал. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) В случаите по ал. 3, т. 2 общият приход от доставяне и разрешаване на повторното използване на информацията за съответния счетоводен период не трябва да надвишава разходите по събирането, производството, възпроизвеждането, разпространението, съхранението и придобиването на права за ползването на информацията и, когато е приложимо, анонимизирането на личните данни и мерките, взети за защита на производствена или търговска тайна заедно с разумна възвръщаемост на инвестицията, изчислени в съответствие с приложимите от обществената организация счетоводни принципи.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Размерът на таксите се определя:

1. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) за таксите, събирани от държавен орган и неговите териториални звена - с тарифа, приета от Министерския съвет;

2. за таксите, събирани от друга организация от обществения сектор - от ръководителя на организацията;

3. за таксите, събирани от общините - от общинския съвет, като определените такси не могат да надвишават таксите по т. 1.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Размерът на таксите, основата, на която се изчисляват, взетите предвид фактори при изчисляването, както и всички допълнителни условия, ако има такива, се публикуват, включително по електронен път при наличието на интернет страница. При поискване се посочва и начинът, по който са изчислени тези такси, във връзка с конкретното искане за повторна употреба.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Сумите от такси за повторно използване на информация постъпват по бюджета на съответната организация от обществения сектор.

(9) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Министерският съвет преразглежда на всеки три години методиката по ал. 4 въз основа на доклада по чл. 16а, ал. 1.

(10) (Предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Ако организация от обществения сектор не определи размер на таксите по ал. 6, т. 2 и 3, организацията предоставя тази информация за повторно ползване безплатно или след заплащане на такса, определена с тарифата по ал. 6, т. 1.

Срок за предоставяне на информация от обществения сектор

Чл. 41з. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Ръководителят на организацията от обществения сектор или определено от него лице разглежда искането по чл. 41е в 14-дневен срок от постъпването му и взема решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация за повторно използване, което се съобщава на заявителя.

(2) В случаите, когато поисканата информация има значение за определен период от време, организациите от обществения сектор трябва да я предоставят в разумен срок, в който информацията не е загубила своето актуално значение.

(3) В случаите, когато искането за повторно използване на информация от обществения сектор се характеризира със сложност и изисква повече време за предоставянето ѝ, срокът по ал. 1 може да бъде удължен до 14 дни. В този случай на заявителя се изпраща съобщение за необходимото време за предоставяне на информацията в срок до 14 дни от постъпване на искането.

Отказ за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Чл. 41и. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) Отказът за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване се мотивира.

(2) Отказ може да се направи в случаите, когато:

1. закон забранява предоставянето на поисканата информация;

2. искането не отговаря на условията по чл. 41е.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Отказът по ал. 1 съдържа фактическото и правното основание за отказ, датата на вземане на решението и реда за неговото обжалване. Когато отказът е на основание чл. 41б, ал. 1, т. 3, организацията от обществения сектор посочва физическото или юридическо лице, което притежава правата, ако то е известно, или лицето, от което организацията от обществения сектор е получила информацията, и разрешението да я ползва. Библиотеките, включително библиотеките на висшите училища, музеите и архивите, не са задължени да посочват тези лица.

(4) Не може да е основание за отказ наличието на лични данни в информацията от обществения сектор, която е поискана за повторно използване, в случаите, когато тази информация съставлява или е част от публично достъпен регистър.

(5) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Не може да е основание за отказ наличието на права върху бази данни по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, упражнявани с цел да се ограничи повторното използване на информацията от обществения сектор, която е поискана по реда на тази глава.

Подсъдност и обжалване

Чл. 41к. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Отказите за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване подлежат на обжалване пред административните съдилища или пред Върховния административен съд в зависимост от органа, издал акта, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава пета. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (НОВА - ДВ, БР. 49 ОТ 2007 Г.)

Административни нарушения и наказания

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Длъжностно лице, което без уважителна причина не се произнесе в срок по заявление за достъп до обществена информация или за повторно използване на информация, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 50 до 100 лв.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) Длъжностно лице, което не изпълни предписание на съда да предостави достъп до искана обществена информация или да предостави информация за повторно използване, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) За неизпълнение на задълженията по чл. 14, 15, 15а, ал. 3, чл. 15б, ал. 2, 5 и 6, чл. 15в, ал. 3, чл. 15г, ал. 2 и чл. 31, ал. 3 се налага глоба от 100 до 200 лв. за физическите лица или имуществена санкция от 200 до 400 лв. за юридическите лица.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) За непредоставяне на достъп до обществена информация от субектите по чл. 3, ал. 2 им се налага имуществена санкция от 200 до 400 лв.

