Разпореждане по дело №14853/2023 на Софийски районен съд

Номер на акта: 41764
Дата: 31 март 2023 г. (в сила от 31 март 2023 г.)
Съдия: Десислава Иванова Тодорова
Дело: 20231110114853
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 22 март 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта

РАЗПОРЕЖДАНЕ
№ 41764
гр. София, 31.03.2023 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 50 СЪСТАВ, в закрито заседание на
тридесет и първи март през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:ДЕСИСЛАВА ИВ. ТОДОРОВА
като разгледа докладваното от ДЕСИСЛАВА ИВ. ТОДОРОВА Гражданско
дело № 20231110114853 по описа за 2023 година
На осн. чл. 129, ал. 2 от ГПК, съдът
РАЗПОРЕДИ:
ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ искова молба, по която е образувано гр. дело №14853/2023 г. по
описа на СРС.
УКАЗВА на ищеца в едноседмичен срок от връчване на съобщението да отстрани
нередовностите на исковата молба като внесе по сметка на Софийски районен съд държавна
такса сумата 71,76 лв. и представи вносен документ в същия срок, в който е посочено
основанието – по кое дело е внесена таксата. При неизпълнение на указанията в цялост и в
срок исковата молба ще бъде върната.
УКАЗВА на страната, че в случай че отсъства повече от един месец от адреса, който е
съобщила по делото или на който веднъж е връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за
новия си адрес. Същото задължение имат и законният представител, попечителят и
пълномощникът на страната. При неизпълнение на това задължение всички съобщения се
прилагат към делото и се смятат за връчени.
Делото да се докладва при постъпване на доказателства за изпълнение на дадените
указания в определения срок за това или след изтичането му.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
1