Решение по дело №713/2022 на Апелативен съд - София

Номер на акта: 632
Дата: 13 октомври 2022 г. (в сила от 13 октомври 2022 г.)
Съдия: Николай Станков Метанов
Дело: 20221001000713
Тип на делото: Въззивно търговско дело
Дата на образуване: 18 август 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта

РЕШЕНИЕ
№ 632
гр. София, 12.10.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ, 13-ТИ ТЪРГОВСКИ, в закрито
заседание на дванадесети октомври през две хиляди двадесет и втора година в
следния състав:
Председател:Христо Лазаров
Членове:Женя Димитрова

Николай Ст. Метанов
като разгледа докладваното от Николай Ст. Метанов Въззивно търговско
дело № 20221001000713 по описа за 2022 година
Производството е по реда на чл.25, ал.4, изр.2 от Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
Образувано е по въззивна жалба вх.№ 7004 от 22.06.2022г. по описа на Окръжен съд
Благоевград на К. К. И., ЕГН **********, адрес: гр.***, ж.к.***, бл. ***, вх. ***, ет. ***, ап.
***, избран за председател на Сдружение с нестопанска цел „ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИНДЕН - БЛАГОЕВГРАД“ против решение № 66 от 17.06.2022г.,
постановено по т.д.№139/2022г. на Окръжен съд Благоевград, с което е потвърден отказ №
2022060315073535 от 07.06.2022г. по описа на Търговски регистър, постановен по
Заявление с вх. № 20220603150735 от 03.06.2022г. от сдружение с
нестопанска цел „Обединена македонска организация – Илинден- Благоевград“.
Жалбоподателят твърди, че обжалваното решение е неправилно и
незаконосъобразно, по подробно изложени съображения, като иска да бъде отменено и да
бъде постановено Агенция по вписванията да извърши вписване по заявление вх.№
20220603150735 от 03.06.2022г. и да му бъдат присъдени разноски.
Агенцията по вписванията е подала отговор по жалбата, в който поддържа
становището, че същата е неоснователна, а обжалваното решение, правилно и
законосъобразно, по подробно изложени съображения, като претендира разноски за
юрисконсултско възнаграждение.
Софийският апелативен съд, след като обсъди оплакванията в жалбата във
връзка с атакувания съдебен акт, от фактическа и правна страна приема следното:
1
Окръжен съд - Благоевград е сезиран с жалба от К. К. И., ЕГН **********, избран
за председател на Сдружение с нестопанска цел „ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИНДЕН-БЛАГОЕВГРАД“ против отказ №20220603150735/07.06.2022г.
на Агенция по вписванията
При проверката по чл.21 ЗТРРЮЛНЦ длъжностното лице по регистрацията
е приело, че заявлението е по образец съгласно приложение № А15 от Наредба
№1 за водене, съхранение и достъп до търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел, към заявлението са приложени документи,
относими към исканото вписване за първоначална регистрация на сдружението. Дейността
на сдружението е определена в частна полза.
Според длъжностното лице по регистрацията – от представените устав и протокол
с взети решения не става ясно и недвусмислено какви са целите на сдружението и
средствата за постигането им - обстоятелства подлежащи на вписване според чл.18, ал.1, т.1
ЗЮЛНЦ.


