Определение по дело №565/2022 на Окръжен съд - Велико Търново

Номер на акта: 754
Дата: 12 август 2022 г.
Съдия: Явор Данаилов
Дело: 20224100500565
Тип на делото: Въззивно частно гражданско дело
Дата на образуване: 1 август 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 754
гр. В. Т., 11.08.2022 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – В. Т. в закрито заседание на единадесети август през
две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател:Пламен Борисов
Членове:Явор Данаилов

Илина Гачева
като разгледа докладваното от Явор Данаилов Въззивно частно гражданско
дело № 20224100500565 по описа за 2022 година
Производството е по реда на чл.577 ал.1 ГПК вр. чл.32а ал.4 от Правилник за
вписванията.
С Определение от 14.07.2022г. по преписка № 5550/14.07.2022г. съдия по
вписванията при Районен съд- В. Т. отказва да разпореди вписване на Договор за наем
между изпълнителна Агенция „В. к. в. п. д.“ с адрес, гр. с., бул. „Ц. О.“ № 7, ИН по ЗДДС *,
представлявана от В. С., и „Ш. И. Т.“ ЕООД с ЕИК: * и със седалище и адрес на управление:
гр. В. Т., ул. „М.“ № 5, представлявано от С. А., поради това, че не отговаря на нормативно
установените изисквания на закона и ПВ.
Настоящото производство е образувано по частна жалба, подадена от „Ш. И. Т.“
ЕООД, ЕИК: * чрез адв. С.М., срещу горепосоченото определение, като обжалва същото
като неправилно, необосновано, неоснователно и незаконосъобразно, поради което моли
съдът да го отмени изцяло. Излага подборни съображения за неоснователност на
обжалвания акт. Счита, че съдията по вписванията неправилно е приложил правилото на чл.
3, ал. 1 от ПВ, като намира за приложима разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ПВ, доколкото
Изпълнителна агенция „В. к. в. п. д.“ е надлежен държавен орган по смисъла на
разпоредбата, поради което подписът на представителя й не е необходимо да бъде с
нотариална заверка на подписа. Намира за неправилен извода на съдията по вписванията, че
не са изпълнени разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ПВ. Счита, че в съответствие с чл. 6,
ал.1 от ПВ е посочен вида на имота - сграда, нейният идентификатор - 10447.513.14.1, с
адрес на сградата в гр. В. Т., пл. М. Б. №1, със застроена площ от 1204 кв.м., на 3 етажа,
предназначена за „друг вид обществена сграда", а от представената скица се установяват и
съседите на имота. Намира за неправилно заключението на съдията по вписванията, че не е
изпълнена разпоредбата на чл.77, ал. 2, т. 1 от ЗКИР, тъй като към заявлението е
представена в оригинал „скица от кадастралната карта" в оригинал, от която по безспорен
начин се установява, че отдадените под наем помещения се намират в сградата на Военния
клуб. Счита, че неправилно съдията по вписванията е посочил в обжалваното определение,
че е отказал вписването, тъй като не била изпълнена императивната разпоредба на чл.60,
ал.1, т.1-7 от ЗКИР. Намира, че от приложените доказателства към Заявление вх.№
5550/14.07.2022г. е видно, че същите съдържат изискуемите данни на страните в т.ч. код по
Булстат (ЕИК), дата и мястото на издаване на договора, налице е описание на имота, колко
кв. метра се отдават под наем, с какво предназначение, къде се намира недвижимият имот (в
1
сградата на военния клуб във В. Т.). Моли съдът да отмени така постановеното определение
и да се произнесе по същество, като постановите вписване на Договор за наем Н-
7/04.08.2020год., сключен между Изпълнителна агенция „В. к. в. п. д." с адрес гр. с., бул. "Ц.
О." № 7, ИН по ЗДДС *, представлявана от В. С., и „Ш. И. Т." ЕООД с ЕИК *, със седалище
и адрес на управление в гр. В. Т., ул. „М." № 5, представлявано от управителя С. А. И..
Претендира разноски.
Съдът, след като обсъди доводите в жалбата и прецени събраните по делото
доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:
На 14.07.2022г. С. А. И. в качеството си на управител на фирма „Ш. И. Т. " ЕООД,
ЕИК *, със седалище и адрес на управление в гр. В. Т., ул. „М." № 5 е подала Заявление с вх.
№ 5550/14.07.2022г. по описа на Служба по вписванията към Агенция по вписванията - В. Т.