(5) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) За непредоставянето от субектите по чл. 3а, ал. 1, т. 2 на информация за повторно използване се налага имуществена санкция от 100 до 400 лв.

Административнонаказващ орган

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Нарушенията по този закон се установяват от:

1. длъжностни лица от администрацията на Министерския съвет, оправомощени от министър-председателя - за нарушенията на чл. 15в, ал. 3;

2. длъжностните лица, оправомощени от министъра на електронното управление - за нарушенията по чл. 15б, ал. 2, 5 и 6 и чл. 15г, ал. 2;

3. длъжностните лица, определени от министъра на правосъдието в случаите по чл. 3, ал. 2, или от съответния орган на власт в останалите случаи - за нарушенията извън случаите по т. 1 и 2.

(2) Наказателните постановления се издават, както следва:

1. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) по чл. 42, ал. 1 - от съответния орган на власт по чл. 3, ал. 1, съответно - по чл. 3а, ал. 1, т. 1 или от овластен от него служител;

2. по чл. 42, ал. 2 - от лицата и по реда на чл. 306 от Административнопроцесуалния кодекс;

3. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) по чл. 42, ал. 3 относно чл. 14, 15, 15а и чл. 31, ал. 3 - от съответния орган, а в случаите, когато задълженият субект е от посочените в чл. 3, ал. 2 или в чл. 3а, ал. 1, т. 2 или 3 - от министъра на правосъдието или от овластен от него служител;

4. (нова - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2022 г., в сила от 22.02.2022 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) по чл. 42, ал. 3 относно чл. 15б, ал. 2, 5 и 6 и чл. 15г, ал. 2 - от министъра на електронното управление или от оправомощени от него длъжностни лица;

5. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) по чл. 42, ал. 4 и 5 - от министъра на правосъдието или от овластен от него служител;

6. (нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) по чл. 42, ал. 3 относно чл. 15в, ал. 3 - от министър-председателя или от овластено от него длъжностно лице от администрацията на Министерския съвет.

Приложим закон

Чл. 44. Нарушенията се установяват, наказанията се налагат, обжалват и изпълняват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Допълнителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2008 г.) По смисъла на този закон:

1. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) "Материален носител" е всеки хартиен, технически, магнитен, електронен или друг носител независимо от вида на записаното съдържание - текст, план, карта, фотография, аудио, визуално или аудио-визуално изображение, файл и други подобни.

2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) "Лични данни" е понятието по смисъла на чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.).

3. "Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на административна структура в системата на изпълнителната власт" е структурирана съвкупност от всички издадени от съответния административен орган нормативни, общи и индивидуални административни актове.

4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) "Публичноправна организация" е юридическо лице, за което е изпълнено някое от следните условия:

а) (изм. - ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) повече от половината от приходите му за предходната бюджетна година се финансират от държавния бюджет, от бюджетите на държавното обществено осигуряване или на Националната здравноосигурителна каса, от общинските бюджети, от възложители по чл. 5, ал. 2, т. 1 - 14 от Закона за обществените поръчки от Министерския съвет или от орган на местното самоуправление;

б) (изм. - ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г., доп - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) повече от половината от членовете на неговия управителен или контролен орган се определят от възложители по чл. 5, ал. 2, т. 1 - 14 от Закона за обществените поръчки от Министерския съвет или от орган на местното самоуправление;

в) (изм. - ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) обект е на управленски контрол от страна на възложители по чл. 5, ал. 2, т. 1 - 14 от Закона за обществените поръчки от Министерския съвет или от орган на местното самоуправление; управленски контрол е налице, когато едно лице може по какъвто и да е начин да упражнява доминиращо влияние върху дейността на друго лице или

г) (нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) над 50 на сто от капитала е собственост на държавата, община или на друга публичноправна организация.

(изм. - ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) Публичноправна организация е и лечебно заведение - търговско дружество, на което повече от 50 на сто от приходите за предходната година са за сметка на държавния и/или общинския бюджет и/или бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Публичноправна организация е и библиотека на висши училища, обществена библиотека по смисъла на Закона за обществените библиотеки, музей или архив, чиято дейност се финансира със средства от държавния бюджет или от общинските бюджети.