Заявените за вписване цели на сдружението определят и вменяват задължения
за държавата, което е недопустимо и не следва да бъдат вписани. Начина по който
са формулирани, смисъла в който са употребени и вложеното съдържание в целите
/ чл.4 от Устава/ разкрива несъответствието им с поставените от законодателя
изисквания за дейността на сдружение в частна полза по смисъла на чл.2, ал.1
ЗЮЛНЦ, каквато е възприета в чл.1, ал. 1 от Устава.
Целите на сдружението не съответстват на дейността на същото в частна полза,
по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗЮЛНЦ. Формулировката на целите предполага същите
да бъдат осъществявани в обществена полза, като сдружението е учредено в частна полза.
Не са без значение разпоредбите на Устава, които са ориентирани към определена
група от хора, чийто членове са граждани на държавата и притежават отличителна
религиозна, езикова, културна или друга характеристика, различаваща ги от мнозинството
от населението. Ето защо и афиширането на такова малцинство чрез организация -
сдружение с нестопанска цел, предназначени да удовлетворява техни специфични
потребности по същество не цели защита на правата им, доколкото те не са различни от тези
на останалите граждани, е насочено срещу единството на нацията.
Посочените нередовности не могат да се отстранят по реда на чл.22, ал.5
ЗТРРЮЛНЦ, поради което и на основание чл.24, вр. с чл.21, т.5 ЗТРРЮЛНЦ е постановен
отказ.
Окръжен съд Благоевград, като е обсъдил представените със заявлението документи,
изводите на длъжностното лице по регистрацията и възраженията в жалбата, е приел,
че обжалвания отказ е валиден и допустим, а разгледан по същество правилен и
обоснован, по следните мотиви:
2
Отказът за първоначалната регистрация на Сдружение с нестопанска цел
„ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ- ИЛИНДЕН“ е законосъобразен, поради
това, че посочените цели, не са в съответствие със закона. В устава на сдружението по точки
са посочени седем цели, които са свързани със защита правата на македонско малцинство.
Един от въпросите, които поставят визираните цели, е официално признаване на
съществуването на македонско малцинство в България и признат ли е от Република
македонски национален идентитет, за да се приеме, че тези цели не застрашават
националната и обществена сигурност.
Съдът е приел, че правото на сдружаване е неотменимо човешко право, но не и
когато застрашава обществения ред в държавата. Освен това целите по т.3., т.4, т.7 са неясно
формулирани и подлежат на двузначно тълкуване, което е видно и от мотивите на отказа.
На следващо място, в точка 1, 4, 5, 6 и 7 от устава, за целите се вменяват задължения
на държавата Република България, което е недопустимо, още повече по
същността си това не може да се определи като цел на сдружението.
Като допълнителен аргумент, обстоятелствата във връзка с целите на сдружението
подлежат на вписване, съгласно чл.18, ал.1, т.1 ЗТРРЮЛНЦ и при неясната им
формулировка следва да се откаже да бъде регистрирано това ЮЛНЦ създадено в частна
полза.
С жалбата не са представени нови
доказателства. По допустимостта на жалбата:
Жалбата е допустима. Подадена е в срока по чл.25, ал.4 ЗТРРЮЛНЦ, от страна
в първоинстанционното производство, имаща право и интерес от обжалването,
срещу подлежащ на обжалване по силата на чл.25 ЗТРРЮЛНЦ, валиден и допустим съдебен
акт.
По основателността на жалбата:
Разгледана по същество жалбата е неоснователна.
Съгласно Тълкувателно решение №6 от 15.01.2019г. на ВКС по т.д.№ 6/2017г.,
задължително за съдилищата на основание чл.130, ал.2 ЗСВ, ограниченията относно обхвата
на дейността на въззивния съд, предвидени в чл.269, изр.второ от ГПК, регламентиращ
т.нар.„ограничен въззив“, не се прилагат в производството по частна жалба, т.е. частното
производство е регламентирано като пълен въззив, при който съдът не е ограничен от
оплакванията в жалбата и служебно проверява всички правно релевантни факти, сам
преценява доказателствата, събрани от първата инстанция, тези представени с частната
жалба и отговора, както и събраните от него, въз основа на което разрешава въпросите,
включени в предмета на производството. При съобразяване на посоченото решение
и разпоредбата на чл.25, ал. 4 ЗТРРЮЛНЦ, според която производството по
обжалване на отказа на длъжностното лице по регистрацията се развива по реда на глава
двадесет и първа „Обжалване на определенията“ от ГПК, съдът служебно извършва
преценка за наличието на предпоставките за вписването на заявените обстоятелствата, без да
3
е ограничен от основанията за постановения отказ.
Заявление вх. № 20220603150735 от 03.06.2022г. е подадено в търговският регистър
и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по
вписванията към министъра на правосъдието, при спазването на предвидените за това
форма и ред.
Заявлението е по образец, съгласно изискването на чл.13, ал.1 ЗТРРЮЛНЦ
и чл.6, ал.1 от Наредба №1 за водене, съхранение и достъп до търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел /Наредба № 1/– приложение
№ А15 от Наредба №1.
На основание чл.18, ал.1, вр. с ал.3 от ЗЮЛНЦ, заявеното обстоятелство подлежи на
вписване – първоначална регистрация на Сдружение с нестопанска цел „ОБЕДИНЕНА
МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИНДЕН-БЛАГОЕВГРАД“.
Заявлението изхожда от оправомощено лице, предвид съдържанието на съставените
документи представени със заявлението и разпоредбата на чл. 15, ал. 6 ЗТРРЮЛНЦ, вр. с
чл. 15, ал. 1, т. 4 ЗТРРЮЛНЦ.
Към заявлението са приложени всички документи необходими документи, но същите
не установяват съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието
му със закона, поради което правилно и законосъобразно като краен резултат
длъжностното лице по регистрацията е постановило мотивиран отказ, в съответствие с
правомощията си по чл.24, ал.1, изр.1 ЗТРРЮЛНЦ, вр. с чл.21, т.5 ЗТРРЮЛНЦ,
потвърден с обжалваното решение от окръжния съд по седалището на юридическото лице с
нестопанска цел, постановено на основание чл.25, ал.4 ЗТРРЮЛНЦ.
Със заявлението е представен протокол от учредително събрание на Сдружение
с нестопанска цел „ОБЕДИНЕНА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИНДЕН-
