Решение по дело №9127/2022 на Районен съд - Пловдив

Номер на акта: 4016
Дата: 29 ноември 2022 г. (в сила от 29 ноември 2022 г.)
Съдия: Анета Александрова Трайкова
Дело: 20225330109127
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 22 юни 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта


РЕШЕНИЕ
№ 4016
гр. Пловдив, 29.11.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, I ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в публично
заседание на единадесети ноември през две хиляди двадесет и втора година в
следния състав:
Председател:Анета Ал. Трайкова
при участието на секретаря Невена Мл. Назарева
като разгледа докладваното от Анета Ал. Трайкова Гражданско дело №
20225330109127 по описа за 2022 година
Съдът е сезиран с искова молба от Д. И. Б., ЕГН ********** против „Йеттел
България“ ЕАД, ЕИК******, с която е предявен осъдителен иск с правно основание по
чл. 55, ал. 1, пр. 1 ЗЗД.
Ищцата твърди, че между нея и ответниковото дружество бил сключен договор
за предоставяне на мобилни услуги от 05.02.2021г. за мобилен номер *********.
Съгласно договореното ответното дружество следвало да предоставя ежемесечно на
ищцата, в качеството й на потребител и при условия на абонаментен план Тотал +,
следните услуги: неограничени минути към всички национални мрежи в България и
роуминг в зона ЕС, мобилен интернет, както и два трафик пакета за първоначалния
срок на договора и достъп до две дигитални услуги по избор, без допълнително
заплащане за първоначалния срок на договора от 12 месеца. Твърди се, че с фактура №
********. ответникът начислил сумата от 15.03 лева за ползване на услугата Wizz
games 7d sub. Тъй като подобна услуга ищцата не била ползвала, нито искала да
ползва, отправила до доставчика рекламация. Получила отговор, че по случая била
направена подробна проверка и било установено, че ищцата сама направила седмичен
абонамент за УДС – услуга с добавена стойност, като абонирането било извършено
след въвеждане на верификационен ПИН код. Ответникът уведомил ищцата, че след
абонирането доставчикът /неизвестно кой/ следвало да информира ищеца за
извършеното действие, цената на седмичния абонамент и начина на отписване. Тъй
като подобни кодове за ползване на каквито и да било услуги извън договорените не
1
била виждала, нито имала контакт с друг доставчик на интернет услуги, и тъй като в
отговора на рекламацията било записано, че за номера на ищцата таксуваната услуга
била прекратена, ищцата отправила втора рекламация. Същата не била уважена.
Получила отговор, в който се сочило, че доставчиците на споменатата услуга били
външни фирми и във връзка с поставените от нея въпроси, следвало да се свърже с тях.
С оглед изложеното се моли съда да постанови решение, с което да осъди
ответника да заплати на ищцата сумата от 46,93 лева, представляваща стойността на
предоставени от същия мобилни услуги от 05.02.2021г. за мобилен номер *******по
фактура № ******** /25.05.2022г., за отчетен период 25.04.2022г.- 24.05.2022г.
Претендират се и разноски. О
В срока по чл. 131 ГПК ответникът е подал писмен отговор, с който оспорва
претенцията.
Твърди се, че на 05.02.2021г. между страните било сключено Допълнително
споразумение към договор за мобилни услуги за мобилен номер******** за срок от 24
месеца. В действителност в абонаментния план били включени услугите сочени от
ищцата. Според портфолиото на оператора, дигиталните услуги, от които
потребителят можел да избере две били както следва: PRO, IZZI, HBO MAX, Deezer и
Bookmate. Твърди се, че достъпът до тези пет услуги се поддържал и осигурявал пряко
от Йетелл, от което следвало, че отговорността за отстраняване и обезщетяване за
евентуално настъпване на нежелани от потребителя последици, касаела Йеттел. За
активирането на всякакви платени услуги, различни от изброените, се начислявала към
месечната фактура, стойността на услугата, с която потребителят следвало да бъде
запознат предварително и следвало да даде своето съгласие за начисляването й. Твърди
се, че след извършена проверка било установено, че на 06.05.2022г. от мобилния номер
на ищцата бил активиран седмичен абонамент за услугата Wizz games 7d sub.
Абонаментът бил активиран от ищцата след посещение в сайта на услугата, а именно:
https://wizzgames.com/BG. Активацията била потвърдена чрез верификация на ПИН
код, изпратен до мобилния номер на ищцата. Осъществявайки верификацията ищцата
била потвърдила желанието си да получи достъп до услугата, предоставена от Wizz
games 7d sub и се била съгласила с описаното в т.4 от Общите условия от 09.01.2017г.
