Решение по дело №262/2023 на Районен съд - Благоевград

Номер на акта: 204
Дата: 31 март 2023 г. (в сила от 4 април 2023 г.)
Съдия: Кристина Евгениева Панкова
Дело: 20231210200262
Тип на делото: Административно наказателно дело
Дата на образуване: 14 февруари 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта


РЕШЕНИЕ
№ 204
гр. Благоевград, 31.03.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД, VI НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ, в публично
заседание на тридесет и първи март през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:Кристина Евг. Панкова

при участието на секретаря Лилия Мл. Дренкарска
в присъствието на прокурора П. Люб. М.
като разгледа докладваното от Кристина Евг. Панкова Административно наказателно дело
№ 20231210200262 по описа за 2023 година
Въз основа на Закона и доказателствата, СЪДЪТ
РЕШИ:
ПРИЗНАВА А. И. А., роден на *****г., с адрес гр.К.,българин, български гражданин,
неосъждан, адвокат в АК Кюстендил, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на
01.06.2022г. около 10.30 ч. в гр. Кюстендил в сградата на Административен съд в кабинета
на съдебният администратор Г. Бл. М., който се намира на 2 етаж в зона с ограничен достъп,
извършил непристойна проява изразена във вербална агресия, отправена срещу лицето Г.
М., като отправя груби и обидни думи, и квалификации към работещите в съда, крещейки
,.Всички сте за гробища! За гробища сте!. Няколко пъти повтаря за тенденциозно отношение
на съдия Г. С. към него, включително и по конкретното дело, по което тя е съдия-
докладчик. Излизайки от кабинета на г-жа М., се сблъсква с председателя на
Административен съд-Кюстендил, продължавайки да крещи ..За гробища сте!'', като
деянието е извършено на обществено място, като с действията си грубо нарушава
обществения ред, общоприетите норми на поведение в обществото и добрите нрави, като е
предизвикал възмущение в присъстващите лица- нарушение по чл.1 ал.3 от УБДХ, поради
което му НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 200 лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в срок до 24 часа, считано от постановяване на
решението за нарушителя, чрез неговия защитник, за Районна прокуратура – Кюстендил и
РУ „Полиция“Кюстендил от уведомяването им пред Окръжен съд – Благоевград
В случай на жалба и/или протест НАСРОЧВАМ съдебно заседание пред Окръжен съд
Благоевград на 06.04.2023 г. от 14:30 часа, за които дата и час да се уведомят РП Кюстендил
и РУ Кюстендил, А. А. уведомен чрез адв.М..

КОПИЕ от настоящото решение незабавно да се изпрати на Районна прокуратура –
Кюстендил и РУ Кюстендил.
1
Съдия при Районен съд – Благоевград: _______________________
2