БЛАГОЕВГРАД“ от 28.05.2022г. в Благоевград, без да е посочен час и място на провеждане
на събранието, което е необходимо за да може да бъде извършена преценка за наличието на
едновременно изразена воля от страна на необходимия брой учредители, като изискване за
валидно учредяване на сдружението /чл.19 ЗЮЛНЦ/. Представеният протокол не е подписан
от учредителите, както е посочено в съдържанието на същия, но дори и да беше представен
това не бе преодоляло констатирания пропуск, тъй като не установява присъствието на
учредителите по едно и също време на едно и също място, съответно единодушното
взимане на решения по точките по посочения дневен ред, правната последица от които е
валидното учредяване на сдружението. По същите съображения представеният със
заявлението подписан устав на сдружението не обосновава промяна в направения
извод.
Предвид изложеното, след като съставеният и представен със заявлението протокол
от учредително събрание не доказва валидно учредяване на сдружението, това е достатъчно
основание да се откаже регистрацията на същото.
Настоящият състав на съда счита, че приетият устав на сдружението не отговаря
4
от външна страна на изискванията на чл.20, т.10 ЗЮЛНЦ – да съдържа ясни
правила относно възникването и прекратяването на членството, както и реда за уреждане на
имуществените отношения при прекратяване на членството, което е самостоятелно
основание за отказ на исканата регистрация.
В чл.8, ал.3, т.4 от устава е посочено, че общото събрание „утвърждава или отменя
решенията за прием и изключване на членове взети от Управителния съвет, приема и
изключва членове“.
В чл.9, ал.2, т.8, предл.1 от устава е посочено, че управителният съвет „взема решения
за прием на членове, които подлежат на утвърждаване или отхвърляне от Общото
събрание“;
В чл.11 от устава е посочено, че „приемането на членове на сдружението
става: 1. За юридически лица – с писмено заявление до Общото събрание, двама
гаранти членове на сдружението; 2. За физически лица с писмено заявление до Общото
събрание и двама гаранти членове на сдружението“.
От посочените разпоредби не става ясно, от кой момент и като последица от
решението на кой орган възниква членственото правоотношение между сдружението и
юридическите или физическите лица, искащи да станат членове на сдружението :
– от решението на управителният съвет, което подлежи на утвърждаване от общото
събрание, или от решението на общото събрание;
- от една страна е уредено, че решенията за прием на членове се взимат от
управителния съвет, но от друга страна е посочено, че общото събрание приема и изключва
членове, от което не става ясно кой е компетентният орган, който приема новите членове –
управителния съвет; общото събрание; или и управителния съвет и общото събрание, и
какви правни последици имат решенията на двата органа на сдружението в различните
хипотези.
От една страна е уредено, че решенията за прием на членове се взимат от
управителния съвет, но съгласно чл. 11 от устава на сдружението следва, че заявлението се
подава до общото събрание, като в същата разпоредба са предвидени и двама гаранти
членове на сдружението, без да е изяснено в какво се изразяват действията на последните -
физическо присъствие; писмено удостоверяване на определени факти и обстоятелства за
юридическите или физическите лица, искащи да станат членове на сдружението; поемане на
лични задължения към сдружението свързани с упражняването на членствените права от
страна на новите членове на сдружението или др. От изложеното следва извод, че
юридическите или физическите лица, искащи да станат членове на сдружението, следва да
отговарят на определени условия и/или да притежават качества, които не са определени с
устава, но за които гарантират по някакъв начин членове на сдружението, което не е в
съответствие с изискванията на закона.
В чл.12, ал.5 от устава е посочено, че „прекратилите членството си и изключените от
сдружението нямат право да изискат обратно внесените от тях членски вноски и направени
5
дарения“, но не е определен реда за уреждане на имуществените отношения при
прекратяване на членството в хипотезите на чл.8, ал.4, т. 3, т.4 и т. 5 – при прекратяване на
членството със смъртта или поставяне под пълно запрещение; с прекратяването на
юридическото лице; при отпадане, ако членът не е плащал членски внос две последователни
години или не е участвал в дейността на сдружението в течение две години.
Изложеното изключва необходимостта от преценка за законосъобразност на целите
на сдружението, предвид изложените мотиви от длъжностното лице по регистрацията
и от първоинстанционния съд, тъй като разрешението по този въпрос не може да
обоснове промяна в направените изводи.
Констатираните нарушения при учредяване на сдружението са самостоятелни
основания за отказ на исканата регистрация и не могат да определят отказа, като
„дискриминационен“, тъй като не съставляват пряка или непряка дискриминация, основана
на етническа принадлежност по смисъла на чл.4, ал. 1 от Закона за защита на
дискриминацията, а преценка за валидно учредяване на сдружението, предвид
съдържанието на съставените и приети от учредителите документи, и съответствие на
същите от външна страна с императивни разпоредби на закона, приети в защита на правата
на членовете на сдружението.
Предвид горното възраженията в жалбата основани на твърдения, че
„отказа за регистрацията е дискриминационен, тъй като е основан на етническа
принадлежност на учредителите и свързаните с това цели на сдружението – защита
на правата на македонците в България“ и изложените съображения в подкрепа
на становището, че целите на сдружението не противоречат на чл.44, ал.2 от
Конституцията на Република България, са неоснователни.
Поради съвпадане на крайните изводи на окръжния и апелативния съд, обжалваното
решение следва да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно.
По тези мотиви, Софийският апелативен съд

РЕШИ:
ПОТВЪРЖДАВА решение № 66 от 17.06.2022г., постановено по т.д. № 139 по описа
за 2022 година на Окръжен съд - Благоевград.
Решението не подлежи на обжалване.

Председател: _______________________
Членове:
1._______________________
6
2._______________________
7