за вписване на Договор за наем № Н – 7, сключен между Изпълнителна агенция „В. к. в. п.
д." с адрес гр. с., бул. "Ц. О." № 7, ИН по ЗДДС *, представлявана от В. С., от една страна и
от друга страна „Ш. И. Т." ЕООД с ЕИК * и със седалище и адрес на управление: гр. В. Т.,
ул. „М." № 5 представлявано от С. А. И., за отдаване под наем на недвижим имот, находящ
се в гр. В. Т., а именно: Ресторант с отдаваема площ 182,43 кв.м, санитарен възел с
отдаваема площ 8,00 кв.м., помещение с отдаваема площ 12,00 кв.м., обща отдаваема площ -
328,63 кв.м., с адрес в гр. В. Т., пл. „М. Б." № 1 в сградата на Военния клуб.
За да постанови обжалваният отказ от вписване, съдията по вписванията е приел, че
представеният за вписване договор за наем не е в изискуемата от закона форма (чл. 3, ал. 1
ПВ), съгласно която се вписват актове, извършени по нотариален ред или с нотариално
заверен подпис, тъй като нотариална заверка на подпис има само наемателят; че не са
изпълнени разпоредбите на чл.6, ал.1 и ал.3 от ПВ относно описанието на имота, до който се
отнася актът с посочване на вида, местонахождението, номера на имота, площта и/или
застроената площ и границите и че не е изпълнена разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от ЗКИР,
доколкото описанието трябва да съдържа данни за идентификатора, вида на имота-поземлен
имот, сграда или самостоятелен обект в сграда, граници на поземления
имот/идентификаторите на съседните поземлени имоти, съответно на самостоятелните
обекти в сграда/, площта в квадратни метри или в декари, предназначението на имота и
етажността на сградата.
Обжалваният отказ от вписване на договора за наем е връчен на частния
жалбоподател на 18.07.2022г., а настоящата частна жалба е подадена на 26.07.2022г./като е
приложено товарителница от куриер от 25.07.2022г/, т.е. в рамките на едноседмичният
преклузивен срок за обжалване.
При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:
Частната жалба е процесуално допустима – подадена от активно процесуално
легитимирана страна срещу подлежащ на обжалване акт – отказ на съдия по вписвания да
впише договор за наем, в рамките на преклузивния едноседмичен срок за обжалване, поради
което подлежи на разглеждане. Разгледана по същество частната жалба е неоснователна и
недоказана и следва да бъде оставена без уважение.
Съгласно т. 6 от Тълкувателно решение № 7/2012 г. от 25.04.2013 г., ОСГТК, ВКС на
РБ проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл. 32а, ал. 1 от
Правилника за вписванията относно това, дали представеният за вписване акт отговаря на
изискванията на закона, се ограничава до това, дали актът подлежи на вписване, съставен ли
е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписванията
съдържание. Не се проверяват материалноправните предпоставки на акта, освен ако това е
изрично предвидено в закон.
Настоящият състав на съда намира, че така представеният Договор за наем между
изпълнителна Агенция „В. к. в. п. д.“ и „Ш. И. Т.“ ЕООД не отговаря на изискванията на чл.
2
6, ал. 1, б. „в“ и ал. 3 от Правилника за вписванията и на чл. 60, т. 1-7 от ЗКИР.
Съгласно мотивите на т. 6 от горепосоченото тълкувателно решение може да бъде
отказано вписване на представения акт и ако той няма необходимото съдържание.
Проверката на съдържанието на акта е в две насоки: идентификация на страните (чл. 6, ал. 1,
б. "А" ПВ) и идентификация на имота (чл. 6, ал. 1 б. "В" ПВ). Ако недвижимият имот се
намира в район с одобрена кадастрална карта, съдията по вписванията може да откаже
вписването на акт за него, в случай че не са посочени данните по чл. 60, т. 1 - 7 ЗКИР.