5. Не представляват "производствена или търговска тайна" факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, но е налице надделяващ обществен интерес от разкриването ѝ. До доказване на противното обществен интерес от разкриването е налице, когато тя:

а) дава възможност на гражданите да си съставят мнение и да участват в текущи дискусии;

б) (доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) улеснява прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3, ал. 1 съответно - чл. 3а, ал. 1, т. 1 и 2 относно вземаните от тях решения;

в) (доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) гарантира законосъобразното и целесъобразното изпълнение на законовите задължения от субектите по чл. 3 или чл. 3а;

г) разкрива корупция и злоупотреба с власт, лошо управление на държавно или общинско имущество или други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица;

д) опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;

е) (доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект по чл. 3 или чл. 3а.

6. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) "Надделяващ обществен интерес" е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3 или чл. 3а.

7. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) "Машинночетим формат" е електронен формат за данни, който е структуриран по начин, по който, без да се преобразува в друг формат, позволява софтуерни приложения да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура.

8. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) "Отворен формат" е електронен формат за данни, който не налага употребата на специфична платформа или специфичен софтуер за повторната употреба на съдържанието и е предоставен на обществеността без ограничения, които биха възпрепятствали повторното използване на информация.

9. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) "Портал за отворени данни" е единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинночетим формат заедно със съответните метаданни. Порталът е изграден по начин, който позволява цялостното извличане на публикуваната информация или части от нея.

10. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) "Официален отворен стандарт" е стандарт, който е установен в писмена форма и описва спецификациите за изискванията как да се осигури софтуерна оперативна съвместимост.

11. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) "Висше училище" е училище по смисъла на чл. 17 от Закона за висшето образование.

12. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) "Метаданни" са данните, описващи структурата на информацията - предмет на повторно използване.

13. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) "Интернет адрес" е унифициран идентификатор на ресурси или унифициран локатор на ресурси.

14. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) "Платформа за достъп до обществена информация" е единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява заявяване на достъп и публикуване на обществена информация.

15. (нова - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) "Архиви" са централните държавни архиви и регионалните държавни архиви по отношение на съхраняваните от тях държавни архиви от Националния архивен фонд по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за Националния архивен фонд, както и публични институции по чл. 6, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за Националния архивен фонд по отношение на съхраняваните от тях архиви и архивни сбирки по чл. 33, ал. 1, т. 1, 6 - 8 и ал. 2 от Закона за Националния архивен фонд.

16. (нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) "Разумна възвръщаемост на инвестицията" е процент от общата сума на таксите, освен онези, които са необходими за възстановяване на допустими разходи, който не надвишава с повече от 5 процентни пункта основния лихвен процент на Българската народна банка.

17. (нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) "Стандартен лиценз" е набор от предварително определени условия за повторно използване в цифров формат, по възможност съвместими със стандартизирани публични лицензи, достъпни онлайн.

18. (нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) "Динамични данни" е информация в цифрова форма, която се актуализира често или в реално време, по-специално поради нейната променливост или бързо остаряване; данните, генерирани от сензори, както и данни за околната среда, трафика, спътникови данни и метеорологичните данни са типичен пример за данни, разглеждани като динамични.

19. (нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) "Научноизследователски данни" е информация в цифрова форма, различна от научните публикации, която е събрана или генерирана в хода на научноизследователската дейност и се използва като доказателство в процеса на научното изследване, или е общоприета в научноизследователската общност като необходима за потвърждаване на констатациите и резултатите от изследванията.

20. (нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) "Набори от данни с висока стойност" е информация от обществения сектор, чието повторно използване се свързва със значителни ползи за обществото, околната среда и икономиката, по-специално поради нейната пригодност за създаване на услуги с добавена стойност, приложения и нови висококачествени и достойни работни места, както и поради броя на потенциалните ползватели на услуги с добавена стойност и на приложенията, създадени въз основа на тези набори от данни. Наборите от данни с висока стойност са част от тематични категории, определени от Европейската комисия, като геопространствени данни, данни за наблюдение на Земята и околната среда, метеорологични данни, както и статистически данни, данни за дружества и собственост на дружествата и за мобилност.

21. (нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) "Анонимизиране" е процесът на промяна на документи в анонимни документи, които да не се свързват с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, или с процеса на превръщането на лични данни в анонимни по такъв начин, че субектът на данните да не може да бъде идентифициран или повече да не може да бъде идентифициран. Техническите изисквания към процеса, по който се осъществява анонимизацията, се определят с наредбата по чл. 7г, ал. 6 и чл. 12, ал. 4 от Закона за електронното управление.

