Протокол по дело №2765/2022 на Софийски районен съд

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 26 май 2023 г.
Съдия: Валерия Боянова Ватева
Дело: 20221110102765
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 21 януари 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта

ПРОТОКОЛ
№ 12559
гр. София, 18.05.2023 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 70 СЪСТАВ, в публично заседание на
осемнадесети май през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:В.Б.В.
при участието на секретаря Ц.Б.Т.
Сложи за разглеждане докладваното от В.Б.В. Гражданско дело №
20221110102765 по описа за 2022 година.
На именното повикване в 12:16 часа се явиха:
ИЩЕЦЪТ ЗД „Б.И.“ АД - редовно уведомен, не изпраща представител.

ОТВЕТНИЦАТА Н. С. Г. - редовно уведомена от предходно съдебно
заседание, не се явява, представлява се от адв. Г. с пълномощно по делото.

Адв. Г.: Да се даде ход на делото.

Съдът СЧЕТЕ, че не са налице процесуални пречки за даване ход на
делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА становище на ищцовата страна от 18.05.2023 г., препис от
което се връчи на ответната страна, в която се изразява становище да се гледа
делото в тяхно отсъствие, но се държи да се изиска административно-
наказателната преписка. Има и искане за присъждане на разноски.
1

Адв. Г.: Не държим на изготвянето на поисканата в предходното съдебно
заседание експертиза. Поисканата от ищеца преписка е представена по
делото. Нямам други доказателствени искания.

Съдът, като СЪОБРАЗИ, че в предходното съдебно заседание е приел
постъпилата от МВР - Габрово преписка, СЧИТА искането на ищеца в днес
докладваното становище за неоснователно и

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ разглеждане същото.
ПРИЛАГА по делото становището на ищцовата страна.

Адв. Г.: Нямам други искания.

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа страна, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. Г.: Моля да отхвърлите иска като неоснователен и недоказан.
Предявеният иск по чл. 410, ал. 1, т.1 КЗ с неговите кумулативни изисквания
за валидно представен договор за застраховка, причинено застрахователно
събитие от трето лице и изплатено застрахователно обезщетение на
застрахователя, е неоснователно и не беше доказано по делото, въз основа на
което моля да постановите решение, с което да отхвърлите исковата молба
като неоснователна и недоказана. Представям подробно становище за това
искане. Претендирам разноски, за които представям списък по чл. 80 ГПК.
2
Относно възражението за прекомерност на адвокатското възнаграждение,
считам същото за неоснователно. Отбелязвам, че в адвокатското
възнаграждение не се включени пътни разходи и делото може да бъде
счетено с фактическа и правна сложност.

СЪДЪТ ОБЯВИ, ЧЕ ЩЕ СЕ ПРОИЗНЕСЕ С РЕШЕНИЕ В СРОК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 12:20
часа.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
Секретар: _______________________
3