Съдържание на мотивите Свали мотивите


МОТИВИ към Решение № 204/31.03.2023 г. постановено по НАХД № 262/2023 г. по
описа на БлРС
Производството е по реда на чл.4 и сл. от Указа за борба с дребно хулиганство и е
образувано въз основа на акт за констатиране на дребно хулиганство рег. № 3/13.01.2023
година, на РУ “Полиция” – Кюстендил, съставен на 13.01.2023г. срещу А. И. А. за
нарушение на чл.1, ал.2 от УБДХ.
В съдебно заседание А. не се явява, предвид изрично заявеното от него в писмено
становище по делото, че не желае да участва, съдът е допуснал правна помощ на същия,
като му е определен служебен защитник, адв.Михайлова, която се явява в съдебно
заседание.
Адв.Михайлова пледира за оправдаване на подзащитния и, като излага доводи, за допуснати
нарушения в процедурата по съставяне на АУАН, алтернативно застъпва становище за
налагане на глоба в минимален размер.
Представителят на Районна прокуратура - Благоевград поддържа обвинението. Счита, че от
събрания по делото доказателствен материал по безспорен начин е установено, че А. е
осъществил състава на вмененото му нарушение. Пледира да бъдат признат за виновен, като
се наложи наказание „Глоба“ в максимален размер.
Въз основа на събрания доказателствен материал и на закона, съдът намира за установено
следното:
А. А. е адвокат, регистриран в Адвокатска колегия-Кюстендил.
По повод подадена касационна жалба от адвокат А. А. в Административен съд-
Кюстендил било образувано канд №115/22г. по описа на съда. За разглеждането на делото
бил определен състав от трима съдии : председател -Г. СТ. и членове-Д. Т. и А. Ст.. По
делото било насрочено открито съдебно заседание на 01.06.22г. от 10:00ч., за участие, в
което А. бил редовно призован.
Съдебното заседание по делото започнало на 01.06.22г. в 10:06ч. В него участвали
процесуален представител на ответника и прокурор в ОП- Кюстендил.Делото било
разгледано по същество,като съдът определил ,че ще се произнесе с решение в
законоустановения срок.Съдебното заседание приключило 10:08ч., видно от приложен по
делото протокол.
В 10:13ч. на 01.06.22г. адвокат А. се обадил на Г. М.-съдебен администратор на АС-
Кюстендил,с молба съдебния състав да разгледа делото последно.М. веднага отишла в
съдебната зала и чрез писмена бележка уведомила съдебния състав за молбата на А.. В края
на съдебното заседание в съдебната зала влязъл адв.А. и попитал какво е станало с молбата
му.Съдия Ст. обяснила на А.,че молбата му е докладвана на съдебния състав , след като
съдебното заседание по делото вече е било приключило и тъй като представителя на
ответната страна, вече си бил тръгнал няма възможност да се гледа повторно.
Афектиран от това А., влязъл в зона с контрол на достъп на втория етаж , като
нахлул в кабинета на М. и започнал да я обижда и крещи, че Ст. нарочно го е направила, че
всичко било тенденциозно, заради него. Накрая излязъл от кабинета на М. крещейки: “За
гробища сте,за гробища сте...“ Думите му били чути и възприети не само от Г. М., а и от
съдия Г. СТ. и председателя на съда Ив. Д., който в същия момент влизал в кабинета си, а
съдия Ст. била в своя, който се намирал в близост до този на М.. Във връзка с поведението
на А., Ив. Д. сигнализирал Адвокатска колегия Кюстендил и РП Кюстендил. Във връзка с
постъпилия сигнал в РП Кюстендил била образувана преписка и извършена проверка, в хода
1
на която са снети обяснения от М., Ст. и служителите на ОЗ“Охрана“, които са били на
смяна на процесната дата в АС-Кюстендил, събрани са относими писмени доказателства,
като след анализ на същите прокурор при РП Кюстендил на 26.09.2022г. е постановил акт
/Постановление/, с който е отказал да образува наказателно производство, поради липсата на
данни за престъпление от общ характер, но е приел, че в случая поведението на А. покрива
признаците на дребно хулиганство, поради което е изпратил материалите на РС Кюстендил
за санкциониране на лицето по УБДХ. Поради отвод на всички съдии в РС Кюстендил,
делото е изпратено за разглеждане в РС Благоевград, където е образувано нахд№1710/2022,
производството, по което е прекратено след като съдът е приел, че е ненадлежно сезиран,
поради което е изпратил материалите на РП Кюстендил. След постъпване в РП Кюстендил
на посочените материали, същите са изпратени на РУ Полиция Кюстендил за съставяне на
акт по УБДХ, като на 13.01.2023г. след като е положил усилия за присъствие на А., св.Янков
е съставил Акт №3/13.01.2023г за констатирано дребно хулиганство, в който е прието, че на
01.06.2022г. около 10.30 ч. в гр. Кюстендил в сградата на Административен съд в кабинета
на съдебният администратор Г. Бл. М., който се намира на 2 етаж в зона с ограничен достъп,
извършил непристойна проява изразена във вербална агресия, отправена срещу лицето Г.
М., като отправя груби и обидни думи, и квалификации към работещите в съда, крещейки
,.Всички сте за гробища! За гробища сте!. Няколко пъти повтаря за тенденциозно отношение
на съдия Г. СТ. към него, включително и по конкретното дело, по което тя е съдия-
докладчик. Излизайки от кабинета на г-жа М., се сблъсква с председателя на
Административен съд-Кюстендил, продължавайки да крещи ..За гробища сте!'', като
деянието е извършено на обществено място, като с действията си грубо нарушава
обществения ред, общоприетите норми на поведение в обществото и добрите нрави, като е
предизвикал възмущение в присъстващите лица, предмет на разглеждане в настоящото
производство.
Гореописаната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на
приетите по делото писмени доказателства, съдържащи се в изпратената преписка и
