Определение по дело №25463/2022 на Софийски районен съд

Номер на акта: 13420
Дата: 27 май 2022 г.
Съдия: Васил Крумов Петров
Дело: 20221110125463
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 17 май 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта
ОПРЕДЕЛИ:
ДОПУСКА уточнение на молбата за защита от домашно насилие съгласно молба
уточнение от 23.05.2022 г. (дата на изплащане по електронен път).
КОНСТИТУИРА на осн. чл. 10, ал. 2 ЗЗДН като страни Е.. П. Д., ЕГН **********,
М. П. Д., ЕГН ***********, и В. П. Д., ЕГН *******
НАСРОЧВА делото за разглеждане на 06.07.2022 г. от 11:00 часа, за която дата и час
да се призоват
молителката Л.. В. Д.,
молителката ЕЛ. П. Д. – лично (непълнолетна, представлява се сама),
молителката М. П. Д. – чрез майката,
молителят В. П. Д.,
и ответникът по молбата П. М. Д..
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата за издаване на заповед за незабавна защита.
ПОСТАНОВЯВА изслушване на детето ЕЛ. П. Д., на осн. чл. 15, ал. 1 ЗЗДН.
ЗАДЪЛЖАВА ДСП по местоживеене на детето да осигури социален работник, който
да присъства на изслушването.
ПРИЕМА представените писмени доказателства от молителите.
ДОПУСКА двама свидетели на молителите.
ДА СЕ ИЗИСКА справка от 9 РПУ за това кои са полицаите, отзовали се на
повикване на Л.. В. Д., ЕГН **********, на 11.05.2022 г. между 17:00 и 18:00 часа и
посетили адреса гр. С., ж.к. „О.“, бл.. вх. ., ап. ..
УКАЗВА на ответника, че до датата на съдебното заседание има задължение да
представи доказателства по делото (чл. 12, ал. 1 ЗЗДН).
Указания за страните
Чл. 41, ал. 1 ГПК – Страната, която отсъства повече от един месец от адреса, който е
съобщила по делото или на който веднъж й е връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда
за новия си адрес. Същото задължение имат и законният представител, попечителят и
пълномощникът на страната.
Чл. 41, ал. 2 ГПК – При неизпълнение на задължението по ал. 1 всички съобщения се
прилагат към делото и се смятат за връчени. За тези последици страната трябва да бъде
предупредена от съда при връчване на първото съобщение.
УКАЗВА на страните, че за намиране на решение на спора си те могат да използват
процедура по медиация към Център по медиация или медиатор от Единния регистър на
медиаторите, който може да бъде видян на електронен адрес:
(http://www.justice.government.bg/MPPublicWeb/default.aspx?id=2). Медиацията е платена
услуга. Към Софийски районен съд действа Програма „Спогодби“, която за момента
предлага безплатно провеждане на процедура по медиация, от която страните също
могат да се възползват. Повече информация за Програма „Спогодби” страните могат да
получат всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. на тел. 8955423, **********, и ел.адрес
********@***.*******, www.srs.justice.bg/srs/82, както и в Центъра за спогодби и медиация,
1
който се намира в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, ст. 204.
Определението не подлежи на обжалване.
Препис от определението да се връчи на страните, а на ответника и препис от
книжата и от молбата уточнение – чрез СДВР.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
2