Решение по дело №2134/2023 на Софийски градски съд

Номер на акта: 1321
Дата: 17 март 2023 г. (в сила от 17 март 2023 г.)
Съдия: Александър Ангелов
Дело: 20231100502134
Тип на делото: Въззивно гражданско дело
Дата на образуване: 22 февруари 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ
№ 1321
гр. София, 15.03.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ЧЖ-I-З, в закрито заседание на
петнадесети март през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:Вергиния Мичева
Членове:Евгени Георгиев

Александър Ангелов
като разгледа докладваното от Александър Ангелов Въззивно гражданско
дело № 20231100502134 по описа за 2023 година
Производството е по реда на чл. 435, ал. 2, т. 7 вр. с чл. 274 и сл. ГПК.
Производството е образувано по жалба на „Софийска вода“ АД срещу разпореждане
от 10.01.2023 г., с което са определени допълнително разноски от 72 лв. за връчване на
съобщения по изп. д. № 20229240401849 на ЧСИ с рег. № 924. Жалбоподателят посочва, че
неоснователно съдебният изпълнител е начислил три допълнителни такси по т. 5 от
Тарифата към ЗЧСИ във връзка с направеното от жалбоподателя пред него възражение по
първоначално определените разноски, тъй като актовете на съдебния изпълнител във връзка
с разноските по изпълнението не са сред тези, за които е приложима посочената разпоредба
на Тарифата и съответно за връчването им не следва да се начисляват допълнителни такси.
Взискателят и ответник по жалбата „Д.А.“ ЕООД изразява становище за
неоснователност на жалбата, като счита, че разноските са правилно определени от съдебния
изпълнител. Претендира разноски в настоящото производство.
В мотивите си по отношение на подадената жалба съдебният изпълнител счита, че
жалбата е неоснователна, като излага съображения за дължимост на начислените
допълнителни такси.
След като се запозна с доказателствата по делото и становищата на страните и
на съдебния изпълнител, съдът намира следното:
От представеното копие на изпълнителното дело се установява, че след получаването
на поканата за доброволно изпълнение длъжникът и жалбоподател „Софийска вода“ АД е
подал възражение срещу определените от съдебния изпълнител разноски (озаглавено
отговор на поканата за доброволно изпълнение от 29.12.2022 г.). Съдебният изпълнител е
1
връчил съобщение за това възражение на взискателя с оглед възможността му да подаде
становище по него (съобщение от 04.01.2023 г.). След това той се е произнесъл по
възражението, като е връчил препис от разпореждането си на двете страните (две съобщения
от 10.01.2023 г.). На същата дата 10.01.2023 г. съдебният изпълнител е постановил и
обжалваното разпореждане, с което е определил допълнителни такси, дължими от длъжника,
за изпратените три броя съобщения, чийто общ размер възлиза на 72 лв.
Съгласно т. 5 от Тарифата към ЗЧСИ такса от 20 лв. (24 лв. с включен ДДС) се събира
за изготвяне и връчване от съдебния изпълнител на различни документи, сред които и
уведомления. Разпоредбата не разграничава предмета на уведомленията, т.е. за какви
съобщения по изпълнителното дело става въпрос. Същевременно обаче тази разпоредба
следва да се тълкува във връзка с утвърденото в съдебната практика разбиране, че
производството във връзка с разноските, което е страничното за основаното производство,
не следва да създава допълнителни разноски за страните, освен дължимата такса, когато с
въпроса бъде сезиран съда или друга съдебна инстанция (както е в случая с настоящата
жалба пред съда или при частна жалба срещу определение на съда, постановено в
производство по реда на чл. 248 ГПК). Обратното разбиране, а именно, че в производството
пред съдебния изпълнител по отношение на размера на определените разноски следва да се
дължат допълнителни разноски за такси по изпълнителното дело, би означавало, че дори и
при погрешно начислени разноски от съдебния изпълнител и съответно основателно
възражение от длъжника срещу тях, той ще заплати други допълнителни разноски за това си
действие. Подобно разбиране би довело до ограничаване на длъжника да подава възражения
срещу разноските, дори когато те не са надлежно определени от съдебния изпълнител, което
противоречи на правото на длъжника да изрази своето становище по този въпрос
(включително с оглед на принципите на равенство на страните в производството и на
състезателност – съответно чл. 9 и чл. 8, ал. 1 ГПК, които намират съответно приложение и
в изпълнителното производство).
С оглед на посоченото по-горе разбиране следва да се съобрази, че т. 5 на Тарифата
към ЗЧСИ не предвижда изрично, че за съобщенията, връчвани от съдебния изпълнител в
производство по оспорване на определените от него разноски, се събират допълнителни
такси. Поради това трябва да се приеме, че такива такси не се дължат и съответно
подадената жалба следва да бъде уважена.
С оглед на гореизложеното съдът
РЕШИ:
ОТМЕНЯ разпореждане от 10.01.2023 г. по изп. д. № 20229240401849 на ЧСИ с рег.
№ 924, с което са определени допълнително разноски от общо 72 лв. за връчване на три боря
съобщения.
Решението не подлежи на обжалване.
2
Председател: _______________________
Членове:
1._______________________
2._______________________
3