на Доставчика на услугата. Според т.4 таксите по текущите тарифи на Доставчика се
заплащат от потребителя, посредством начисляване на сумата към сметката за
използване на услуги от мобилния оператор. Твърди се, че услугата Wizzgames не се
предлагала от Йеттел, а от външен доставчик, поради което на страницата на
Оператора не била публикувана информация касаеща условията за активация,
използване и деактивация на услугата. Доставчикът на тази услуга било „Ен Ти Ейч
Медиа България“ ЕООД. В интернет страницата на доставчика подробно била описана
процедурата за абониране. Към мобилния номер на ищцата било изпратено текстово
съобщение, чрез номер 14703 от доставчика с информация за извършеното действие и
начинът за отказ и спиране на услугата. В случай, че услугата била нежелана от нея,
2
следвало да я прекрати веднага. Тъй като това не било направено, на дата 13.05.2022г.
и 20.05.2022г., абонаментът бил подновен, като при всяко подновяване доставчикът
отново изпращал текстови съобщения, който съдържали информация за цената и
начина за спиране на услугата. След като ищцата била уведомила оператора за своето
нежелание да притежава достъп до услугата Wizzgames, на 02.06.2022г. ответникът
преустановил начисляване на седмични абонаменти. Предвид изложеното се моли за
отхвърляне на иска. Претендират се разноски.
Съдът, като съобрази доводите на страните и събраните по делото писмени
доказателства и доказателствени средства, поотделно и в тяхната съвкупност, съгласно
правилата на чл. 235, ал. 2 ГПК, намира за установено следното от фактическа и
правна страна:
За основателността на предявения осъдителен иск с правно основание чл.55,
ал.1, изр.1 ЗЗД за връщане на платеното при начална липса на основание, в
доказателствена тежест на ищеца е да установи факта на плащането, а ответникът носи
тежестта да докаже, че плащането е осъществено на валидно основание, т.е. че е
предоставена мобилна услуга Wizz games 7d sub .
Между страните не е спорно, че на 05.02.2021г. между страните е сключен
договор за предоставяне на мобилни услуги от 05.02.2021г. за мобилен номер *******,
като съгласно договореното ответното дружество е следвало да предоставя
ежемесечно на ищцата, в качеството й на потребител и при условия на абонаментен
план Тотал +, следните услуги: неограничени минути към всички национални мрежи в
България и роуминг в зона ЕС, мобилен интернет, както и два трафик пакета за
първоначалния срок на договора и достъп до две дигитални услуги по избор, без
допълнително заплащане за първоначалния срок на договора от 12 месеца.
Също така не е спорно, че с фактура № **********ответникът начислил сумата
от 15.03 лева за ползване на услугата Wizz games 7d sub, както и че тази сума е била
заплатена на ответника, видно от представения по делото фискален бон от 6.06.2022г.
Недоказани останаха твърденията на ответника, че на 06.05.2022г. от мобилния
номер на ищцата е бил активиран седмичен абонамент за услугата Wizz games 7d sub,
че активацията е била потвърдена чрез верификация на ПИН код, изпратен до
мобилния номер на ищцата и че ищцата чрез осществяване на верификацията е
потвърдила желанието си да получи достъп до услугата, предоставена от Wizz games 7d
sub и се е съгласила с описаното в т.4 от Общите условия от 09.01.2017г. на Доставчика
на услугата. Според т.4 таксите по текущите тарифи на Доставчика се заплащат от
потребителя, посредством начисляване на сумата към сметката за използване на услуги
от мобилния оператор. Недоказано остана и ползването на ищцата от услугата Wizz
games 7d sub, с оглед на което предявеният от същата иск ще се уважи като доказан и
основателен.
При този изход на спора право на разноски има ищецът на основание чл. 78,
3
ал.1 ГПК. По делото се доказа ищецът да е заплатил разноски в размер на 50 лв. за
държавна такса и 300 лева разноски за адвокат, които следва да се присъдят.
Така мотивиран, съдът
РЕШИ:
ОСЪЖДА „Йеттел България“ ЕАД, ЕИК *******да заплати на Д. И. Б., ЕГН
********** по предявения иск с правно основание чл.55, ал. 1, предл. 1 ЗЗД сумата от
46,93 лева, недължимо платена по фактура № *********. за ползване на услугата Wizz
games 7d sub за периода 25.04.2022г. – 24.05.2022г.
ОСЪЖДА „Йеттел България“ ЕАД, ЕИК ******* да заплати на сумата от 350
лева, представляваща разноски по делото за адвокатски хонорар за процесуално
представителство в производството по делото и държавна такса..
Решението може да бъде обжалвано от страните в двуседмичен срок от
съобщаването му с въззивна жалба пред Окръжен съд Пловдив.
Съдия при Районен съд – Пловдив: ____/п/___________________
4