22. (нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) "Трета страна" е физическо или юридическо лице, различно от организацията от обществения сектор и което е притежател на създадена, съхранявана и разпространявана от него информация.

23. (нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) "Приложно-програмен интерфейс (API)" е автоматизиран софтуерен слой или компонент, с който една информационна система предоставя онлайн достъп до своя функционалност, включително приемане или предаване на данни, на други информационни системи или софтуерни приложения.

24. (нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) "Отвореност по замисъл и по подразбиране" е принцип, според който организациите от обществения сектор осигуряват достъпност на информацията от обществения сектор на всеки етап от създаването, съхраняването и предоставянето на информацията, освен когато се засягат права на трети лица с предоставянето на информацията.

25. (нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) "Информационен масив" е съвкупността от набори от данни с общо предназначение в дадена информационна система.

26. (нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) "Набор от данни" е съвкупност от информация, която е съставена от различни елементи, но съставлява единна смислова единица и може да бъде обработвана като такава машинно. Наборите от данни могат да съдържат неограничен брой ресурси с еднаква структура.

27. (нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) "Ресурс" е извадка от набор от данни с единна структура и определен обхват, реализирана като единичен документ.

28. (нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) "Обществени услуги" са услугите съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за електронното управление.

29. (нова - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) "Пространствени данни" са данни по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за достъп до пространствени данни.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2023 г., в сила от 29.09.2023 г.) Този закон въвежда разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор (ОВ, L 172/56 от 26 юни 2019 г.).


Заключителни разпоредби

§ 2. Този закон отменя:

1. Указ № 1086 за работата с критичните публикации (ДВ, бр. 56 от 1977 г.);

2. член 14, 19 и чл. 57, ал. 1, т. 2 от Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите (обн., ДВ, бр. 52 от 1980 г.; изм., бр. 68 от 1988 г.).

-------------------------

Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 22 юни 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:

1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;

2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;

3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 36. Законът влиза в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, с изключение на § 35, т. 2, която влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2007 Г.)

§ 16. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно повторното използване на информация в обществения сектор.

§ 17. Сключените до влизането в сила на този закон договори за изключително предоставяне на информация от обществения сектор, които не отговарят на изискванията по чл. 41д, ал. 2, се прекратяват с изтичането на срока им, но не по-късно от 31 декември 2008 г.

§ 18. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон субектите по чл. 3, ал. 1 са длъжни да определят длъжностни лица от съответната администрация, които отговарят пряко за предоставянето на обществена информация, както и да обособят подходящо място за четене на предоставената информация.


Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД

(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 13.07.2007 Г.)

§ 23. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2008 Г.)

§ 8. Задължението за публикуване в интернет по чл. 15а се изпълнява от ръководителите на административни структури в системата на изпълнителната власт или определени от тях лица в срок до една година от влизането в сила на този закон.

§ 9. Задължените по чл. 15 ръководители в системата на изпълнителната власт осигуряват финансово изпълнението на задължението по чл. 15а и обучението на служителите в нея.


Допълнителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 12.01.2016 Г.)

§ 27. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (OB, L 175/1 от 27 юни 2013 г.).


Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 12.01.2016 Г.)

§ 28. Сключените до 17 юли 2013 г. договори за изключително предоставяне на информация от обществения сектор, които не отговарят на изискванията по чл. 41д, ал. 2 - 5, се прекратяват с изтичането на срока им, но не по-късно от 18 юли 2043 г.

§ 29. Министерският съвет:

1. в 6-месечен срок от обнародването на този закон в "Държавен вестник" приема наредбата по чл. 15г, ал. 3 и тарифата по чл. 41ж, ал. 5, т. 1;

2. в срок до 1 юни 2017 г. създава платформата за достъп до обществена информация и осигурява възможност за подаване на заявления чрез нея.

§ 30. Общинските съвети в 6-месечен срок от обнародването на този закон приемат и публикуват тарифите по чл. 41ж, ал. 5, т. 3.

§ 31. Администрацията на Министерския съвет изготвя първия доклад по чл. 16а, ал. 2 в срок до 18 юли 2017 г.

§ 32. (1) Органите на изпълнителната власт в срок от три месеца от влизането в сила на този закон публикуват:

1. информация по чл. 15, ал. 1 и 4 при спазване на изискванията по чл. 15а, ал. 2, с изключение на информацията за таксите по чл. 41ж, която се публикува в срок до един месец след обнародването на тарифата по чл. 41ж, ал. 5, т. 1 или публикуването на тарифата по чл. 41ж, ал. 5, т. 3;

2. списъка по чл. 15а, ал. 3.