Подлежащите на вписвания актове трябва да съдържат описанието на имота, до който
се отнася актът, с посочване на вида, местонахождението (община, населено място, адрес,
местност), номера на имота, площта и/или застроената площ и границите /чл. 6, ал. 1, б. "в"
от ПВ/ и идентификаторът; границите на поземления имот (идентификаторите на съседните
поземлени имоти, съответно на самостоятелните обекти в сграда) / чл. 60, т. 1-7 ЗКИР/. В
представения договор имотът е описан в чл. 1, ал. 1 по следния начин „ Ресторант с
отдаваема площ 182,43 кв. м., санитарен възел с отдаваема площ 8,00 кв.м., помещение с
отдаваема площ 12,00 кв.м. и тераса с отдаваема площ 126,20 кв. м.; обща отдаваема площ-
328,63 кв. м., адрес: гр. В. Т., пл. „М. Б.“ № 1, имот публична държавна собственост, АПДС
№ 2029/09.11.2017г.“ Въз основа на така посоченото описание, имотът не е
индивидуализиран в достатъчна степен. За неоснователно следва да се приеме възражението
на жалбоподателя, че съобразно приложената скица е посочен в достатъчна степен имота-
сграда с идентификатор 10447.513.14.1, с адрес на сградата в гр. В. Т., пл. „М. Б.“ № 1, със
застроена площ от 1204 км. метра, 3 етажа, предназначена за „друг вид обществена сграда“.
Видно е от договора, че съгласно него се отдават обекти в сградата с обща площ 328,63
кв.м., които не може да се приеме, че са достатъчно обособени, доколкото същите са
описани общо с квадратура и описание единствено като „ресторант“, „санитарен възел“,
„помещение“, „тераса“. На следващо място, не може да се приеме, че е достатъчно в
договора, подлежащ на вписване, да не бъдат посочени изискуемите от закона реквизити за
вписване, стига да бъдат посочени в приложената към заявлението скица. Настоящият
състав на съда намира за правилни мотивите на съдията по вписването в тази му част-макар
и да е приложена „скица- копие от кадастрална карта“ на сграда, тя не може да преодолее
порока на договора, поради това, че отдаваният имот е несамостоятелен обект в сградата,
част от нея и като такъв следва да бъде описан с посочване на граници, които по безспорен
и категоричен начин да го индивидуализират.
Съставът намира, че за неправилен мотивът за отказ на съдията по вписванията във
връзка с неизпълнение на разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от ПВ. Съгласно чл. 2, ал. 1 от
Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „В. к. в. п. д.“ Агенцията е структура на
пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Р. Б. за административно обслужване на военнослужещи и цивилни
служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия и на външни лица във връзка с управлението и
дейността на военните клубове в страната, управлението, експлоатацията и организиране на
разпореждането с имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната и на
движимите вещи в тях, осигуряването на отдиха и възстановяването на военнослужещите и
цивилните служители с цел подобряване качеството на техния професионален, личен и
семеен живот и пълноценното използване на отпуските и свободното им време, а съгласно
чл. 10, т. 12 от същия правилник изпълнителният директор на агенцията сключва договори,
свързани с осъществяването на дейността на агенцията и нейната администрация. Съгласно
чл. 13, ал. 5, вр. с ал. 4 от Правилник за прилагане на закона за държавната собственост
ръководителят на ведомството/ в случая изпълнителният директор на Изпълнителна агенция
„В. к. в. п. д.“/ сключва договор за наем на имотите публична държавна собственост/
какъвто е процесния имот/ по уредената в правилника процедура. Следователно
изпълнителният директор на агенцията, като назначен от орган на изпълнителната власт-
3
министъра на отбраната, е действал като надлежен държавен орган в дадените му законови
правомощия, поради което актовете, издадени от него попадат в изключението на чл. 3,ал. 2
от ПВ.
Направеното искане за присъждане за разноски следва да бъде оставено без уважение,
доколкото в настоящия случай е приложима разпоредбата на чл. 541 ГПК, съгласно която
разноските по охранителните производства са за сметка на молителя. Мотивиран от
горното, Великотърновски окръжен съд
ОПРЕДЕЛИ:
ПОТВЪРЖДАВА Определение от 14.07.2022г. по преписка № 5550/14.07.2022г.
съдия по вписванията при Районен съд- В. Т. отказва да разпореди вписване на Договор за
наем между изпълнителна Агенция „В. к. в. п. д.“ с адрес, гр. с., бул. „Ц. О.“ № 7, ИН по
ЗДДС *, представлявана от В. С., и „Ш. И. Т.“ ЕООД с ЕИК: * и със седалище и адрес на
управление: гр. В. Т., ул. „М.“ № 5, представлявано от С. А..
Определението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок, от
връчването му на жалбоподателя.

Председател: _______________________
Членове:
1._______________________
2._______________________
4