писмени сведения на Ст. и М., както и приложения сигнал от Демиревски.
Анализирайки посоченото от М. и Ст. се установява посоченото в Акта за дребно
хулиганство, същите са станали преки очевидци на поведението и действията на А..
Посоченото от тях се установява и от посоченото в сигнала на Председателя на АС
Благоевград, както и от останалите писмени доказателства, които съдът кредитира като
непротиворечиви и кореспондиращи по между си.
Възприетата от съда фактическа обстановка се установява от събраните доказателства, както
писмени, така и гласни, надлежно приобщени по делото.
При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното.
В случая съставения акт е съобразен с изискванията на закона, относно съдържание,
реквизити и процедура по съставяне. Същия е съставен от компетентно лице и в сроковете,
определени от законодателя. Според съда липсват формални предпоставки, които да сочат
на незаконосъобразност на същия. По повод възраженията на А., че са изтекли сроковете за
съставяне на АУАН, съдът намира същите за неоснователни. В случая УБДХ не
регламентира срок за съставяне на АУАН, дори и да се приема, че е приложим чл.34 от
ЗАНН, регламентирания в тази разпоредба срок не е изтекъл към датата на съставяне на
Акта, доколкото видно от събраните доказателства, включително постановление на РП
Кюстендил, пред същите е била образувана преписка и извършена проверка, в рамките, на
която срока по чл.34 от ЗАНН спира да тече, с оглед определянето му като давностен /
Тълкувателно постановление № 1/27.02.2015 г. на ВАС на Р България – ОСС от НК на ВКС
2
и ОСС от ІІ колегия на ВАС/, поради което и след уведомяване за прокурорския акт започва
да тече нов срок. В случая РУ Кюстендил е уведомен за постановлението на РП Кюстендил
през месец януари 2023, видно от входящ номер, посочен на преписката, а Акта е съставен
на 13.01.2023г., поради което и са спазени преклузивните срокове за съставянето му. Не се
констатираха и други процесуални нарушения, доколкото акта съдържа всички реквизити,
регламентирани чл. 4 от Правилника за прилагане на Указ № 904 за борба с дребното
хулиганство. От представените докладни се установява, че А. е уведомен за започната срещу
него процедура, но е отказал да получи призовка, както и впоследствие е отказал да получи
акта, което е удостоверено с подпис на свидетел. Ето защо съдът намира доводи за
допуснати процесуални нарушения за неоснователни.
От материална страна съдът намира следното, съгласно чл.1, ал.2 от УБДХ Дребното
хулиганство е непристойна проява, изразена в употреба на ругатни, псувни или други
неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и
държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване,
сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие,
но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по
чл.325 от Наказателния кодекс. Безспорно употребените от А. изрази „за гробищата сте“, по
отношение на служители в съд и по отношение на представители на съдебната власт, както
и във време, когато в съда има множество хора, и в присъствие на съдии и съдебни
служители, представлява демонстрация против установения ред. Безспорно действията на А.
на процесната дата са неприемливи от гледна точка на морала.
Конкретният акт на престъпна проява на нарушителя обективира отношението му към
деянието /тяхната интелектуалната и волевата насоченост/. Ето защо съдът намира, че А. е
осъществил нарушението на чл. 1,ал.3 от УБДХ, от обективна страна, в каквато насока са
събраните писмени доказателства, приложените сведения от Ст., М., приложения сигнал от
Демиревски. Освен от обективна страна, деянието е извършено и от субективна, тъй като
нарушителя е на достатъчно зряла възраст и е осъзнавал противообществения характер на
деянието, разбирал е общественоопасните му последици, и е искал тяхното настъпване. Ето
защо, анализирайки нарушението от субективната му страна, съдът счита, че същото е
извършено с пряк умисъл, като този извод на съда се затвърждава и от обстоятелството, че в
случая нарушителя е адвокат и като такъв е запознат с правилата за поведение в съд. Всеки
е длъжен да съобразява поведението си с общоприетите норми. Ето защо съдът намира, че
същия е съзнавал, че извършва непристойни действия. От друга страна липсват
доказателства за личен мотив, който да е предпоставил поведението на А..
При ангажиране на административната му отговорност, съгласно УБДХ и при определяне
на наказанието следва да се има предвид вида и характера на извършеното административно
нарушение, и да се съобразят смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. Като
смекчаващи вината обстоятелства съдът отчете чистото му съдебно минало, като отегчаващо
такова съдът прие, обстоятелството, че нарушителят упражнява адвокатска професия и
въпреки това си е позволил такова противоправно поведение .
Съдът приема, че като адекватно на извършеното от нарушителя и предвид постигането в
оптимална степен на целите на генералната и специална превенция, следва, да бъде
наложена по-леката форма на наказание по УБДХ, а именно „Глоба”, която следва да бъде в
размер на - 200 лева.
Съдът счита, че наложената в конкретния случай наказание ще способствува за спазване на
установения правопорядък и ще предотврати извършването на други престъпления, с което
от своя страна ще се реализира както личната, така и генералната превенция, като
предложеното от прокурора за налагане на санкция в максимален размер, съдът намира за
неоснователни с оглед конкретиката на случая.
По изложените съображения, съдът постанови решението си.
3

РАЙОНЕН СЪДИЯ
4