(2) Организациите от обществения сектор, които не са органи на изпълнителната власт, публикуват информацията по чл. 15, ал. 4 и тарифата по чл. 41ж, ал. 5, т. 2 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

(3) Задължените субекти по чл. 3, ал. 1 от 1 юни 2017 г. осигуряват възможност за подаване на заявления за достъп да обществена информация чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в.

§ 33. Разпоредбата на § 1, т. 2 относно чл. 2, ал. 4 се прилага за информацията, създадена след 1 април 2016 г.

§ 34. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:

1. параграф 6 относно чл. 15г, ал. 2, който влиза в сила 9 месеца след обнародването на този закон в "Държавен вестник", и

2. параграф 6 относно чл. 15в и § 9 относно думите "или чрез платформата за достъп до обществена информация", които влизат в сила на 1 юни 2017 г.


Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 15.04.2016 Г.)

§ 29. Законът влиза в сила от 15 април 2016 г., с изключение на:

1. член 39, който влиза в сила от 1 юли 2017 г., а по отношение на централните органи за покупки - от 1 януари 2017 г.;

2. член 40:

а) алинея 1 и ал. 3, т. 1 - 4 и т. 10, които влизат в сила от 1 юли 2017 г.;

б) алинея 3, т. 5 - 9, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.;

3. член 41, ал. 1 - относно техническа съвместимост и свързаност, и ал. 2, които влизат в сила от 1 юли 2017 г.;

4. член 59, ал. 4, която влиза в сила от 1 юли 2018 г.;

5. член 67:

а) алинея 4 - относно задължителното представяне на ЕЕДОП в електронен вид, която влиза в сила от 1 април 2018 г.;

б) алинея 8, т. 2, която влиза в сила от 1 юни 2018 г.;

6. член 97, който влиза в сила от 1 януари 2017 г.;

7. член 232, който влиза в сила от 1 септември 2016 г.;

8. параграф 26, ал. 1 и § 27, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2016 Г.)

§ 60. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на разпоредбите на:

1. параграф 15, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.;

2. параграф 18, т. 2 и 3, които влизат в сила от 1 юни 2017 г.


Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)

§ 156. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:

1. параграфи 4, 11, 14, 16, 20, 30, 31, 74 и § 105, т. 1 относно изречение първо и т. 2, които влизат в сила от 10 октомври 2019 г.;

2. параграфи 38 и 77, които влизат в сила два месеца след обнародването на този закон в "Държавен вестник";

3. параграф 79, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7, § 150 и 153, които влизат в сила от деня на обнародването на този закон в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 22.02.2022 Г.)

§ 15. В Закона за достъп до обществена информация (обн., ДВ, бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 1 и 45 от 2002 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 24, 30 и 59 от 2006 г., бр. 49 и 57 от 2007 г., бр. 104 от 2008 г., бр. 77 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 97 от 2015 г., бр. 13 и 50 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 77 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните изменения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Навсякъде в закона думите "Държавната агенция "Електронно управление" се заменят с "Министерството на електронното управление".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 29. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 29.09.2023 Г.)

§ 27. (1) В срок до два месеца от влизането в сила на този закон организациите от обществения сектор публикуват на интернет страницата си договорите по чл. 41д, ал. 2 и 3, сключени на 16 юли 2019 г. или след тази дата до влизането в сила на този закон.

(2) Организациите от обществения сектор публикуват на интернет страницата си сключените след влизането в сила на този закон договори по чл. 41д, ал. 2 и 3 най-малко два месеца преди тяхното влизане в сила.

§ 28. Сключените до 17 юли 2013 г. договори за изключително предоставяне на информация от обществения сектор, които не отговарят на изискванията по чл. 41д, ал. 2 - 6, се прекратяват с изтичането на срока им, но не по-късно от 18 юли 2043 г.

§ 29. Сключените от публичноправни организации, осъществяващи търговски дейности, до 16 юли 2019 г. договори за изключително предоставяне на информация от обществения сектор, които не отговарят на изискванията по чл. 41д, ал. 2 - 6, се прекратяват с изтичането на срока им, но не по-късно от 17 юли 2049 г.

§ 30. Този закон се прилага и за всяка съществуваща към влизането му в сила информация, предоставена за повторно ползване.

§ 31. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 9, т. 1, който влиза в сила от 31 декември 2023 г.